Arnhem

Voorzitter Raad van Toezicht en een lid voor de HR portefeuille

Beschikt u over ervaring als bestuurder of toezichthouder vanuit hoofd- en/of nevenfuncties? Heeft u bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven of bij grotere organisaties op het snijvlak van privaat en publiek, bij voorkeur ook in de gezondheidszorg?

02.04.2024
 • WO
 • > 15 jaar
Rijnstate

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. Ook houdt de Raad van Toezicht, toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting Rijnstate en alle andere rechtspersonen, waarover de stichting het bestuur voert. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en vervult de werkgeversrol. Verder toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken:

 • Oog houdt op het belang van de organisatie van Rijnstate.
 • Het bestuur voert in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting (en de rechtspersonen, waarover de stichting het bestuur voert).
 • Een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die betrokken zijn bij de stichting (en de rechtspersonen, waarover de stichting het bestuur voert).

Regulier vergadert de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur circa zesmaal per jaar. Als er sprake is van een bijzondere omstandigheid, wordt deze frequentie verhoogd. Daarnaast overlegt de Raad van Toezicht jaarlijks met het stafbestuur Coöperatie Medische Staf Rijnstate , de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Stafraad van Rijnstate.

De Raad van Toezicht hanteert bij zijn werkzaamheden de Zorgbrede Governance Code. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren op basis van het Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Remuneratie- en strategische HR-commissie, de commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie en de Financiële auditcommissie. Klik hier voor meer informatie over onze Raad van Toezicht.

Gezochte kandidaten
De huidige voorzitter Raad van Toezicht heeft vanwege het aanvaarden van een nieuwe functie haar voorzitterschap moeten neerleggen. De vicevoorzitter neemt deze taak voorlopig waar. Binnen de Raad is geen nieuwe voorzitter beschikbaar, derhalve is de Raad op zoek naar een bekwame en toegewijde inkomend voorzitter. Daarnaast zoekt de Raad een toezichthouder voor de Remuneratie- en strategische HR-commissie.

Als lid van onze Raad van Toezicht beschikt u over ruime algemene bestuurlijke ervaring en bewezen kwaliteiten vanuit hoofd- en/ of nevenfuncties. U brengt bestuurlijke ervaring mee uit het bedrijfsleven, of uit grotere organisaties op het snijvlak van privaat en publiek, ervaring in de gezondheidszorg heeft een voorkeur.

U bent in staat om het beleid van Rijnstate en het functioneren van onze Raad van Bestuur te toetsen en om in teamverband toezicht uit te oefenen. U weet een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, waardoor u uitstekend in staat bent om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan en in hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur aan u voorgelegde aangelegenheden. Met betrekking tot u als persoon verwachten wij dat u ervaring hebt met en zich continu verdiept in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en onze stichting en de daarbij behorende rechtspersonen in het bijzonder, dat u maatschappelijk actief bent en dat u oog hebt voor de regionale positie van Rijnstate. Daarnaast onderschrijft u het belang van netwerken en heeft ervaring met het vormen van complexe nieuwe samenwerkingsvormen. U heeft ervaring met bv. transitie van de zorg, duurzaamheid, of risicomanagement en u heeft het vermogen om de onderstroom te signaleren en te benoemen waar nodig.

Kenmerken voor de inkomend voorzitter Raad van Toezicht

 • Beschikt over ruime bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in het bedrijfsleven of bij grotere organisaties op het snijvlak van privaat en publiek, bij voorkeur ook in de gezondheidszorg.
 • Is een ervaren (vice)voorzitter vanuit hoofd- en/of nevenfuncties en vervult het voorzitterschap op soepele, innemende en sterk verbindende wijze. Zowel binnen de Raad van Toezicht als naar de Raad van Bestuur, de Medische Staf en de organisatie.
 • Heeft het vermogen om vanuit natuurlijk gezag de voorzittersfunctie binnen de Raad van Toezicht te vervullen en past als persoon goed in het team.
 • Sluit goed aan bij de kernwaarden van Rijnstate en heeft een inhoudelijk betrokken leiderschapsstijl.
 • Heeft een uitstekend gevoel voor good governance.
 • Beschikt over een breed landelijk netwerk in de zorg of bij de overheid.
 • Is in staat het belang van Rijnstate regionaal en landelijk te vertegenwoordigen.
 • Heeft een visie op de zorg en de ontwikkelingen welke daar spelen, kan zo mogelijk op creatieve en prikkelende wijze een bijdrage hierop leveren.

Kenmerken voor de kandidaat met het aandachtsgebied HR, Mens- en Organisatieontwikkeling

 • Beschikt over strategische/bestuurlijke HR ervaring op WO werk- en denkniveau, ruime en actuele kennis op het gebied van goed werkgeverschap, arbeidsmarktontwikkelingen, strategische capaciteitsplanning, leiderschaps - en talent ontwikkeling.
 • Heeft ervaring met cultuur- en organisatieveranderingsvraagstukken.
 • Beschikt over een analytisch vermogen om complexe informatie snel te doorgronden en verbanden te leggen. Heeft affiniteit met arbeidsjuridische vraagstukken.
 • Heeft Kennis over het inrichten van complexe samenwerkingsverbanden in de zorg.

Daarnaast wordt van al onze leden verwacht dat er sprake is van:

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • De vaardigheid om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • In staat om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid.
 • Continue verdieping in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting en de rechtspersonen.
 • Maatschappelijke activiteit.

Complementariteit
Het is belangrijk dat de nieuwe en de zittende leden als team complementair zijn qua kennis, achtergrond en ervaring. Dat geldt ook voor de diversiteit binnen de Raad van Toezicht. Bij de selectie van de twee kandidaten zal ter versterking van de complementariteit in het team rekening worden gehouden met:

 • Bestuurlijke kennis en contacten met landelijke politiek en beleid.
 • Diversiteit binnen de Raad van Toezicht (gender, afkomst, leeftijd).
 • Woonachtig binnen het adherentiegebied van Rijnstate (minimaal 1 lid).

Bezoldiging
De positie van voorzitter en het lid Raad van Toezicht zullen gehonoreerd worden in navolging van de Regeling Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector en de WNT2.

De geschatte tijdsbesteding bedraagt voor de voorzitter 20 à 24 uur per maand en voor het lid 16 à 20 uur per maand.

Uitgangspunt voor de leden van de Raad van Toezicht is een onafhankelijke opstelling. Dat betekent dat personen die lid zijn geweest van de Raad van Bestuur van de stichting en personen die ingevolge een arbeids- of toelatingsovereenkomst aan de stichting of de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert, verbonden zijn of zijn geweest, niet benoemd kunnen worden.

De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor de duur van vier jaar en de benoeming kan met 4 jaar verlengd worden.


Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.G.J. Janssen, ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht, telefoon 088-005 6348. Voor meer informatie over de procedure neemt u contact op met de heer S. Putman, recruiter, telefoon 06-51521373 of via sputman@rijnstate.nl.