1. Vacatures
 2. Rijn IJssel
 3. Lid College van Bestuur - Rijn IJssel

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid College van Bestuur - Rijn IJssel

Rijn IJssel is op zoek naar een nieuw lid College van Bestuur.

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Arnhem, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar

Functieomschrijving

De uitdaging

Partners at Work zoekt in opdracht van Rijn IJssel een nieuw lid voor het tweeledig College van Bestuur. Het huidige lid College van Bestuur wordt de nieuwe voorzitter CvB. Gelijktijdig is Partners at Work gevraagd om twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht te werven.

Rijn IJssel is een moderne en dynamische onderwijsomgeving, samen met 1.400 gedreven collega’s werkt zij aan de toekomst van zo’n 12.000 studenten. Met meer dan 160 opleidingen, verdeeld over 27 vestigingen in Arnhem en omgeving biedt Rijn IJssel uitdaging en een werkomgeving die huidige collega’s beschrijven met woorden als ‘betrokken’, ‘innovatief’, ‘flexibel’, ‘infomeel’.

Over de organisatie, de herijking van de huidige strategie

Rijn IJssel is een organisatie in ontwikkeling. De huidige strategische agenda, ook wel ‘Kwaliteitsagenda’ genoemd, kent een looptijd tot eind 2022. Ten behoeve van de periode daarna is Rijn IJssel gestart met een strategietraject om te komen tot een nieuwe, dan wel herijkte strategie. Het doel is om voort te bouwen op de Kwaliteitsagenda en te komen tot een wendbare organisatie met een toekomstbestendige strategie, die inspeelt op een snel veranderende omgeving.

De belangrijkste thema’s die de komende jaren de aandacht vragen zijn onder meer de inrichting van het onderwijs, burgerschap, leven lang ontwikkelen, jongeren in een kwetsbare positie, digitalisering, de verbinding van de regio en de uitrol van het langetermijnhuisvestingsplan.

Voor meer informatie: geïntegreerd Jaardocument 2020 en de website http://www.rijnijssel.nl.

RIJk Onderwijs

In 2013 is Rijn IJssel van start gegaan met een nieuwe innovatieve onderwijsvisie getiteld RIJk onderwijs. Een onderwijsvisie gericht op flexibel en gepersonaliseerd leren waarbij zelfregie van de student, contextrijk leren gebaseerd op levensechte beroepssituaties centraal staat. Deze strategie is verder uitgewerkt in de kwaliteitsagenda, ‘RIJk in de Regio’. Rijn IJssel heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke keuzes gemaakt. Naast de keuze voor RIJk Onderwijs, met daarbij een centrale rol voor de professional als loopbaancoach van de student, zet Rijn IJssel in op moderne leeromgevingen, met passende digitale middelen én een bij het onderwijs passende inrichting van gebouwen. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het langetermijnhuisvestingsplan. Met RIJk Onderwijs creëert Rijn IJssel de mogelijkheid, nog meer dan voorheen, de grote diversiteit aan studenten (starters, herstarters, doorstarters) van goed, passend en toekomstgericht onderwijs te voorzien. Rijn IJssel vindt het belangrijk voor iedereen in de regio een passend aanbod te hebben. Zo betrekt Rijn IJssel het werkveld bij de ontwikkeling van het onderwijs: Rijn IJssel werkt samen bij de uitvoering ervan en vraagt reflectie op de kwaliteit.

Rijn IJssel is een organisatie in ontwikkeling. Het RIJk onderwijsconcept vraagt om een andere manier van werken. Om de werkomgeving zo goed mogelijk af te stemmen op de wijze waarop medewerkers werken, kiest Rijn IJssel voor het principe van ‘activiteit gerelateerd werken’. Eenieder kiest een werkplek die past bij de activiteit die hij/zij op dat moment uitvoert. Dat wordt bij Rijn IJssel: Lekker Werken genoemd.

Rijn IJssel positioneert zich als een verbindende factor in de regio, op samenwerking gericht en innovatief. Rijn IJssel werkt verspreid over 27 locaties. De meeste locaties liggen in Arnhem, verder zijn er locaties in Wageningen, Zevenaar, Bemmel, Renkum, Ulft, Nijmegen en Dieren.

De 1.400 medewerkers van Rijn IJssel bieden onderwijs aan zo’n 12.000 mbo-studenten en zo’n 1500 vavo-, ISK-, educatie- en entree-studenten in een veilige en kleinschalige leeromgeving.

De opleidingen zijn samengebracht in zeven clusters van grotendeels verwante kwalificatiedossiers:

 1. CIOS & Veiligheid - opleidingen in de vakgebieden Sport & Bewegen en Veiligheid;
 2. Creatieve Industrie - opleidingen in de vakgebieden Mode & Design, Media, DTP & Sign, Events, Make-Up & Hair artist en Podiumkunsten;
 3. Economie & Uiterlijke Verzorging - opleidingen in de vakgebieden Commercieel, Business & Retail, Business & Specials, Marketing, Communicatie en Management, Haarverzorging, Wellness, Schoonheidsverzorging & Pedicure, Zakelijke Dienstverlening;
 4. Entree & Maatwerk - vavo, ISK, Educatie en Entree-opleidingen (en contractonderwijs);
 5. Techniek & ICT - opleidingen in de vakgebieden Gebouwde omgeving, Laboratoriumtechniek, ICT en Engineering & Mobiliteit;
 6. Vakschool Wageningen - opleidingen in de vakgebieden Bakkerij & Facilitair, Horeca en Toerisme & Logistiek (momenteel alleen luchtvaart);
 7. Zorg & Welzijn - opleidingen in de vakgebieden Assistenten Gezondheidszorg, Helpende, Verpleegkundige, Verzorgende, Maatschappelijke zorg, Onderwijsassistent & Pedagogisch Werk en Sociaal Werk.

Bestuur en Management

Rijn IJssel kent een tweeledig College van Bestuur. Het College is belast met het dagelijks bestuur van de organisatie. Het College van Bestuur heeft wat betreft zijn taken een onderlinge verdeling gemaakt in beleidsportefeuilles. De ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ dient daarbij onder meer als leidraad. Rijn IJssel voldoet aan de eisen van deze code. Conform de branchecode, de statuten en de besturingsfilosofie vraagt het College van Bestuur bij belangrijke beslissingen over de koers van Rijn IJssel advies of goedkeuring aan de Raad van Toezicht. Het college legt daarnaast verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de gang van zaken binnen Rijn IJssel. Daaronder valt ook het eigen functioneren. Tevens is de vertegenwoordigingsbevoegdheid in een bestuursreglement vastgelegd en zorgt het College van Bestuur voor een transparante financiële verantwoording.

De organisatie werkt met een besturingsmodel met drie managementlagen; het College van Bestuur, clusterdirecteuren /stafdienstmanagers en teamleiders.

Naast zeven onderwijsclusters zijn er, ter facilitering van het onderwijs en de organisatie, negen stafdiensten ingericht. De diensten werken ondersteunend aan het onderwijs en zorgen dat de teams zich optimaal op hun kerntaak kunnen concentreren.

De clusters worden aangestuurd door clusterdirecteuren. Zij sturen de teamleiders aan, die op hun beurt de onderwijsteams aansturen.

Rijn IJssel legt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. De onderwijsteams zijn nadrukkelijk gepositioneerd als de belangrijkste organisatorische eenheid van de organisatie. De teams onderhouden contacten met het (regionale) bedrijfsleven en zorgen zo voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Richting de ondernemingsraad en de studentenraad heeft het College van Bestuur een informatieplicht. Daarnaast hebben deze organen, conform de geldende wet- en regelgeving, adviesrecht en/of instemmingsrecht en/of initiatiefrecht over verschillende onderwerpen.

Functie-eisen

Over de vacature

De Raad van Toezicht van Rijn IJssel is op zoek naar een energiek en collegiaal lid College van Bestuur. Deze bestuurder heeft een intrinsieke drive voor veranderingen in de breedste zin van het woord met oog voor mensen en technologie. De studentenpopulatie van Rijn IJssel heeft een zeer diverse culturele achtergrond. Kandidaten voor de rol van lid College van Bestuur hebben sterke affiniteit met deze uiteenlopende culturele achtergrond en weten te verbinden en inspireren.

De rolverdeling tussen voorzitter en lid College van Bestuur is naast collegiaal en samenwerkingsgericht als volgt voorzien : de voorzitter is primair verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling, het onderwijsbeleid, de ontwikkeling en de kwaliteit daarvan. Het lid is primair verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, onder meer bestaande uit inkoop, facilitair management, marketing & communicatie, ICT en financiën. Het College van Bestuur vertaalt de Rijn IJssel-strategie naar plannen en afspraken met de clusters en stafdiensten. Het college bewaakt de voortgang van deze afspraken en stuurt waar nodig bij. Daartoe voert het college onder meer drie keer per jaar managementgesprekken met cluster-directeuren en stafmanagers.

Aangezien Rijn IJssel bezig is met de herijking van de huidige strategie, is het van belang dat het nieuwe lid College van Bestuur zich committeert aan deze ambitieuze strategie. Dit betekent dat deze bestuurder samen met de voorzitter een proactieve bijdrage zal leveren aan de uitrol en de verdere implementatie van deze strategie. Waarbij innovatie, lef, samenwerkingsgerichtheid en ondernemerschap van belang zijn. In dit proces zal, indien nodig, tevens kritisch worden gekeken naar de portefeuilleverdeling en vinden er in overleg mogelijk wijzigingen plaats.

Functie-eisen

 • bestuurlijke en leidinggevende ervaring in een grotere mensgerichte organisatie, bijvoorbeeld in het onderwijs of de zorg, of een uitvoeringsorganisatie en/of in het sociaal domein of bij een grote gemeentelijke dienst;
 • deskundigheid op strategie, financiën, compliance, ICT/digitalisering, HR-beheer, facilitaire zaken, huisvesting, marketing & communicatie en integraal risicomanagement;
 • aantoonbare ervaring met veranderings/transitiemanagement;
 • de diversiteit van het middelbaar (beroeps-)onderwijs kennen of in staat zijn zich die op korte termijn eigen te maken;
 • ruime ervaring in en visie op strategische beleidsvorming en organisatieontwikkelingsvraagstukken;
 • ervaring in (het initiëren van) samenwerking op bestuurlijk niveau met partners in de regio;
 • beschikken over een relevant netwerk in de regio of in staat en bereid zijn dat snel op te bouwen.

Persoonlijkheidsprofiel

Je hebt affiniteit met (het ontwikkelen/opleiden van) de doelgroepen van Rijn IJssel en onderkent en onderschrijft het maatschappelijk belang daarvan.

Je bent ambitieus en toekomstgericht, waarbij je vanuit kracht en empathie weet te verbinden en inspireren. Met je bestuurlijke ervaring leid je in gezamenlijkheid Rijn IJssel naar de volgende fase. Hierin werk je intensief samen met de voorzitter College van Bestuur. Jullie versterken elkaar, zijn complementair, houden elkaar scherp én alert. Vanuit een breed referentiekader op het gebied van de bedrijfsvoering geef je– ten dienste van het onderwijs - invulling aan de opdracht Rijn IJssel strategisch en met lef in de stad en de regio te positioneren.

Daarnaast werk je samen met de voorzitter vanuit een breed ontwikkelde gezamenlijke visie aan het beroepsonderwijs van de toekomst. Je hebt aantoonbare ervaring met het (her)inrichten van organisaties op het gebied van de bedrijfsvoering en het wendbaar maken van een organisatie met het oog op de gestelde ambities. Thema’s als een Leven Lang Ontwikkelen, digitalisering, de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt als ook externe profilering zitten in je DNA. Je bent de aangewezen bestuurder die evenwicht bewaart tussen strategische ambities en de interne ‘staat van de organisatie’. Je verbindt en stimuleert betrokkenen en acteert richtinggevend en voorwaardenscheppend.

Je kennis van en bekendheid met de maatschappelijke functie van beroepsonderwijs maken dat je met moed, flair en durf positie kiest als bestuurder. Je bent visionair en richtinggevend en bent hierin inspirerend en uitdagend, zowel in- als extern. Tevens weet je flexibel en consistent om te gaan met verschillende belangen. Je werkt op basis van vertrouwen, en bent gericht op goede (onderwijs)resultaten. Je beschikt over een goed ontwikkeld normbesef en moreel kompas.

Arbeidsvoorwaarden

Na afronding van de selectieprocedure volgt een benoeming. De Raad van Toezicht volgt bij de aanstelling van het lid College van Bestuur de wet normering topinkomens (WNT-2). Voor het lid van het College van Bestuur geldt als maximumbeloning 90% van het maximum van de groep waartoe de instelling behoort (op dit moment groep F). Aanstelling vindt in eerste instantie plaats middels een contract voor een periode van vier jaar, dat bij succesvol functioneren met eenzelfde periode verlengd kan worden.

Over de procedure

Rijn IJssel laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Jurjaan Bitterlich, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten aan de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie, benoemingsadviescommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen, screening en een Talenten en Motivatie Analyse.

Indien je interesse hebt in deze vacature upload dan je CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/

De uiterste reactietermijn is: 17 januari 2022.

Voor nadere informatie over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen of Jurjaan Bitterlich op 035 - 548 0760. Of mail sturen naar n.vanhelsdingen@partnersatwork.nl of j.bitterlich@partnersatwork.nl