Heerde

Lid raad van commissarissen

13.03.2024
  • WO
  • Tijdelijk

Woonstichting Triada

Functieomschrijving

Leeuwendaal zoekt voor Woonstichting Triada een lid raad van commissarissen.

Expert op vastgoedontwikkeling, sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed, betrokken huurderscommissaris.

De organisatie

Triada is dé sociale huisvester in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe en biedt met 73 medewerkers en ruim 6.600 woningen betaalbare en passende sociale huisvesting aan zo’n 14.500 inwoners.

Bij Triada zet iedereen zich vanuit zijn rol of functie met hart en ziel in voor het bieden van voldoende, goede en betaalbare sociale huurwoningen. De organisatie is sterk lokaal verbonden en verankerd. Triada sluit aan op de economische, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen in de regio.

Bij Triada gaat het niet enkel over een woning. Het gaat over groen, samenleven, meedoen, gezondheid, veiligheid en geborgenheid. Vanuit het koersplan ‘Natuurlijk thuis’ wil Triada zich de komende jaren nadrukkelijker verbinden, met bewoners, en met partners. Zodat iedereen zich ‘natuurlijk’ thuis kan voelen in de betreffende gemeenten. Dit doeT Triada door ánders te gaan (samen)werken. De huidige ontwikkelingen, zoals woningtekort en de klimaatverandering, vragen om een andere aanpak; waarde toekennen aan datgene wat het werkgebied en de diverse kernen uniek en krachtig maakt. Zo wil Triada meebewegen in een snel veranderende wereld.

De raad van commissarissen en Huurdersraad

Triada is een stichting met een eenhoofdig bestuur en een raad van commissarissen (RvC). Triada is lid van Aedes en onderschrijft de governancecode woningcorporaties. De RvC kan volgens de statuten uit minimaal drie en maximaal vijf leden bestaan. De RvC bestaat momenteel uit vijf leden en kent een audit- en een remuneratiecommissie.

De RvC beschikt sinds begin 2023 over een nieuwe voorzitter en is te omschrijven als een professionele raad met aandacht voor (regionale) samenwerking. De raad heeft integriteit, transparantie en zelfreflectie hoog in het vaandel staan. De RvC hecht aan een actieve, heldere en open relatie met de diverse stakeholders waaronder het management, de OR, de Huurdersraad van Triada en gemeenten (wethouders en beleidsambtenaren). De RvC heeft een duidelijk oog en oor voor huurders, belanghebbenden en medewerkers van Triada.

De RvC komt regulier circa 6 keer per jaar bij elkaar en heeft daarnaast gemiddeld zo’n 2 à 3 bijeenkomsten per jaar voor overleg met OR, Huurdersraad, trainingen, zelfevaluatie en andere bijzondere aangelegenheden. Commissiewerk varieert per commissie en jaar maar vraagt gemiddeld 3 bijeenkomsten per jaar.

Triada heeft met de huurdersvertegenwoordigers vastgelegd wat de afspraken zijn over participatie. De Huurdersraad Triada bestaat op dit moment uit vijf leden. Zij vertegenwoordigen alle huurders. De raadsleden zijn zoveel mogelijk ook afkomstig uit de verschillende plaatsen.

Profiel

Er is door het vroegtijdige vertrek van een van de commissarissen plaats voor een nieuwe commissaris. Deze nieuwe commissaris neemt deel aan de auditcommissie en zal worden benoemd op voordracht van de huurders. Dit betekent dat in het executive searchproces de Huurdersraad een belangrijke positie inneemt.

Voor de vacant komende positie zijn we op zoek naar kandidaten die oog en drive hebben voor het maatschappelijk belang van goed en betaalbaar wonen. Ze weten wat er speelt in de sociale huurmarkt en hebben een warm hart en oprechte interesse voor de positie van de huurders van Triada. De nieuwe commissaris heeft beeld bij de maatschappelijke vraagstukken in de regio en snapt wat de belangrijke thema’s voor de huurders van Triada zijn, bijvoorbeeld als het gaat om betaalbaarheid, verduurzaming en ontwikkelingen in de wijk. De nieuwe commissaris maakt daarbij o.m. de vertaalslag naar het belang van en impact op de huurders van Triada. Combineert dit met een goed zicht op de juiste inzet/allocatie van middelen die passen bij de strategische koers van Triada als sociale huisvester.

De nieuwe commissaris beschikt over inlevings- en verbindend vermogen, is oprecht en zichzelf in het contact met de huurders, snapt hen en spreekt hun taal. Hecht aan participatie en weet de huurdersinvalshoek binnen de raad goed neer te zetten en te verwoorden. Heeft voldoende tijd beschikbaar, is op gepaste momenten (zoals bijvoorbeeld opening van nieuwbouw) graag zichtbaar in het lokale netwerk en de wijken waar Triada actief is.

Specifieke vereisten:

  • Sociale binding met het werkgebied van Triada, bij voorkeur woonachtig in de gemeenten Hattem, Heerde of Epe.
  • Bij voorkeur een ervaren toezichthouder of een startende toezichthouder met de bereidheid een opleiding tot commissaris te gaan volgen.
  • Stevige financieel economische achtergrond, kennis van de (ontwikkelingen van de) vastgoed- en woningmarkt (sociale woningbouw, maatschappelijk vastgoed). Kennis van (de ontwikkelingen van) woon-zorg vastgoed is een pre.
  • Kennis van vastgoed- en waardemanagement.
  • Kennis van projectontwikkeling, juridische en financieringsconstructies plus het riskmanagement.
  • Heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met de politiek-bestuurlijke context waarin een corporatie opereert.
  • Beschikt noch direct noch indirect over vastgoed in eigendom in de regio Noord-Veluwe en/of de regio Stedendriehoek

Bezoldiging

U kunt in deze raad echt van toegevoegde waarde zijn voor Triada en de huurders en daarmee actief bijdragen aan de koers en ambities van deze mooie sociale huisvester.

De beloning van de commissarissen past binnen de honoreringscode van de VTW en voldoet aan het bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De jaarlijkse bezoldiging van de leden van de RvC is in 2024 € 15.400,--.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u op de vacaturesite van Leeuwendaal kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 14 april 2024.