Middelburg

Voorzitter raad van commissarissen

Toezichthouder en Trusted Advisor van de onderneming

22.03.2024
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast

Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij

Functieomschrijving

De raad van commissarissen
De raad van commissarissen (rvc) bestaat uit drie leden inclusief de voorzitter. Zij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij ZEH. De rvc staat de directie met raad terzijde. De directie is verplicht alle inlichtingen die nodig zijn aan de rvc te verschaffen en tenminste één keer paar jaar stelt de directie de rvc schriftelijk op de hoogte van het strategisch beleid en de algemene en financiële risico’s.

De raad van commissarissen hanteert als uitgangspunt dat vrijwel alle onderwerpen besproken worden in de voltallige raad. Vanuit een collectieve verantwoordelijkheid is in de visie van de raad van commissarissen dan ook geen plaats voor tal van commissies, samengesteld uit haar leden die primaire
verantwoordelijkheid zouden dragen op deelterreinen. Een uitzondering heeft de raad gemaakt voor de Audit, Risk & Compliance-commissie en de Remuneratie- en Benoemingscommissie. Dit is in lijn
met de Nederlandse Corporate Governance Code. De raad van commissarissen kent een aantal formele overlegstructuren 6/7 keer per jaar. Daarnaast informeel overleg indien nodig.

Het toezicht van de rvc op de directie betreft onder andere:
i De formulering en de realisatie van de doelstellingen van ZEH.
ii De strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten.
iii De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
iv Het financiële verslaggevingsproces.
v De naleving van de wet- en regelgeving.

De rvc is verantwoordelijk voor het selecteren en voordragen van leden van de directie en bij het doen van voorstellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het bezoldigingsbeleid voor de leden van de directie. Daarnaast is de rvc ook verantwoordelijk voor het beoordelen van de directie.

De overige taken van de rvc omvatten:
1. Erop toezien dat de samenwerking met de externe accountant op juiste wijze verloopt.
2. Het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren
van leden van de directie betreffen.
3. Het nemen van maatregelen om ZEH tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de
leden van de directie.

Functie-eisen

Profielschets en ideale ervaring voorzitter raad van commissarissen

 • Ervaring als (voormalig)lid van de raad van bestuur of directie van een substantiële organisatie.
 • Ervaring als voorzitter van het uitvoerend bestuur dan wel het toezichthoudend orgaan van een bedrijf.
 • Algemene ervaring met de Rijksoverheid in complexe vraagstukken waarbij gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, inlevings-en waarnemingsvermogen, maar ook bewustzijn voor strategisch-politieke dossiers belangrijke kernwaarden zijn.
 • Kan goed omgaan met en een verscheidenheid aan stakeholders en beschikt over een uitstekende politieke antenne.
 • Ervaring met overname- en verkoopprocessen van bedrijfsonderdelen is een pré.
 • Kennis van de energiesector of nucleaire ontwikkelingen is een pré.
 • Begrip van de dynamiek van het bestuur van een onderneming waarvan overheden aandeelhouder zijn is gewenst, er is sprake van publiek aandeelhouderschap.

Overige profieleisen en competenties

 • Zeeuwse signatuur ( mag ook buiten Zeeland wonen of werken) of verbinding dan wel affiniteit met Zeeuwse belangen en omstandigheden.
 • Onafhankelijk; overige activiteiten conflicteren op geen enkele wijze met die van ZEH.
 • Beschikt over voldoende tijd om de onderneming in deze rol te kunnen ondersteunen.
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau en heeft bij voorkeur een technisch/bedrijfskundig profiel dan wel relevante ervaring of affiniteit in een vergelijkbare omgeving met technische processen.
 • Heeft een uitstekende reputatie bij relevante stakeholders.
 • Beschikt over een breed ontwikkeld en gezond zakelijk beoordelingsvermogen en instinct.
 • Beschikt over een helikopterview en sterke strategische analytische vaardigheden.
 • Heeft affiniteit met politiek-bestuurlijke en juridische processen.
 • Beschikt over het vermogen een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak om de bestuurder de benodigde ruimte te geven en de noodzaak om de bestuurder de juiste vragen te stellen.
 • Teamspeler, onafhankelijk en kritisch.
 • Uitstekende netwerker en in staat relaties te bouwen en te onderhouden.
 • Straalt gezag uit, is energiek, betrokken en plezierig om mee samen te werken.
 • Is toegankelijk en bereikbaar.
 • Kan ook voldoende hard zijn indien nodig.

Bedrijfsomschrijving

De Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH) is gevestigd in Middelburg en is een naamloze vennootschap (NV). De aandelen zijn niet genoteerd op de beurs en ook niet vrij verhandelbaar. In de statuten van ZEH is namelijk vastgelegd, dat de aandelen altijd in handen moeten zijn van publieke
organen (zoals bijvoorbeeld provincies en gemeenten). De helft van de aandelen is in handen van de provincie Zeeland, de andere helft is vrijwel geheel in handen van de diverse Zeeuwse gemeenten.

ZEH is in 2022 ontstaan bij de herstructurering van Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij N.V.(PZEM).

Een belangrijke stap in de herstructurering was de ontvlechting van de nucleaire en niet-nucleaire commerciële onderdelen van PZEM. Na de verkoop van de niet-nucleaire commerciële activiteiten inclusief de naam PZEM, bleef het aandelenbelang in de kerncentrale in Borssele over, naast de belangen in BMC Moerdijk, NPG Willebroek en Deltius.

De kerntaak van ZEH is het beheer van belangen in haar deelnemingen. Verder beheert ZEH de opbrengsten (circa € 1,5 MILJARD) die bij de verkopen van bedrijfsonderdelen zijn gerealiseerd. Deze gelden worden in lijn met het dividendbeleid aan de aandeelhouders uitgekeerd. Dit geschiedt geleidelijk, omdat ZEH te allen tijde de verplichtingen aan EPZ wil kunnen nakomen. Ook indien hier additionele gelden nodig zijn ingeval van een langdurige stop of indien er verliezen worden gemaakt als gevolg van een periode van lage prijzen. Naarmate de sluitingsdatum dichterbij komt neemt de behoefte aan deze ZEH-buffer af en kunnen de gelden aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Specifieke uitdaging voor de komende jaren is het feit dat de beslissing zal moeten worden genomen over eventuele levensduurverlening van de huidige kerncentrale en de wijze waarop de eventuele nieuwbouw gestalte gaat krijgen. Daarnaast gaat het om de rol van EPZ (EPZ.nl) en ZEH en de daarbij horende complexe vraagstukken omtrent eigenaarschap van deze entiteiten.

Naar de website: https://zeh.nl

Meer informatie

Aanbod
De voorzitter ontvangt een uitstekende en passende jaarvergoeding.