1. Vacatures
 2. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN t.b.v. Woonstad Rotterdam

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN t.b.v. Woonstad Rotterdam

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Profiel met betrekking tot de positie 'lid raad van commissarissen' bij Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam behoort tot de grootste huisvesters van de stad met ruim 57.000 woningen en 3.000 eenheden overig vastgoed in beheer, zoals bedrijfsruimten en garages. De stadscorporatie is uitsluitend actief in Rotterdam: één op de zes Rotterdammers huurt bij Woonstad. De corporatie bouwt en beheert goede, mooie en duurzame woningen voor Rotterdammers die aangewezen zijn op de sociale huurmarkt. Daarbij is extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Via het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam beheert Woonstad 6.000 kamers, studio’s en appartementen voor studenten en jongeren, en is daarmee marktleider in de stad. Woonstad Rotterdam investeert volop in Rotterdam als aantrekkelijke woonstad, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die de stad biedt.

Betrokken bewoners
Woonstad Rotterdam maakt zich sterk voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen van een goede kwaliteit voor haar doelgroepen. Ook investeert de corporatie in leefbaarheid van wijken en betrekt bewoners daarbij. Initiatieven van bewoners die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk worden gefaciliteerd. Door in te spelen op behoeften van kwetsbare bewoners, kan deze groep zich beter redden in de samenleving. Om emancipatie en participatie te faciliteren zet Woonstad sociale en digitale platforms in.

Dienstverlening
Woonstad Rotterdam streeft naar hoogwaardige dienstverlening. In het huidige en toekomstige Rotterdam zijn de wensen en behoeften van bewoners het vertrekpunt van haar handelen. Omdat geen enkele Rotterdammer hetzelfde is, vraagt dit om variatie in het woningaanbod en de dienstverlening. Bewoners worden mondiger, stellen hogere eisen aan de kwaliteit van dienstverlening en willen meer zelfregie. Woonstad Rotterdam werkt daarom hard aan de optimalisatie van haar dienstverlening, met behoud van een menselijk gezicht. Digitale technologie, gecombineerd met de juiste vaardigheden van medewerkers van Woonstad, maken een steeds persoonlijkere benadering mogelijk.

Duurzaamheid
Met een extra investeringsprogramma van 210 miljoen euro tussen 2018 en 2028 draagt Woonstad Rotterdam ambitieus bij aan een duurzame woon- en leefomgeving. Belangrijke drijfveren in de energietransitie zijn betaalbare woonlasten, hoger wooncomfort voor bewoners en een toekomstbestendige en waardevaste woningvoorraad. Woonstad neemt versneld afscheid van aardgas als warmtebron: vóór 2050 is de gehele voorraad CO2-neutraal en aangesloten op alternatieve, duurzame bronnen. Daarbij worden technologische innovaties op de voet gevolgd, getest wanneer ze kansrijk zijn en ingezet zodra dat verantwoord is.

Digitalisering
De snelle ontwikkeling van digitale technologie maakt een digitale transformatie van Woonstad Rotterdam noodzakelijk. Ook hier staat de mens centraal. Door te standaardiseren en digitaliseren waar dat kan, kan Woonstad maatwerk leveren waar dat moet. Een speciaal opgezet team zoekt voortdurend naar nieuwe innovaties. Dit leidt tot hogere klanttevredenheid door betere dienstverlening, lagere bedrijfslasten en een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarbij heeft Woonstad uiteraard oog voor privacy van bewoners en dataveiligheid.

Organisatie
Woonstad Rotterdam telt 530 medewerkers die een brede afspiegeling zijn van de stad. De organisatie heeft een omzet van 350 miljoen euro en is financieel gezond.

Governance
De raad van commissarissen bestaat thans uit zes leden (inclusief voorzitter). Daarnaast kent Woonstad een tweehoofdige raad van bestuur.

De leden van de raad van commissarissen

 • drs. A.M. Breeman, voorzitter (tevens lid Remuneratiecommissie);
 • ing. F. Darkaoui, lid;
 • ing. C. J. Schippers MSUS, lid (tevens voorzitter Remuneratiecommissie);
 • drs. A.M.J. Rijckenberg, lid (tevens lid van de Remuneratiecommissie);
 • mr. J.B. J. Stegmann MIF, lid (tevens voorzitter Auditcommissie).

De raad kent een tweetal commissies: de Remuneratie- en de Auditcommissie.

De raad van bestuur

 • drs. M.B.T. Molenaar, voorzitter
 • drs. R. J. Feenstra, lid

Als gevolg van het aanstaande vertrek van het lid raad van commissarissen, de heer Stegmann (in verband met het verstrijken van zijn tweede benoemingstermijn) wordt gezocht naar zijn opvolging.

Voor meer informatie: www.woonstadrotterdam.nl

Functieprofiel lid raad van commissarissen (financiële portefeuille)

Plaats in de organisatie
Woonstad hanteert het raad van commissarissen model. Het dagelijkse bestuur is in handen van de tweehoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen dient in het kader van waardegedreven toezicht en als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van de raad van bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij de afzonderlijke leden van de raad van commissarissen op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

De raad van commissarissen staat het bestuur terzijde om de ambities en doelstellingen van de organisatie te realiseren, houdt toezicht op het beleid en de besluitvorming en de algemene gang van zaken, incluis de specifieke wettelijke bevoegdheden die daarbij horen en is werkgever van het bestuur.

Naast de controlerende taak dient de raad van commissarissen over het vermogen en de 'attitude' te beschikken om als positief en constructief klankbord te fungeren voor de raad van bestuur. De huidige samenwerking tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur kan worden omschreven als positief kritisch, met respect voor elkaars visie en competenties en met in achtneming van een scherpe rolopvatting.

Elk lid is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Woonstad als geheel en andere belanghebbenden rondom de organisatie. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de raad. De individuele leden beschikken over een academisch niveau en bestuurlijke ervaring en dienen wat betreft kennis, ervaring, competenties en netwerk complementair aan elkaar te zijn en constructief en in goede harmonie met elkaar samen te werken. Ieder lid wordt geacht de economische, maatschappelijke, politieke en regionale ontwikkelingen nauwgezet te volgen en deze informatie effectief te benutten. De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden en deze constructief in te brengen en te verbinden met de omgeving.

Het lid raad van commissarissen met expertisegebied financiën:

 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau en ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring opgedaan in een dynamisch werkveld (verenigbaar met het werkgebied van Woonstad);
 • brengt een ruime ervaring mee op het gebied van financiën, complexe investerings- en financieringsvraagstukken, risicomanagement, compliance en treasury (juridische kennis strekt tot aanbeveling);
 • denkt bedrijfsmatig en stimuleert innovatie;
 • beschikt over een 'lokale' verankering (en betrokkenheid), een relevant bestuurlijk netwerk en is maatschappelijk geëngageerd;
 • heeft bestuurlijk inzicht, kan op strategisch niveau een oordeel vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden en het beleid van de organisatie (met bewaking van het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie);
 • heeft statuur en is besluitvaardig;
 • is (vak)inhoudelijk gesprekspartner, zowel scherp en kritisch als ook benaderbaar, empathisch en zelfreflectief;
 • heeft een hoog verantwoordelijkheids- en integriteitsgevoel, bewaakt mede 'het morele kompas' van de organisatie;
 • heeft visie, is een onafhankelijk denker en authentiek;
 • is een teamspeler en voldoende beschikbaar om deze rol goed te kunnen invullen.

Het gezochte lid raad van commissarissen met expertisegebied financiën wordt tevens lid van de Auditcommissie en is beoogd opvolger van de voorzitter van de Auditcommissie bij diens aftreden (als gevolg van het aflopen van zijn benoemingstermijn).

Voor de organisatie is het van belang een nieuwe commissaris te benoemen die verbondenheid met de organisatie (en haar maatschappelijke doelstellingen) en de regio meebrengt en uitdraagt. Woonstad streeft naar een evenwichtige opbouw van haar leden wat betreft kennisgebieden, diversiteit en lokale verankering.

Investering
De raad van commissarissen vergadert regulier ongeveer vijf maal per jaar en gaat jaarlijks als collectief een dag op werkbezoek. De Auditcommissie vergadert ook vijf maal per jaar, waarin ook overleg met externe accountant plaatsvindt. Naast de vergaderingen hebben leden van de raad van commissarissen zo nu en dan commissieoverleg en overleg met stakeholders. In voorkomende gevallen kan overleg op ad-hoc basis nodig zijn. Het honorarium voor leden van de raad van commissarissen is in lijn met de Governance Code en bedraagt € 14.970,--

De leden van de raad van commissarissen van Woonstad worden aangesteld voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

Reageren
Woonstad laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Belangstellenden kunnen hun cv (vergezeld van een korte motivatie) richten aan Edith Zeevalk via reacties@holtropravesloot.nl.