1. Vacatures
 2. Circulus B.V.
 3. Manager Human Resources |Lid MT

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Manager Human Resources |Lid MT

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rosmalen, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar

Functieomschrijving

Circulus
Circulus B.V. is in 2014 ontstaan na het fuseren van Circulus en Berkel Milieu. Circulus werkt met en voor de negen gemeenten die tot het werkgebied worden gerekend. Onder Circulus ressorteren tevens buurtbeheerbedrijf Cambio, openbaar beheerbedrijf Circulus en kringloopbedrijf Stilema. Onlangs is voor alle bedrijfsonderdelen de groepsnaam Circulus (her-) ingevoerd.

Circulus kan met recht een maatschappelijke onderneming worden genoemd. Enerzijds vanwege het feit dat de aandelen van dit bedrijf berusten bij de negen gemeenten (Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) waaraan Circulus diensten verleent, maar anderzijds -en vooral- door de missie die Circulus heeft gekozen, die op de site als volgt wordt verwoord:

"Wij zien een mooie, aantrekkelijke wereld voor ons waarin het prettig is om te leven. Onze beschikbare bronnen benutten we maximaal, voor verspilling is geen plaats meer. We werken samen aan duurzame, houdbare oplossingen. Een inclusieve wereld waarin iedereen naar vermogen meedoet. We laten de aarde beter achter."

De in de missie genoemde inclusiviteit krijgt bijzondere aandacht, onder andere dankzij de aangegane intensieve samenwerking met sociale werkvoorzieningsbedrijven met als resultante dat er bij Circulus circa 300 activerings- en participatiemedewerkers werkzaam zijn. Circulus draagt zorg voor ontwikkelingstrajecten voor deze doelgroepen en realiseert plaatsing of detachering van hen in een reeks van diensten, zoals fietsenherstel, Cleanteam, Techniekfabriek en de kringloopwinkel en bij Circulus zelf.

De dienstverlening van Circulus omvat (particulier) afval- en grondstoffenbeheer en beheer van de buitenruimte, waaronder de openbare groenvoorziening. Circulus rekent 470.000 inwoners tot haar klantenkring. En daarnaast is Circulus zoals hierboven beschreven actief in het sociaal domein.

Naast het invulling geven aan inclusiviteit vervult Circulus een actieve rol op het terrein van duurzaamheid. Dit gebeurt onder andere door middel van initiatieven om de burgers te enthousiasmeren in het verminderen van de afvalstroom en verspilling en daarnaast door te investeren in een state-of-the-art wagenpark waarmee de CO2 uitstoot drastisch wordt teruggedrongen. Circulus vervult al met al een voortrekkersrol in de sector.

Organisatie
Zoals genoemd, berusten de aandelen van de B.V. bij negen gemeenten. Deze zijn gezamenlijk eigenaar van Circulus en tegelijkertijd opdrachtgever en afnemer van de diensten. Met de gemeenten worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt.

De B.V. heeft een tweehoofdige directie, bestaande uit Lisette Bosch, directeur-bestuurder en Huub Vervoorn, adjunct-directeur.

Het Managementteam wordt gevormd door de directie en de manager Buitenruimte, de manager Grondstoffen, de manager Sociaal Domein, de manager Klant, de manager Financiën en de manager Human Resources.

Bij Circulus werken circa 350 medewerkers, 300 activerings- en participatiemedewerkers en 150 vrijwilligers.

De cultuur laat zich typeren als vriendelijk, betrokken en loyaal. In de uitvoerende functies zijn veel mensen werkzaam die een lang dienstverband met Circulus (en de rechtsvoorgangers) hebben.

Actuele ontwikkelingen
Met de komst van de nieuwe directeur, nu twee jaar geleden, ervaart de organisatie dat er meer ruimte is voor nieuwe initiateven, het creëren van meer openheid en het stimuleren van meer afdeling overstijgende samenwerking. De hiërarchische en top-down cultuur uit het verleden maakt plaats voor een cultuur van meer gelijkheid. Er wordt in dat verband van medewerkers meer eigenaarschap verwacht en dat verlangt een andere attitude en bijbehorende kwaliteiten om hieraan invulling te geven. Om deze ontwikkeling te faciliteren en te borgen is er een organisatiebreed overleg gestart waaraan circa 50 medewerkers deelnemen.

Werk aan de winkel
Voor de afdeling HR komen wij tot de volgende opsomming:

 1. Zorg voor vervanging van de interim invulling naar invulling door eigen medewerkers
 2. Breng samenhang en verbinding binnen de afdeling HR tot stand; bouw een hecht team
 3. Stel met het team een herstelplan op met daaraan gekoppeld een realistisch tijdspad
 4. Breng de systemen en basisprocessen van de afdeling op orde en herstel zo het fundament van de afdeling
 5. Kom vervolgens met strategische input richting directie en management en bouw zo verder aan de centrale positie die HR in deze organisatie moet innemen

Functie

De functietitel
In de functietitel vermelden wij Manager Human Resources |Lid MT. Het is weliswaar een nuance, maar wij zijn op zoek naar een Manager Human Resources die niet alleen de afdeling HR aanstuurt maar tevens binnen het MT, evenals de overige leden van het MT, organisatie breed betrokken is en vraagstukken vanuit het organisatie-brede belang belicht en keuzes vanuit die optiek maakt.

Plaats in de organisatie
De Manager Human Resources legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.
Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • Je draagt als Lid MT medeverantwoordelijkheid voor beleids- en besluitvorming van organisatie-brede vraagstukken van Circulus.
 • Vanuit genoemde medeverantwoordelijkheid draag je mede zorg voor de agendavoering van het MT en bewaak je mede de voortgang van het uitvoering geven aan MT-besluiten.
 • Je draagt directe verantwoordelijkheid voor de personele samenstelling van de afdeling HR in kwantitatieve en kwalitatieve zin.
 • Je bent vanuit en met de afdeling HR leidend in het ontwikkelen van het HR beleid voor Circulus
 • Je zorgt voor de vertaalslag van organisatiedoelen naar concrete afdelingsdoelen en de totstandkoming van afdelingsplannen en -resultaatdoelstellingen.
 • Je zorgt voor de inrichting en het gebruik van HR-systemen en -procedures en bewaakt de juiste toepassing ervan.
 • Je signaleert eventuele achterstanden en overschrijdingen van plannen en budgetten en neemt ter zake maatregelen. Je bewaakt de resultaten in termen van tijd, bezetting, geld en kwaliteit.
 • Je bent opdrachtgever voor de ontwikkeling van, HR gerelateerde projecten, -processen of programma’s en volgt de uitvoering ervan.
 • Je zorgt voor een optimaal werkklimaat waarbinnen de afdelingsmedewerkers zelfstandig kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen. Je bent daartoe aanspreekpunt, je stuurt aan en je treedt begeleidend op.
 • Je stimuleert, motiveert en bewaakt de afstemming tussen de medewerkers binnen de afdeling en met de overige afdelingen van Circulus.
 • Je ziet toe op de totstandkoming van heldere en tijdige afdelingsrapportages.
 • Je treedt op als adviseur voor de directeur-bestuurder ten aanzien van overleg met de Ondernemingsraad.
 • Je voert de jaarlijks de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de afdeling HR.

De kandidaat

Achtergrond

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau, aangevuld met tenminste 5 jaar relevante leidinggevende ervaring
 • Gedegen kennis van het gehele HR-werkveld
 • Ervaring is opgedaan in het leidinggeven aan HR-professionals
 • Ervaring opgedaan in organisaties met een sterk operationeel karakter, zoals logistiek, productie of consumentgerichte dienstverlening

Functiegerichte competenties

 • Organisatiebewustzijn / interdisciplinair samenwerken
 • Strategisch en organisatorisch inzicht en overzicht
 • Kennis van en affiniteit met het sturen, ontwikkelen en beheren van HR gerelateerde uitvoeringsprocessen
 • Resultaat- en mensgericht leiderschap.
 • Empathisch, verbindend en benaderbaar
 • Affiniteit met digitalisering van processen
 • Besluitvaardig en daadkrachtig
 • Expertise in aansturing van vakinhoudelijke specialisten

Persoon
We zoeken voor Circulus een persoon die het integrale HR werkveld kent en die een team kan bouwen.

Je moet doordrongen zijn van het belang de HR-systemen en -processen op orde te hebben en hebt hierin niet alleen ervaring maar je schept er ook plezier in hier ordening en optimalisatie aan te brengen. Dit verlangt aanleg voor structurering, prioritering en een pragmatische aanpak. Oftewel: niet alleen weten hoe het moet, maar ook daadwerkelijk uitvoering geven aan de operationalisering.

Door hiermee aan de slag te gaan wordt de afdeling weer in positie gebracht en kan je zo snel mogelijk daarna je strategische kwaliteiten aanspreken. Want afgezien van de noodzaak van operational excellence wil Circulus graag dat HR een strategische rol vervult bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Wij denken hierbij aan strategische personeelsplanning, ontwikkeling van medewerkers, inspelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Al met al een forse opgave, waarbij je kan rekenen op de onvoorwaardelijke support van directie en collega-MT leden en de ruimte een afdeling te herinrichten die is toegerust voor de vraagstukken voor de toekomst

Voorwaarden
Circulus biedt een arbeidscontract voor onbepaalde tijd en een salaris dat in overeenstemming is met de zwaarte van de functie. Daarnaast kent Circulus een goed pakket secundaire voorwaarden.

Procedure
Kandidaten worden bij voldoende aanknopingspunten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij Ten Doeschate Search. Een vervolggesprek wordt gehouden bij Circulus met de selectiecommissie, bestaande uit de directie en de adviescommissie, bestaande uit een afvaardiging van het MT.

Op basis van de bevindingen word(t)en de voorkeurskandida(a)t(en) gevraagd deel te nemen aan de drijfverenanalyse Realdrives. Hierop volgt een kennismakingsgesprek met een afvaardiging van de OR en de afdeling HR. Onderdeel van de procedure vormt een referentieonderzoek.

Voor vragen of opmerkingen kan direct contact worden opgenomen met Frank ten Doeschate (tel 088 0 222 150 of 06 296 028 92).
Sollicitaties vergezeld van een actueel CV kunnen worden gestuurd (uiterlijk 23 januari) naar secretariaat@tdsearch.nl.