1. Vacatures
 2. GGzE
 3. Voorzitter raad van bestuur voor GGzE

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter raad van bestuur voor GGzE

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Eindhoven, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Bedrijfsinformatie
GGzE biedt geestelijke en forensische gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving. Al meer dan 100 jaar biedt zij de beste zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten. GGzE ziet de belangstelling voor mentale gezondheid groeien en zet zich in om mentale gezondheid net zo belangrijk te laten zijn als fysieke gezondheid. Samen met de cliënt en zijn/haar directe omgeving zet GGzE zich in om het dagelijks leven van de cliënt aangenamer te maken. Ieder mens doet er toe, in al zijn kwetsbaarheid én wijsheid. GGzE helpt mensen mee te doen aan het dagelijks leven, op een manier die bij hem of haar past.

“Hier komen geeft me een dagritme en het gevoel van een ‘gewone’ werkweek. Hier bezig zijn geeft me voldoening en innerlijke rust.”
Cliënt over dagbesteding

Planetree en GGzE
‘GGzE laat mensen groeien’. In haar meerjarenbeleidsplan 2019-2022 ‘GGzE Community voor mentale kracht; van inspiratie naar realisatie’ geeft GGzE zichzelf een duidelijke opdracht: het realiseren van onvoorwaardelijke cliëntgerichtheid. Planetree gaat uit van drie pijlers: betere zorg, helende omgeving en gezonde organisatie. Elke pijler bevat componenten die mensgerichte zorg handen en voeten geeft. Deze versterken elkaar. Gebaseerd op het gedachtegoed van Planetree, wil GGzE een inspirerende, gastvrije en helende omgeving zijn voor cliënten, naasten, bezoekers en medewerkers. Een omgeving waar nieuwe verbindingen worden gelegd. Tussen mensen die bij GGzE wonen, in behandeling of in begeleiding zijn, werken of die het prachtige landgoed bezoeken.

“Ik heb me hier altijd zo welkom gevoeld. Ik hoor er echt bij. Dat maakt dat ik hier helemaal op mijn plek zit.”
Vrijwilliger

Innovatie
GGzE voelt zich in de creatieve en innovatieve regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant als een vis in het water. De organisatie kijkt verder dan voor de hand liggende samenwerkingen en onderhoudt levendige relaties met onderwijs, bedrijfsleven, de sport- en cultuursector. GGzE is - ook op landelijk niveau - koploper op het gebied van zorginnovaties voor mentale gezondheid en geeft handen en voeten aan bestaande en nieuwe concepten als digitalisering, netwerkzorg, transdiagnostisch werken en ecosystemen voor mentale kracht. Maar denk ook aan het nachtzorgconcept (het leveren van goede zorg onder andere middels de inzet van domotica) en de professionalisering van ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ.

GGzE profileert zich duidelijk ook op bovenregionaal en landelijk niveau. Naast bovengenoemde voortrekkersrol in zorginnovatie, is GGzE een grote landelijke aanbieder in de forensische zorg – via De Woenselse Poort. Hier kunnen cliënten via alle strafrechtelijke civielrechtelijke titels met een late tot hoge beveiligingscomponent én een lage tot hoge zorgzwaarte terecht.

Een indruk krijgen van het werk van De Woenselse Poort? Luister naar de podcast ‘Veroordeeld tot zorg’: https://anchor.fm/de-woenselse...

GGzE is tevens landelijk aanbieder voor cliënten die bij collega instellingen dreigen vast te lopen – of vastgelopen zijn. Verder is GGzE bovenregionaal aanspreekbaar wanneer zorg geboden moet worden vanwege problematiek op het snijvlak van een psychische aandoening in combinatie met een verstandelijke beperking.

“Sinds ik hier ben, weet ik dat mijn emoties er mogen zijn. Tijdens het tekenen kan ik er verschillende kleuren aangeven en er beter over praten. In het begin liep ik weg als ik boos was. Inmiddels weet ik er woorden aan te geven en geef ik het ook tijdig aan wanneer ik boosheid voel. Ik heb geleerd het op een gezonde manier te uiten.”
Cliënt over creatieve therapie

Samenwerken
Samenwerken met andere sectoren en partners brengt de nodige energie en vernieuwing. Komende jaren staan in het licht van meer robuuste slagkracht door grote ambities voor mentale gezondheid. En die ambities samen met de dagelijkse netwerkpartners in de eerstelijnszorg en het sociaal domein te vertalen naar tastbare en meetbare realiteit. In de zorg zelf, maar zeker ook op de leefgebieden wijk, werk, onderwijs en vrije tijd. GGzE kijkt graag van buiten naar binnen en geeft rekenschap van wat de omgeving van de organisatie verwacht.

GGzE heeft samen met Dimence Groep, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis het samenwerkingsverband Volante opgericht om innovatie, waardegedreven zorg en samenwerking in de GGZ te stimuleren. Dit met het motto ‘Samen werken aan leren en verbeteren’.

Organisatie
GGzE is onderverdeeld in drie divisies die bestaan uit:

 • Kind & Jeugd, Direct, Select, FACT en De Boei;
 • De Kleine Beek, Nestor, Crisis Care, OPSY en Meriadoc;
 • Forensische en intensieve zorg, inclusief De Woenselse Poort.

De zorgdivisies bieden zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten. Er is uitgebreide ambulante zorg, klinische zorg en een steeds groter wordende online behandeling.

De divisie De Woenselse Poort biedt forensische en intensieve zorg aan mensen met een psychiatrische aandoening die enerzijds (trans)forensisch gedrag vertonen, of waarbij sprake is van een (zeer) verstoorde behandelrelatie. Het doel is hen op verantwoorde wijze te laten terugkeren naar de samenleving of te laten doorstromen naar een reguliere zorginstelling of (begeleide) woonvorm. Tijdens de behandeling van de risicofactoren of de verstoorde behandelrelatie, staat veiligheid centraal.

Functieomschrijving

Samen beleid maken
GGzE werkt volgens het principe van ‘samen beleid maken’. Dit betekent dat cliënten directe invloed hebben op hun leefwereld en dat medewerkers directe invloed hebben op hun werkomgeving. Samen beleid maken gaat daarnaast over invloed van cliënten en medewerkers op beleidsbeslissingen. Het doel hiervan is dat beleid beter wordt als cliënten en medewerkers erover meedenken. Samen beleid maken is niet vrijblijvend voor medewerkers en cliënten. Het doet een beroep op hen om verantwoordelijkheid te nemen, om ook te denken vanuit organisatiebelang en vraagt van hen om consequenties van keuzes te overzien.

“De betrokkenheid in het team is groot. Er is oog voor elkaar en ruimte om alles te bespreken; op professioneel vlak maar ook persoonlijke zaken en gevoelens. Die open communicatie is belangrijk en maakt dat ik me er zo op mijn plek voel.”
Teamleider

Cijfers
GGzE heeft jaarlijks bijna 14.000 cliënten in zorg. Ruim 2.400 medewerkers (1.991 fte), bijna 400 vrijwilligers en zo’n 80 ervaringsdeskundigen zetten zich dagelijks voor de organisatie in. De omzet over het jaar 2021 bedroeg ca. € 200 miljoen. De balans is gezond.

Verder geïnspireerd raken? Bekijk dan hier het visuele jaarverslag 2020: https://www.jaarverslagggze.nl...

Ontwikkelingen
De geestelijke gezondheidszorg is de laatste jaren enorm in beweging. Een groeiende zorgvraag, nieuwe wet- en regelgeving en een toename van een tekort aan gekwalificeerd personeel, maken dat binden en boeien van personeel een belangrijk strategisch thema is. Ook krijgt de GGZ in Nederland de komende jaren te maken met grote uitdagingen vanwege de complexiteit van en veranderingen in de financiering. Deze ontwikkelingen maken dat digitalisering, lokale netwerken en innovatie, maar ook netwerksamenwerking in de Brainport regio Eindhoven en op landelijk niveau belangrijk zijn.

GGzE wil mentale gezondheid even belangrijk laten zijn als fysieke gezondheid en zich hard maken voor eerder beschikbare, sneller toegankelijke en kwalitatief betere zorg. De stap die GGzE daarmee naar buiten zet, vraagt om een vertaling naar de interne organisatie en cultuur. De eerste stap daarin is in 2021 gezet met het transitieprogramma ‘lokaal en digitaal’.

“Iedereen hier doet ertoe voor mij. Het is belangrijk dat iedereen zich gezien voelt.”
Verpleegkundig specialist

Profiel raad van bestuur
De raad van bestuur van GGzE bestaat uit twee personen, een voorzitter en een lid raad van bestuur. De raad van bestuur voert zijn taak als collegiaal bestuur uit. De voorzitter heeft de inhoudelijke portefeuille, waar het accent van het lid raad van bestuur op de portefeuille COO/CFO ligt. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van visie en strategie van de organisatie, de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg en de bedrijfsvoering van de organisatie. Zij verdelen daarin een aantal portefeuilles. Denk daarbij aan (kwaliteit van) zorg, financiën en informatie, innovatie en digitalisering, vastgoed en facilitair beleid, HR en sociaal beleid, marketing en communicatie.

De raad van bestuur vormt een samenwerkingsgericht en complementair team. Zij vullen elkaar aan, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. Beide bestuurders staan in direct contact met de werkvloer en onderhouden dat actief. Zij stellen zich op als het toonbeeld van empathisch en dienend leiderschap en zetten zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en samen meer mogelijk te maken. Vanuit een open en luisterende houding moedigen zij mensen aan zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en zo eigenaarschap verder tot ontwikkeling te brengen.

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vertrekt de huidige voorzitter raad van bestuur per 1 juli 2022. Wij zijn dan ook op zoek naar een nieuwe bestuurder voor deze positie.

Functie-eisen

Profiel voorzitter raad van bestuur
De persoon die GGzE zoekt is een sprankelende persoonlijkheid met een hart voor de zorg in het algemeen en GGZ in het bijzonder. Vanzelfsprekend heeft hij of zij affiniteit met de kwetsbare inwoner en de missie van GGzE, en met forensische zorg en veiligheid van cliënten, medewerkers en samenleving. Gezien de inhoudelijke portefeuille verwachten we dat de nieuwe voorzitter een heldere visie en een bewezen trackrecord heeft op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg. Hij of zij heeft daarnaast oog voor het opleidingsklimaat en affiniteit met de inzet van ervaringsdeskundigen.

De voorzitter vormt samen met de zittende bestuurder de raad van bestuur. De voorzitter brengt zijn of haar eigen expertise, ervaring en competenties in het team en is verantwoordelijk voor een aantal zorginhoudelijke organisatieonderdelen en voor een aantal ondersteunende domeinen. De voorzitter is in staat als boegbeeld te fungeren voor zijn of haar aandachtsgebieden en voor de algemene bestuurlijke relaties van GGzE. Hij of zij heeft een scherp oog en goed oor voor de positie van inwoners, de cliënt en de medewerkers en ziet de medezeggenschapsorganen en ervaringsdeskundigen als belangrijke gesprekspartner. De beoogde kandidaat voelt zich ook comfortabel met financieel bestuurlijke en vastgoedvraagstukken en weet inhoud, financiën en strategie goed te verbinden. Hij of zij heeft aantoonbaar gevoel voor organisatieontwikkeling en (proces)innovatie en is bekend met transformatievraagstukken in het licht van het veranderende zorglandschap. Hij of zij kan en durft versnelling aan te brengen én weet waar nodig te vertragen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime bestuurlijke ervaring in de breedte van een complexe zorgorganisatie, bij voorkeur met een zorgachtergrond.
 • Heeft visie op de langere termijnontwikkeling van de (gezondheids)zorg of is in staat zich dat snel eigen te maken. Beschikt over strategische denkkracht om nieuwe concepten te ontwikkelen en te implementeren, dan wel daar ruimte voor te geven. Toont durf, lef en ondernemerschap om GGzE daarop te positioneren.
 • Is in staat om vanuit gedrevenheid voor de doelen en ambities van GGzE met hoofd en hart sturing te geven aan organisatie- en cultuurveranderingsprocessen.
 • Heeft een voor GGzE relevant landelijk bestuurlijk netwerk of is in staat dit snel uit te bouwen.
 • Heeft ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevig, verbindend en inspirerend boegbeeld.
 • Toont vanuit persoonlijkheid en/of ervaring bestuurlijke wijsheid, senioriteit en gezag. Reflecteert op eigen gedrag. Zet mensen in hun kracht en houdt hen in positie. Straalt rust uit en toont vertrouwen in de kwaliteiten van anderen. Heeft een transparante, slagvaardige en verbindende leiderschapsstijl.
 • Is in staat om bestaande medewerkers te boeien, te binden en uit te dagen en weet een nieuwe generatie medewerkers aan te trekken.
 • Is samenwerkingsgericht. Weet intern het concept van ‘samen beleid maken’ te bezielen. Is extern een sterke netwerker die beschikt over uitstekende communicatievaardigheden voor het overleg met de brede groep externe partners.
 • Creëert als vanzelfsprekend draagvlak binnen de organisatie op basis van senioriteit, professionaliteit en bewezen succes in de zorg.
 • Heeft hart voor de zaak en de mens.
 • Is communicatief vaardig en heeft ervaring met omgang met media.

Arbeidsvoorwaarden

Benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt herbenoeming voor eenzelfde periode. De bezoldiging is conform WNT-inschaling 2022 voor zorginstellingen, klasse V.

Contactinformatie
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan GGzE. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.

Week 51 Plaatsing vacature
Week 52-2 Benaderen kandidaten en responstermijn (16 januari)
Week 3-4 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 5 CV selectie door selectiecommissie GGzE
Week 6-7 Gesprekken met selectiecommissie GGzE
Week 8 Matchingsgesprek lid raad van bestuur
Week 9 Gesprekken benoembare kandidaat met adviesgremia GGzE
Week 10 Gesprek met voltallige raad van toezicht
Week 11-12 Arbeidsvoorwaardengesprek, referentieonderzoek en formele benoeming kandidaat

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 16 januari uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw I. Frings. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat van Boer & Croon (Simone Ebbe, tel. 06-11343858).