1. Vacatures
 2. Voorzitter Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Toezicht

Midwaste, Delft, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Midwaste zoeken wij een voorzitter Raad van Toezicht. U kunt reageren tot en met zondag 26 september (ref.nr. 7512).

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Delft, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Krachten bundelen voor leden

Midwaste is een coöperatieve vereniging van veertien regionale afval- en reinigingsbedrijven. Het doel van Midwaste is om bij te dragen aan de circulaire economie, kennis te delen en samen te werken op verschillende kerngebieden.

Samen met de leden brengt Midwaste de circulaire economie tot stand en heeft met haar leden een missie en visie ontwikkeld voor de komende jaren. Daarbij is Midwaste op zoek gegaan naar mogelijkheden om de leden nog beter van dienst te zijn in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving en economie. Hiervoor heeft Midwaste een ambitieuze stip op de horizon gezet en is er tot een concrete strategische (innovatie)agenda gekomen. De missie en strategie van Midwaste zijn hierbij de uitgangspunten voor het bepalen van de koers en het opstellen en uitvoeren van plannen. Deze missie is daarbij door Midwaste samen met de leden vastgesteld:

“Samen brengen we de circulaire economie tot stand tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Afval omzetten naar grondstoffen en terugbrengen
in de keten: dat is onze kerntaak”.

Midwaste is in 2001 ontstaan uit een initiatief van een aantal regionale afval- en reinigingsbedrijven en sindsdien uitgegroeid tot een kenniscentrum op de afvalmarkt. Voor het vermarkten van grondstoffen is in 2009 de NV omgevormd naar een Coöperatieve Vereniging. Op dit moment kent de coöperatie 14 leden: ACV, Avalex, Afvalservice gemeente Breda, Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch, Bat, Buha, Cure Afvalbeheer, Dar, Irado, Meerlanden, Omrin, gemeente Oss, Saver en Cyclus. Deze leden zorgen gebundeld voor een kleinschalige, maar ook krachtige dienstverlening met de inzameling van circa 2 miljoen ton afval voor 3,3 miljoen inwoners.

Sinds de oprichting geeft Midwaste haar leden gezamenlijke slagkracht om in de markt te opereren. Samen met haar leden bepaalt Midwaste de strategie, maakt plannen en voert deze uit. Zo staat iedereen sterker, worden risico’s geminimaliseerd en wordt kennis gedeeld. Zonder winstoogmerk, met maximaal resultaat voor de leden. Tevens streeft Midwaste naar de meest duurzame bewerking en verwerking van de grondstoffen. Hierbij wordt optimaal gebruikgemaakt van de slagkracht dankzij gezamenlijke volumes.

De voordelen voor de leden van Midwaste zijn risicospreiding, schaalvoordeel, logistieke optimalisatie en waarborging van een continue afzet met de hoogst mogelijke opbrengst.

Midwaste is continu bezig met projecten, initiatieven en mogelijkheden om kunststof verpakkingsmateriaal in Nederland zo efficiënt mogelijk in te zamelen, te sorteren en te recyclen. Zodat we het uiteindelijk in kunnen zetten als grondstof voor nieuwe producten.

RKN
RKN staat voor Regie Kunststoffen Nederland BV en is een gezamenlijke entiteit van HVC, één van de grootste inzamelaar- en afvalverwerker van Nederland, en Midwaste.
Met de oprichting van RKN in 2019 heeft Midwaste de uitvoering op zich genomen van de gemeentelijke verplichting voor de post-collection en de vermarkting van verpakkingsmateriaal (plastic, blik en drinkpakken). Midwaste doet dit namens circa 200 aandeelhoudende gemeenten van HVC, de Midwaste leden, Combinatie Oost (AREA, AVU, Circulus Berkel, GAD en Rova) en enkele individuele gemeenten. RKN begeleidt het volledige operationele proces. Inzamelingskosten en financiële risico’s zijn hiermee afgedekt, waardoor gemeenten langetermijnzekerheid hebben gekregen.

Organisatie
Midwaste kent een centrale compacte organisatie van 18 medewerkers. Onder leiding van een directeur-bestuurder speelt Midwaste snel en daadkrachtig in op de behoefte van haar leden. Naast de onderlinge samenwerking tussen de leden wordt nauw samengewerkt met andere publieke en private partijen. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT). Daarnaast kent Midwaste een Algemene Ledenvergadering.

ALV
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is binnen de coöperatie van Midwaste het hoogste orgaan en benoemt de leden van de RvT. De taak van de RvT is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van Midwaste omtrent het beleid van de coöperatie. De RvT bestaat uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter van de RvT is tevens voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. Vanwege het reguliere vertrek van de voorzitter is de RvT op zoek naar een verbindende opvolger.

Meer informatie vindt u op midwaste.nl

Raad van Toezicht

De RvT heeft tot taak het bestuur van Midwaste gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent het beleid van de coöperatie. Bijzondere aandacht hierbij verdient de RKN samenwerking. De RvT staat de directeur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de coöperatie. De RvT komt ten minste vier keer per jaar bijeen voor een vergadering en zoveel vaker als nodig is om de adviserende taak goed te vervullen.

De RvT is als collectief verantwoordelijk voor haar taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van adviseren. De raad stelt zich actief op voor signalen en belangen van stakeholders. De raad evalueert jaarlijks het profiel, het eigen functioneren en het functioneren van de leden.

Algemene kenmerken RvT
Het profiel voor de RvT dient ertoe te leiden dat deze zodanig is samengesteld dat:

 • er sprake is van voldoende leden met brede en bewezen bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 • er voldoende affiniteit is met de afval- en grondstoffenwereld in het algemeen en met de doelstelling van Midwaste in het bijzonder;
 • er een spreiding van achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waaronder financieel-economische en juridische kennis;
 • de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch opereren.

Bij de samenstelling van het team is het van belang dat de meerderheid van de leden een duidelijke binding heeft met de regio en dat de RvT divers is samengesteld voor wat betreft achtergrond, leeftijd en sekse.

Profiel

Voor deze vacature zoeken wij een betrokken en deskundige:

voorzitter Raad van Toezicht met een publiek, circulair afval profiel

met bewezen kennis en ervaring binnen de afvalbranche en/of het publieke domein op strategisch niveau om samen met de RvT en de Midwaste-organisatie de uitdagingen te realiseren van de door de leden vastgestelde strategieagenda voor de periode 2021-2025. Hierbij bent u op strategisch gebied een volwaardig gesprekspartner voor de directeur-bestuurder en werkt u vanuit het vertrouwen van de coöperatie en van de overige leden.

Meer specifiek:

 • affiniteit met de afval- en grondstoffenmarkt, nu niet werkzaam binnen een afvalbedrijf, en affiniteit met de doelstelling en de grondslag van Midwaste;
 • academisch denk- en werkniveau, kunnen denken en werken op strategisch niveau en vanuit een zekere distantie kunnen analyseren van ontwikkelingen;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving; bij voorkeur heeft u een bestuurlijke achtergrond in de publieke sector;
 • beschikken over goede communicatieve vaardigheden, aanspreekbaar zijn en feedback kunnen geven en ontvangen;
 • collegiaal kunnen en willen functioneren in een team;
 • nastreven van onafhankelijkheid;
 • beschikken over een goede balans tussen betrokkenheid en distantie;
 • integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel, beschikken over onbesproken maatschappelijk gedrag;
 • in staat en bereid zijn om voldoende tijd en energie ter beschikking te stellen voor de werkzaamheden van de RvT en voldoende tijd om met de bestuurder te sparren.

Benoeming
De nieuwe voorzitter van de RvT wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering in de vergadering van december 2021. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar en een verlenging met maximaal een termijn van nogmaals vier jaar.

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren uiterlijk zondag 26 september aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen (onder vermelding van vacaturenummer 7512).
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 40, 41
Shortlist presentatie : week 43, do 28 oktober
Selectiegesprekken bij Midwaste in Delft : week 43,
vrijdag 29 oktober van 9.30 – 15.00 uur
Benoeming in de ALV vergadering : december 2021.

De planning van de gesprekken is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken Midwaste en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure evenals een referentieonderzoek.