Lid Raad van Toezicht Zorggroep Sint Maarten - via Boer & Croon

19 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Denekamp, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de instelling en richt zich bij de vervulling van zijn taak vooral op het maatschappelijk belang van de instelling. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever en sparringpartner van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het Bestuur over de belangrijkste ontwikkelingen binnen een aantal portefeuilles van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht functioneert conform de gestelde vereisten in de Zorgbrede Governance Code en het bepaalde in de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks.

Voor het uitoefenen van zijn taken heeft de Raad van Toezicht o.a. een Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg, een Auditcommissie en een Remuneratie- en Benoemingscommissie.

De Raad van Toezicht bestaat in beginsel uit vijf leden. Momenteel is er een vacature voor een lid, met bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van de zorg.

Functie-eisen

Kandidaat Lid Raad van Toezicht

De geschikte kandidaat voor de nu vacante positie in de Raad van Toezicht weet allereerst goed toezicht te houden op en advies te geven over de strategische en organisatorische positionering van Zorggroep Sint Maarten. Hij/zij beschikt over de persoonlijkheid om een kritische en stimulerende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht en kan zo nodig naar interne en externe stakeholders optreden in het belang van de instelling.

Hij/zij is onafhankelijk in denken en optreden, heeft een rechte rug en een dienende instelling. Hij/zij kan out of the box denken en vooral ook goede vragen stellen vanuit een opbouwend kritische houding. Uiteraard heeft de kandidaat gevoel voor bestuurlijke processen en dynamieken en oog voor formele zaken. De ideale kandidaat is secuur en consistent, rolvast én rolzuiver. Daarnaast gecommitteerd, beschikbaar en bereikbaar. In alles bereid om als sparring partner voor de Raad van Bestuur te fungeren, daarbij rekening houdend met de principes van good governance.

Meer specifiek gelden nog de volgende functie-eisen:

  • Beschikt over academisch werk- en denkniveau

  • Heeft een achtergrond in de zorg door hetzij werkervaring op directie- of bestuurlijk niveau, hetzij wetenschappelijke activiteiten op dit vlak (bv. een hoogleraarschap of lectoraat)

  • Heeft inzicht in zorgontwikkelingen en transities binnen de sector

  • Beschikt over een netwerk in de zorgsector

  • Heeft bij voorkeur ook ervaring in en/of kennis van ICT processen en de invloed daarvan op de zorgprocessen

  • Heeft gevoel bij aard en schaal van het werkgebied van Zorggroep Sint Maarten

  • Heeft bij voorkeur ook een goed netwerk in de regio

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wil een actieve rol spelen, wat een significante inzet van toezicht vereist.

De remuneratie voor de functie is conform de geldende reglementen. Voor een lid bedraagt het honorarium € 9.800 per jaar.

Bedrijfsomschrijving

Zorggroep Sint Maarten is een landelijke zorgorganisatie met een accent in Oost-Nederland (Twente) en daarnaast locaties in Friesland, Gelderland, Brabant en Utrecht. De organisatie telt 2.471 medewerkers (1.135 FTE) en 1.875 vrijwilligers.

Zorggroep Sint Maarten biedt persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en wonen aan met name oudere cliënten. Deze zorg wordt thuis gegeven en op locaties in een beschermde woonomgeving. Zorggroep Sint Maarten levert daarnaast ook dagbesteding en meerzorg aan mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Fysiotherapie, ergotherapie, psychologische hulpverlening, kraamzorg en nog vele andere behandelingen en diensten worden verder in de regio Twente aangeboden via Maartje. Maartje is de jongste dochter van Zorggroep Sint Maarten en Behandelcentrum Sint Maarten B.V.

Naast zorg is ook vastgoed een belangrijke component voor Zorggroep Sint Maarten. De organisatie biedt ook wonen aan in appartementen met zorg.

Zorggroep Sint Maarten bevindt zich momenteel in een transitiefase. Op basis van de strategische visie Deel je leven 2.0 is een nieuwe structuur ingericht (klik hier voor het organogram) en wordt er gewerkt aan een cultuurverandering, waarbij bevoegdheden en verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden gelegd.

Kernwaarden van de organisatie zijn: zijn, dorps, vitaal en ontplooiend.

Ook de top van de organisatie is vernieuwd. Na een jaar onder leiding van een interim bestuurder is per 1 mei 2017 de nieuwe Raad van Bestuur van Zorggroep Sint Maarten aangetreden, die sturing gaat geven aan de vernieuwde organisatie, met ruime kennis en ervaring omtrent risicomanagement en innovatief vermogen.

Zorggroep Sint Maarten is door deze wijzigingen goed in staat om als één organisatie de toekomst in te gaan en zich blijvend te onderscheiden. Belangrijk in dit verband zijn de zogeheten leefwerkgemeenschappen, die inmiddels in de organisatie zijn ontwikkeld. Die bestaan alle uit twee of meer locaties in een dorp of stad en hun omgeving. Ze versterken de dorpse impact, die zo kenmerkend is voor Zorggroep Sint Maarten. Groepsservices ondersteunen vanuit cruciale expertisegebieden de leefwerkgemeenschappen van nabij. Alles is voortdurend gericht op het welzijn en welbevinden van cliënten, bewoners, huurders, familie en vrienden van Zorggroep Sint Maarten.

Selectietraject

De Zorggroep Sint Maarten wordt in deze procedure begeleid door Boer & Croon Management.

Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt uiteindelijk een aantal kandidaten voor bij Zorggroep Sint Maarten. Daar vindt de verdere selectie plaats.

Hieronder de planning in de volgende weken:

Week 26: Zaterdag 1 juli plaatsing vacature in diverse media

Week 27: Start search kandidaten en responstermijn (tot 1 augustus)

Week 31 e.v.: Gesprekken bij Boer & Croon, resulterend in de voordracht van een aantal kandidaten bij Zorggroep Sint Maarten

Week 36 en 37: Gesprekken met geselecteerde kandidaten bij Zorggroep Sint Maarten door een selectiecommissie vanuit de Raad van Toezicht en een adviescommissie vanuit de Raad van Bestuur

Week 38: Adviesgesprekken OR en CR

Week 39: Definitieve voordracht van een eindkandidaat

Week 44: Benoeming in de Raad van Toezicht (tijdens de reguliere vergadering op 30 oktober)

Reactie

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1 augustus 2017 melden door een motivatiebrief en een curriculum vitae te uploaden. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (tel. 020 - 301 43 07).

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature