Groenlo

Lid collegiaal bestuur

Bedrijfsmatig – mensgericht - realisatiekracht

22.03.2024
  • WO
  • 5-10 jaar
  • Vast

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Functieomschrijving

Plaats in de organisatie Je vormt samen met je collega bestuurder de tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur die op een gelijkwaardige wijze met elkaar samenwerken. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht fungeert tevens als klankbord voor de bestuurder.

Voor het collegiaal bestuur van Marga Klompé wordt gezocht naar een ervaren en inspirerende bestuurder met executiekracht en met affiniteit voor de ouderenzorg. Je bent een toegankelijke mensgerichte bestuurder met een bedrijfsmatige achtergrond in de zorg (met voorkeur in de care), met kennis van financiën en huisvesting. Je bent in staat om ook delen van de zorg aan te sturen om te zwaluwstaarten in portefeuilles. Samen met je collega bestuurder ben je in- en extern boegbeeld van de organisatie.

Marga Klompé staat voor de nodige uitdagingen met betrekking tot inzet van personeel en de daarmee samenhangende strategische personeelsplanning. Technologische ontwikkelingen worden adequaat ingezet en de vastgoedstrategie wordt verder vormgegeven en uitgevoerd. Dit vraagt om een actieve bijdrage in de netwerken om de organisatie te profileren en daar waar nodig de samenwerking te zoeken met ketenpartners. De organisatiestructuur wordt verder geoptimaliseerd. In samenwerking met het management wordt gewerkt aan een het door ontwikkelen van de bedrijfsvoering om te komen tot een optimale inzet van mensen en middelen. Informatietechnologie speelt hierbij een belangrijkere rol. Uitgangspunt hierbij is altijd de cliënt die centraal staat.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Samen met collega bestuurder eindverantwoordelijk voor Marga Klompé.
• Is medebepalend voor de strategische beleidsontwikkeling.
• Verantwoordelijk voor het welbevinden van de cliënten en de daartoe noodzakelijke kwaliteit en veiligheid van zorg.
• Schept een klimaat voor cliënten, familie, verwanten en medewerkers waarbinnen men zich thuis voelt.
• Heeft visie op de zorg en houdt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
• Kijkt bedrijfsmatig en heeft het nodige lef om keuzes te maken.
• Houdt focus op de uitgestippelde koers en ziet toe op de implementatie van plannen.
• Onderhoudt een constructieve relatie met medezeggenschapsorganen en overige stakeholders.
• Vertegenwoordigt Marga Klompé als boegbeeld en neemt deel in relevante netwerken.
• Onderschrijft de kernwaarden van Marga Klompé.

Functie-eisen


• Beschikt over een academisch denk- en werkniveau.
• Aantoonbare eindverantwoordelijke/bestuurlijke ervaring in een vergelijkbare complexe omgeving.
• Ervaring in de zorg (met voorkeur in de care) en visie op toekomstbestendig wonen.
• Financieel goed onderlegd, aantoonbare ervaring met strategische aansturing van de bedrijfsvoering, in het bijzonder met vastgoed, ICT en HR-vraagstukken.
• Ervaring met het implementeren van veranderingen.
• Begrijpt de cultuur in de Achterhoek.ringen.
• Begrijpt de cultuur in de Achterhoek.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALTITEITEN
• Daadkrachtig, vasthoudend en besluitvaardig.
• Analytisch vermogen en strategische denkkracht.
• Communicatief sterk, verbindend op alle niveaus.
• Omgevingssensitief.
• Nieuwsgierig en onderzoekend naar nieuwe ontwikkelingen in de zorg.
• Integer, empathisch, samenwerkingsgericht, hanteert een coachende leidinggevende stijl.
• Weet mensen te enthousiasmeren en mee te nemen in de ontwikkeling van de organisatie.
• Is in staat nieuwe netwerken binnen en buiten de organisatie te bouwen.
• Durft en kan ‘out of the box’ denken.

Bedrijfsomschrijving

STICHTING ZORGCOMBINATIE MARGA KLOMPÉ
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is één van de grotere ouderenzorgorganisaties in de regio en heeft als missie om samen met partners mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk het leven te leiden zoals zij dat zelf zouden willen. Met als motto: ‘voor het beste van elk moment’. Er werken 2300 medewerkers (1010 fte), dagelijks bijgestaan door zo’n 1100 waardevolle vrijwilligers. Marga Klompé biedt zorg en ondersteuning aan, thuis en in de 14 locaties in Oost Achterhoek. De afzonderlijke locaties hebben een grote mate van zelfstandigheid met het uitgangspunt ‘lokaal als het kan, centraal als het moet’. Zo geven zij zelf vorm aan hun identiteit en lokale karakter. Er spelen grote nieuwbouwprojecten. De jaarlijkse omzet is circa € 100 miljoen.

De missie van de organisatie is om naast Achterhoekse ouderen met een zorgvraag te staan. Om samen met medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en partners met hen de speciale momenten te beleven, de moeilijke momenten, maar juist ook die ‘gewone’ momenten die voor een beetje geluk zorgen. Dat wordt gedaan met een nuchtere aanpak, zoals ze dat in de regio gewend zijn. Zonder fratsen, maar mét een glimlach.

De organisatie heeft positieve gezondheid hoog in het vaandel staan en werkt nauw samen aan de kwaliteit van zorg om de autonomie en gezondheid van cliënten te verbeteren. Samen met partners in de regio worden met behulp van digitale technologieën nieuwe zorgconcepten ontwikkeld om daar mee de digitale transformatie vorm te geven.

Marga Klompé heeft vier strategische routes uitgezet in haar koersdocument 2024-2026;

  • Sublieme samenwerkers.
  • Trots op Marga Klompé.
  • Creatief met capaciteit.
  • Toekomst met technologie en informatie.

De kernwaarden gelijkwaardigheid, veiligheid, betrouwbaarheid en solidariteit zijn in deze koers richtinggevend.

Zie ook de website: https://www.margaklompe.nl

Meer informatie

MARGA KLOMPÉ BIEDT JE
Een uitdagende positie in een zorgomgeving volop in ontwikkeling. Een organisatie met veel aandacht voor het welzijn van cliënten, waar zij en hun verwanten zich welkom voelen en er kwalitatief hoge zorg wordt verleend. Bij Marga Klompé kun je bijdragen aan een organisatie waar ieder mens telt. Het salaris is conform WNT en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Zorg- en Welzijnssector en valt in klasse 4.

De benoeming is voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.