1. Vacatures
 2. Beteor mens en organisatie
 3. Directeur-bestuurder – SWV PO en VO Drechtsteden

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur-bestuurder – SWV PO en VO Drechtsteden

Samenwerkingsverband Drechtsteden PO en VO is op zoek naar een Directeur-bestuurder met passie en betrokkenheid.

Download het volledige profiel via: https://beteor.nl/onderwijs/vacature/directeur-bestuurder-swv-po-en-vo-drechtsteden/

De directeur-bestuurder wordt directeur-bestuurder van twee samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverband Drechtsteden PO en Samenwerkingsverband Drechtsteden VO. Beide samenwerkingsverbanden werken nauw samen en zijn in één gebouw gesitueerd. Om de samenwerking tussen beide zo intensief mogelijk te laten zijn, is een aantal jaren geleden gekozen om beide samenwerkingsverbanden te laten leiden door één directeur-bestuurder.

Samenwerkingsverband Drechtsteden PO

Het samenwerkingsverband begeleidt de samenwerking tussen de aangesloten scholen met als doel dat thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning geboden wordt aan alle kinderen in de regio Drechtsteden, zodat zij zich optimaal en doorlopend kunnen ontwikkelen. Daarbij streeft het actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 4 -14 jaar. Het SWV heeft in 2014 de kernwaarden thuisnabijheid en vertrouwen benoemd en deze blijven gelden. Daarbij is het streven om zo effectief en duurzaam mogelijk om te gaan met de inzetbare middelen en expertise. Dit doet het vanuit verbondenheid, open en respectvol, en met aandacht voor ieders identiteit.

Als samenwerkende schoolbesturen wordt ingezet op hoogwaardige basisondersteuning, vooral gericht op preventie, op basis van handelingsgericht werken in de groep, aanvullende diagnostiek en het aanbod door specialisten in de school. Dit met als doel zoveel mogelijk leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben binnen de eigen basisschool te kunnen aanbieden. Dit uit zich in een geschikt ondersteuningsaanbod voor preventieve en (licht) curatieve (onderwijs)ondersteuning. Het kwalitatief verdiepen en ophogen van de basisondersteuning in de volle breedte krijgt daarbij prioriteit. Naarmate de basisondersteuning op de scholen van hogere kwaliteit is, kunnen meer leerlingen onderwijs in de eigen woonomgeving volgen. Er wordt dan ook gestreefd naar maximale thuisnabijheid, waarbij de ondersteuningsbehoefte van het kind leidend is in relatie tot zijn of haar ontwikkelingsperspectief. Bij belemmering van de ontwikkeling is thuisnabijheid geen criterium voor passend onderwijs. Regulier waar het kan en speciaal waar nodig. Ingezette ondersteuning in of buiten de school wordt regelmatig geëvalueerd op effectiviteit en zo nodig aangepast.

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Papendrecht, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Functieprofiel

Vooraf

In de oriëntatiefase voor het opstellen van dit profiel is gesproken met verschillende stakeholders. Uit alle gesprekken bleek een grote waardering voor de samenwerkende leiderschapsstijl van de huidige directeur-bestuurder. Deze stijl werd benoemd als een van de belangrijkste kenmerken voor de nieuw te benoemen directeur-bestuurder. Ook de nauwe samenwerking tussen beide samenwerkingsverbanden werd in de gesprekken benoemd als een belangrijke winst die vooral behouden moet blijven. Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor de specifieke uitdagingen binnen het VO en het PO. De mensen die binnen en met het samenwerkingsverband werken hebben allen een grote passie en drive om voor ieder kind het beste pedagogisch en didactisch klimaat te realiseren. Voor ouders is het nog wat minder bekend wat het samenwerkingsverband voor hun kind kan betekenen. De afgelopen jaren is veel bereikt in het samenwerken tussen beide samenwerkingsverbanden. Voor het PO nemen 11 schoolbesturen (46 scholen met 49 locaties en 5 gemeenten) deel aan het samenwerkingsverband, voor het VO zijn dit 6 schoolbesturen (8 scholen en 5 gemeenten). Beide samenwerkingsverbanden zijn financieel gezond.

De functie van directeur-bestuurder van beide samenwerkingsverbanden is een echte “spin in het web”-functie. Bij beide samenwerkingsverbanden werkt de directeur-bestuurder nauw samen met de sectordirecteuren (voor het VO 1, voor het PO 2). Samen vormen zij het managementteam van de organisaties. Binnen de samenwerkingsverbanden wordt er écht samengewerkt. De aansturing wordt als coachend, samenwerkend en warm ervaren. Komende jaren mag de controlerende, “adresserende” rol van de samenwerkingsverbanden en de scholen duidelijker worden ingezet. Ook de implicatie en implementatie van de keuzes die de scholen maken, mogen helderder over het voetlicht worden gebracht. Komende jaren zal dit verder leiden tot het aanscherpen van de visie waar de samenwerkingsverbanden met de scholen naar toe willen werken met betrekking tot inclusief onderwijs. Naast intensief samenwerken met schoolorganisaties wordt ook met gemeenten en jeugdzorg intensief contact onderhouden.

Totaal werken 23 medewerkers (18,3 fte incl. D-B) voor het Samenwerkingsverband PO en 21 medewerkers (17,15 fte incl. D-B) voor het Samenwerkingsverband VO. Met de Ondersteuningsplanraden en de ledenvergaderingen wordt intensief samengewerkt. Uit beide verbanden zijn vertegenwoordigers in de MR actief die gezamenlijk overleg voeren met de directeur-bestuurder.

De beide ledenvergaderingen van de samenwerkingsverbanden verhouden zich tot de directeur-bestuurder als een Raad van Toezicht, waarbij de remuneratiecommissie de werkgeversrol invult.

De opdracht voor de directeur-bestuurder

Als opdracht voor de directeur-bestuurder wordt, naast de reguliere taak- en verantwoordelijkheidsgebieden, de volgende specifieke thema’s gemarkeerd:

 • Vanuit door levens- en werkervaring verworven overwicht, passie en betrokkenheid de organisatie aansturen. Het proces van verdere visievorming leiden. Een volgende stap zetten in het herijken en opnieuw bepalen van de koers en het maken van keuzes voor de samenwerkingsverbanden. Voor het VO moet in mei 2022 een nieuw ondersteuningsplan gereed zijn. Voor het PO loopt het huidige ondersteuningsplan af in 2024.
 • Verder werken aan de samenwerking tussen beide samenwerkingsverbanden, maar ook oog hebben voor de verschillen binnen het PO en het VO.
 • Samen met de scholen verder vorm en inhoud geven aan het begrip inclusiviteit. Hierbij de grenzen opzoeken, maar ook helder de implicaties van de gemaakte keuzes aangeven.
 • Binnen het samenwerkingsverband de organisatiestructuur verder verfijnen. Zorgen voor een goede taakverdeling en helderheid in verantwoordelijkheden. Veel ruimte geven aan professionals.
 • Focus leggen op kwaliteit en de borging hiervan.
 • De verantwoording en transparantie wederzijds van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen verder uitbouwen.
 • De (her)kenbaarheid van de samenwerkingsverbanden vergroten.
 • Verder werken aan de doorontwikkeling en professionalisering van de ondersteuningsplanraden.

Persoonlijkheidsprofiel

Voor beide samenwerkingsverbanden wordt een directeur-bestuurder gezocht die:

 • Werkt vanuit een samenwerkende leiderschapsstijl.
 • Met door levens- en werkervaring verworven overwicht, passie en betrokkenheid en inspiratie de organisatie aanstuurt.
 • Voeling heeft en houdt met de werkvloer.
 • Kan prioriteren, delegeren en is daadkrachtig.
 • Innovatief mogelijkheden zoekt en kansen ziet, en durft buiten kaders te denken.
 • Weet te verbinden en durft te confronteren.
 • Toegankelijk is en een echte netwerker.
 • Werkt vanuit een helicopterview, maar ook vanuit nabijheid.
 • Politieke- en organisatiesensitiviteit en tact bezit.
 • Zelf-reflecterend vermogen bezit.
 • Open en transparant handelt.

Functie-eisen

De functie

 • Functieniveau volgens schaal 15 cao-VO
 • Aanstelling 1 fte fiftyfifty verdeeld over SWV PO en SWV VO

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van en ervaring in het onderwijs.
 • Kennis van bedrijfsvoeringprocessen en financiën.
 • (Aantoonbare) affiniteit met en passie voor de doelgroep.
 • De bedoeling van passend onderwijs en inclusiviteit onderschrijven.

Selectiewensen

 • Ervaring met het leiden van een complexe netwerkorganisatie met professionals in de publieke sector.
 • Kennis van passend onderwijs en affiniteit met ondersteuning van jongeren.
 • Relevant netwerk.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 13 augustus a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is begin september. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt deze procedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.