Den Haag

Voorzitter Politieonderwijsraad

10.05.2024
 • HBO
 • WO
 • > 15 jaar
Politieonderwijsraad

Functieomschrijving

Formele positie en samenstelling Politieonderwijsraad

De Politieonderwijsraad is het adviesorgaan van de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) op het gebied van politieonderwijs. De Raad adviseert de minister, gevraagd en ongevraagd, met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs en (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek voor de Politie. Zo geeft de raad bijvoorbeeld advies op de Strategische Onderzoeksagenda van de Politie. Verder adviseert de Raad specifiek over het samenhangend en gedifferentieerd geheel van kwalificatiedossiers en bijbehorende kwalificaties (de Kwalificatiestructuur Politieonderwijs – KSP) en draagt hij bij aan de ontwikkeling en het onderhoud daarvan.

De Politieonderwijsraad fungeert daarnaast als een overleg- en afstemmingsorgaan tussen direct en indirecte betrokkenen bij het Nederlandse politieonderwijs. In de Raad wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de politiepraktijk, de (politie)arbeidsmarkt en het politieonderwijs, alsmede het praktijkgericht en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat daar betrekking op heeft en de kennisinfrastructuur. In vergelijkend perspectief wordt gekeken naar de ontwikkelingen in het reguliere middelbaar beroepsonderwijs en het hoger (beroeps)onderwijs en de onderwijsontwikkelingen in het buitenland.

De positie van de Raad is vastgelegd in de Politiewet 2012. In deze wet is eveneens de ministeriële verantwoordelijkheid voor het politieonderwijs en –onderzoek geregeld. De Raad is een onafhankelijk adviesorgaan van de minister en heeft een onafhankelijk voorzitter. Om zijn taken adequaat te kunnen uitvoeren heeft de Raad een samenstelling waarin naast de direct betrokken partijen Politie en Politieacademie ook de belanghouders openbaar bestuur, Openbaar ministerie, politiebonden en regulier onderwijs zijn vertegenwoordigd. Het ministerie van JenV heeft een waarnemerspositie bij de Raad.

Werkwijze

De Raad vat zijn adviezen aan de minister, de rapportages en uitkomsten van het afstemmingsproces tweemaal per jaar samen in een advies. Tussentijds kunnen specifieke adviezen en rapportages worden uitgebracht. De Raad vergadert minimaal viermaal per jaar. De adviezen en rapportages worden ten behoeve van de Raad voorbereid door commissies, die naar hun samenstelling een afspiegeling van de Raad zijn.

De Politieonderwijsraad kent drie vaste commissies, te weten:

 1. De Commissie Kwalificaties, die alle adviezen en rapportages op het terrein van de kwalificaties van de politie voorbereidt;
 2. De Commissie Onderwijs, die alle adviezen en rapportages op het terrein van het politieonderwijs voorbereidt;
 3. De Commissie Onderzoek, die alle adviezen en rapportages op het terrein van kennisverwerving / kennistoepassing voor de politie en het politieonderwijs voorbereidt.

De onafhankelijk voorzitter is tevens voorzitter van de Commissie Kwalificaties.

Werkzaamheden voorzitter

 • Sturing geven aan het adviesproces van de Raad door o.a. het voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de Politieonderwijsraad en de commissie Kwalificaties;
 • Reflecteren op en kwaliteit stimuleren van documenten zoals conceptadviezen en -rapportages;
 • Vanuit onderwijskundig perspectief de Raad voorbereiden en meenemen in strategische advisering ten behoeve van de ontwikkeling van het politieonderwijs en –onderzoek;
 • Fungeren als gelijkwaardige sparringpartner voor de Politieacademie, de Politie, het mini­ste­rie van JenV en eventueel andere leden van de Raad;
 • Overleg voeren met en richting geven aan de secretaris-directeur over de werkzaamheden van het secretariaat en zijn functioneren;
 • Representatieve verplichtingen verrichten en fungeren als boegbeeld van de Raad.
 • Bevorderen dat adviezen van de Raad doorwerking hebben.

Profiel voorzitter

De onafhankelijk voorzitter, tevens voorzitter commissie Kwalificaties:

 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring binnen het onderwijs en beschikt over een uitgebreid netwerk;
 • Heeft vanuit een leidinggevende positie grondige kennis van het Nederlandse onderwijsstelsel, met bijzondere aandacht voor het MBO en HBO;
 • Is in staat om vanuit helicopterview te adviseren op diverse complexe vraagstukken;
 • Heeft affiniteit met de sector politie en veiligheid;
 • Heeft gevoel voor de politiek-bestuurlijke context waarbinnen politiewerk en politieonderwijs vorm en inhoud krijgen;
 • Is onafhankelijk in de zin dat deze geen banden heeft met de Politie, de Politieacademie of het ministerie van JenV, en heeft zitting in de Raad op persoonlijke titel op basis van deskundigheid en staat van dienst;
 • Kan zich vinden in de waarden van de Raad zoals geformuleerd in bijlage 2.

Tijdsinvestering voorzitter

De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld een halve dag per week. De voorzitter heeft recht op een vaste vergoeding per maand (Art. 2 Vergoedingenregeling leden politieonderwijsraad), gebaseerd op een arbeidsduurfactor van 4/36. Als de voorzitter ook voorzitter is van een commissie komt er een arbeidsduurfactor van 2/36 (half dagdeel) bij.

Procedure

Een selectiecommissie vanuit de Raad spreekt in eerste ronde met kandidaten en komt tot een voordracht voor benoeming. In een tweede ronde adviseert een adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Politie en Politieacademie over de voordracht. Daarna volgt een benoemingsgesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Reageren is mogelijk tot en met 31 mei 2024 door een motivatiebrief en cv per mail te sturen aan de secretaris van de selectiecommissie (frank.hoogewoning@politie.nl). Briefselectie vindt plaats in de week van 3 juni. De eerste gesprekken worden gehouden op vrijdag 14 juni tussen 13.30 en 17.00 uur in Apeldoorn. Voor nadere informatie over de functie en/of de procedure kunt u bellen met Frank Hoogewoning (06-51476751).

Meer informatie

Frank Hoogewoning

frank.hoogewoning@politie.nl

06-51476751