1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht t.b.v. NOS

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht t.b.v. NOS

The Executive Network zoekt voor de NOS een Lid van de Raad van Toezicht met experise in bedrijfsvoering en ICT. Gezien de huidige samenstelling van de RvT worden kandidaten met een bi-culturele achtergrond uitgenodigd te solliciteren.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hilversum, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

De NOS biedt, als grootste nieuwsorganisatie van Nederland, 24 uur per dag 7 dagen per week, onafhankelijke en betrouwbare verslaggeving op het gebied van nieuws, sport en (inter-)nationale evenementen. Dit gebeurt multimediaal via radio, (internet connected) televisie, www.nos.nl, narrowcasting, sociale netwerken, mobiele applicaties, spelcomputers en andere apparaten met een internetverbinding.
Als publieke omroep heeft de NOS vanuit de overheid de taak gekregen de Nederlandse bevolking onafhankelijk en betrouwbaar nieuws aan te bieden en verslag te doen van grote (sport-)evenementen.

De taken van de NOS staan in de Mediawet. In deze wet staat onder andere dat de NOS, als onderdeel van de publieke omroep, verantwoordelijk is voor:

 • het media-aanbod op het gebied van nieuws, sport en evenementen;
 • het verzorgen van teletekst;
 • het toegankelijk maken van het media-aanbod via alle beschikbare elektronische aanbodkanalen.

Op grond van deze wettelijke taken heeft de NOS de volgende missie geformuleerd:
‘De NOS stelt zich, als integraal onderdeel van de publieke omroep, tot doel, de primaire informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, sport en evenementen, zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld en zijn gedrag te bepalen. De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en onbevooroordeeldheid. De NOS streeft er naar deze informatie toegankelijk te maken via alle beschikbare media en voor alle maatschappelijke geledingen.’

Bij de NOS zijn ongeveer 750 medewerkers in vaste dienst. Zij werken op de nieuwsvloer, sportvloer, op de redactie van NOS Evenementen of op één van de stafafdelingen. Ook wordt door de verschillende redacties regelmatig gebruik gemaakt van freelancers.
De NOS wordt bestuurd door een tweehoofdige directie. Daarnaast kent de NOS een Raad van Toezicht.

De huidige tijd
De publieke omroepen verkeren in spannende en uitdagende tijden. Zo ook de NOS, die een speciale positie heeft in het publieke bestel als taakomroep. Gezien de veranderingen in het medialandschap, in de landelijke en mondiale samenleving, in het consumentengedrag en in de politiek is de NOS voortdurend in beweging en ontwikkeling. De digitale transformatie en het bereiken van verschillende doelgroepen met verschillend mediagebruik, hebben grote invloed op de NOS en op de wijze waarop sport, nieuws en evenementen worden aangeboden.

De journalistieke onafhankelijkheid van de NOS en de hoge kwaliteit van het programma-aanbod staan hierbij altijd voorop, waarbij de financiering van het publieke bestel die onder druk staat en de afhankelijkheid van politieke keuzes met betrekking tot het omroepbeleid, voor extra uitdaging zorgen.

In deze complexe context is de directie van de NOS verantwoordelijk voor het creëren en behouden van een toekomstbestendige organisatie. De positiebepaling van de NOS om maatschappelijke relevantie te borgen is daarin een permanent aandachtspunt. De directie wordt daarin getoetst, ondersteund en uitgedaagd door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT vervult een belangrijke rol als klankbord en sparring partner van de directie.

DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht bestaat thans uit 6 leden, waaronder de voorzitter, die op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij Koninklijk Besluit worden benoemd. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode is eenmaal mogelijk.

De Raad handelt volgens de Governancecode Publieke Omroepen 2018.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met:

 • de functie van lid van de directie;
 • het lidmaatschap van een orgaan van, of een dienstbetrekking bij, de Stichting Nederlandse Publieke Omroep of een landelijke publieke media-instelling;
 • het lidmaatschap van een orgaan van, of een dienstbetrekking bij, een commerciële mediainstelling;
 • het lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal, een provinciaal bestuur of een gemeentebestuur;
 • een dienstbetrekking bij een ministerie of bij een dienst, instelling of bedrijf direct vallende onder de verantwoordelijkheid van een minister;
 • het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn.

Bij benoemingen van de leden van de Raad van Toezicht wordt er rekening mee gehouden dat de continuïteit van de Raad van Toezicht in de toekomst gewaarborgd blijft. De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig, dat zij een goede afspiegeling vormt van de samenleving. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht wat betreft geslacht, leeftijd en afkomst.

Taken Raad van Toezicht
De taken van de Raad van Toezicht van de NOS zijn vastgelegd in de Mediawet en de statuten van de NOS. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de NOS, in het bijzonder op de pluriformiteit van het media-aanbod van de stichting. Tevens houdt hij toezicht op het functioneren van de NOS binnen het geheel van de publieke omroep en op het afleggen van verantwoording aan de Nederlandse samenleving door de stichting.

De Raad van Toezicht staat de directie met advies terzijde en voert 5 á 6 keer per jaar overleg met de directie.

De Raad van Toezicht is voorts onder meer belast met:

 • het benoemen, schorsen en ontslaan van de algemeen directeur en de andere leden van de directie;
 • het vaststellen van het strategisch bedrijfsplan, het jaarplan, de begroting, het jaarverslag, en de jaarrekening van de NOS;
 • het wijzigen van de statuten van de NOS.

Aandachtsgebieden en deskundigheid
De Raad heeft een complementaire samenstelling, om zijn taken optimaal uit te kunnen voeren. Dat betekent een goede verdeling van portefeuilles en dus van expertise, ervaring en achtergrond van de verschillende leden.

De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter, tenminste één lid met media-inhoudelijke deskundigheid, tenminste één lid met financiële deskundigheid, tenminste één lid met deskundigheid op het terrein van innovatie, digitalisering en technologie. Er wordt in commissies gewerkt waarin de verschillende leden met hun specifieke achtergrond en expertise aan deelnemen (zoals een auditcommissie en een mediacommissie).

Competenties
Behalve de specifieke kennis en expertise bezitten de RvT-leden een gemeenschappelijke set aan vaardigheden en kenmerken, zoals strategisch denkvermogen, bestuurlijke ervaring, toezichthoudende ervaring, onpartijdige en onafhankelijke meningsvorming, een brede maatschappelijke blik, gevoel voor relevante ontwikkelingen in de samenleving, politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

De Raad van Toezicht opereert als team in het belang van de NOS, als onderdeel van de publieke omroep. De Raadsleden kunnen goed samenwerken, zijn communicatief vaardig, resultaatgericht en besluitvaardig. Ze zijn beschikbaar en goed bereikbaar.

De Raad van Toezicht koppelt daarbij de specifieke deskundigheid van de leden aan voldoende inzicht in de belangen van de NOS en de maatschappelijke context waarin de NOS opereert, en heeft in het bijzonder oog voor de positionering van de NOS in het publieke bestel en in de samenleving, waarbij wordt verwacht dat de leden een brede blik hebben op de ontwikkelingen in zowel de profit als de non-profit wereld.

De Raad van Toezicht is in staat om in het spanningsveld van uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen binnen de publieke omroep, een afgewogen standpunt in te nemen.

De Raad van Toezicht is in staat een goede balans te vinden tussen de toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie voor de NOS-directie. De leden hebben bewezen deskundigheid op het vakgebied van de aan hen toebedeelde portefeuille, zijn open, kritisch, collegiaal en hebben oog voor de human resource-aspecten binnen de organisatie.

DE POSITIE
Er is een vacature ontstaan voor een algemeen Lid van de Raad, die tevens lid van de auditcommissie zal zijn. Er wordt geen specifieke financiële expertise gevraagd maar wel brede bestuurlijke en bedrijfsmatige kennis en ervaring, alsmede ICT kennis en ervaring. De voorzitter van de auditcommissie heeft diepgaande kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie, finance en control.

Daarnaast wordt naast de bovengenoemde competenties affiniteit met media en specifiek met de taak van de NOS gevraagd. Toezichthoudende ervaring is een pré maar geen voorwaarde.

OVERIG
De vergoeding voor een Lid RvT is €10.000 per jaar plus onkosten.
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een niet-westerse achtergrond uitgenodigd om te solliciteren.

DE PROCEDURE
De NOS wordt in deze procedure ondersteund door The Executive Network, waar een eerste interview plaats vindt. Het vervolggesprek vindt plaats met de Voorzitter en de Vice-voorzitter van de RvT en met de Algemeen Directeur.