1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Twee leden Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee leden Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen van Rochdale is ERLY op zoek naar een ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring in het maatschappelijke en/of politieke speelveld en een ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling-en beheer.

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Rochdale bestaat uit zes leden, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De RvC van Rochdale houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur (RvB) van Rochdale en op de algemene gang van zaken binnen Rochdale. Daarnaast treedt de RvC op als adviseur van en klankbord voor de RvB. De raad is verantwoordelijk voor de benoeming van de bestuurders, kan deze zo nodig schorsen of ontslaan, stelt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast en beoordeelt het individuele en collectieve functioneren van de bestuurders.

De leden van de RvC zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. Zij hebben goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudend orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Rochdale. De leden zijn besluitvaardig en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De RvC van Rochdale kent twee kerncommissies, een selectie- en remuneratiecommissie en een auditcommissie.

Aan alle leden van de RvC worden een aantal algemene eisen gesteld. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden.

Profielen

Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van Rochdale zijn wij op zoek naar twee toezichthouders:

 • Een ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring in het maatschappelijke en/of politieke speelveld op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam;
 • Een ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling-en beheer.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Rochdale zit momenteel in een transitiefase, waarbij wegens het verlopen van de wettelijke zittingstermijnen, de gehele RvC binnen relatief korte tijd wordt vernieuwd. Het afgelopen twee jaar zijn al vier nieuwe leden benoemd. Eind dit jaar zullen op basis van het rooster van aftreden, door het vertrek van de voorzitter RvC en een lid RvC, de laatste twee vacatures ontstaan. De nieuwe RvC zal per 1 januari 2019 uit haar midden een nieuwe voorzitter RvC benoemen. Voor beide profielen zal dan ook tevens gekeken worden naar competenties en kwaliteiten van kandidaten om eventueel de positie van voorzitter RvC in te vullen.

Lid RvC

Profiel Maatschappelijk

Ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring in het maatschappelijke en/of politieke speelveld

Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC die:

 • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft als bestuurder en/of toezichthouder in het maatschappelijke en/of politieke speelveld op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam;
 • Als eindverantwoordelijk bestuurder van een maatschappelijke organisatie betrokken is bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en goed in staat de complexiteit van het maatschappelijk veld te duiden;
 • Een goed zicht heeft op de maatschappelijke problematiek in de grote stad en in de samenhang tussen economische, sociale, politiek-maatschappelijke en financiële ontwikkelingen;
 • Beschikt over een aantoonbaar groot netwerk van maatschappelijke relaties landelijk, regionaal en/of op het niveau van de Metropool Amsterdam;
 • Kennis heeft van en visie op de plaats van maatschappelijke organisaties in de samenleving en het politieke en maatschappelijke krachtenveld waarin corporaties functioneren;
 • Een visie heeft op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke trends in de samenleving, zoals duurzaamheid en leiderschap in de digitale eeuw;
 • Een grote betrokkenheid heeft bij de stad en de doelgroep en kan zich verbinden met de missie, ambitie en strategie van Rochdale;
 • Aantoonbare ervaring heeft met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen;
 • Kennis heeft van moderne governance verhoudingen en in staat om eventueel de rol van voorzitter binnen de RvC op te pakken;
 • Ruime ervaring heeft met boardroomdynamics en daar goed richting en sturing aan kan geven;
 • Kennis en ervaring heeft met nieuw leiderschap en het nieuwe organiseren in een flexibele en wendbare organisatie;
 • Zicht en kennis heeft op governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en het bestuur;
 • In staat om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de RvC, reflectie op strategische thema’s en thema’s voor de ontwikkeling van de organisatie.

Lid RvC

Profiel Vastgoed

Ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling-en beheer

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft opgedaan, bij voorkeur als bestuurder binnen een bouw-of vastgoedonderneming of eindverantwoordelijk bestuurder met vastgoed in zijn/haar portefeuille;
 • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • Een brug kan slaan vanuit commerciële kennis en ervaring naar maatschappelijk vastgoedbeheer, projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling;
 • Kennis heeft op het gebied van strategisch portefeuillebeleid (fundmanagement) en asset- en propertymanagement;
 • Kennis heeft van architectuur, stedenbouw en de werking en de ontwikkelingen van de woningmarkt in de Metropool Amsterdam en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
 • Kennis heeft op het gebied van vernieuwend bouwen, duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw;
 • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van vastgoed, onder andere m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid, etc.
 • Visie heeft op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie en zicht heeft op de verschillende doelgroepen en stakeholders binnen de woningmarkt van Rochdale;
 • Een visie heeft op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke trends in de samenleving, zoals leiderschap in de digitale eeuw;
 • Aantoonbare ervaring heeft met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen;
 • Kennis heeft van moderne governance verhoudingen en in staat om eventueel de rol van voorzitter binnen de RvC op te pakken;
 • Ruime ervaring heeft met boardroomdynamics en daar goed richting en sturing aan kan geven;
 • Kennis en ervaring heeft met nieuw leiderschap en het nieuwe organiseren in een flexibele en wendbare organisatie;
 • Zicht en kennis heeft op governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en het bestuur;
 • In staat om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de RvC, reflectie op strategische thema’s en thema’s voor de ontwikkeling van de organisatie.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van Rochdale? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV vöör 15 juli te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39210 (profiel maatschappelijk) of ref.nr. 39211 (profiel vastgoed). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe leden Raad van Commissarissen van Rochdale zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Gelet op de zomervakantie vernemen we graag uw beschikbaarheid in de maanden juli en augustus voor eventuele gesprekken in het kader van de voorselectie. De selectiegesprekken met de selectiecommissie zullen plaatsvinden in september.

Bedrijfsprofiel

Met circa 38.000 woningen in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer is Rochdale één van de grotere woningcorporaties in het land. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit biedt zij ruim 80.000 mensen een thuis. Rochdale is een ‘sociale’ corporatie; zij is er voor mensen met een laag inkomen. Zij wil voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen bieden aan mensen met een laag inkomen en groepen die niet op een andere manier op de woningmarkt terecht kunnen. Binnen deze inkomensgroep is zij er voor iedereen: gezinnen, studenten, jongeren, senioren, kwetsbare groepen en spoedzoekers.

Rochdale heeft een veelbewogen tijd achter de rug met een lastige periode van bezuinigen en saneren naar meer financiële armslag en stabilisering van de organisatie. Rochdale boekt inmiddels maatschappelijk, operationeel en financieel weer goede resultaten. Zorgen voor voldoende woningen is de belangrijkste opgave voor Rochdale de komende jaren. Zij gaat daarbij voor gemengde wijken – wijken waar rijk en arm naast elkaar wonen – die bijdragen aan de woonkwaliteit in de stad en regio. Dat doet Rochdale door:

 • De sociale woningvoorraad in stand te houden door minder te verkopen en liberaliseren in wijken met een klein aandeel sociale huurwoningen;
 • Wijken waar dat aandeel juist hoog is, ook aantrekkelijk te maken voor mensen met een hoger inkomen;
 • Actiever te werken aan doorstroming onder andere door te werken met flexibele contracten voor spoedzoekers;
 • Ruimte te geven aan initiatieven van bewoners om mensen in de wijk met elkaar te verbinden.

Bedrijfsomschrijving

Met circa 38.000 woningen in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer is Rochdale één van de grotere woningcorporaties in het land. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit biedt zij ruim 80.000 mensen een thuis. Rochdale is een ‘sociale’ corporatie; zij is er voor mensen met een laag inkomen. Zij wil voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen bieden aan mensen met een laag inkomen en groepen die niet op een andere manier op de woningmarkt terecht kunnen. Binnen deze inkomensgroep is zij er voor iedereen: gezinnen, studenten, jongeren, senioren, kwetsbare groepen en spoedzoekers.

Rochdale heeft een veelbewogen tijd achter de rug met een lastige periode van bezuinigen en saneren naar meer financiële armslag en stabilisering van de organisatie. Rochdale boekt inmiddels maatschappelijk, operationeel en financieel weer goede resultaten. Zorgen voor voldoende woningen is de belangrijkste opgave voor Rochdale de komende jaren. Zij gaat daarbij voor gemengde wijken – wijken waar rijk en arm naast elkaar wonen – die bijdragen aan de woonkwaliteit in de stad en regio. Dat doet Rochdale door:

 • De sociale woningvoorraad in stand te houden door minder te verkopen en liberaliseren in wijken met een klein aandeel sociale huurwoningen;
 • Wijken waar dat aandeel juist hoog is, ook aantrekkelijk te maken voor mensen met een hoger inkomen;
 • Actiever te werken aan doorstroming onder andere door te werken met flexibele contracten voor spoedzoekers;
 • Ruimte te geven aan initiatieven van bewoners om mensen in de wijk met elkaar te verbinden.