1. Vacatures
 2. Voorzitter College van Bestuur t.b.v. Open Universiteit

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter College van Bestuur t.b.v. Open Universiteit

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Heerlen, Limburg
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Profiel met betrekking tot de positie 'voorzitter college van bestuur' bij de Open Universiteit

Open Universiteit: toegankelijkheid en vernieuwing
De Open Universiteit (OU) is opgericht in 1984 en heeft als publiek bekostigde universiteit in het hoger onderwijs een bijzondere opdracht: het ontwikkelen en aanbieden van open hoger afstandsonderwijs. Het gaat hier om wo-bachelors, masters en PhD opleidingen of afgeleide onderdelen van deze opleidingen. Het onderwijs van de instelling is een alternatief voor het meer traditionele hoger onderwijs en vormt een aanvulling hierop. De ontwikkeltaak van de organisatie is gestoeld op eigen onderzoek en op de eigen onderwijspraktijk en is gericht op vernieuwing en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. In het kader van haar onderzoekstaak biedt de OU ook de mogelijkheid tot het verrichten van promotieonderzoek, met het recht de doctorsgraad toe te kennen.

Kijkend naar de maatschappelijke ontwikkelingen is ruim dertig jaar later deze ‘raison d’être’ als publiek gefinancierde universiteit voor initieel en vervolgonderwijs nog altijd zeer actueel. Voor de komende jaren richt de aangescherpte missie van de OU zich daarom op het bieden van hoogwaardig, gepersonaliseerd en activerend online onderwijs, versterkt met maatschappelijk relevant onderzoek - zijnde dé deeltijduniversiteit.

De instelling staat voor toegankelijkheid en vernieuwing van het wetenschappelijk onderwijs. Dat is als publiek bekostigde universiteit haar bijzondere opdracht in het hoger onderwijsbestel. Openheid zit in haar DNA. De universiteit stelt geen vooropleidingseisen voor het bacheloronderwijs en maakt het wetenschappelijk onderwijs toegankelijk voor wie flexibel moet of wil studeren, bijvoorbeeld naast werk of andere bezigheden. De organisatie onderzoekt, verbetert en ontwikkelt voortdurend nieuwe onderwijsmethoden en technieken en deelt haar kennis en ervaring. In het onderwijs en onderzoek wordt er intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden dat het internet biedt. Gepersonaliseerd activerend online onderwijs is het onderwijsmodel van de OU en heeft ervoor gezorgd dat de instelling binnen het WO een eigen plek heeft verworven. Hiermee kunnen studenten flexibel én gestructureerd studeren. Door de verwevenheid van het onderwijs met (multi)disciplinair onderzoek is een vruchtbare wisselwerking ontstaan met de dagelijkse praktijk waarin de studenten leven en werken.

Identiteit en missie
De Open Universiteit wil maatschappelijk relevant zijn. Aansluitend bij de dynamiek van ontwikkelingen in de samenleving wil zij vanuit haar kerncompetentie van toegankelijk onderwijs en onderwijsinnovatie blijven vernieuwen.

Dit houdt in dat:

 • het onderwijs aansluit bij de behoeften van studenten en de samenleving;
 • het onderwijs state-of-the-art is, zowel qua vorm als qua inhoud;
 • het onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven zijn;
 • er wordt ingezet op vernieuwing van het onderwijs, zowel bij de OU als bij anderen;
 • er wordt gestuurd op maatschappelijke relevantie en impact;
 • er wordt samengewerkt met partners in het hoger onderwijs en andere relevante partijen.

Daarbij laat de OU zich typeren door een prettige sfeer waar enthousiaste collega's en studenten met trots kunnen leren en ontwikkelen.
Open Universiteit - Vernieuwend, open en verbonden

De Open Universiteit heeft een aantal jaren geleden gekozen voor een krachtige profilering als universiteit voor deeltijdonderwijs. De ingeslagen weg werkt. Dat blijkt niet alleen uit eigen onderzoek en evaluaties; ook externe beoordelingen bevestigen dit beeld, zoals onder meer blijkt uit het positieve eindoordeel bij de prestatieafspraken, het behalen van de instellingstoets kwaliteitszorg en de hoge scores die de opleidingen steeds behalen in de Nationale Studenten Enquête (NSE). In de Keuzegids Universiteiten 2021 scoort de organisatie weer topnoteringen in (bijna) alle ranglijsten van de veertien universiteiten. Dit jaar is de OU overall 3e van de veertien universiteiten in de lijst beste universiteiten van Nederland.
De OU is trots op de behaalde resultaten, maar tegelijkertijd heeft zij de ambitie om de impact van de instelling in de kennissamenleving verder te vergroten. Dat doet de organisatie door, vanuit een duidelijke onderscheiden positie in het Nederlandse universitaire bestel, het onderwijs verder te verbeteren en te vernieuwen en meer studenten te bereiken, het onderzoek te versterken en open te staan voor nieuwe uitdagingen. Het instellingsplan is daarvoor het strategisch kader.

Organisatiestructuur
In 2019 werkten bij de Open Universiteit 564 fte's voor ruim 15.000 Nederlandse en Vlaamse studenten. De totale omzet is ruim € 70 miljoen.

In de studiecentra van de OU in Nederland en Vlaanderen worden tentamens afgelegd en kunnen studenten lezingen of studiebijeenkomsten bijwonen. Momenteel vindt uitvoering plaats van het Reorganisatieplan (2019). Het Reorganisatieplan bevat de doorvertaling van de strategische uitgangspunten van de Open Universiteit, zoals vastgelegd in het Instellingsplan 2018-2022, naar de principes van de voorgestelde reorganisatie van de OU en de feitelijke uitwerking ervan. Voor meer informatie: www.ou.nl

Het bachelor- en masteronderwijs wordt verzorgd door zes faculteiten:
Bètawetenschappen, Cultuurwetenschappen, Managementwetenschappen, Onderwijs-wetenschappen, Psychologie, Rechtswetenschappen. Het onderwijsaanbod omvat zeven wo-bacheloropleidingen en negen wo-masteropleidingen. Aan uitbreiding van het portfolio wordt gewerkt.

Medezeggenschap
De medezeggenschap binnen de Open Universiteit krijgt vorm door de actieve en constructieve betrokkenheid van de Ondernemingsraad, de Studentenraad en van het Lokaal overleg. Regelmatig vindt overleg plaats met deze gremia die zich als critical friend opstellen bij het opkomen voor het belang van de medewerkers en de studenten.

De Open Universiteit heeft goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan. Het enthousiasme en de studentgerichte opstelling van de (onderwijs) medewerkers, leidt over het algemeen tot hoge waarderingscijfers.

Positie voorzitter college van bestuur

Positionering
De Open Universiteit kent een tweehoofdig college van bestuur. De heer dr. Karl Dittrich is op dit moment interim-voorzitter naast de rector-magnificus prof dr. Theo Bastiaens. De bestuurders leggen verantwoording af aan de vijfhoofdige raad van toezicht onder voorzitterschap van de heer drs. René Smit. Besturing vindt plaats op basis van collegialiteit. Beide bestuurders opereren vanuit een hechte en wederkerige samenwerking. Het duo is integraal verantwoordelijk voor het te voeren en gevoerde beleid, waar men elkaar steunt/vervangt waar nodig of gewenst.

De (lijn)structuur van de nieuwe organisatie wordt gevormd door zes faculteiten, twee centra (Expertisecentrum onderwijs en Centrum voor postinitieel onderwijs), vier diensten (Finance en Control, IT en Facilities, Human resources, Juridische zaken en Inkoop, en Onderwijsservices) en twee afdelingen (Academische zaken en Bureau van de universiteit), aangestuurd door het college van bestuur. De medezeggenschap bestaat uit de ondernemingsraad, de studentenraad en lokaal overleg.

Taken en verantwoordelijkheden
De nieuwe voorzitter zal samen met de rector magnificus bestuurlijk vorm geven aan de strategie van de universiteit. Het college geeft integraal leiding aan de universitaire organisatie. Bij het vormen van dit team is complementariteit het uitgangspunt. Het college is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het door de organisatie verzorgde onderwijs, onderzoek en dienstverlening, de bedrijfsvoering en de financiële resultaten.

De voorzitter coördineert en bewaakt het functioneren van het college van bestuur als geheel. De voorzitter draagt mede zorg voor het verbeteren van de prestaties van de organisatie, hij/zij zorgt samen met de rector voor harmonie en interne samenwerking binnen het managementteam en tussen de verschillende disciplines en kan samen met hen de benodigde veranderingen, ook in de bedrijfscultuur bewerkstelligen.
Hij/zij staat garant voor het behoud van de kernwaarden van de Universiteit en raadpleegt met regelmaat de medezeggenschap.

Hij/zij geeft in dialoog met de raad van toezicht vorm en inhoud aan de strategische ontwikkeling van de organisatie en de verdere uitwerking van het profiel van de Open Universiteit dat daar uit voortvloeit.
Hij/zij zal daarbij effectief bijdragen aan de verdere vergroting van de impact van het onderwijs door de Open Universiteit door uitvoering en vernieuwing van het onderwijsaanbod, door verdere intensivering en samenwerking die aansluit op de vragen naar onderwijs vanuit de verschillende sectoren in de samenleving en een sterke verbinding met andere universiteiten en andere publieke en commerciële organisaties. Met een grote opgave in het (interne) ICT-landschap, zoals het kiezen en implementeren van nieuwe systemen, zal onderwijstechnologie veel bestuurlijke aandacht vragen. Interne co-creatie is hierbij van belang, door middel van een open en toegankelijke werkwijze.

De voorzitter legt en verstevigt contacten vanuit de universiteit met haar omgeving, zowel (inter)nationaal als regionaal, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk. De voorzitter vertegenwoordigt de universiteit in brede zin. De voorzitter is derhalve verantwoordelijk voor de positionering en het vergroten van naamsbekendheid van de Open Universiteit.

De voorzitter heeft dan ook een breed inzicht in ontwikkelingen op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied, kan deze ontwikkelingen vertalen vanuit de strategische ambities van de universiteit in goede samenwerking binnen en buiten de universiteit.
De voorzitter weet de academische gemeenschap te inspireren om zo deze strategische doelen van de Open Universiteit te realiseren. Basis vormt het instellingsplan 2018-2022 (Vernieuwend, open en verbonden).

Profiel 'ideale kandidaat'
De voorzitter heeft een academische achtergrond en statuur en is bij voorkeur gepromoveerd. De voorzitter heeft kennis van de universitaire wereld en is in staat daarbinnen gezag te verwerven.
De voorzitter heeft een breed inzicht in de ontwikkelingen op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied en kan deze binnen de universiteit vertalen naar de strategische ambities. Beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan binnen kennisintensieve complexe professionele organisaties. Ook heeft de voorzitter kennis van en affiniteit met de Nederlandse publiek-politieke omgeving en is onderdeel van een uitgebreid (inter)nationaal netwerk dat relevant is voor de doorontwikkeling van de Open Universiteit.

De kandidaat heeft een verbindend karakter, kan vanuit een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit omgaan met soms tegenstrijdige belangen, heeft integriteit hoog in het vaandel staan en draagt zorg voor een goede en constructieve samenwerking, zowel binnen de organisatie alsook in samenwerking met belangrijke stakeholders en partners in het veld. Onderkent het belang van een inspirerende, constructieve relatie en wisselwerking met de raad van toezicht en is ontvankelijk voor de uitkomst van (kritische) gedachtenwisseling. Hij/zij is in staat om intern en extern stevig draagvlak te creëren en gaat op een constructieve manier in gesprek met de ondernemingsraad, de studentenraad, en de werknemersorganisaties in het kader van de medezeggenschap.

De voorzitter speelt een actieve rol bij het verenigen van de academische gemeenschap en het intern bewaken van de academische cultuur. Hij/zij onderhoudt goede banden met voor de universiteit belangrijke stakeholders, is erkend en herkend in de academische wereld.

Eigenschappen

 • relevante ervaring in het hoger onderwijs of in organisaties die sterk verbonden zijn met het hoger onderwijs;
 • ervaring in het hands-on besturen (en transformeren) van complexe organisaties;
 • creatief en flexibel; met oog voor kansen en uitdagingen, met een luisterend vermogen, en oprechte interesse in de organisatie;
 • hybride netwerk: hoger onderwijs, Haags publiek-politieke omgeving, en bedrijfsleven;
 • natuurlijk gevoel voor het 'vermarkten' van een merk: het vergroten van zichtbaarheid bij doelgroepen, verkennen van alternatieve geldstromen en inhoud geven aan werkgeverschap;
 • sterk onderlegd en ruime ervaring op het gebied van digitalisering en innovatie;
 • verbinder en bruggenbouwer binnen en buiten de instelling, die de gelaagdheid van de organisatie en de verschillende stakeholders begrijpt;
 • energieke en enthousiaste ondernemer met drive die met visie de kar kan trekken;
 • pragmatisch doch bedrijfsmatig;
 • stevig boegbeeld met natuurlijk gezag: zichtbaar en benaderbaar;
 • vanuit expertise en interesse gesprekspartner op alle niveaus;
 • communicatief sterk, goede sociale vaardigheden; met oog voor de positie van mensen;
 • in staat de vele politieke, maatschappelijke, bedrijfskundige en digitale uitdagingen die spelen bij een universiteit aan te gaan.

Contact
De Open Universiteit laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robin van der Harst of Freek Muller (telefoon 020 - 6470201). Belangstellenden wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te richten aan Freek Muller, via reacties@holtropravesloot.nl (uiterlijk vrijdag 8 januari 2021). Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen (WHW artikel 9.3 lid 1). Nederlandse en Vlaamse kandidaturen zijn welkom.