1. Vacatures
 2. Wesselo & Partners
 3. Lid College van Bestuur Christelijke Onderwijs Groep

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid College van Bestuur Christelijke Onderwijs Groep

meer dan 3 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Ede, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

De Christelijke Onderwijs Groep bevindt zich in een uitdagende en dynamische fase. Er wordt opnieuw nagedacht over het toekomstbeeld en de weg daar naartoe. Daarbij is de besturingsfilosofie een relevant thema.

De Raad van Toezicht van de Christelijke Onderwijs Groep is daarom op zoek naar een innovatief, integer en verbindend Lid College van Bestuur die samen met de recent benoemde voorzitter van het College van Bestuur van COG de interne samenwerking kan stimuleren en borgen en innovatie kan bevorderen. De voorzitter en het bestuurslid delen de integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid, waarbij de voorzitter de eindverantwoordelijkheid heeft. Het CvB functioneert als een echt team waarbij het debat wordt opgezocht maar gezamenlijke visie en gedeelde waarden voorop staan.

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden waarbij er een taakverdeling wordt gemaakt, maar waarbij de collegiale samenwerking voorop staat. De Raad van Toezicht kiest bewust voor een tweehoofdig bestuur:

 • In de eerste plaats vanwege de omvangrijke strategische vraagstukken die op het COG afkomen;

 • In de tweede plaats vanwege de continuïteit in de besturing;

 • In de derde plaats vanwege de span of control;

 • Tot slot is het goed als binnen een College van Bestuur countervailing power aanwezig is.

Op hoofdlijnen ziet de portefeuilleverdeling er als volgt uit:

 • Voorzitter: strategie en organisatie, governance, communicatie, externe positionering, onderwijsinhoud en kwaliteit, HRM en aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt.

 • Lid: financiën en administratie, huisvesting, facilitair, inkoop, aanbestedingen, studentenzaken (logistiek), kwaliteitsbeleid (audit) en ICT.

De portefeuilleverdeling kan wijzigen afhankelijk van de kennis en kunde van de twee leden. Belangrijk is dat de twee leden daadwerkelijk een team vormen die elkaar aanvullen, die elkaar vertrouwen en niet op basis van macht of positie hun rol invullen. Het christelijk geloof is de onderlegger voor het handelen. Waarden die belangrijk zijn: betrouwbaarheid, integriteit, straight zijn, streven naar een inclusieve samenleving.

Plaats in de organisatie

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden, de Beheersstichting COG en de Contractstichting COG. De stichting is ingericht volgens het two‐tier model. Dit betekent dat het College van Bestuur zijn taken uitvoert onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden

Beide bestuurders zijn verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie maar van het lid wordt specifiek gevraagd invulling te geven aan de bedrijfsvoering. Gezamenlijk met de directeuren en de staf wordt invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid. Het lid kan externe ontwikkelingen vertalen naar COG, weet innovatie en cultuurverandering aan te jagen, weet overkoepelend van meerwaarde te zijn en is een verbindende schakel tussen de directeuren. Zij/hij weet toevoegde waarde te leveren door die verbinding productief te maken. Het lid van het College van Bestuur heeft brede bedrijfsvoering in portefeuille en is stimulator, trekker, verbinder, (kritische) sparringpartner maar ook bewaker van gezamenlijk geformuleerde doelen.

Het College van Bestuur is in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de strategie, de sturingsfilosofie, de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, het beleid en de uitvoering daarvan door de hele organisatie. De uitvoering vindt primair plaats op het niveau van de scholen/directeuren en de ondersteunende stafdiensten. Het College van Bestuur schept de noodzakelijke voorwaarden. De directies van het Arentheem College, CSV, ROC A12, UPGRADE en Knooppunt Techniek en de gemeenschappelijke dienst Bestuur en Bedrijfsvoering zijn verantwoordelijk voor de activiteiten van hun onderdelen en leggen daarover verantwoording af aan het College van Bestuur.

In het strategisch beraad spreken de leden en het CvB gezamenlijk over de strategische vraagstukken. Dit overleg is een belangrijk gremium voor het ontwikkelen van een visie en het realiseren van draagvlak. Belangrijk thema is de verbinding tussen de diverse eenheden. Hoe creëren we onder andere meerwaarde van de samenwerking tussen VO en MBO met behoud van de verworvenheden van de kleinschaligheid en betrokkenheid?


Zoals gezegd zal er een strategisch plan 2019-2022 worden geschreven. Onderwerpen die daarbij zeker aan de orde moeten komen, zijn:

 • Hoe realiseren we het denken vanuit de leerlingen/studenten in al ons handelen?

 • Hoe maken we de gekozen besturingsfilosofie effectief binnen een meervoudige stichting en is deze passend bij de ontwikkelopgave?

 • En in dit kader: hoe verbinden we het niveau directeuren en CvB met elkaar en hoe zorgen we voor een gelijk speelveld als het gaat om VO en MBO?

 • Hoe realiseren we integrale sturing/eenheid van leiding?

 • ICT vormt een zeer belangrijk aandachtspunt in het onderwijs en in de bedrijfsvoering; wat is de visie op ICT ontwikkelingen?

 • Op welke wijze wordt de allocatie van werkzaamheden/verantwoordelijkheden binnen de stichting geregeld? Wat dient centraal en wat dient decentraal te worden belegd? Daarbij zijn de eerste stappen gezet via ‘andersom organiseren’.

 • Rondom de kwaliteit van het onderwijs zijn belangrijke thema’s: flexibilisering, gepersonaliseerd leren, regionale verbinding met het bedrijfsleven (allianties), innovatie en internationalisering. Maar natuurlijk ook: hoe borgen we de basiskwaliteit?

 • Een duidelijke visie op beroepsonderwijs moet expliciet worden, o.a. als gevolg van snelle technologische ontwikkelingen en betekenis voor het onderwijs;

 • Op welke wijze wordt invulling gegeven aan het begrip ‘leven lang leren’?

 • Hoe spelen wij in op demografische ontwikkelingen die van invloed zijn op de instroom (kwantitatief als ook kwalitatief)?

 • Professionalisering van de organisatie: teams in hun kracht, andersom denken;

 • Hoe halen we meer uit de collectiviteit van directeuren?

 • Hoe positioneert COG zich in het krachtenveld van het omliggende onderwijs en overige sectoren?

 • Hoe bevordert COG de ontwikkeling naar een open en transparante organisatiecultuur;

 • Welke fundamentele keuzes maakt COG op basis van bovenstaande vraagstukken?

COG staat voor een nieuwe fase waaraan het CvB leiding zal moeten geven. Daarbij zijn keuzes onvermijdelijk en dient er eenheid van leiding te zijn. Het eigenaarschap wordt door iedereen gedeeld. Het gaat om een evolutionair proces waarmee reeds een begin gemaakt is.

Functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau, zowel analytisch, strategisch als conceptueel sterk;

 • Actuele kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, specifiek ervaring met de (door)ontwikkeling van ondersteunende diensten. Bekend met moderne aanpak (lean organiseren, agile, scrum);

 • Ruime en relevante ervaring met complexe bekostigingsstructuren (mix van private en publieke gelden, VO en MBO);

 • Bij voorkeur ervaring in een onderwijsorganisatie;

 • Ervaring in een bestuurlijke positie in een vergelijkbare, complexe organisatie;

 • Ervaring met verandermanagement in complexe, professionele (onderwijs)omgevingen.

Persoonlijkheidsprofiel

Uiteraard heeft de kandidaat/kandidate een sterke affiniteit met onderwijs, gevoel voor vernieuwingen in de maatschappij, het onderwijs en in de bedrijfsvoering. Verder heeft de kandidaat/kandidate een uitstekend inlevingsvermogen, is organisatiesensitief en in staat om samen met de voorzitter en de directeuren de organisatie verder te ontwikkelen.

Zij/hij is verbindend, gericht op teamvorming, daadkrachtig en iemand die staat voor de eigen verantwoordelijkheid. Modern leiderschap vraagt om dialoog, samen beter worden, toegevoegde waarde leveren, permanent ontwikkelen maar uiteraard ook resultaten behalen op een zo efficiënt mogelijke manier.

Andere relevante competenties:

 • Onafhankelijke en kritische denker;

 • Absolute teamspeler;

 • Vertoont de voorbeeldfunctie als het gaat om een cultuur van openheid, integriteit, feedback in een veilige omgeving, elkaar ondersteunen en aanspreken op (concrete) afspraken. Aarzelt niet om gewenste cultuurinterventies te plegen;

 • Heeft een grote mate van bestuurlijke sensitiviteit met betrekking tot verantwoording afleggen en proactief informeren van de Raad van Toezicht;

 • Door kennis, ervaring en optreden geaccepteerd, gezaghebbend en verbindend;

 • Kan delegeren, geeft medewerkers vertrouwen en ruimte, neemt verantwoordelijkheid en spreekt aan op verantwoordelijkheden;

 • Sterke affiniteit met en respect voor de christelijke normen en waarden;

 • Het lid woont in de regio of is bereid zich daar te vestigen.

Bedrijfsomschrijving

Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG)

De organisatie

COG staat voor Christelijke Onderwijs Groep en is de overkoepelende stichting van de aangesloten scholen in de regio Vallei en Gelderland-Midden. Het onderwijsaanbod is breed en bestaat uit VO en MBO: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum, gymnasium, middelbaar beroepsonderwijs en VAVO. De organisatie is met ruim 9.300 leerlingen en studenten, 1.700 cursisten en circa 865 (1.106 medewerkers) fte, aansprekend, kleinschalig en innovatief.

COG is actief op locaties in Barneveld, Ede, Arnhem, Veenendaal, Velp en Wageningen. Via UPGRADE (Stichting Contractonderwijs groep Vallei en Gelderland-midden) bieden zij scholing en training aan, voor werknemers en niet werkenden, op het gebied van onder meer inburgering, techniek, zorg, economie, handel en bedrijfstrainingen op maat. Vanuit het Knooppunt Techniek en een aantal publiek private samenwerkingsverbanden heeft COG een bepalende rol in het Techniek Pact en in de FoodValley.

Elke school heeft haar eigen karakter en bestaat uit kleinschalige, betrokken leergemeenschappen. Een algemeen Christelijke levensbeschouwing en visie is de inspiratie. COG heeft de ambitie om zich actief en ambitieus te verbinden met de regio Gelderse Vallei en Gelderland Midden. Stevige regionale inbedding van de scholen is daarbij een belangrijke succesfactor. De stichting COG is de bindende factor te zijn tussen de verschillende scholen.

De scholen worden gestimuleerd om aantrekkelijke leerroutes te ontwikkelen in samenwerking met alle scholen voor funderend en hoger beroepsonderwijs, met overheden, bedrijven, samenwerkingsverbanden voor onderwijs en zorg, brancheorganisaties en andere organisaties. Op die manier wordt betekenisvol onderwijs voor leerlingen/studenten en een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio geleverd.

De missie

In het Strategisch Perspectief 2015-2018 staan de volgende strategische doelstellingen geformuleerd:

 • Toekomstbestendig en uitdagend onderwijs realiseren;

 • Professionele (onderwijs-) organisatie zijn;

 • Intrinsieke leer- en verbetercultuur realiseren;

 • Sterk verbonden zijn met de omgeving.

Het onderscheidende van de identiteit van de COG is dat men uitgaat van de gedachte dat het onderwijs samen wordt gemaakt. Dat veronderstelt verantwoordelijkheid en vertrouwen bij alle betrokkenen in het onderwijs. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen, studenten en medewerkers. Elke school kent haar eigen karakteristieke eigenschappen en bestaat uit kleinschalige en betrokken gemeenschappen. Door de specifieke visie, identiteit en aanpak van de COG heeft het door hen geboden onderwijs impact op de toekomst.

Een lerende organisatie, dat is wat COG kenmerkt: ‘we delen kennis, we leren met en van elkaar door scholing, intervisie en informeel leren.’

Van het aangetreden College van Bestuur wordt verwacht dat zij in 2018 een nieuw Strategisch Perspectief voor de periode 2019-2022 opstelt.

De structuur

De Christelijke Onderwijs Groep is de overkoepelende stichting van het Arentheem College (actief in Velp en Arnhem), Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV), ROC A12, UPGRADE en het organisatieonderdeel Bestuur en Bedrijfsvoering waar onder andere het Knooppunt Techniek onderdeel van is.

COG bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het Arentheem College biedt op drie locaties voortgezet onderwijs aan, van de praktijkschool tot gymnasium. Leerlingen hebben hier uitstekende mogelijkheden om door te stromen naar een hoger niveau. Ook op sportief en cultureel gebied worden leerlingen uitgedaagd om met creativiteit en ondernemingszin het beste uit zichzelf te halen;

 • CSV is een innovatieve en betrokken leergemeenschap voor vmbo en praktijkonderwijs. Levensecht leren is de basisgedachte van de CSV, zowel op school als tijdens stages. Dichtbij de praktijk van de werkvloer, wordt voor leerlingen de stap naar de arbeidsmarkt relatief klein;

 • ROC A12 is een regionaal opleidingscentrum (beroepsonderwijs) met professionele voorzieningen voor meer dan honderd mbo-opleidingen, in de regio Vallei en Gelderland-Midden. Naast theorielessen doen studenten veel praktijkervaring op tijdens stages, bedrijfsbezoeken en gastlessen van professionals. ROC A12 biedt de voordelen van een grote school én een prettige, intieme en vertrouwde sfeer door de kleinschalige opzet van de locaties (colleges);

 • UPGRADE is de betrouwbare, innovatieve, marktgerichte opleider voor de zakelijke, publieke en particuliere markt, die een toegevoegde waarde levert aan de employability van de cursist én de partner van ROC A12 is bij het realiseren van een sterke verbinding met de omgeving. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en een gezonde financiële bedrijfsvoering zijn hierbij vanzelfsprekende uitgangspunten;

 • Bestuur en Bedrijfsvoering is het overkoepelende ondersteunende onderdeel waarin de diverse staffuncties zijn ondergebracht. HRM, Financiën en Control, Huisvesting, ICT, Communicatie en Bestuursondersteuning.

 • Het Knooppunt Techniek werkt aan de vergroting van instroom in het technisch beroepsonderwijs en het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; rond het Knooppunt Techniek bestaat een netwerkorganisatie die verbindt, ontwikkelt en het onderwijs ondersteunt in diverse techniekprojecten op het gebied van kiezen, leren en werken. Met haar doelstellingen sluit ze aan bij de landelijke doelstelling van het Techniekpact.

COG kent een Raad van Toezicht- Bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit twee leden, een voorzitter en een lid. De (algemeen) directeuren hebben een afgeleide verantwoordelijkheid. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering in hun school.

COG kiest voor een besturingsmodel waarbij het College van Bestuur en de directeuren steeds meer een eenheid vormen uiteraard binnen de grenzen van de formele posities. Strategie en beleid worden gezamenlijk bepaald in het strategisch beraad. Uitvoering vindt plaats binnen de scholen. De staven zijn ondersteunend. De visie/strategie en richting van de organisatie wordt uiteindelijk door het College van Bestuur vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Maar dat gebeurt niet dan nadat daar met de directeuren en de medezeggenschap over is gesproken en bij de medezeggenschap advies of instemming is gevraagd op voorstellen. Vervolgens is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beleidsvoornemens te realiseren waarbij de integraliteit, de congruentie en de samenhang wordt bewaakt door het College van Bestuur.


Binnen COG bestaan lokaal diverse medezeggenschapsorganen, mede doordat het VO en het MBO wettelijk anders zijn georganiseerd. Op dit moment wordt gesproken met het bestuur over de inrichting van een gemeenschappelijk medezeggenschaporgaan op bovenschools niveau. De komende periode zal verder verkend worden wat de beste manier is om de medezeggenschap te organiseren. Er wordt met de medezeggenschap (studenten, OR en medezeggenschapsraden) serieus omgegaan.

De thema’s

 • COG gaat een volgende fase in waarvan het vliegwiel wordt gevormd door het nieuw op te zetten Strategische Perspectief 2019-2022 waarin de strategische visie wordt verbonden met een aantal scenario’s;

 • Bij de visie- en strategieontwikkeling staat de verdere ontwikkeling van een optimale kennis- en leeromgeving centraal. Vanwege de grote diversiteit aan leerlingen en studenten is maatwerk vanzelfsprekend het uitgangspunt;

 • COG beoogt de verbinding te zijn tussen een grote variëteit aan scholen, leerlingen en studenten: de meerwaarde van de gezamenlijkheid binnen COG in de volgende fase, zal nader moeten worden geïdentificeerd;

 • Het ontwikkelen van een open en transparante kwaliteitscultuur (onderwijs en bedrijfsvoering), waarin elkaar aanspreken op basis van afspraken en op basis van heldere rol- en taakverdelingen, een belangrijk element vormt;

 • COG beleeft zichzelf bij dit alles uiteraard als een lerende organisatie;

 • Keuzes maken aan de hand van diverse beleidsscenario’s, formuleren van acties als het gaat om hoe COG de kwaliteit gaat verbeteren en borgen, professionalisering van het personeel en keuzes ten aanzien van de kwaliteit van systemen zijn interessante thema’s. Mede in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van belangrijke stakeholders;

 • Het maken van keuzes en het aanbrengen van focus op het terrein van het onderwijsaanbod waarbij rekening moet worden gehouden met een aantal financiële uitdagingen.


De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.