1. Vacatures
 2. Kunstenbond
 3. Communicatiespecialist

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Communicatiespecialist

Heb je een hart voor kunst en cultuur? Schrijf je ontzettend makkelijk? Wil jij bijdragen aan een eerlijke arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector? Weet jij alles van social media?

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Oostenburgervoorstraat, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 uur
Opleidingsniveau:
Overige, HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar

Functieomschrijving

ERVAREN EN INITIATIEFRIJKE COMMUNICATIESPECIALIST
(0,8 FTE)

WIE ZIJN WIJ?

De Kun­sten­bond is de vak­bond voor alle wer­ken­den in de cre­a­tie­ve en cul­tu­re­le sec­tor. We be­har­ti­gen de col­lec­tie­ve be­lan­gen werk­ne­mers én zzp’ers in de sec­tor, bij­voor­beeld door po­li­tie­ke lobby en on­der­han­de­lin­gen over cao’s en so­ci­a­le plan­nen. Daar­naast komen we op voor de be­lan­gen van in­di­vi­du­e­le leden en geven we ad­vies, trai­ning en rechts­bij­stand.

Al onze werk­zaam­he­den zijn ge­richt op het ver­be­te­ren van de po­si­tie van wer­ken­den in de cul­tu­re­le en cre­a­tie­ve sec­tor. Eer­lij­ke be­ta­ling, een vei­li­ge werk­om­ge­ving en een ster­ke ver­e­ni­ging, daar staan wij voor.

De Kun­sten­bond is een ver­e­ni­ging van en voor leden. Onze leden zijn ge­or­ga­ni­seerd in ver­schil­len­de vak­groe­pen: Mu­ziek, Beel­dend, The­a­ter en Dans, Kunst­edu­ca­tie en DAMD. Het be­stuur en de le­den­raad be­staan uit een af­vaar­di­ging van de vak­groe­pen. Van­uit Am­ster­dam wer­ken we met 20 col­le­ga’s voor deze leden. Hier vind je alle col­le­ga’s & be­stuurs­le­den.

Jij vormt, samen met 2 an­de­re col­le­ga’s, het mar­ke­ting & com­mu­ni­ca­tie­team. Het gaat om een nieu­we va­ca­tu­re, er is geen voor­gan­ger op deze func­tie. Er is veel ruim­te voor jouw idee­ën en ini­ti­a­tief. Samen met je col­le­ga’s vorm je een team, waar­bin­nen je een eigen pak­ket aan ver­ant­woor­de­lijk­he­den hebt.

DEZE UITDAGINGEN GA JE MET HET MARKETING EN COMMUNICATIETEAM OPPAKKEN:

 • Bijdragen aan een common sense in de samenleving: alle werkenden in de creatieve en culturele sector moeten eerlijk betaald worden!
 • Verhogen van de zichtbaarheid van het werk van de Kunstenbond en de onderwerpen die relevant zijn voor (verschillende groepen) leden.
 • Inspelen op de actualiteit, zowel in de media als op social media.
 • Diensten van de Kunstenbond onder de aandacht brengen bij leden en potentiële leden.
 • Strategie ontwikkelen voor het werven, binden en boeien van onze leden.
 • Verbinden van leden en vakgroepen in één vereniging, waarbij we van elkaar leren en elkaars kracht optimaal benutten.

INHOUD VAN DE FUNCTIE:

In deze func­tie bouw je aan de her­ken­baar­heid van de Kun­sten­bond voor onze hui­di­ge leden en po­ten­ti­ë­le leden. Met jouw ken­nis van de sec­tor, je scher­pe blik op ac­tu­a­li­tei­ten en in nauw con­tact met onze ver­schil­len­de vak­groe­pen en col­le­ga’s, werk je aan con­tent en ac­ti­vi­tei­ten die re­le­vant en ver­bin­dend zijn voor onze ach­ter­ban. Je duikt hier­voor in de be­roeps­prak­tijk van een heel di­vers palet aan wer­ken­den in de sec­tor, free­lan­cers en werk­ne­mers, die in ver­schil­len­de sub-​sectoren werk­zaam zijn.

Een deel van je func­tie speelt zich af op so­ci­al media, waar jij ver­ant­woor­de­lijk bent voor het be­leid en be­heer van de ver­schil­len­de ka­na­len.

Ook ver­zorg je de com­mu­ni­ca­tie aan onze leden rond­om ont­wik­ke­lin­gen op vak­groeps­ni­veau. Je ad­vi­seert en on­der­steunt vak­groeps­be­stu­ren bij or­ga­ni­sa­tie en com­mu­ni­ca­tie rond­om ac­ti­vi­tei­ten.


JOUW PROFIEL:

 • Je bent een (medior) communicatiemedewerker en hebt ongeveer 2 tot 5 jaar ervaring
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van communicatie- en campagnestrategieën voor social media.
 • Je weet hoe de culturele en creatieve sector in elkaar steekt.
 • Je hebt affiniteit met de arbeidsmarkt en werknemersbelangen.
 • Je bent een goede en snelle schrijver. Zowel inhoudelijke artikelen als tweets komen met groot gemak uit jouw vingers.
 • Je hebt ervaring met vrijwilligersorganisaties en/of een verenigingsstructuur.
 • Je bent zelfstandig, initiatiefrijk en assertief.
 • Je hebt mensenkennis en inlevingsvermogen.
 • Je kunt flexibel werken als er verschillende beroepen op je worden gedaan.
 • Je kunt zelf een goede structuur in je werk aanbrengen en je maakt dingen af.
 • Je weet leden en kunst te betrekken in de communicatieactiviteiten.
 • Je voegt diversiteit toe aan het team.
 • Ervaring met visuele content maken in Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign of Première Rush) is pré.

WAT BIEDEN WE JE?

 • Een uitdagende baan in een jonge en dynamische organisatie.
 • Veel ruimte om je eigen plannen te ontwikkelen en uit te voeren.
 • In deze functie zit je bovenop de actualiteit van kunst en cultuurbeleid.
 • Veel kansen op groei en ontwikkeling van onze diverse communicatiekanalen.
 • We hebben een mooi kantoor in centrum Amsterdam en prima thuiswerkvoorwaarden.
 • Je krijgt een jaarcontract, met uitzicht op een vaste baan.
 • Salaris tussen € 3.405 en € 4.125 (op fulltime basis) afhankelijk van je werkervaring.

Re­a­ge­ren kan tot maan­dag 24 ja­nu­a­ri.

Mail je mo­ti­va­tie en CV naar Ro­nald Gijs­bert­sen (ro­nald­g­ijs­bert­sen@kun­sten­bond.nl).