Huurderscommissaris

Voor de Woningstichting zoekt ERLY, the consulting company, een betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met visie op sociaal maatschappelijk domein

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Wageningen, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit en de algemene gang van zaken binnen de Woningstichting. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat de Woningstichting zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvC van de Woningstichting bestaat uit vijf leden. Twee leden RvC worden benoemd op voordracht van de huurders. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Governancecode Woningcorporaties.

Begin december 2020 ontstaat er in de Raad van Commissarissen (RvC) van de Woningstichting een vacature voor een lid RvC op voordracht van de huurders.

Participatiecommissie

De huurders en bewoners worden verder vertegenwoordigd door de bewonerscommissie in hun buurt of wijk. De bewonerscommissies zijn voor de Woningstichting de gesprekspartner op het gebied van wonen. De Woningstichting heeft geen huurdersvereniging, maar een Participatiecommissie. De Participatiecommissie bestaat uit een groep huurders en is vaste gesprekspartner voor de Woningstichting als het gaat om thema’s en keuzes die gemaakt moeten worden die invloed hebben op de woningen en woonomgeving van de huurders. De Participatiecommissie zorgt voor de betrokkenheid van huurders bij besluitvorming en processen. De Participatiecommissie signaleert, coördineert en faciliteert, maar neemt geen beslissingen over de thema's. Per thema kunnen betrokken huurders meepraten in een themagroep. De themagroep neemt de beslissingen en schrijft, zo nodig, een advies over dat thema.

Profiel

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC die vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn.

Voor dit profiel zoeken wij een bevlogen huurderscommissaris die:

  • Op de hoogte is van ontwikkelingen in het sociaal maatschappelijk domein, zoals kwetsbare doelgroepen, ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg en visie heeft op de rol van de corporatie in de samenleving;
  • Kennis heeft van en/of ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken en op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sociaal maatschappelijke sector;
  • Betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijk veld goed weet te duiden;
  • Aantoonbaar actief is in de Wageningse samenleving of een aantoonbare binding heeft met de regio Wageningen en het werkgebied van de Woningstichting;
  • Zich betrokken voelt bij huurders en die enthousiast een bijdrage wil leveren aan het behartigen van de belangen van de doelgroep. De kandidaat is daarom bereid om geregeld bijeenkomsten van huurders en/of de Participatiecommissie bij te wonen.

De RvC hecht belang aan diversiteit in de samenstelling van de RvC. Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat in het geval van gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als Huurderscommissaris van de Woningstichting? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39249. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe Huurderscommissaris van de Woningstichting zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

Bedrijfsomschrijving

De Woningstichting is gevestigd in Wageningen. Met bijna 5.100 woningen (dat is bijna de helft van alle woningen in de stad) en 700 andere verhuureenheden is de Woningstichting de grootste verhuurder in Wageningen. Met haar koers kijkt ze nadrukkelijk naar haar opgaven als corporatie. De missie is: ‘Samen thuis in de buurt’. De Woningstichting beheert en bouwt betaalbare en duurzame woningen voor mensen die door inkomen of andere omstandigheden moeilijk in hun huisvesting kunnen voorzien.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature