1. Vacatures
 2. directeur - SKGZ

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

directeur - SKGZ

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zeist, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Organisatie
De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is in 2006 opgericht door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Patiëntenfederatie Nederland (PN), voorheen bekend als de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, en is gericht op het onafhankelijk beslechten van geschillen tussen consumenten en zorgverzekeraars. Het initiatief tot de oprichting sluit goed aan bij de maatschappelijke behoefte aan laagdrempelige geschillenbeslechtiging (anders dan bij de rechtspraak), coördinatie, transparantie en onpartijdige bemiddeling en -besluitvorming in het zorgverzekeringsveld. De SKGZ is door de ministers van Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend als onafhankelijk bemiddelingsorgaan en bindend adviescollege. De statuten en de structuur van de SKGZ in combinatie met het toezicht van bovengenoemde ministeries waarborgen haar autonomie en onafhankelijkheid.

Iedere consument die het niet eens is met een beslissing van zijn/haar ziektekosten-verzekeraar kan daarover een klacht indienen bij de SKGZ. Bij de behandeling van een klacht door de SKGZ kan de verzekerde kiezen tussen (I) bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen of (II) een uitspraak door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De consument kan er ook voor kiezen om zijn klacht eerst te laten bemiddelen door de Ombudsman en, indien dat niet leidt tot de gewenste uitkomst, daarna alsnog een uitspraak te vragen van de Geschillencommissie.

De SKGZ onderzoekt op welke wijze een verzekeraar zich tegenover een natuurlijke persoon heeft gedragen en/of klager op de juiste wijze is geholpen door de verzekeraar. Het instituut behandelt de klacht op onafhankelijke wijze, komt met een oordeel, doet aanbevelingen om een klacht op te lossen en de gevolgen van 'niet behoorlijk' handelen te herstellen en adviseert eveneens over maatregelen om herhaling te voorkomen. Zij geeft tevens uitvoering aan de Zorgverzekeringslijn, een voorlichtings- en adviesactiviteit van de SKGZ, gericht op het terugdringen van het aantal wanbetalers en onverzekerden. Zorgverzekeringslijn wordt uitgevoerd in opdracht van- en gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Naast de probleemoplossende dienstverlening voor mensen die hulp nodig hebben op het moment dat zij de problemen ervaren biedt Zorgverzekeringslijn ook preventieve hulp en training aan.

Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn bij de SKGZ aangesloten. De Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen zijn onpartijdig en onafhankelijk. De dienstverlening door de SKGZ wordt betaald door de zorgverzekeraars op basis van een begroting waarmee de minister van Financiën heeft ingestemd. De zorg-verzekeraars hebben geen enkele invloed op de inhoudelijke behandeling van klachten en ook de directie en het bestuur van de SKGZ hebben daarover geen zeggenschap. SKGZ behandelt jaarlijks circa 3.000 klachten en heeft een budget van € 5,3 miljoen.

Organisatiestructuur

De SKGZ kent een bestuur bestaande uit drie onafhankelijke leden:

 • dhr. mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, voorzitter;
 • mw. drs. C.F.van Bergenhenegouwen, vicevoorzitter/secretaris;
 • dhr. drs. K. Erends, penningmeester.

De dagelijkse leiding van de SKGZ ligt bij de directeur, mw. drs. S.J.J. Muijrers MMC.
De directeur rapporteert aan het bestuur. In verband met haar aanstaande vertrek wenst het bestuur te voorzien in haar opvolging.

De Ombudsman Zorgverzekeringen (mw. mr. R.P. van Marwijk Kooy) en de voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (dhr. mr. G.R.J. de Groot) worden bij hun werk ondersteund door een team van SKGZ-medewerkers, onder leiding van de directeur van de SKGZ.

Ontwikkelingen
De SKGZ werkt voortdurend aan het verbeteren van haar dienstverlening en een grotere laagdrempeligheid. Zo wordt er gestuurd op maatwerk en persoonlijk contact met klagers en zorgverzekeraars en worden brieven en besluiten 'begrijpelijker' geschreven. Daarnaast helpt de SKGZ de consument bij het preciseren en helder formuleren van haar klacht, zodat zij in staat wordt gesteld haar eigen belangen beter te verdedigen.

De SKGZ gaat op zoek naar de waarheid en de vraag 'achter de vraag' want een klacht is meer dan een juridisch conflict met een feitelijke grondslag. Een betere waarheids-bevinding leidt in de regel tot een beter oordeel. Zo kunnen klagers beter opboksen tegen de zorgverzekeraars die doorgaans beter bedreven zijn in het voeren van verweer en wordt de proces-ongelijkheid tussen consument en zorgverzekeraar sterk teruggebracht.

Recent heeft de SKGZ de missie, visie en kernwaarden geherformuleerd.


Deze luidt als volgt:
De SKGZ is er voor zorgverzekerden en zorgverzekeraars. Wij dragen bij aan het verbeteren van het zorgverzekeringsstelsel. Dit doen wij door het delen van onze kennis en ervaring, verkregen door voorlichting, bemiddeling en geschilbeslechting.

Onze onafhankelijke en laagdrempelige informatie vergroot wederzijds begrip. Als verzekerde en verzekeraar een meningsverschil hebben zorgen we voor een gelijk speelveld en helpt onze Ombudsman ze samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie een bindend advies geven.

De SKGZ helpt het zorgverzekeringsstelsel te verbeteren. We laten zien tegen welke problemen verzekerden en verzekeraars aanlopen. Met onze inzichten kunnen zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders doelgericht werken aan het optimaliseren van het zorgverzekeringsstelsel.

Vanuit deze missie en visie wil de SKGZ zich naast zijn bemiddelende, geschilbeslechtende en voorlichtende rollen de komende jaren ook sterker richten op haar adviserende rol.
Door de opgedane inzichten terug te koppelen aan zorgverzekeraars, cliëntorganisaties, overheid en toezichthouders wil de SKGZ helpen het zorgverzekeringsstelsel te verbeteren.
De afgelopen jaren is ingezet op de opbouw van dit relatienetwerk en het in beeld brengen van de beschikbare data en de komende jaren zal dit netwerk verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd moeten worden.

Intern is vanuit de nieuw geformuleerde kernwaarden: Deskundig, Onafhankelijk, Wekt vertrouwen, Laagdrempelig en Betrokken gewerkt aan meer verbinding binnen de organisatie als geheel. Meer als één organisatie naar buiten toe werken. Vanwege de beperkingen gedurende de corona-periode is dit vooral digitaal gebeurd.
Het jaar 2022 staat in het teken van het doorleven en doorontwikkelen van deze kernwaarden en ambities door elkaar weer meer te ontmoeten en hier gezamenlijk (en op locatie) vorm en inhoud aan te geven. Zowel in de verdere uitbreiding van de adviserende functie als in het meer naar buiten toe optreden van de organisatie met één gezicht.

Profiel directeur SKGZ
De directeur is als leidinggevende van het instituut de inspirator en de drager van het gedachtengoed van de SKGZ. De directeur is vooral eerst geïnteresseerd in de verhouding tussen consument en zorgverzekeraar en is de overtuiging toegedaan dat burgers met een klacht over een zorgverzekeraar serieus moeten worden genomen.

De directeur geeft leiding aan een team van 43 professionals. Daarbij geeft hij/zij direct leiding aan twee leidinggevenden, het stafteam en het ombudsteam. De directeur rapporteert rechtstreeks aan het bestuur van SKGZ. Het bestuur en aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de inhoudelijke adviezen en de beslissingen van de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommssie Zorgverzekeringen.

De directeur voert regelmatig overleg met de Ombudsman Zorgverzekeringen en met de voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen ter bevordering van het optimaal functioneren van het instituut. Daarnaast onderhoudt de directeur van de SKGZ de contacten met ministeries, DNB, AFM, NZa, Zorgverzekeraars, Consumentenbond, PN, ZN en ZiNl en treedt op als mediawoordvoerder.

De directeur draagt zorg voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en dient primair verder vorm te geven aan een duurzame organisatieontwikkeling, relevantie en een prominente positionering in het omvangrijke en complexe stakeholderveld. Hij of zij weet relevante trends te destilleren uit de grote hoeveelheid waardevolle data en inzichten te verschaffen aan de partners in het zorgveld en hiermee bij te dragen aan een betere dienstverlening.

Hij of zij is een charismatisch en verbindend leider met natuurlijk gezag en een inspirerende visie op klantbeleving en oog voor vernieuwing, innovatie en creativiteit.
De directeur weet wenselijke organisatieveranderingen op positieve wijze te stimuleren, bevordert eigenaarschap, professionalisering, integrale samenwerking (en kruisbestuiving) en stelt 'de eigenlijke bedoeling' centraal. Dit vanzelfsprekend met oog voor een gezonde en efficiënte bedrijfsvoering. Ook communiceert de directeur duidelijk en eenduidig, maakt goede verbinding met de mensen en gaat tegelijkertijd interventies niet uit de weg. In lijn met haar eigen organisatiedoelstellingen is hij of zij authentiek, transparant, onafhankelijk in denken en handelen en voorbeeldstellend.

Hij of zij bezit het vermogen om intern en extern op verschillende niveaus te communiceren en te schakelen en is gesprekspartner voor klager en zorgverzekeraar.
De directeur bezit een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en overziet het grotere geheel (grijpt er overheen) en herkent belangen van het stakeholderveld.

De directeur brengt rust, houdt het hoofd koel (ook onder hogere druk), handelt trefzeker en is waar nodig standvastig en doortastend en hecht af.

De directeur beschikt over sterke managementkwaliteiten en is bij uitstek een verbindende persoonlijkheid voor zijn/haar team.
Hij of zij is toegankelijk, weet medewerkers te enthousiasmeren en scherp te houden, hanteert een coachende stijl, zet mensen in hun kracht en toont zich betrokken. Hij of zij is (bewezen) effectief in het werken met hoogopgeleide professionals.

De directeur omarmt modern leiderschap, belegt verantwoordelijkheid laag in de organisatie, organiseert zijn/haar eigen tegenspraak en waardeert de professionele mening van medewerkers, geeft vertrouwen, speelruimte en waar nodig rugdekking.

De directeur:

 • beschikt over een afgeronde academische (bedrijfskundige) opleiding en het vermogen zich de inhoudelijke (juridische en zorginhoudelijke) materie verder eigen te maken;
 • is een echte “allrounder”. Heeft visie en is koersvast en beschikt over brede kennis en vaardigheden op het terrein van financiën, ICT, HR, coachend leidinggeven en externe vertegenwoordiging;
 • beschikt over ruime en meerzijdige beroepservaring op bestuurs- of directieniveau, opgedaan in een dienstverlenende (bij voorkeur zorg-)omgeving en complex stakeholderveld;
 • is strategisch en analytisch sterk onderlegd, heeft een scherp oog voor een gezonde bedrijfsvoering en bewaakt voortgang;
 • hanteert een moderne en inspirerende leiderschapsstijl, signaleert verbeterpotentieel, is bovengemiddeld organisatiesensitief en een ervaren veranderkundige;
 • heeft brede maatschappelijke kennis en interesse, overziet korte- en langetermijn- ontwikkelingen in de markt en anticipeert hierop;
 • stimuleert organisatie-eenheid en bewaakt de delicate balans van inhoud en efficiency;
 • heeft een uitgesproken belangstelling voor geschillenbeslechting en raakt geïnspireerd door de complexiteit van een setting van publiek/privaat;
 • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • weet uitstekende (bestuurlijke) relaties te onderhouden en nader te ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens.

Procedure
Gespreksrondes met selectie- en adviescommissie zullen plaatsvinden in week 48 en 49.

Selectieprocedure
De SKGZ laat zich in deze procedure bijstaan door Edith Zeevalk van Holtrop Ravesloot
tel: +31 (0) 20 - 6470201 of edith.zeevalk@holtropravesloot.nl

Het profiel is beschikbaar op www.skgz.nl. Reacties graag vóór woensdag 17 november 2021 naar Edith Zeevalk via reacties@holtropravesloot.nl