1. Vacatures
 2. PublicSpirit
 3. Directeur-bestuurder bij Stichting Agora (via PublicSpirit)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur-bestuurder bij Stichting Agora (via PublicSpirit)

Voor Stichting Agora zoeken wij een directeur-bestuurder. Je kunt reageren tot en met 7 februari aanstaande (7560)

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Bunnik, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Organisatie en opgave

Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Agora wil dat mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten hun leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden. Om dit te bereiken ondersteunt Agora mensen en organisaties in zorg, zingeving en het sociaal domein bij goede lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Zodat mensen in de laatste levensfase zich gezien en gehoord voelen. Agora ontwikkelt, verrijkt en verbindt kennis en kunde van de palliatieve zorg en het sociaal domein, steeds met de cliënt op het netvlies. Dit deelt Agora met alle betrokken professionals en vrijwilligers in de palliatieve fase door middel van samenwerkingsmodellen, handelingsperspectief, instrumenten en inspirerende voorbeelden. De ervaringen en resultaten worden daarnaast gebruikt om de landelijke agenda te beïnvloeden. Hoewel mensen en hun wensen en behoeften voor Agora centraal staan, richten zij zich primair op professionals.

Belangrijke kernwaarden hierbij zijn: - Menselijke maat - Openend - Betekenis/zingeving - Samenhang – Perspectief.

Agora is een platte organisatie met korte lijnen. De directeur-bestuurder stuurt direct de organisatie aan. De organisatie heeft 14 medewerkers en een Raad van Toezicht van 3 leden.

Op dit moment werken de medewerkers van Agora in programmalijnen. Deze zijn:

 • Vergroten van het bewustzijn van professionals en vrijwilligers over de palliatieve benadering: hoe geef je daar vanuit je eigen rol invulling aan.
 • Ontwikkelen van een infrastructuur van zingeving in de lokale gemeenschap, waaronder uitvoering van het project Geestelijke Verzorging Thuis.
 • Stimuleren van samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein op het gebied van de lokale palliatieve benadering.
 • Samen met Radboudumc verder bouwen aan een wetenschappelijk kader rondom community based palliative care.
 • Agora is in transitie om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan waar de visie ligt zich te ontwikkelen tot hèt kenniscentrum ten aanzien van de verbinding van de palliatieve (zorg-)benadering met het sociaal domein, met speciale aandacht voor de spirituele dimensie in die verbinding.

Twee belangrijke stakeholders van Agora zijn de coöperatie PZNL en kennisinstituut Movisie. Agora is lid van de coöperatie en heeft met Movisie een samenwerkingsovereenkomst getekend om in 2022 lokale proeftuinen te starten. Proeftuinen zijn voor Agora een belangrijk middel om kennis en kunde over integrale zorg en ondersteuning op te bouwen en te delen.

De doelstellingen die zijn vastgesteld voor het komende jaar zijn:

 1. Verder verbinden en bouwen aan een relevant netwerk.
 2. Het stimuleren daarbinnen van bewustwording over de vier dimensies.
 3. Op lokaal niveau casuïstiek ophalen, waarmee interventies worden georganiseerd.
 4. Interventies organiseren op diverse niveaus (operationeel, tactisch, bestuurlijk).
 5. Met de bouwstenen die daarvoor nodig zijn, samenwerkingsmodellen en handelingsperspectieven bieden als halffabricaten om in de praktijk te toetsen.
 6. Onderzoeken van de werkende elementen en die toepassen.
 7. Organisatieontwikkeling om te komen tot een volwaardig kenniscentrum, met een eigen kennisagenda en wetenschappelijk onderbouwde methodiek voor kennisontwikkeling, kennisverrijking en kennisdeling.

Er is volop ontwikkeling in het veld en de organisatie. Rollen en verantwoordelijkheden van overheid en zorg veranderen, financiering verschuift en politieke en maatschappelijke wensen zijn voortdurend in beweging. Tegen die dynamische achtergrond geeft Agora invulling aan de opdracht die minister Hugo de Jonge in 2019 aan Agora heeft gegeven om mensen in de laatste levensfase te helpen op een manier die aansluit bij hun wensen en behoeften. Dit is een proces waar Agora met een groot aantal verschillende partners nog middenin zit en waar COVID-19 ook in het afgelopen jaar heeft gezorgd voor vertraging om de doelen te bereiken. Tegelijkertijd is het belang alleen maar toegenomen.

Voor meer informatie over Agora en de medewerkers kijk op: www.agora.nl.

Functie en profiel

De vacature ontstaat door het vertrek van de huidige directeur-bestuurder in de zomer van 2022.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het uitzetten van het strategische en organisatiebrede beleid en de realisatie en bewaking daarvan. Hij/zij doet dit in samenwerking met medewerkers. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de organisatie extern en fungeert daarmee als boegbeeld van de organisatie. De directeur-bestuurder draagt samen met de leden van de Raad van Toezicht, zorg voor een goed functionerende governancestructuur.

Als directeur-bestuurder schep je een klimaat waarin mensen worden geïnspireerd en gewaardeerd. Je neemt de organisatie mee in de ontwikkelingen van deze tijd en stimuleert de initiatieven van de medewerkers. Je kunt uitleggen en verantwoordelijkheid geven. Je bent alert op de signalen en in staat om strategisch beleid te vertalen naar mensen en geld. Je weet de medewerkers te inspireren om continu samen te werken aan innovatie en kwaliteitsverbetering en hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij heb je een faciliterende en respecterende rol. Tegelijk toon je daadkracht en weet je door te pakken waar nodig.

Als directeur-bestuurder voer je de regie en stuur je zelfbewust processen aan. De uitgezette koers is de leidraad van je handelen en tegelijkertijd weet je ruimte voor nieuwe ideeën te creëren om innovaties tot stand te laten komen. Je bent betrokken op mens en proces, maar ook op verantwoording en resultaat. Daarnaast heb je een voortrekkersrol richting de organisatie, maar ook richting externe partijen.

Je bent een volwaardig gesprekspartner van de stakeholders en adviseert en onderhandelt met gezag en diplomatie. Je positioneert de organisatie als betrouwbare partner. Ten slotte heb je sterke affiniteit met het werkterrein, zodat je de ambassadeursrol met verve kunt vervullen.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid en besluitvaardig, klantgerichtheid, flexibiliteit.
 • Netwerker, politiek/bestuurlijk sensitief, proces- en planmatig, communicatief sterk in woord en op schrift, overtuigend, onderhandelingsvaardig, diplomatiek.
 • Initiatiefrijk, innovatief, ontwikkelingsgericht, organisatiesensitiviteit.
 • Verbindend, samenwerkend, coachend.
 • Zelfreflectie, (zelf)relativering.

Functie-eisen

De directeur-bestuurder dient aan de volgende functie-eisen te voldoen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur ervaring in een eindverantwoordelijke rol in een complexe organisatie;
 • Financiële kennis, ervaring met subsidieaanvragen en bij voorkeur ervaring met samenwerking met VWS;
 • Heeft sterke focus op en oog voor inhoud en proces, is effectief in communicatie;
 • Uitstekend stakeholdermanagement: omgevingssensitief en politiek vaardig;
 • Ervaring met (politiek) bestuurlijke wereld en heeft daarin een actief netwerk;
 • Kennis van het sociaal domein en de zorg is een pré;
 • Inspirerend en verbindend leiderschap;
 • Resultaatgericht en schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Verstand van wetenschappelijk onderzoek en vanuit de kenniswereld gevoel bij marketing;
 • Sterke affiniteit met de thematiek.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van PublicSpirit.