1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

Voor Mercatus, een middelgrote woningcorporatie met circa 4.700 woningen, die betaalbare woningen verhuurt en verkoopt in de Noordoostpolder zoekt ERLY een betrokken toezichthouder met kennis van vastgoed en duurzaamheid

meer dan een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Emmeloord, Flevoland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Mercatus heeft verschillende taken: zij houdt toezicht op de besturing van de corporatie, zij is werkgever van het bestuur, staat het bestuur met raad en daad ter zijde en vervult haar netwerkrol binnen de Noordoostpolder. Daarbij stelt de RvC het belang van de woningcorporatie voorop en weegt in aanmerking komende belangen van alle belanghebbenden af. De raad is verantwoord lijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren en beslist over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

De RvC van Mercatus bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De RvC kent een drietal kerncommissies, namelijk een auditcommissie, een remuneratiecommissie en commissie maatschappij. De taken van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. Twee leden van de raad hebben zitting op voordracht van de huurdersorganisaties en een lid op voordracht van de ondernemingsraad. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overig onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de Governancecode Woningcorporaties.

Binnen de RvC van Mercatus heerst een open en veilige sfeer, waarin alle zaken benoemd kunnen worden. De RvC functioneert als team, waarin een constructieve opstelling en eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling. De RvC vindt het belangrijk om ook vanuit de RvC volkshuisvestelijk het verschil te maken. Als uitgangspunt geldt dat de leden van de Raad van Commissarissen aantoonbare affiniteit met de doelen van Mercatus dienen te hebben, onafhankelijk, integer en betrouwbaar zijn, geen tegenstrijdige belangen hebben, en voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie van commissaris in te vullen.

Profiel: Lid Raad van Commissarissen

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • Bewezen kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en duurzaamheid;
  • Een lange termijnvisie heeft op het strategisch portefeuillebeleid en deze weet te vertalen naar strategische keuzes en opgaven voor de complexen van Mercatus;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in de werking van de regionale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
  • Beschikt over deskundigheid en visie om de volkshuisvestelijke opgave op betaalbare wijze te verbinden met de duurzaamheidsopgave voor de woningen van Mercatus;
  • Innovatief is en kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
  • Kennis en het vermogen investeringen te beoordelen op risico’s en visie heeft op maatschappelijk rendement;
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en interesse c.q. affiniteit heeft met de regio en het werkgebied van Mercatus.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de profielschets een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC bij Mercatus? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39228. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC van Mercatus zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Mercatus is een middelgrote woningcorporatie met circa 4.700 woningen die betaalbare woningen verhuurt en verkoopt in de Noordoostpolder. Mercatus is een gezonde en maatschappelijk betrokken organisatie die midden in de maatschappij staat. Ze biedt voor alle doelgroepen woningen: jong en oud, alleenstaand of samenwonend, met of zonder zorg; iedereen weet Mercatus te vinden.


Samen met partners als gemeente, dorpsbelangen, zorg- en welzijnsinstellingen, en politie, zorgt Mercatus ervoor dat haar bewoners prettig, veilig en aantrekkelijk kunnen wonen. Mercatus werkt samen om de Noordoostpolder te versterken en ervoor te zorgen dat deze gemeente aantrekkelijk is voor mensen die hier wonen en werken. En ook: aantrekkelijk blijft. Dat doet Mercatus met zo'n zestig medewerkers.