1. Vacatures
 2. Beteor mens en organisatie
 3. Lid College van Bestuur – Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid College van Bestuur – Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord zoekt een authentiek lid College van Bestuur met visie.

Download het volledige profiel via: https://beteor.nl/onderwijs/vacature/lid-rvt-stichting-openbaar-voortgezet-onderwijs-fryslan-noord/

Met ingang van 1 januari 2020 zijn OSG Piter Jelles (scholen in Leeuwarden, Dokkum, Kollum en St.-Annaparochie) en RSG Simon Vestdijk (scholen in Harlingen en Franeker) op bestuurlijk niveau gefuseerd in Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord (OVO Fryslân-Noord). Daarmee is voor het openbaar voortgezet onderwijs in Friesland een belangrijke stap voorwaarts gezet. Onder de koepel van OVO Fryslân-Noord, kan gericht en met meer slagkracht gestuurd worden op het in stand houden en versterken van kwalitatief goed openbaar onderwijs in de regio. Bovendien wordt het beter mogelijk breed en toekomstbestendig (vernieuwend) onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden.

OVO Fryslân-Noord is daarmee in de regio een grote organisatie voor openbaar onderwijs met 12 scholen, een servicebureau en 5.200 leerlingen. OVO Fryslân-Noord biedt een diversiteit aan locaties met een eigen kleur en onderwijsconcept. In het totaal van scholen van OVO Fryslân-Noord is plek voor ieder kind, van ieder gezindte en iedere achtergrond. Het brede aanbod zorgt ervoor dat leerlingen echt wat te kiezen hebben.

Medewerkers krijgen veel ruimte om zich te ontwikkelen en verder te professionaliseren. Het strategisch personeelsbeleid heeft voet aan de grond gekregen. Zo heeft OVO Fryslân-Noord het keurmerk van Opleidingsschool in huis. Binnen de opleidingsscholen worden studenten van de lerarenopleidingen in de praktijk opgeleid.

In de afgelopen jaren is er stevig en doordacht geïnvesteerd in ICT. Hierdoor hebben de scholen van OVO Fryslân-Noord, genoodzaakt door de corona pandemie in het voorjaar, snel kunnen schakelen naar vormen van hybride onderwijs.

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Koningin Julianastraat, Harlingen, Friesland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Functieprofiel

Vooraf:

Er ligt een goed fundament, het huis is stevig gebouwd. De organisatie is financieel gezond. De RvT zoekt een persoon die schouder aan schouder met de voorzitter van het bestuur, de organisatie met trots en visie verder wil uitbouwen tot een onderwijsinstituut met grote maatschappelijke betekenis voor stad en platteland in Friesland. OVO Fryslân-Noord biedt een stevige en uitdagende baan in een veelkleurige, breed verspreide en verankerde onderwijsorganisatie. Het bestuur zal, samen met alle anderen in de organisatie, de antwoorden moeten zoeken en vinden op de vragen die de voortdurende veranderende maatschappij aan het onderwijs stelt. Het CvB van OVO Fryslân-Noord wil vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid en positie, actief, direct en indirect bijdragen aan toekomstbestendig onderwijs. Dat vraagt om een bestuurder die zowel op afstand als dichtbij kan staan. Een professional die zijn visie (op besturen, onderwijs en organisatie) dermate goed op orde heeft, dat zij of hij zelfbewust en beheerst de dialoog weet aan te gaan en anderen de ruimte geeft zonder de bestuurlijke koers van OVO Fryslân-Noord uit het oog te verliezen. Een bestuurder met oog voor de menselijke maat, die in samenwerking de goede aangrijpingspunten vindt om de synergie binnen OVO Fryslân-Noord te vergroten. Een persoon met een groot onderwijshart, voor wie de leerling centraal staat.

De functie

 • Functieniveau: conform cao-bestuurders
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: per 1 juni 2021

OVO Fryslân-Noord gaat van een driehoofdig naar een tweehoofdig CvB. De voorzitter CvB (Wiebe Wieling) draagt vanwege pensionering per 1 januari 2021 het voorzitterschap over aan lid CvB Folkert Bangma. Marja de Jonge, lid CvB, gaat in de zomer van 2021 met pensioen.

De portefeuilleverdeling binnen het nieuwe CvB is aan de voorkant niet strak bepaald. Expertise en affiniteit zullen belangrijke onderleggers zijn bij de verdeling van taakgebieden. Wel is het zo dat de voorzitter de externe relaties en communicatie onder zijn hoede zal krijgen en dat het lid in ieder geval een deel van de portefeuille bedrijfsvoering krijgt. De bestuurders zullen de scholen en beleidsvelden verdelen, maar blijven samen integraal voor het totaal verantwoordelijk.

Context

Uit de diverse interviews die Beteor hield sprak trots en betrokkenheid. De relatie met leerlingen staat écht centraal en men spant zich in om talenten te ontwikkelen en de beloften die de school maakt ook daadwerkelijk na te komen. Algemeen wordt (h)erkend dat er al grote stappen zijn gezet en dat de huidige situatie de nodige kansen biedt om verder te bouwen aan ‘eenheid in verscheidenheid’. De lokale verschillen tussen scholen worden gewaardeerd en bieden ook kansen om meer gezamenlijk op te trekken in (bijvoorbeeld) onderwijsontwikkeling, procesverbetering of het delen van gemeenschappelijke voorzieningen, services en andere ondersteuning.

De grote geografische spreiding van onderwijsvoorzieningen en de combinatie van krimp (regio) en relatief stabiele gebieden (Leeuwarden en Harlingen) geven uitzicht op een uitdagende bestuurlijke agenda. Ook in de komende jaren zal het bestuur van OVO Fryslân-Noord verantwoordelijkheid nemen voor gebieden waar onverantwoorde ‘ontscholing’ dreigt.

De verhoudingen binnen OVO Fryslân-Noord zijn goed te noemen. Bestuur en toezicht weten elkaar te vinden en kennen hun rol en verantwoordelijkheid. CvB en GMR hebben oog en oor voor elkaar en gaan, informeel waar het kan en formeel waar het moet, met elkaar om. Bestuur, de directeuren van de scholen en de directeur van het servicebureau ontmoeten elkaar in het Centraal Managementteam (CMT). In het CMT worden de schooloverstijgende thema’s besproken en afgestemd binnen de vastgestelde (strategische) kaders. De schooldirecteuren zijn het boegbeeld van hun school en in de eerste plaats verantwoordelijk voor de kwaliteit, positionering en onderwijskundige ontwikkeling van hun eigen locatie.

Het servicebureau ondersteunt het CvB en de scholen op gebied van HRM, huisvesting, personele/financiële administratie, ICT, PR en kwaliteit.

De opdracht

Binnen de bestuurlijke agenda worden voor de nabije jaren de volgende meer specifieke punten voor het bestuur gemarkeerd:

 • Als goed samenwerkend koppel van betekenis zijn voor de directeuren en hun scholen: ondersteunend, kaderstellend, inspirerend en (innovatief) uitdagend.
 • Het onder aanvoering van het CvB in gezamenlijkheid verder uitbouwen van een gedragen en herkenbare besturingsfilosofie en daar vorm en inhoud aan geven. Aandacht daarbij voor heldere taken, rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, directeuren en servicebureau.
 • De stichting verder ontwikkelen tot een, kwalitatief sterke scholengemeenschap met een breed en vernieuwend onderwijsaanbod en een stabiel leerlingenaantal.
 • Aandacht geven aan een geleidelijke en natuurlijke verbinding tussen de scholen van OVO Fryslân-Noord en zorgen voor maximale synergie.
 • Uitvoering geven aan het nieuwe strategisch beleidsplan dat in juni 2021 klaar zal zijn. Een bijdrage leveren aan een toekomstvisie voor de stichting en die bestuurlijk vormgeven.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor een dekkend net van onderwijsvoorzieningen in Noord-Friesland (inclusief de Waddeneilanden).
 • Blijven inzetten op het zorgen voor goede onderwijshuisvesting.
 • Borgen van de financiële positie en verder ontwikkelen van een professionele bedrijfsvoering.
 • Aandacht voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van de leiding (MD-trajecten). Het CvB gaat hier zelf in voorop (voorbeeldfunctie). Samen oplopen in de ontwikkeling van het vinden van de effectieve balans tussen staan voor de totale stichting en de ‘eigen’ school.
 • Gericht positioneren en verder versterken van het servicebureau en wel zodanig dat de scholen, hun directeuren en docenten zich maximaal op hun kerntaak kunnen richten.

Functie-eisen

Persoonlijkheidsprofiel

Het lid CvB:

 • Is een authentiek en dienend leider met visie op de maatschappelijke betekenis van het onderwijs voor de Friese steden en het Friese platteland.
 • Vertoont voorbeeldgedrag: is integer, betrouwbaar, aanspreekbaar, geeft en ontvangt graag feedback.
 • Is een teamspeler en verbinder.
 • Is communicatief sterk, werkt vanuit dialoog en is gericht op samenwerking.
 • Weet ideeën om te zetten in beleid en beleid tot uitvoering te brengen. Is daarbij koersvast.
 • Werkt vanuit vertrouwen, stuurt op hoofdlijnen en durft naar details te vragen.
 • Heeft een stevige dosis humor. Durft zich kwetsbaar op te stellen.
 • Staat open voor feedback en legt graag en open verantwoording af aan in- en externe belanghebbenden.
 • Is een stevige en positief-kritische sparringpartner voor de collega-bestuurder en de directeuren.
 • Is creatief en bevlogen; heeft lef.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring als integraal verantwoordelijk leidinggevende in een complexe onderwijsorganisatie.
 • Visie op en ervaring met organisatieontwikkeling en verandermanagement.
 • Gevoel voor (de complexiteit van) politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs en de relevantie daarvan voor OVO Fryslân-Noord.
 • Kunnen sturen op het voeren van een adequate bedrijfsvoering.

Selectiewensen

 • Bestuurlijke ervaring.
 • Inbrengen van een relevant netwerk.
 • Ervaring met het verder ontwikkelen en positioneren van een bedrijfs-/servicebureau.
 • Diversiteit in de top.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk maandag 25 januari 2021 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 01 februari 2021. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Contactpersoon

Adviseur Jaap Engbers begeleidt deze procedure. Jaap Engbers is bereikbaar via: jaap.engbers@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 39 20 55.