Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Gemeente Rotterdam

Rotterdam gaat niet vanzelf. Rotterdam is mouwen opstropen. In Rotterdam kan het altijd beter en in Rotterdam moet het beter. Zo staan wij in Rotterdam. Rotterdam is een stad met een uitgesproken karakter, energiek en nooit hetzelfde. Rotterdam en Rotterdammers gaan het experiment niet uit de weg. Zoeken het eerder op.

Daarbij past een eigentijdse overheid die mee kan bewegen met de energie van de stad. Rotterdam zoekt een gemeentesecretaris / algemeen directeur die zorg draagt voor de verbinding tussen de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven en de ambtelijke organisatie.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Rotterdam

Rotterdam vraagt om een overheid die goed toegankelijk is, afspraken nakomt en goede dienstverlening biedt. Meer dan ooit draait het in ons werk om contact onderhouden met Rotterdammers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. En meer dan ooit komt het erop aan samen met hen verder te bouwen aan Rotterdam. Wij willen een overheid zijn die ruimte geeft aan Rotterdammers om verantwoordelijkheid te nemen en hun talenten te verzilveren en te ontwikkelen. Zo’n overheid vraagt van bestuur en organisatie om los te komen van oude structuren en het aangaan van nieuwe vormen van samenwerking, binnen en buiten het concern.

 

De visie

De organisatievisie van de gemeente Rotterdam luidt:

Wij staan voor Rotterdam: internationale, dynamische en moderne havenstad aan de Maas. Stad met lef, vernieuwend en ondernemend. Een stad waar grote uitdagingen ons vragen om heldere keuzes en gedurfde oplossingen. Wij geven Rotterdammers ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de stad. Rotterdammers die ons nodig hebben, kunnen op ons rekenen. We versterken en versnellen initiatieven in de samenleving en werken samen aan resultaat.

 

De kernwaarden

Vanuit de visie ontstaan de vijf kernwaarden:

samenwerken, verantwoordelijkheid, vertrouwen, resultaatgerichtheid en Rotterdammergericht.

 

De Rotterdamse context

Rotterdam gaat niet vanzelf. Rotterdam is mouwen opstropen. In Rotterdam kan het altijd beter en in Rotterdam moet het beter. Zo staan wij in Rotterdam. Rotterdam is een stad met een uitgesproken karakter, energiek en nooit hetzelfde. Rotterdam en Rotterdammers gaan het experiment niet uit de weg. Zoeken het eerder op. Zoals de Nieuwe Maas een sterk symbool is voor constante beweging.

Met de Markthal, De Rotterdam en het Centraal Station zijn nieuwe iconen aan de stad toegevoegd die de stad internationaal op de kaart hebben gezet. Rotterdam heeft op dit moment een grote aantrekkingskracht voor mensen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Gemeenschappelijk idee daarachter is de wens tot innovatie. In Rotterdam gebeurt het.

In Rotterdam-Zuid loopt het Nationaal Programma waarbij met steun van de Rijksoverheid dit gebied een impuls krijgt. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. In datzelfde Zuid wordt gewerkt aan een nieuw icoon: de nieuwe Kuip. Rotterdam geeft, in samenwerking met partners, de komende jaren uitvoering aan de transitie naar een nieuwe economie: Roadmap Next Economy.

Maar ook op het terrein van mobiliteit is de stad zich opnieuw aan het uitvinden. De uitdaging van een toenemende vraag naar investeringen in de stad en tegelijkertijd minder beschikbare eigen middelen vraagt om creativiteit en innovatie. Nieuwe financierings- en samenwerkingsverbanden zijn vereist. Daarbij past een eigentijdse overheid die mee kan bewegen met de energie van de stad.

Het collegeprogramma van 2014, #Kendoe, - uitwerking van het coalitieakkoord “Volle kracht vooruit” - is gericht op de beantwoording van de volgende 6 vragen:

 • Krijgen Rotterdammers meer te zeggen en nemen ze meer verantwoordelijkheid?
 • Experimenteren en vernieuwen we en geven we daar ruimte voor?
 • Neemt de veiligheid in de buurten toe en worden ze gezelliger en groener, met meer duurzaam vervoer en schonere lucht?
 • Draagt het bij aan de verbinding tussen stad en haven, groeit onze economie en levert dat banen op?
 • Ontstaan er voldoende kansen voor Rotterdammers en worden die ook gepakt?
 • En kijken wij in onze omgeving meer naar elkaar om?

Kernpunt in de verdere ontwikkeling van de organisatie is het realiseren van operational excellence. Als organisatie willen wij excelleren in de dienstverlening naar onze in- en externe klanten. Alles binnen de organisatie in één keer goed, op tijd en tegen een uitstekende prijs. Immers daardoor kunnen wij succesvol worden in het realiseren van kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen.

 

Rotterdams leiderschap

Een leidinggevende in Rotterdam is actief verbonden met de stad, heeft passie voor de publieke zaak en is primair gericht op de Rotterdammer. Op basis hiervan neemt hij/zij verantwoordelijkheid voor de specifieke opgaven.

Een leidinggevende realiseert zich dat je alleen sneller gaat maar dat je samen verder komt en gaat ervan uit dat medewerkers professioneel, zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid hun werk doen. Over de werkzaamheden en prestaties leggen medewerkers vervolgens verantwoording af. Dit betekent voor de leidinggevende dat hij/zij zodanige voorwaarden/condities creëert dat de medewerker in staat is optimaal te presteren. Hij/zij vervult daarin een voorbeeldfunctie maar handelt hierin in samenwerking met medewerkers in het:

 • Bepalen van de richting
 • Bieden ruimte
 • Vragen resultaten
 • Geven rekenschap
 • Rotterdammergericht werken

De kern van het leiderschap is de combinatie van loslaten én verbinden. Loslaten door te sturen op vertrouwen en het minimaliseren van de controle, waardoor er ruimte ontstaat om te bewegen, mensen kunnen excelleren en er van gebaande paden kan worden afgeweken. Verbinden door te denken in termen van ‘wij’ in plaats van ‘ik’, het aangaan van de dialoog en actief in contact zijn met de omgeving en de stad in het bijzonder. We noemen dit Verbindend Leiderschap. In het verbindend leiderschap richten de activiteiten zich op de mens (stimuleren en samenbrengen), de omgeving (verkennen en vernieuwen), de organisatie (beheersen en regelen) en het resultaat (koers bepalen en presteren).

 

De gemeentesecretaris/algemeen directeur

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur draag je als hoogste ambtenaar zorg voor de verbinding tussen de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven en de ambtelijke organisatie.

Je combineert in de functie de volgende rollen:

 • Eerste adviseur van het college van B&W.
 • Algemeen directeur van het concern Rotterdam
 • Representant en ambassadeur van de gemeente
 • Bestuurder in de zin van de WOR van de Centrale Ondernemingsraad

Het is de combinatie van de bovenstaande rollen die de functie van gemeentesecretaris/ algemeen directeur uniek, interessant en uitdagend maakt en die ervoor zorgt dat je in staat bent dingen voor elkaar te krijgen.

Van jou wordt verwacht dat je in de uitoefening van de functie de focus hebt op de eerste twee rollen.

 

Eerste adviseur van het college van B&W

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is eerste adviseur en ambtelijk lid van het college van B&W. Vanuit een brede inhoudelijke kennis en intrinsieke belangstelling in de dossiers adviseert en ondersteunt hij/zij het college bij de uitvoering van het beleid. De gemeentesecretaris/algemeen directeur ondersteunt de individuele portefeuillehouder en de burgemeester bij complexe en politiek gevoelige dossiers en draagt zorg voor het collectief van het college. Op het moment dat het spannend is en het verschil maken noodzakelijk is, komt de speciale advies- en vertrouwensrelatie tussen het college van B&W en de gemeentesecretaris/algemeen directeur tot uiting. Dan komt het erop aan elkaar blindelings te vinden. Het college zoekt iemand die in staat is om ingewikkelde dossiers tot een goed einde te brengen en daar zelf een stevige rol in wilt spelen

 

Algemeen directeur van het concern Rotterdam

Als algemeen directeur sta je voor de gemeentelijke organisatie wat maakt dat het voortdurend balanceren is tussen de ambities van het college en de stad aan de ene kant en de middelen (mensen en geld) waarmee deze gerealiseerd kunnen worden aan de andere. Het maken van heldere keuzes, prioriteiten stellen en hierover communiceren zijn onderdelen die in deze functie dagelijkse kost zijn.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de vormgeving van de structuur. En de structuur staat: 5 clusters waarin de primaire processen plaats vinden, 1 cluster van waaruit de ondersteuning van bestuur en de bedrijfsvoering vorm en inhoud krijgt en een organisatieonderdeel Middelen en Control.

Een belangrijk thema is de verdere ontwikkeling en professionalisering van de gemeentelijke organisatie. Belangrijke punten daarin zijn de verbetering van de kwaliteit en de vormgeving van een organisatie waarbinnen de medewerkers met plezier werken. Verschillende instrumenten zijn reeds aanwezig om hierop te sturen. Zoals het Medewerkerstevredenheidsonderzoek en het Energieonderzoek. Aandachtspunt hierbij is om met de uitkomsten uit beide onderzoeken resultaten te boeken.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de hoogste leidinggevende van het concern en voorzitter van de concerndirectie (CD).

De CD is het wekelijkse overleg van de algemeen directeur (voorzitter) met de concerndirecteuren van de clusters en de concerncontroller. In deze rol komt het voor de algemeen directeur aan op veel en snel schakelen in veelal complexe dossiers. Alle disciplines, alle beleidsterreinen en bestuurlijke thema’s komen aan de orde. Vanuit een gemeenschappelijk kader worden scenario's besproken en gezamenlijke lijnen naar de toekomst uitgezet. De CD vraagt om een algemeen directeur die toegankelijk is en stuurt op eindresultaat. Tevens vraagt men om iemand met een moderne visie op hoe een lokale overheid eruit moet zien en hoe de organisatie zich daartoe dient te verhouden.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is in het kader van de WOR de bestuurder van het concern Rotterdam. Hier ben je de werkgever van circa 11.000 medewerkers. Je bent daar aanspreekbaar op de besluiten die worden genomen. En een bestuurder die in staat is de werkelijkheid van de politiek bestuurlijke wereld en de ambtelijke organisatie met elkaar te verbinden. Je maakt de daaruit voortkomende dilemma’s bespreekbaar.

 

Representant en ambassadeur van de gemeente

De gemeente wordt op vele plaatsen en in vele situaties vertegenwoordigd: in contacten met het bedrijfsleven, de Rijksoverheid, andere gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. Deze vertegenwoordigende rol wordt door vele personen uitgeoefend: leden van het college, leden van de concerndirectie, directeuren, accounthouders, medewerkers op straat, aan het loket, enz. Vanzelfsprekend heeft ook de gemeentesecretaris/algemeen directeur daarin een rol, maar niet exclusief. In de functionele contacten vervult hij/zij deze rol en kan hij/zij meerwaarde voor de gemeente creëren. Dit kan door in moeilijke dossiers met relevante externe partijen te schakelen waardoor zaken voor elkaar kunnen komen. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de belangenbehartiging naar regering en volksvertegenwoordiging.

 

Opdracht

Van de gemeentesecretaris wordt als eerste adviseur en lid van het college en algemeen directeur van het concern Rotterdam verwacht dat je

 • landelijke en stedelijke ontwikkelingen vertaalt in bestuurlijke handelingsperspectieven;
 • koersvast bouwt aan de verdere ontwikkeling van het concern;
 • reflecteert op de combinatie van genoemde rollen in het profiel van gemeentesecretaris/algemeen directeur in de toekomst;
 • helderheid en veiligheid biedt naar de ambtelijke organisatie en op een moderne wijze invulling geeft aan het proces van medezeggenschap;
 • een scherp oog hebt voor de positie en de belangen van burgers, instellingen en bedrijven in de stad.

Functie-eisen

Wat voor iemand zoekt het college?

Iemand met een grote dosis sensitiviteit en lef. Je hebt ervaring in een politiek- bestuurlijke omgeving. Je combineert politiek bestuurlijke sensitiviteit met een open en toegankelijke communicatieve stijl, die de organisatie meeneemt en inspireert. Je bent klant- en resultaatgericht. Je bent een verbinder, iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat en indien de context dit vraagt wendbaar en flexibel kan zijn. Tegelijk schroom je niet krachtig stelling te nemen wanneer de situatie daarom vraagt.

Je stuurt consequent en consistent, je bent koersvast en evenwichtig. Als natuurlijk leider ben je een excellente spelverdeler. Je stuurt vanuit het concept van collectief leiderschap en zorgt daardoor dat anderen ook kunnen excelleren. Maar het is duidelijk dat jij eindverantwoordelijk bent.

Door een onderzoekende, waarderende en actief luisterende houding breng je rust in een dynamische team en weet het College en de ambtelijke organisatie goed met elkaar te verbinden. Je bent uitstekend in staat op strategisch en conceptueel niveau als senior sparringpartner op te treden, maar vervult deze rol niet als inhoudelijk expert. Je bent in staat om in voorkomende gevallen mensen bij elkaar te brengen, zodat op een adequate wijze op de voorliggende vraag kan worden ingespeeld.

Je gaat vanuit ervaring op een soepele wijze om met medezeggenschap en betrekt deze bij voorkeur aan de voorkant van de besluitvorming.

De passende Rotterdamse leiderschapsrollen zijn: boegbeeld, verbinder, manager.

De gemeentesecretaris / algemeen directeur beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Heeft generieke kennis op het speelveld van de publieke sector op beleidsbepalend niveau, kennis van meerdere gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering vraagstukken en goed financieel bewustzijn. Beschikt over een ruime eindverantwoordelijke ervaring in diverse grote, complexe (politiek) bestuurlijke organisaties, met in ieder geval aantoonbare ervaring binnen de overheid. Begrijpt de politieke context en cultuur van Rotterdam. Heeft hart voor de stad en het is daarom een pre om in Rotterdam woonachtig te zijn.

 

Arbeidsvoorwaarden

Tegenover de veelheid en complexiteit van de in deze dynamische functie te leveren prestaties staat een passende honorering. Het salaris is vastgesteld in FSK 19 (€ 9.931 bruto per maand, salaristabel 1 januari 2017) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvangt men een Individueel Keuzebudget (IKB) tot 16,5% van het salaris.

Aanstelling vindt plaats in vaste dienst met een benoemingstermijn in de functie van 4 jaar.

Als bijzondere secundaire arbeidsvoorwaarde kent de gemeente Rotterdam een regeling voor het Topkader.

 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij ontvangen uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk op 28 mei 2017 en verzoeken u online te solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/rotterdam.

We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de stad, de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

Een integriteitsonderzoek is onderdeel van de procedure.

De opzet van de procedure inclusief data waarop gesprekken plaatsvinden zijn reeds gepland. U kunt deze opvragen via het mailadres welkom@zeelenberg.nl

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature