1. Vacatures
  2. Directeur-bestuurder

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur-bestuurder

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
IJmuiden, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De organisatie – ‘verbeteren, vernieuwen, innoveren’
Velison Wonen heeft ruim 3.800 woningen in bezit en is actief in de woonkernen IJmuiden, Velsen-Noord, Velserbroek en Santpoort-Noord, gelegen binnen de gemeente Velsen. Velison Wonen is een ondernemende corporatie, die meer doet dan slechts het beheren van woningen en gericht in wijken investeert met partners, onder meer op het gebied van welzijn en zorg, zodat prettig en betaalbaar wonen in Velsen mogelijk blijft. Als corporatie met een beperkte omvang staat Velison Wonen dicht bij de huurders en samenwerkingspartners.

Door persoonlijke omstandigheden gedwongen zal de huidige directeur-bestuurder naar verwachting op korte termijn terugtreden. De Raad van Commissarissen van Velison Wonen is daarom op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder die binnen afzienbare tijd de werkzaamheden van de bestuurder overneemt; iemand met het hart op de goede plaats als het gaat om de maatschappelijke doelstelling van Velison Wonen. Zij zoekt een verbindende, innovatieve en ondernemende directeur-bestuurder die de recent ingeslagen koers voortvarend verder voortzet.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder vormt het statutaire bestuur van de stichting. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor het functioneren en besturen van de organisatie. De directeur-bestuurder vervult de werkgeversrol in de relatie met de werknemers. Hij/zij stelt de Raad van Commissarissen in staat toezicht te houden, legt de Raad van Commissarissen de in de statuten benoemde bestuursbesluiten ter goedkeuring voor en zorgt ervoor dat de Raad van Commissarissen adviezen kan geven en als sparringpartner van het bestuur kan optreden. De directeur-bestuurder is ook de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden met dien verstande dat Velison Wonen geen Ondernemingsraad heeft en daar, op dit moment, gezien het aantal medewerkers, ook niet toe verplicht is. Medewerkersparticipatie is uiteraard wel van toepassing. Daarnaast is de directeur-bestuurder overleg- en gesprekspartner van de huurdersorganisatie in de zin van de Wet op het overleg huurders verhuurder (‘Overlegwet’) en de Woningwet.

De directeur-bestuurder omarmt de ingezette koers en organisatieontwikkeling waarin nadrukkelijk ruimte is voor innovatie en verbetering. Hij/zij heeft -met het belang van de huurders centraal- een visie op de maatschappelijke rol van Velison Wonen, gericht op duurzame legitimatie van de organisatie; een organisatie waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, ruimte krijgen om te leren en waar iedereen meewerkt aan een wendbare organisatie door procesgericht te werken in het belang van de huurders. Voortbordurend op een gezonde basis levert de directeur-bestuurder krachtige impulsen aan de doorontwikkeling van de organisatie. Continuïteit van de recent ingezette transitie, zoals belichaamd in het nieuwe ondernemingsplan ‘Meedoen in IJmond door maatwerk in wonen’ is in deze fase belangrijk. De directeur-bestuurder weet daarbij de positie en het profiel van Velison Wonen verder te verstevigen en nog meer kleur en zichtbaarheid te geven. De directeur-bestuurder is van nature een netwerker en beweegt zich gemakkelijk in een complex krachtenveld; vindt gemakkelijk de weg binnen de bestuurlijke, maatschappelijke context van het IJmond-gebied.

Hij/zij neemt het initiatief om samenwerking en coalities tot stand te brengen met stakeholders, waaronder collega-corporaties en ketenpartners in de omgeving van Velison Wonen, waardoor de corporatie nog meer impact kan hebben.

De directeur-bestuurder heeft oog en hart voor de primaire doelgroep: de (toekomstige) huurders. Dat vraagt om iemand die aansluiting heeft met de doelgroep(en), de specifieke wensen van de doelgroep(en) kan doorgronden, aansluiting zoekt bij relevante ontwikkelingen en kansen weet te verzilveren. Iemand die handelt vanuit ‘de bedoeling’, die boven de materie kan uitstijgen. Een volkshuisvestelijke achtergrond kan daarbij goed van pas komen.

Hij/zij geeft ruimte én richting en weet eigenaarschap en kwaliteiten van management en medewerkers verder door te ontwikkelen. Iemand die een ‘open mind’ heeft ten opzichte van de veranderingen in de maatschappij en daar op een flexibele manier op reageert.

Hij/zij weet complexe vraagstukken en programma’s tot een goed einde te brengen, is gericht op resultaten; kan dat wat extern gevraagd wordt verbinden met wat intern mogelijk is. De directeur-bestuurder weet relevante ontwikkelingen goed te vertalen naar de opgaven voor Velison Wonen binnen de lokale/regionale situatie (woonkansen voor jongeren, langer zelfstandig wonen, samenredzaamheid, druk op de woningmarkt, verbetering van woningbezit en leefbaarheid in veerkrachtwijken, samenwerking met zorg en welzijn). De uitdaging daarbij is om enerzijds als ‘kleine’ woningcorporatie nog sterker verbonden te zijn met het eigenaarschap van de huurders en van daaruit te innoveren en anderzijds te blijven voldoen aan de eisen binnen de sector.

Functie-eisen

  • academisch denk- en werkniveau, generalist, strategisch niveau en het vermogen om de visie en strategie naar concrete doelen en een handelingsperspectief te vertalen;
  • visie op volkshuisvesting en ontwikkelingen in het sociale domein; hart voor bewoners en kwetsbare groepen in de samenleving;
  • visie op de kwaliteit van dienstverlening aan huurder;
  • een zakelijke instelling, risicobewust en voldoende kennis van financiën en bedrijfsvoering;
  • brede, integraal verantwoordelijke leidinggevende ervaring en ervaring met maatschappelijk ondernemen;
  • ervaring met samenwerkingsverbanden en bestuurlijke netwerken in het maatschappelijk middenveld;
  • wil onderdeel zijn van het maatschappelijk middenveld in het werkgebied van Velison Wonen.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van José Coenen.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.velisonwonen.nl. Op de website zijn diverse relevante publicaties, waaronder het huidige ondernemingsplan en de visie op toezicht, beschikbaar.