1. Vacatures
 2. Gemeente Ouder-Amstel
 3. Gemeentesecretaris / Algemeen directeur (m/v) - gemeente Ouder-Amstel

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur (m/v) - gemeente Ouder-Amstel

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amstelveen, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur (m/v) - gemeente Ouder-Amstel
Waar hij/hem/zijn staat kan ook zij/haar worden gelezen.

Ouder- Amstel
De gemeente Ouder-Amstel is op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris.
Ouder-Amstel is een bijzondere gemeente. Bijzonder door de opgaven die er liggen, de manier waarop de organisatie is georganiseerd, de ligging in de regio en kenmerken van de gemeente.
De gemeente kenmerkt zich als verbindend, uniek en divers. De gemeente kent de combinatie van grootstedelijkheid en landelijkheid. De verschillende leefgebieden hebben ieder hun eigen unieke karakter waarbij de verbinding tussen de leefgebieden, sociaal en fysiek, goed is (bron: visie Ouder-Amstel 2030). Ouder-Amstel is een gemeente met ruim 14.000 inwoners. De gemeente ligt tegen Amsterdam en de verwevenheid met die grootstedelijkheid, is duidelijk aanwezig. Gelijktijdig biedt de gemeente ruimte voor landelijk wonen en recreatief verblijven.

De ambtelijke organisatie is georganiseerd vanuit een regiemodel. Samen met de gemeenten Diemen en Uithoorn vormt Ouder-Amstel de gemeenschappelijke regeling DUO+. Naast alle bedrijfsvoerings-taken heeft Ouder-Amstel de uitvoering van de dienstverlening en de uitvoering van het beheer en onderhoud van het openbaar gebied, ondergebracht in deze gemeenschappelijke regeling. Naast DUO+ zijn er nog verschillende andere gemeenschappelijke regelingen waarin gemeentelijke taken worden uitgevoerd zoals belastingen en inkoop. Regionaal is de Metropoolregio Amsterdam politiek bestuurlijk van strategisch grote betekenis voor Ouder-Amstel.
Ouder-Amstel staat voor de unieke opgave om een bijdrage te leveren aan de versterking van de regionale economie en de woningbehoefte. Een gevolg daarvan is dat het inwoneraantal van de gemeente de komende jaren gaat verdubbelen. Daartoe worden 2 grote projecten uitgevoerd. Amstel Business Park Zuid waarin de transformatie van een klassiek bedrijventerrein naar een moderne werkstad, gerealiseerd wordt. En het project 'De Nieuwe Kern' waarin een compleet nieuw gemengd stedelijk gebied ontstaat met voornamelijk een woonfunctie.

Rollen van de gemeentesecretaris/Algemeen directeur van gemeente Ouder-Amstel

 • Adviseur van het college van burgemeester en wethouders
 • Algemeen directeur, tevens voorzitter Managementteam
 • Lid van het directieberaad DUO+
 • Regionale vertegenwoordiger van Ouder-Amstel
 • Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden

Adviseur van het college van burgemeester en wethouders
Als eerste (strategische) adviseur van het college draagt hij zorg voor integraal voorbereide adviezen. Hij neemt deel aan de beraadslagingen en helpt mee de consistentie van collegebesluiten te bewaken. Hij houdt zo nodig het college een spiegel voor en heeft duidelijk argumenten waar hij voor staat. Genomen collegebesluiten worden door hem vertaald in ambtelijke (vervolg) opdrachten en uitvoering. Hij bewaakt de voortgang daarvan.

Hij helpt mee de koers van de gemeente uit te stippelen zoals verwoord in de visie Ouder-Amstel 2030. Hij kijkt vooruit en vertaalt dat in concrete adviezen aan het college en over eventuele aanpassing van de gemaakte strategische keuzes.

In de bestuurlijke ambtelijke samenwerking maakt hij op hoofdlijnen afspraken in en met het college over de uitvoering van werkzaamheden, de te stellen prioriteiten en de inzet van capaciteit. Hij vervult de schakelfunctie tussen bestuur en organisatie, staat voor realistische werkplannen en bewaakt de uitvoerbaarheid van bestuurlijke opdrachten.
Hij is binnen het college een integere sparringpartner voor zowel het team als de individuele collegeleden. Daarin wordt stevigheid op de feedback gecombineerd met respect voor de relatie.

Met de burgemeester vormt hij een tandem waarin de bestuurlijke ambtelijke afstemming wordt besproken voor zowel de gemeente zelf als ook de gemeenschappelijke regelingen waarin Ouder-Amstel participeert. Samen met de burgemeester en de griffier vindt de afstemming plaats over het proces van besluitvorming en uitvoering met de gemeenteraad. Hij bewaakt de realisatie van de lange termijn agenda. Hij helpt mee aan het onderhouden van een goede samenwerking tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie.

Algemeen directeur, tevens voorzitter Managementteam
Hij geeft leiding aan de organisatie en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van werkzaamheden van de organisatie. Hij heeft een concrete visie op de ontwikkeling van de organisatie. Hij formuleert deze in samenspraak met de organisatie, maakt deze concreet in ontwikkelstappen en bewaakt de in gang gezette koers. De concrete visie sluit aan op de kracht van de flexibele en pragmatische aanpak die kenmerkend is voor Ouder-Amstel. Gelijktijdig overziet hij bestaande werkprocessen en werkwijzen en werkt hij aan versterking en verbetering daarvan zodat de organisatie slim en slank kan blijven werken. Hij geeft aandacht aan kansen op persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers en het benutten van talenten.

Hij is zichtbaar in de organisatie, laagdrempelig benaderbaar. Hij stimuleert de op samenwerking gerichte cultuur. Hij draagt zorg voor team/organisatiebijeenkomsten als inspiratiebron, versterking van de onderlinge samenwerking en/of bepalen van de koers van de organisatie. Hij staat voor zijn medewerkers en medewerkers voelen zich gehoord en gesteund door zijn aanpak en duidelijke communicatie.

Hij leidt het managementoverleg en zorgt voor een evenwichtige agendering van relevante strategische en going-concernonderwerpen. Hij versterkt het managementteam door aandacht te geven aan de samenwerking zowel binnen de organisatie als met de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Hij werkt mee aan verbetering van het OGON in relatie tot de gemeenschappelijke regelingen. Hij stuurt op de gemaakte resultaatafspraken, de verbetering van (werk)processen. Hij stimuleert en ondersteunt de afdelingshoofden in hun taken als leidinggevende en spreekt hen daar op aan.

Lid van het directieberaad DUO+
Hij neemt, samen met de gemeentesecretarissen van de gemeenten Diemen en Uithoorn, deel aan het overleg met de directie van de gemeenschappelijke regeling DUO+. Hij weet de balans te vinden tussen het zijn van vertegenwoordiger en opdrachtgever én het zijn van medeverantwoordelijke voor de organisatie DUO+. Hij werkt vanuit het belang dat een goede uitvoeringsorganisatie DUO+ goed is voor de gemeente Ouder-Amstel. Hij vervult daarin een verbindende rol, zodat de organisatie Ouder-Amstel en de organisatie DUO+ als één worden ervaren. Hij helpt mee het OGON verder te ontwikkelen en te versterken. Hij draagt mede zorg voor een goede voorbereiding van de adviezen die voorgelegd worden aan het bestuur van DUO+, maakt afspraken over de uitvoering en vertaalt deze afspraken naar de organisatie Ouder-Amstel.

Regionale vertegenwoordiger van Ouder-Amstel
Het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk in het belang van Ouder-Amstel is noodzakelijk. Dat vraagt om het afstemmen en bepalen van de strategie met leden van het college en adviseurs uit de eigen organisatie. Staan voor de belangen van Ouder-Amstel én de regio betekent dat hij goed beargumenteerd deelneemt aan overleggen. Kunnen staan voor de opvattingen vanuit Ouder-Amstel en gelijktijdig daarin kunnen manoeuvreren met het resultaat voor ogen.

Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden
Hij is formeel bestuurder in de zin van de WOR. In Ouder-Amstel betekent dat hij een informele samenwerkingsrelatie met de Ondernemingsraad onderhoudt. Ook zorgt hij voor open communicatie en voor informatie-uitwisseling over ontwikkelingen in en rond de organisatie, die in een vroeg stadium wordt besproken met de OR. Hij staat open voor suggesties ten aanzien van een mogelijke aanpak en luistert naar de signalen die de OR geeft vanuit de organisatie.

Persoonlijke kwaliteiten

 • Organisatiegericht.
  Weet vanuit een heldere visie de vertaling te maken naar concrete ontwikkelstappen die in de organisatie gezet moeten worden om nu en in de toekomst in de opgaven van de gemeente te realiseren.
 • Politiek en bestuurlijk sensitief.
  Op basis van de signalen vanuit de politiek bestuurlijk context zowel adviserend als ondersteunend optreden in het college.
 • Samenwerkingsgerichte netwerker.
  Is gericht op het versterken van samenwerking en bouwt actief aan opzetten en onderhouden van een voor de gemeente relevant netwerk.
 • Toegankelijk en verbindend.
  Mensgericht in zijn aanpak en is gericht op ontwikkeling van de teams.
 • Duidelijk in communicatie.
  Werkt met “klare taal” zowel geschreven als mondeling. Is sterk in het onderhouden van een open interne communicatie.
 • Dienend leiderschap.
  Is ondersteunend aan het realiseren van de doelen van Ouder-Amstel. Heeft een coachende stijl van leidinggeven.
 • (Strategisch) adviesvaardig.
  Denkt vooruit en weet voorstelbare toekomstige ontwikkelingen concreet te vertalen naar adviezen en stappen die de gemeente moet gaan zetten.
 • Relativerend en optimistisch.
  Weet in de dagelijkse hectiek van het werk de rust te bewaren, denkt in kansen en passende oplossingen en doet dat met gevoel voor humor.


Arbeidsvoorwaarden
• Het betreft een fulltime dienstverband.
• De functie is gewaardeerd in schaal 14.
• Het doel is een aanstelling voor onbepaalde tijd en dat start met een jaarcontract.

De Procedure
De gemeente Ouder-Amstel laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

U kunt reageren tot en met vrijdag 18 september aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature. Door te klikken op 'solliciteren', wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.