Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de navolgende betekenis.

Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een Mediabureau, een Advertentieovereenkomst aangaat met de Uitgever.
Advertentie: iedere commerciële of promotionele uiting die voor plaatsing in één of meerdere Uitgave(n) wordt aangeboden.
Advertentiecontract: een contract waarbij de Opdrachtgever door middel van het plaatsen van één of meerdere Advertentieorders met ingang van de overeengekomen datum en voor de overeengekomen duur de verplichting aangaat een minimumbedrag te besteden en daartegenover recht heeft op de overeengekomen Advertentieruimte tegen het overeengekomen tarief in de overeengekomen Uitgave(n).
Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en plaatsing van de Advertentie benodigde materiaal.
Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van (een) Advertentie(s), al dan niet vallend binnen een Advertentiecontract.
Advertentieovereenkomst: een Advertentieorder of een Advertentiecontract, inclusief deze Voorwaarden.
Advertentieruimte: de overeengekomen mediawaarde, uitgedrukt in de voor de betreffende Uitgave(n) gangbare eenheden, die voor Advertenties van de Opdrachtgever beschikbaar is.
Advertorial: een Advertentie die qua vorm en inhoud lijkt op een redactionele pagina maar die afkomstig is van een Adverteerder.
Erkenninghouder: een Opdrachtgever aan wie door de Stichting ROTA (tijdelijke) erkenning is verleend.
KOAG/KAG Stempel: Alle op het publiek gerichte reclame-uitingen voor geneesmiddelen en gezondheidsmiddelen vallen onder toezicht van de Keuringsraad KOAG/KAG en dienen dit stempel te hebben.
Mediabureau: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar Opdrachtgevers, hetzij op naam van haar Opdrachtgever, hetzij op eigen naam, Advertentieovereenkomsten aangaat met de Uitgever respectievelijk Advertentieruimte inkoopt bij de Uitgever.
NRC Carriére: NRC Carriére is een crossmediale uitgave van NRC Media B.V.
NRC Media B.V.: zijnde de (uiteindelijke) moedermaatschappij van de Uitgever.
Opdrachtgever: de Adverteerder en/of het Mediabureau waarmee de Uitgever een Advertentieovereenkomst aangaat respectievelijk aan wie de Uitgever Advertentieruimte verkoopt.
Regelen: de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA.
Sluitingstijd: het tijdstip en de datum zoals door de Uitgever bepaald (informatie is beschikbaar op www.nrccarriere.nl), waarop het Advertentiemateriaal uiterlijk bij de Uitgever moet zijn aangeleverd.
Uitgave: de digitale publicatie waarin de Advertentie wordt geplaatst.
Uitgever: NRC Carriére
Voorwaarden: de onderhavige algemene advertentievoorwaarden van NRC Carriére.
Werkzaamheden: alle door de Uitgever ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten ten behoeve van de Advertentieovereenkomst.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Op alle overeenkomsten met en opdrachten aan (bedrijfsonderdelen van) de Uitgever met betrekking tot advertenties zijn deze Voorwaarden van NRC Carriére, zie ook www.nrccarriere.nl en de Regelen, zie www.stichtingrota.nl, van toepassing. De in de Regelen gedefinieerde en gehanteerde begrippen gelden ook voor de Advertentieovereenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Uitgever. Daar waar de Voorwaarden afwijken van de Regelen, zullen eerstgenoemde prevaleren.
2.2 In aanvulling op deze Voorwaarden zijn op alle Advertentieovereenkomsten tevens de Regelen alsmede de Nederlandse Reclame Code van toepassing. Bij strijdigheid tussen en/of onduidelijkheid ten aanzien van de verhouding tussen enige bepaling uit deze Voorwaarden en een bepaling uit de Regelen en/of de Reclame Code, prevaleert het bepaalde in deze Voorwaarden.
2.3 De Uitgever wijst de toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.4 Alle bedingen in deze Voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van de Uitgever en alle personen die voor de Uitgever werkzaam zijn en/of door de Uitgever zijn ingeschakeld.
2.5 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.6 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op online display advertenties in digitale uitgaven, zoals vacature pakketten, vacature upgrades, advertorials, rectangles, banners, skyscrapers, etcetera.

Artikel 3. Garanties

3.1 De Uitgever zal de Advertentieovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 De Uitgever zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt de Uitgever zorg voor geheimhouding van alle door de Opdrachtgever in het kader van de Advertentieovereenkomst aan de Uitgever ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Advertentieovereenkomst dit vereist, heeft de Uitgever het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.
3.4 De Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat tot de Werkzaamheden van de Uitgever niet behoren het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

Artikel 4 - Advertentieovereenkomsten algemeen

4.1 Een Advertentieovereenkomst kan slechts worden gesloten ten behoeve van bedrijfsonderdelen van de Adverteerder, waarvan de moedermaatschappij direct of indirect tenminste 50% van de aandelen houdt en/of de zeggenschap uitoefent.
4.2 De Uitgever is pas gebonden aan een Advertentieovereenkomst na schriftelijke bevestiging aan de Opdrachtgever, dan wel door plaatsing van een Advertentie van de Opdrachtgever.

Artikel 5 - Advertentiecontracten

5.1 Onverminderd het in artikel 5 lid 2 bepaalde, is een Advertentiecontract alleen van toepassing op Advertentieorders ten behoeve van de Adverteerder zelf dan wel, indien de Opdrachtgever een Mediabureau is, ten behoeve van de Adverteerder waarvoor het Advertentiecontract is aangegaan.
5.2 Een Advertentiecontract wordt aangegaan voor de duur van één jaar vanaf de aankoopdatum zoals genoemd in het Advertentiecontract, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Uitgever en de Opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 5.6 en 5.7 van de Regelen is niet van toepassing.
5.3 Indien de Opdrachtgever binnen de looptijd van een Advertentiecontract niet (geheel) van de Advertentieruimte gebruik heeft gemaakt, kan hij de Uitgever verzoeken tot verlenging van de looptijd van het Advertentiecontract. Indien de Uitgever akkoord gaat met verlenging, wordt het Advertentiecontract met maximaal zes (6) maanden verlengd.
5.4 Indien de Opdrachtgever na afloop van de (eventueel verlengde) looptijd niet de gehele Advertentieruimte heeft gebruikt, komt de resterende Advertentieruimte te vervallen en kan hij geen aanspraak maken op restitutie in geld, in Advertentieruimte of op welke wijze dan ook. De Adverteerder is in dat geval verplicht tot betaling van de niet afgenomen Advertentieruimte, dan wel tot bijbetaling van het tarief dat van toepassing is op de wel afgenomen Advertentieruimte, een en ander ter keuze van de Uitgever.
5.5 Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Advertentieruimte gedurende de looptijd van het Advertentiecontract worden uitgebreid. Alsdan komen de Uitgever en de Opdrachtgever het op die uitbreiding van toepassing zijnde tarief overeen. Dit tarief heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van reeds geplaatste Advertentie(order)s maar geldt slechts ten aanzien van daarna te plaatsen Advertentie(order)s.
5.6 Een Advertentiecontract eindigt automatisch, nadat de volledige Advertentieruimte is benut dan wel de overeengekomen looptijd (inclusief een eventuele verlenging, conform het bepaalde in lid 3) is verstreken.
5.7 Een Advertentiecontract dient voorafgaand aan de eerste plaatsing te worden aangegaan. Het is niet mogelijk losse Advertentie(order)s achteraf om te zetten in een Advertentiecontract, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever. Het bepaalde in artikel 20 van de Regelen is niet van toepassing.

Artikel 6 - Advertenties

6.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertenties.
6.2 Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendom-)rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart de Uitgever zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door de Uitgever geleden of te lijden schade.
6.3 De Uitgever behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm van Advertenties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die Advertentie gemoeide prijs.
6.4 De Uitgever heeft het recht om een Advertentie(order) zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de Opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 11 van de Regelen is van toepassing.
6.5 De Uitgever verleent de Opdrachtgever geen exclusiviteit, bijvoorbeeld ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De Uitgever is vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in dezelfde Uitgave(n) te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
6.6 Door de Opdrachtgever aangegeven voorkeuren voor een specifieke plaats in de Uitgave(n) kunnen slechts worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de voor de betreffende plaats gehanteerde toeslag voldoet.
6.7 Opties op (specifieke) advertentiepagina's, Advertorials of Plusproposities hebben een geldigheidsduur van twee (2) maanden, tenzij door de Uitgever anders bepaald. De Uitgever kan deze termijn tussentijds verkorten, indien zich een derde gegadigde meldt die deze specifieke advertentieruimte af wil nemen. Indien de Opdrachtgever niet voor het verstrijken van deze duur schriftelijk heeft aangegeven gebruik te willen maken van de optie, vervalt deze automatisch.

Artikel 7 - Advertentiemateriaal

7.1 Het Advertentiemateriaal dient uiterlijk op de Sluitingstijd in het bezit te zijn van de Uitgever. De Uitgever is gerechtigd om Advertentiemateriaal dat na de Sluitingstijd wordt aangeleverd niet in behandeling te nemen of te plaatsen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van een naar het oordeel van de Uitgever redelijk bedrag, tot maximaal het volledig met de betreffende Advertentie(order) gemoeide bedrag.
7.2 Het Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd conform de daartoe door de Uitgever bekend gemaakte specificaties. De Opdrachtgever draagt het risico van juiste aflevering van het Advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.
7.3 De Uitgever zal het ontvangen Advertentiemateriaal met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of het op andere wijze onbruikbaar worden van het Advertentiemateriaal.
7.4 De Opdrachtgever staat er voor in dat digitaal aangeleverd Advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma's bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma's of websites van de Uitgever. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat bij online aanlevering geen gebruik wordt gemaakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van de websites van de Uitgever kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de infrastructuur van de websites van de Uitgever onevenredig zwaar belasten.
7.5 De Uitgever heeft het recht om Advertentiemateriaal dat niet conform de in dit artikel genoemde vereisten is aangeleverd te weigeren. In hoge uitzondering wordt het materiaal door derden aangepast en worden de gemoeide extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Het bepaalde in artikel 19 van de Regelen is van toepassing.
7.6 De Uitgever streeft er naar het aangeleverde Advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven in de Uitgave(n). De Uitgever kan echter geen exacte reproductie garanderen en de Opdrachtgever dient rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen.
7.7 De Uitgever staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van een Advertentie in een digitale Uitgave.
7.8 Indien het Advertentiemateriaal na de Sluitingstijd aan de Uitgever ter beschikking is gesteld, maar desondanks nog door de Uitgever geplaatst wordt, is de Uitgever gerechtigd de in verband de daarmee gemoeide extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen en kan de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet reclameren ter zake van de kwaliteit van de reproductie en/of de kleur.
7.9 De Uitgever heeft het recht het Advertentiemateriaal na voltooiing van de Advertentieorder c.q. Advertentieovereenkomst te vernietigen of (indien sprake is van digitaal materiaal) te wissen.
7.10 Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het door of namens de Uitgever vervaardigd Advertentiemateriaal berusten bij de Uitgever.
7.11 Correcties worden door de Uitgever geaccepteerd en uitgevoerd indien en voor zover dit naar de mening van de Uitgever redelijkerwijs mogelijk is.
7.12a Uitgever verstrekt een zogenaamde Ad\venture incentive aan alle partijen, die het Ad\venture platform gebruiken om door middel van het berichtenverkeer de informatie-uitwisseling te laten plaatsvinden met betrekking tot het orderfullfilmentproces (reserveren, factureren, etc.). De criteria zijn conform de geldende standaard als vastgesteld binnen het platform en zijn derhalve maatgevend.
7.12b De hoogte van de incentive is 1,2% van de inkoopwaarde van de order (netto-netto-prijs = advertentieprijs na toepassing van alle toeslagen en kortingen). Deze incentive is getoetst op de Richtsnoeren van de NMa. De verrekening zal niet per order afgehandeld, maar in overeenstemming met de gestandaardiseerde procedure welke eveneens onderdeel uitmaakt van de Ad\venture standaard. Om in aanmerking te komen voor de incentive dient de aanleverende partij te voldoen aan Ad\venture bepalingen in uitvoering en voorwaarden.

Artikel 8 - Bijzondere bepalingen ten aanzien van Advertorials

8.1 Boven een Advertorial wordt te allen tijde de vermelding "Advertentie" geplaatst.
8.2 Advertorials worden pas door de Uitgever geaccepteerd indien de Uitgever akkoord is met de inhoud daarvan. De plaatsing van Advertorials mag te allen tijde en zonder opgave van redenen door de Uitgever worden geweigerd, zonder dat de Uitgever ter zake aansprakelijk kan worden gesteld door de Opdrachtgever.
8.3 De lay-out en typografie van de Advertorial dienen af te wijken van het (blad)stramien en kop- en/of broodletter van de Uitgave(n), een en ander ter beoordeling van de Uitgever.
8.4 De (sub-)titel en/of het logo van de Uitgave(n) of de Uitgever mogen niet worden gebruikt in de Advertentie.
8.5 De afzender van de Advertorial dient duidelijk te worden vermeld.
8.6 Het logo en het desbetreffende product van de Opdrachtgever in een packshot dienen goed zichtbaar te worden afgebeeld.

Artikel 9 - Tarieven en betaling

9.1 Het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde bedrag wordt bepaald aan de hand van de geldende tariefkaart en is gepubliceerd op de website www.nrcCarriére.nl of wordt anderszins bekend gemaakt. De tarieven voor Advertenties worden onder andere weergegeven op basis van de kosten per pakket of per duizend (1.000) impressies ("CPM") (zoals vermeld in de toepasselijke tariefkaart).
9.2 Eventuele additionele kosten, waaronder productiekosten en externe hostingkosten in het kader van display advertising, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
9.3 Indien de Opdrachtgever de in lid 2 bedoelde kosten niet accepteert, is de Uitgever gerechtigd de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens de Adverteerder vergoeding van enigerlei kosten verschuldigd te zijn.
9.4 De Uitgever heeft gedurende de looptijd van een Advertentieovereenkomst het recht de tarieven van de tariefkaart te verhogen tot maximaal 15%. Deze verhoging zal worden doorberekend aan de Opdrachtgever ten aanzien van nog te plaatsen Advertentie(order)s. De Uitgever zal dergelijke tariefswijzigingen schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar maken. Het bepaalde in artikel 7.4 van de Regelen is niet van toepassing.
9.5 Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
9.6 Betaling van het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Erkenninghouders dienen het verschuldigde bedrag binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te hebben voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
9.7 Aan Erkenninghouders kan een door de Uitgever vast te stellen korting op het factuurbedrag worden verleend in geval van betaling van het volledige factuurbedrag binnen de door de Uitgever aangegeven termijn. De Uitgever is te allen tijde gerechtigd om deze korting aan te passen of te laten vervallen, waarvan hij de Erkenninghouder tijdig schriftelijk op de hoogte zal stellen.
9.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van veertien (14) respectievelijk dertig (30) dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.9 De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat indien (een deel van) de Werkzaamheden verricht worden door derden, de Uitgever alsdan enkel als tussenpersoon optreedt. De Opdrachtgever is dan ook gehouden zelf voor - onder meer - de betaling van deze derde(n) zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.10 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, hetgeen momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II is. Indien de Uitgever echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
9.11 Advertentieovereenkomsten waarbij het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald, worden in overleg met de Opdrachtgever:
(i) gestaakt, in welk geval alleen de behaalde CPM wordt afgerekend en de betreffende Advertentie wordt verwijderd;
(ii) verlengd tot het moment waarop het aantal overeengekomen CPM is behaald; of ingezet op andere digitale Uitgaven.

Artikel 10 - Transparantie

10.1 De Uitgever kan aan een Mediabureau vaste en variabele kortingen verlenen, daaronder begrepen bonuskortingen waarvan de hoogte afhankelijk is van de netto jaaromzet die is gerealiseerd met de Advertentieovereenkomsten die met of door bemiddeling van het betreffende Mediabureau zijn gesloten.
10.2 Het Mediabureau dat als lasthebber of bemiddelaar voor een Adverteerder optreedt, is gehouden om de Adverteerder voorafgaand en op eigen initiatief te informeren over een eventueel eigen belang dat het Mediabureau heeft, financieel of anderszins, bij de totstandkoming van een Advertentieovereenkomst met de Uitgever. Het Mediabureau moet daarbij afdoende invulling geven aan haar verplichting om transparant te zijn jegens de Adverteerder(s) waarvoor zij optreedt.

Artikel 11 - Annulering Advertentieorder

11.1 Met uitdrukkelijke uitsluiting van het bepaalde in artikel 8.2 van de Regelen geldt in geval van annulering van een Advertentieorder door de Opdrachtgever het volgende:
a) Bij annulering van de advertentie drie dagen vóór de Sluitingstijd worden geen kosten door de Uitgever in rekening gebracht;
b) De Uitgever is gerechtigd 50% van het met de betreffende Advertentie(order) gemoeide bedrag aan de Opdrachtgever in rekening te brengen bij annulering binnen drie dagen van de Sluitingstijd.
11.2 Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
11.3 De door de Uitgever gemaakte kosten in verband met specifieke eisen aan de Advertentie komen in geval van annulering te allen tijde volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12 - Tekortkoming

12.1 Indien de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst is de Uitgever gerechtigd om de uitvoering van de Advertentieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten.
12.2 Indien de Opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling door de Uitgever, binnen de door de Uitgever gestelde termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is de Uitgever gerechtigd om de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn, is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
12.3 Opschorting of ontbinding door de Uitgever ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de Advertentieovereenkomst. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van de Advertentieovereenkomst laat voorts onverlet het recht van de Uitgever op vergoeding door de Opdrachtgever van de door de Uitgever als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 De Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van de Uitgever of van enige door haar ingeschakelde derde in de nakoming van de Advertentieovereenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
13.2 In het geval dat de Uitgever aansprakelijk is voor door de Opdrachtgever geleden schade, is - met uitdrukkelijke uitsluiting van het bepaalde in artikel 23.1 van de Regelen - de schade die de Uitgever gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Advertentie, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of - indien dit niet is vast te stellen - de factuurwaarde van de Advertentie die de Uitgever op het tijdstip dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van de Opdrachtgever heeft uitgevoerd verminderd met de 'out of pocketkosten' ter zake van het geleverde. Bij herhaalde plaatsing van een Advertentie is de Uitgever slechts aansprakelijk voor onjuistheden die na de eerste, maar tijdig vóór de tweede plaatsing door de Opdrachtgever zijn doorgegeven.
13.4 De Opdrachtgever vrijwaart de Uitgever zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met de niet- of niet-tijdige nakoming van zijn verplichtingen jegens de Uitgever, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de (onrechtmatige) inhoud van een Advertentie. Een en ander laat de zorgplicht van de Uitgever als bedoeld in artikel 3 onverlet.
13.5 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaringen als bedoeld in artikel 15 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van de Uitgever en ieder ander van wiens hulp de Uitgever gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

Artikel 14. Overmacht

14.1 De Uitgever zal niet aansprakelijk zijn voor niet of niet-tijdige nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever, indien het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen veroorzaakt is door een omstandigheid die buiten haar macht ligt, inclusief, doch niet beperkt tot, het tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van de Uitgever, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen of concrete dreiging daartoe, oorlog, brand, natuurrampen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen, die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van een Advertentie door de Uitgever, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van de Uitgever verhinderen of beperken alsmede iedere andere situatie waarop de Uitgever geen beslissende controle kan uitoefenen.
14.2 In het geval dat de Uitgever door overmacht wordt verhinderd de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft de Uitgever het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Advertentieovereenkomst op te schorten of de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat de Uitgever gehouden is om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
14.3 In het geval dat de Uitgever ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever voortvloeiend uit de Advertentieovereenkomst heeft voldaan, is de Uitgever gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. De Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van de Uitgever te voldoen.

Artikel 15 - Vrijwaringen

15.1 De Opdrachtgever vrijwaart de Uitgever voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Advertentieovereenkomst worden gebruikt.
15.2 Indien de Opdrachtgever aan de Uitgever informatiedragers, elektronische bestanden of software, etc. verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 - Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens, die zij in het kader van de Advertentieovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2 Indien de Uitgever - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en de Uitgever zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht op verschoning, dan is de Uitgever niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Advertentieovereenkomst.

Artikel 17 - Beëindiging

17.1 De Uitgever is gerechtigd om de Advertentieovereenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de Advertentieovereenkomst op te schorten, indien:
(a) De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
(b) De Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
(c) De Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
(d) De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
(e) De Opdrachtgever jegens de Uitgever niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Advertentieovereenkomst.
17.2 De Uitgever is in de in artikel 17.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door de Opdrachtgever aan de Uitgever verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
17.3 De Opdrachtgever is verplicht om de Uitgever onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 17.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 17.1 sub e voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan de Uitgever direct opeisbaar.
17.4 Indien de Advertentieovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Uitgever, zal de Uitgever in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de Uitgever extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de Uitgever anders aangeeft.
17.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Uitgever vrij om de Advertentieovereenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Advertentieorder of Advertentieovereenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Uitgever op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
17.6 Indien de Opdrachtgever een geplaatste Advertentieorder geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
17.7 Indien sprake is van een Advertentieovereenkomst, die is afgesloten ten behoeve van een derde en deze derde gedurende de looptijd van het contract in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de Opdrachtgever het recht om, in plaats van betaling van het nog verschuldigde bedrag, te volstaan met betaling van het verschil tussen de ontvangen korting en de korting die op basis van het reeds bestede bedrag volgens de geldende tariefkaart van toepassing zou zijn.

Artikel 18 - Derden

18.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst. De Opdrachtgever die op eigen naam, maar ten behoeve van een derde, een Advertentieovereenkomst is aangegaan staat er voor in, dat deze derde de bepalingen van de Advertentieovereenkomst aanvaardt en naleeft.
18.2 Indien een bemiddelaar, zoals een reclamebureau of Mediabureau, een Advertentieovereenkomst afsluit in naam en voor rekening van een derde, dan dient deze bemiddelaar op verzoek van de Uitgever aan te tonen dat hij bevoegd is om te handelen in naam en voor rekening van deze derde. Indien dit niet naar tevredenheid van de Uitgever kan worden aangetoond wordt de bemiddelaar geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld.

Artikel 19 - Redactionele onafhankelijkheid

De redactie van de Uitgave(n) waarin de Advertentie wordt geplaatst, is volledig onafhankelijk in de beslissingen die zij neemt omtrent de inhoud van publicaties in deze Uitgave(n). De Uitgever is uit hoofde van de Advertentieovereenkomst dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of schade aan de zijde van de Opdrachtgever als gevolg van redactionele aandacht in de Uitgave(n).

Artikel 20 - Klachten

20.1 De Opdrachtgever accepteert dat als gevolg van diverse oorzaken de weergave of reproductie van de Advertentie in de Uitgave(n) kan afwijken van het aangeleverde Advertentiemateriaal en/of eventuele drukproeven.
20.2 Eventuele klachten over de uitvoering van een Advertentieovereenkomst, waaronder klachten ten aanzien van de wijze van reproduceren, de plaatsing of de kleurkwaliteit dienen, op straffe van verval van de betreffende vordering, binnen veertien (14) dagen na (de eerste) verschijningsdatum van de Uitgave(n) waarin de betreffende Advertentie is gepubliceerd schriftelijk bij de Uitgever te zijn ingediend. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat de Uitgever in staat is adequaat te reageren. Klachten over de uitvoering van telefonisch of handgeschreven gegeven opdrachten worden niet geaccepteerd.
20.3 Indien een klacht naar het oordeel van de Uitgever gegrond is, zal de Uitgever door de Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om de Advertentieovereenkomst nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal de Uitgever slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
20.4 Klachten over (de uitvoering van) een Advertentie(overeenkomst) ontslaan de Opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding ter zake van de betreffende Advertentie(overeenkomst).

Artikel 21 - Gebruik

21.1 De Uitgever is gerechtigd geplaatste Advertenties op te nemen in al dan niet digitale (her)publicaties van de betreffende Uitgave(n).
21.2 De Opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming aan een overdracht door de Uitgever van diens rechten en verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst door een derde.
21.3 De Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van de Uitgever niet gerechtigd de door de Uitgever geplaatste Advertentie(s) te hergebruiken. Voor elk gebruik van de door de Uitgever geplaatste Advertentie(s), waarvoor geen toestemming is gegeven, komt de Uitgever - zonder enig recht te verliezen - een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.000,-.

Artikel 22 - Privacy

De Uitgever legt de gegevens van de Opdrachtgever vast voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst alsmede om de Opdrachtgever te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van NRC Carriére en het concern waartoe zij behoort. Op deze vastlegging is het privacy statement van NRC Carriére van toepassing, te vinden op www.nrccarriere.nl.

Artikel 23. Overdracht en plichten

De Opdrachtgever is niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Voorwaarden gesloten Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

Artikel 24 - Vindplaats en wijziging Voorwaarden

24.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24280642 en de Regelen zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
24.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Uitgever.
24.3 Eventuele afwijkingen of aanvullingen op de Advertentieovereenkomst en deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk door de Uitgever bevestigd.
24.4 NRC Carriére heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tenzij anders aangegeven treden de gewijzigde Voorwaarden in werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd op de website van de Uitgever en/of de website van NRC Carriére (www.nrcCarriére.nl). Met ingang van bedoelde datum zijn de gewijzigde Voorwaarden tevens automatisch van toepassing op alle bestaande Advertentieovereenkomsten.
24.5 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 25 - Slotbepalingen

25.1 Deze Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 november 2011.
25.2 In het geval dat enige bepaling(en) in deze Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De Uitgever en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
25.3 In gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien beslist de Uitgever.
25.4 De rechtsverhouding tussen de Uitgever en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen de Uitgever en de Opdrachtgever die naar aanleiding van of in verband met de Advertentieovereenkomst en/of deze Voorwaarden mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

1 november 2011