Vicevoorzitter

De Universiteit Utrecht (1636) is een Europese researchuniversiteit die zich toelegt op het verzorgen van hoogwaardig onderwijs dat nauw is verbonden met het wetenschappelijk onderzoek. Het profiel van de universiteit wordt bepaald door vier multidisciplinaire strategische thema’s, waarin onderzoekers over grenzen van faculteiten samenwerken: Life Sciences, Dynamics of Youth, Pathways to sustainability en Institutions for Open Societies. De universiteit, die deel uitmaakt van de League of European Research Universities, staat hoog gepositioneerd in internationale rankings. Onderwijs en onderzoek worden geïnspireerd door wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. De universiteit heeft vier kernwaarden gekozen, ambitie - inspiratie - betrokken - onafhankelijk, die vertaald zijn in een code of conduct voor medewerkers en studenten. Eind 2020 zal het Strategisch Plan 2025 worden vastgesteld, dat richting zal geven aan de ontwikkeling van de universiteit in de komende jaren. De universiteit heeft strategische allianties met onder meer het UMC Utrecht, de TU Eindhoven en Wageningen UR, en internationaal met onder meer de University of Toronto en Sidney.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Organisatie universiteit

De organisatie van de universiteit volgt de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en is vastgelegd in het bestuurs- en beheersreglement. De universiteit heeft zeven faculteiten: bètawetenschappen - diergeneeskunde – geesteswetenschappen - geneeskunde - geowetenschappen - sociale wetenschappen - recht, economie, bestuur en organisatie plus het Utrecht University College; de faculteit geneeskunde is geïntegreerd in het UMC Utrecht. Het University College Roosevelt is gelieerd aan de Universiteit Utrecht. De leiding van faculteiten is in handen van de decanen. De universiteit heeft daarnaast twee diensten: de universiteitsbibliotheek en de universitaire bestuursdienst. De medezeggenschap krijgt op universitair niveau vorm in de universiteitsraad en het Lokaal Overleg. De Universiteit Utrecht onderschrijft de VSNU Code goed bestuur universiteiten en is mede betrokken geweest bij de opstelling van deze code.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. Het College bestaat uit drie leden, te weten een voorzitter (prof.dr. Anton Pijpers), een rector magnificus (prof.dr. Henk Kummeling) en een vicevoorzitter (vacant). De leden van het College van Bestuur worden benoemd door en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Binnen het College zijn de aandachtsgebieden verdeeld. Op dit moment heeft de vicevoorzitter van het College van Bestuur de volgende onderdelen in portefeuille: financiën, ict, facilitaire zaken, human resources, duurzaamheid en diversiteit. De toekomstige portefeuilleverdeling wordt in onderling overleg afgestemd; vastgoed en campusontwikkeling zal op termijn naar verwachting onderdeel van de portefeuille uitmaken van de vicevoorzitter. De werkwijze van het College van Bestuur is gebaseerd op het principe van collegiaal bestuur; de voorzitter heeft daarbij een coördinerende en verbindende rol. Integraliteit is een belangrijk sleutelbegrip in de werkwijze van het college van bestuur en in de aansturing van de organisatie. Het College van Bestuur opereert transparant en respectvol richting de universitaire medezeggenschap en betrekt de inbreng van de raad in de besluitvorming.

Opdracht

Het nieuwe Strategisch Plan 2025 van de universiteit, dat eind 2020 wordt vastgesteld, mag ambitieus genoemd worden. De opdracht voor het College van Bestuur is het realiseren van de doelstellingen, in samenwerking met de universitaire gemeenschap en als universiteit in te spelen op een snel veranderende omgeving. De verdere verankering van de vier strategische thema’s in onderzoek, onderwijs en ondersteuning, het bevorderen van multidisciplinariteit en de ontwikkeling van open science staan daarin centraal. In het onderwijs stuurt de universiteit op kwaliteit en niet op kwantiteit van studenten; ze kiest voor vergroten van de diversiteit, versterken van de internationale oriëntatie van studenten en inhoudelijke verbreding van hun curriculum. De strategische alliantie met het UMC Utrecht, TU Eindhoven en Wageningen UR zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. De universiteit ontwikkelt met partners in de regio het Utrecht Science Park, dat een unieke combinatie is van grote onderzoekinstellingen en researchafdelingen van bedrijven, instellingen en instituten. Om de ambities op het gebied van onderwijs en onderzoek waar te maken investeert de universiteit in persoonlijk contact en in hechte communities, waarin het welzijn van medewerkers en studenten en het terugdringen van werkdruk belangrijke speerpunten zijn. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund door een innovatieve, integrale, duurzame bedrijfsvoering, kwalitatief goede huisvesting en moderne voorzieningen. De universiteit werkt aan een duurzame toekomst.

Profiel

De Universiteit Utrecht zoekt een ervaren bestuurder die in denken en doen aansluit bij de kernwaarden van de universiteit en de aard van een academische gemeenschap. Het is iemand die uitstekend communiceert, transparant opereert, bindt en verbindt, en resultaatgericht is. Iemand die teamspeler is in het College van Bestuur en in het overleg met de decanen, luistert naar geluiden in de organisatie en draagvlak creëert binnen de universitaire gemeenschap door verbinding en zichtbaarheid.

Zij/Hij heeft affiniteit en aantoonbare ervaring met het hoger onderwijs en heeft gevoel voor verhoudingen daarbinnen. De portefeuilleverdeling zal in onderling overleg tussen de drie leden van het College van Bestuur worden vastgesteld, maar het accent van de portefeuille van de vicevoorzitter zal liggen op bedrijfsvoering (waaronder financiën). Zij/hij heeft aantoonbare affiniteit met voor de universiteit relevante thema’s diversiteit en duurzaamheid.

Zij/Hij heeft ervaring in het besturen van een professionele organisatie in het (semi-) publieke domein en in het op inspirerende en motiverende wijze leidinggeven aan complexe veranderingsprocessen. Zij/Hij weet dat hierbij richting geven én draagvlak verwerven beide belangrijk zijn, evenals het helder en transparant communiceren over besluiten, intern en extern en erkent en onderkent de rol van de medezeggenschap bij de besluitvorming, alsmede die van de professionals bij de implementatie van beleid binnen de organisatie. Het nieuwe lid draagt bij aan een effectieve samenwerking met partners in het Utrecht Science Park, lokale en regionale overheden, landelijke gremia (SURF, VSNU, NWO, KNAW) en overige relevante actoren.

Gezien de huidige samenstelling van het College van Bestuur en het overleg van decanen, gaat de sterke voorkeur uit naar een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen. De Universiteit Utrecht conformeert zich aan de Wet Normering uit Publieke Middelen gefinancierde Beloning Topfunctionarissen (WNT).

Selectieprocedure en reacties

Het Executive Search bureau Perrett Laver is gevraagd de Raad van Toezicht te ondersteunen bij de wervingsprocedure voor de vicevoorzitter van de Universiteit Utrecht.

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver www.perrettlaver.com/candidates onder vermelding van het referentienummer 4805. U kunt voor vragen en inlichtingen telefonisch contact opnemen met Thomas Modder, via Thomas.Modder@perrettlaver.com of telefonisch op +31 (0)6 3908 9910.

De deadline voor uw reactie is gesteld op 7 oktober 2020 om 09:00u.

Sollicitaties worden in de week beginnende 19 oktober 2020 door de selectiecommissie beoordeeld. Perrett Laver houdt tussen 23 en 30 oktober 2020 de eerste verdiepende interviews met kandidaten op de longlist, waarna de selectiecommissie in begin november bijeenkomt om de shortlist samen te stellen. De personen op de shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken voor de functie, die midden november plaatsvinden.

De selectie van en onderhandelingen met de meest geschikte kandidaat vinden eind november plaats. Een ontwikkel- of selectieassessment is mogelijk onderdeel van de procedure.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature