Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Met het aftreden van een lid ontstaat per 1 januari 2022 een vacature voor de raad van toezicht (hierna RvT) van Kenniscentrum Sport & Bewegen. RvT leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens vier jaar.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
ZZP

Functieomschrijving

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en functioneren van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen. Daarbij staat de RvT de bestuurder bij met reflectie en advies.

Vanuit de RvT is een financiële commissie benoemd, die toeziet op een juiste financiële bedrijfsvoering. De financiële commissie voert overleg met de directie en de controller en adviseert de RvT ten aanzien van goedkeuring en vaststelling van begroting en jaarrekening.

Functie-eisen

Specifieke expertise en vaardigheden

In aanvulling op de expertise van de huidige raad van toezicht leden wordt specifiek gezocht naar een kandidaat met:

 • Aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en een achtergrond in de preventieve (jeugd)gezondheidszorg en/of onderwijs met (kennis van) sport en bewegen;

 • bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt tevens nadrukkelijk gekeken naar diversiteit.

Leden van de raad van toezicht hebben aantoonbare affiniteit met sport en bewegen en de opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Zij beschikken over een actief netwerk met aantoonbare raakvlakken met het werkveld van de stichting.

Voor het profiel zijn verder de volgende facetten van belang:

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan; het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Kenniscentrum Sport & Bewegen stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid (de RvT vergadert 3 à 4x per jaar).

Vergoeding
De RvT leden ontvangen voor hun inzet een vergoeding van € 4.000 per jaar (bruto en ex BTW) naar rato van de zittingsduur in dat jaar, uitgekeerd per kwartaal.
Daarnaast kunnen reiskosten worden gedeclareerd:

 • reiskosten met eigen auto (€ 0,28 per kilometer)

 • reiskosten met openbaar vervoer (werkelijke kosten)

Bedrijfsomschrijving

Organisatie
Kenniscentrum Sport & Bewegen vormt de schakel tussen onderzoek, praktijk en beleid: met als opdracht het verzamelen, valideren en verspreiden van onafhankelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Kenniscentrum Sport & Bewegen is er met name voor professionals in de sportsector, overheid, onderwijs en zorg en welzijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de prioritaire stakeholder. Andere belangrijke samenwerkingspartners zijn NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Mulier Instituut, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), ZonMw, hogescholen en universiteiten.

Informatie wordt verzameld, geduid en verspreid door adviestrajecten en via de gezamenlijke website Allesoversport.nl en Kenniscentrumsportenbewegen.nl. Kenniscentrum Sport & Bewegen is thans gevestigd in Ede en er werken circa 65 medewerkers.