Amsterdam

Drie bestuursleden

Wij zijn op zoek naar drie niet-uitvoerende bestuursleden ter versterking van het huidige bestuur. Bij de samenstelling van het bestuur streven wij naar diversiteit op het gebied van expertise, etnische achtergrond, leeftijd en geslacht. Gezien de competenties binnen het bestuur zijn wij vooral op zoek naar deskundigheid op het gebied van juridische zaken & gegevensbescherming, ICT & digitalisering, fondsenwerving & marketing en (op termijn) financiën & bedrijfsvoering.

07.06.2024

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Functieomschrijving

Wereld Dorpen voor Kinderen hanteert het monistisch bestuursmodel (one tier-model). Op dit moment bestaat het bestuur uit vier niet-uitvoerende bestuursleden en een uitvoerend bestuurslid/directeur. De niet-uitvoerende bestuursleden fungeren als interne toezichthouders.

De niet uitvoerende bestuurders rekenen de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot hun verantwoordelijkheid:

 1. het bewaken van het normatieve kader waarbinnen de uitvoerende bestuurder opereert, met bijzondere aandacht voor de doelstelling en continuïteit van de stichting;
 2. het houden van toezicht op de hoofdlijnen van de uitvoering van de vastgestelde plannen/de strategie en het beleid;
 3. het zorg dragen voor een goed functionerende uitvoerende bestuurder (onder meer door benoeming, schorsing en ontslag);
 4. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 5. het functioneren als adviseur en klankbord voor de uitvoerende bestuurder;
 6. het uitoefenen van toezicht en het nemen van de door hen gewenste maatregelen indien sprake is van belangenverstrengeling tussen (een) bestuurder(s) en de stichting en de met haar verbonden organisatie;
 7. het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van de uitvoerende bestuurder;
 8. de periodieke beoordeling en evaluatie van de uitvoerende bestuurder en de niet uitvoerende bestuurders en het functioneren van het bestuur als geheel;
 9. het toezien op de doelmatige en rechtmatige besteding van de ontvangen middelen door de stichting.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar kandidaten die zich in dit profiel en onderstaande kenmerken herkennen:

 • Onderschrijft de missie van Wereld Dorpen voor Kinderen;
 • Heeft affiniteit met ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding, onderwijs en goede doelen;
 • Heeft ervaring met het besturen of toezicht houden op een soortgelijke organisatie;
 • Heeft een heldere visie op de eisen die aan toezicht op goede doelen worden gesteld;
 • Is op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving;
 • Heeft kennis en ervaring met een of meer van de onderstaande expertisegebieden:
  • juridische zaken & gegevensbescherming;
  • fondsenwerving & marketing;
  • ICT & digitalisering;
  • financiën & bedrijfsvoering.
 • Heeft een relevant netwerk en is bereid dit in te zetten;
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar voor de invulling van de functie;
 • Is beschikbaar voor minimaal vier bestuursvergaderingen per jaar (bestuursvergaderingen kunnen ook online plaatsvinden) en voor informeel contact met medewerkers;
 • Is beschikbaar voor minimaal één termijn van vier jaar;
 • Heeft goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Is onafhankelijk, onpartijdig maar wel betrokken;
 • Heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Bedrijfsomschrijving

Al meer dan 30 jaar helpen wij kinderen ontsnappen uit een leven vol armoede. Wij geloven dat een betere wereld begint met goed onderwijs. Ieder kind moet kunnen leren en zich ontwikkelen, moet kunnen dromen en heeft recht op een mooie toekomst. Ook als je bent opgegroeid in extreme armoede.

Al meer dan 30 jaar werken wij met een klein, maar gedreven team aan een betere toekomst voor kinderen in armoede wereldwijd. Vanuit het kantoor in Amsterdam werven wij fondsen waarmee wij de programma’s van de Zusters van Maria in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania financieren. In de Werelddorpen krijgen de kinderen een veilig onderdak, liefdevolle zorg en goed onderwijs. Ze leren een vak waarmee ze later een goede baan kunnen krijgen en in hun eigen levensonderhoud voorzien. Dankzij de steun van onze donateurs kan Wereld Dorpen voor Kinderen zich iedere dag inzetten om de cirkel van armoede te doorbeken. Meer informatie kun je vinden op onze website: www.werrelddorpenvoorkinderen.nl

Meer informatie

Een functie in het bestuur van Wereld Dorpen voor Kinderen betekent dat je gaat bijdragen aan een mooie maatschappelijke doelstelling. De functie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 24 juni 2024 een brief met korte motivatie en CV (beiden in het Engels) naar Toos van Oers, directeur, tvanoers@werelddorpenvoorkinderen.nl. Wil je eerst nog wat meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Frida Steenblik, niet-uitvoerend bestuurder, via 0626358060 of Toos van Oers, uitvoerend bestuurder/directeur, via 0629052260. Selectie zal plaats vinden door middel van een gesprek met enkele leden van het huidige bestuur.