Enschede, Deventer en Apeldoorn

Directeur Control, Finance & Audit (CFA)

Verbinder, Strategisch, Sparringpartner

08.03.2024
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast

Saxion

Functieomschrijving

DE DIRECTEUR CFA EN DE DIENST CFA
De directeur CFA is de spil in de financiële strategie en de financiële organisatie van Saxion. Er is een directe rapportagelijn aan het College van Bestuur en de directeur is voor het college een gesprekpartner met breed inzicht en overzicht. De directeur CFA geeft leiding aan de dienst CFA met 35 medewerkers (30 Fte). CFA omvat het team Concern Control, het team Business Control, het team Project Control, en het team Audit. Het managementteam van de dienst bestaat uit de directeur, de manager Concern Control, de manager Project Control en de manager Business Control.

De dienst CFA is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële positie van Saxion, het financiële beleid, de financiële planning en control cyclus (begroting, de jaarrekening, financiële rapportages) en de naleving en ontwikkeling van de financiële processen. Het team Concern Control richt zich op de Saxion brede taken, waaronder de advisering van het College van Bestuur, en zorgt voor hoogwaardige expertise op terreinen zoals bekostiging, compliance en risicomanagement. Het team Business Control adviseert academies en diensten op het vlak van de planning en control cyclus, rapportages, en specifieke dossiers zoals business cases voor nieuwe activiteiten. Het team Project Control draagt zorg voor de advisering over, en ondersteuning van, extern gefinancierde projecten (NWO/SIA, EU, regionale fondsen, etc.). Het team Audit voert audits uit op basis van een auditprogramma en met inachtneming van het auditstatuut, dat voorziet in een directe rapportagelijn naar het College van Bestuur en de auditcommissie van de Raad van Toezicht. De teams van de dienst fungeren als een professionele “critical sparring partner” van de diverse geledingen in de organisatie.

Met behulp van onder andere verdere digitalisering en automatisering wordt gewerkt aan een professionele en toekomstgerichte dienst. Er wordt nauw samengewerkt met onder andere de dienst Bestuurszaken en Informatievoorziening (bestuursverslag, voorbereiding bilateraal overleg College van Bestuur met academies en diensten), met de dienst Business Support Organisatie waar de financiële administratie is ondergebracht, met de dienst Facilitaire Service Organisatie waar o.a. inkoop onder valt en de dienst Onderwijs Student Support voor studentenramingen als basis voor de financiële planning.

UITDAGINGEN
De financiële bedrijfsvoering van Saxion heeft te maken met een aantal grote uitdagingen. In het onderwijs heeft Saxion – net als veel ander instellingen in het hoger beroepsonderwijs - te maken met een dalende instroom van studenten. Dat vergt aanpassing en scherpe financiële keuzen. Het onderwijsaanbod wordt vernieuwd en uitgebreid op gebieden waar bedrijfsleven en maatschappij om vragen, bijvoorbeeld rond thema’s zoals veiligheid, artificial intelligence, en gezondheid en welzijn. De lectoraten van Saxion zijn uitermate succesvol in het verwerven van middelen voor onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven in onze regio. Het vasthouden en verder uitbouwen van deze positie vraagt inzet en expertise, ook in het financieel domein. Een investeringsprogramma zal leiden tot een uitbouw van de activiteiten in Apeldoorn. In alle drie locaties renoveren we onze huisvesting met het oog op een efficiënt ruimtegebruik en een aantrekkelijk werk- en studieklimaat. De directeur CFA zal uitvoering geven aan de koers die is uitgezet in de meerjarenbegroting 2024-2028 en in de komende jaren waar nodig voorstellen doen voor het verder ontwikkelen van de financiële koers.

Eind 2023 is een ambitieus ontwikkelprogramma voor de financiële functie gestart. De financiële processen en het financieel bewustzijn binnen Saxion als geheel worden versterkt en de transparantie vergroot.
Binnen de dienst CFA wordt gewerkt aan een optimalisatie van kwaliteit en capaciteit, en een open en resultaatgerichte cultuur. Specifiek aandachtspunten voor de komende tijd zijn de verdere optimalisatie van de inrichting van de administratie op basis van het recent ingevoerde AFAS systeem, effectievere managementinformatie en een betere integratie van technologie.

Heb jij het in je deze uitdagingen aan te gaan en de financiële functie bij Saxion op een hoger plan te brengen, dan zijn we op zoek naar jou!

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN DIRECTEUR CFA

 • Is verantwoordelijk voor de financiële planning en control cyclus en voorbereiding van de financiële kerndocumenten zoals kaderbrief, begroting en jaarrekening.
 • Adviseert, gevraagd en ongevraagd, het College van Bestuur, de managementteams van de eenheden en (via het College van Bestuur) de auditcommissie van Raad van Toezicht over financiën en financiële vraagstukken.
 • Vervult een sleutelrol in het financieel op koers houden van Saxion en levert een bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van het Strategisch Plan.
 • Geeft leiding aan de dienst CFA en geeft kaders voor de financiële administratie binnen de dienst BSO.
 • Levert een actieve bijdrage aan een integrale bedrijfsvoering van Saxion, zoekt afstemming met collega directeuren, maakt onderdeel uit van het Saxion Directeuren Overleg.
 • Draagt zorg voor het actualiseren en onderhouden van de interne middelenverdelingssystematiek, zodat deze de realisatie van strategische doelen optimaal ondersteunt.
 • Onderhoudt een goed intern en extern netwerk, waaronder met accountants, het ministerie, de belastingdienst, de inspectie en andere hbo-instellingen en participeert in landelijke overleggen zoals bij de Vereniging Hogescholen.
 • Geeft leiding aan de verdere doorontwikkeling van de financiële keten in het algemeen en de dienstverlening van de dienst CFA specifiek.
 • In staat strategisch en beleidsmatig overtuigend te acteren en om een visie samen met de teams door te vertalen naar uitvoering.
 • Ervaring met het initiëren en begeleiden van complexe veranderprocessen in een kennisintensieve omgeving.
 • Een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, een goede gesprekspartner op strategisch niveau.
 • Weet te sturen op resultaat en kwaliteit.
 • In staat om de positie als directeur, binnen het speelveld, stevig neer te zetten.
 • Beschikt over organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit, realisatiekracht en uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

 • Strategisch denker.
 • Empathisch en inspirerend leider.
 • Bestuurlijk en omgevingssensitief.
 • Objectief en onafhankelijk.
 • Communicatief vaardig en verbindend op alle niveaus.
 • Pragmatisch en resultaatgericht.
 • Stevige sparringpartner.
 • Daadkrachtig en besluitvaardig.

Functie-eisen

FUNCTIE EISEN

 • Een afgeronde master opleiding in het financiële domein (economie, bedrijfskunde, RA of RC).
 • Kennis van, en ruime ervaring met, business en/of concern control (waaronder planning & control, data-analyse, risicomanagement, compliance, proces- en projectmanagement, en vraagstukken rond digitalisering en ict) in een complexe organisatie; ervaring in het hoger onderwijs in een pré.
 • Ruime ervaring met leiding geven aan professionals, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke (directie)functie.

Bedrijfsomschrijving

SAXION
De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Daarom bereiden wij de studenten op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving.

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt uiteenlopende opleidingen en bijzondere afstudeerrichtingen en specialisaties, zowel Nederlands- als Engelstalig voor nationale en internationale studenten. Samen met bedrijven en instellingen wordt door de lectoraten van Saxion onderzoek gedaan. Daarnaast heeft de Saxion Parttime School een gevarieerd aanbod van bij- en nascholing en wordt er hierin nauw samengewerkt met bedrijven en instellingen. Er werken bij Saxion ongeveer 3000 medewerkers, en de jaarlijkse omzet is ruim 300 miljoen euro per jaar.

Bij Saxion wordt er vooral toegepast onderzoek gedaan. Wij bestuderen de wisselwerking tussen mens en technologie en sluiten aan op de hightech maak-industrie waar we in Oost-Nederland en de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) zo goed in zijn. Studenten en onderzoekers uit verschillende opleidingen werken samen in complexe projecten. Door kennis en praktijk te combineren komen ze tot nieuwe, verrassende oplossingen. Oplossingen die het dagelijks leven voor nu en in de toekomst makkelijker, aangenamer, beter betaalbaar en/of duurzamer maken. Voor bedrijven en instellingen is Saxion een partner bij het onderzoeken en oplossen van belangrijke vraagstukken.

Saxion beschrijft in het Strategisch Plan 2020-2024 hoe samen met partners studenten worden voorbereid op hun toekomst.

Voor meer informatie over het onderwijs, het onderzoek en de organisatie, zie de website: https://saxion.nl

Meer informatie

SAXION BIEDT
Een uitdagende positie in een dynamische omgeving! De gelegenheid om samen bij te dragen aan de toekomst van studenten en de positie van Saxion als één van de beste hogescholen van Nederland. Kansen om zich persoonlijk verder te ontwikkelen binnen een innoverende en inspirerende hogeschool.

De functie is ingedeeld in schaal 15 van de cao HBO en bedraagt maximaal € 8.445,29 bruto per maand (niveau per 1 juli 2023) op basis van een fulltime werkweek (36 uur per week).

Tevens 8% vakantietoeslag en een dertiende maand.
Het betreft een structurele functie, aanvankelijk voor de duur van een jaar, maar met de uitdrukkelijke intentie deze – bij goed functioneren – om te zetten in een vast dienstverband.