1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De organisatie

TNO
In 2017 bestond TNO vijfentachtig jaar. Gedurende al die tijd heeft TNO als onderdeel van de publieke kennisinfrastructuur in Nederland een cruciale bijdrage geleverd aan de opbouw en uitbouw van kennis en innovatie in Nederland. Niet alleen aan economische groei en werkgelegenheid, maar ook aan veiligheid en welzijn van de samenleving.

TNO’s Impact
De drieënhalf duizend professionals van TNO werken iedere dag met veel passie met vele partners samen aan het ontwikkelen en in de praktijk toepassen van wetenschappelijk kennis. De omzet bedraagt bijna 500 M€ per jaar. De missie van TNO ‐ als publieke, not‐for‐profit organisatie ‐ is om mensen en kennis te verbinden en daarmee innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO heeft daarmee als toegepaste onderzoeksinstelling een unieke positie in het kennis‐ en innovatielandschap, door het samenbrengen van wetenschap en praktijk; en het verbinden van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Centraal in de strategie van TNO staat het maximaliseren van impact: de mate waarin de door TNO ontwikkelde kennis ook daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. Om dat te realiseren moeten kennisportfolio en programmering nauw aansluiten bij externe ontwikkelingen en de agenda’s van TNO’s vele partners en klanten. TNO heeft de ambitie voorop te blijven lopen, ook in internationale context, op het gebied van toegepast onderzoek. Het multidisciplinaire onderzoek van TNO moet daarom niet alleen maatschappelijk en economisch relevant zijn, maar ook uniek en onderscheidend.

Strategie
In nauwe samenwerking met haar stakeholders stelt TNO elke vier jaar een strategisch plan op dat zij ‘als een offerte aan de samenleving’ beschouwt. Het plan beschrijft de missie en de wijze waarop deze missie wordt ingevuld. De strategie is een weerslag van door TNO waargenomen trends in maatschappij en technologie. In nauwe afstemming met stakeholders zijn domeinen en speerpunten gedefinieerd, in lijn met de uitdagingen en ambities van de Topsectoren en de maatschappelijke thema’s in Nederland en Europa.

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Zij gelooft in ontwikkelen van kennis om de praktische toepassing. TNO gelooft in gezamenlijke creatie van waarde in maatschappelijke én economische termen en richt zich op innovaties in vijf domeinen:

 • Industrie – sterk internationaal concurrerend bedrijfsleven;
 • Gezond leven – een vitale gezonde en productieve bevolking;
 • Defensie en veiligheid – krachtig optreden in een onzekere wereld;
 • Energie – versneld naar een CO2 arme energiehuishouding;
 • Leefomgeving – innovatie voor vitale stedelijke regio’s.

Vliegwiel voor Innovatie
TNO wil de hoeveelheid kennis die voor klanten en samen met partners wordt ontwikkeld en verspreid, vergroten. Ook de snelheid waarmee dit gebeurt moet omhoog. Daarin ligt immers bij uitstek TNO’s maatschappelijke rol. TNO wil in 2021 hét vliegwiel zijn voor innovatie in Nederland. Niet door alles zelf te willen, kunnen of weten. Wél door consequent de samenwerking te zoeken met partners die in samenwerking met TNO en aanvullend op onze kennis integrale oplossingen kunnen aanbieden.

Wettelijke Taken
Daarnaast voert TNO een aantal wettelijke taken uit, waaronder het defensieonderzoek en onderzoek op het gebied van de ondergrond. Het onderzoek dat TNO voor Defensie verricht wordt conform de TNO‐wet uitgevoerd onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de Raad voor het Defensie‐Onderzoek (RDO). De Geologische Dienst is als wettelijke taak en uitvoeringsorganisatie bij TNO ondergebracht (Wet op de Basisregistratie Ondergrond en Mijnbouwwet).

Werkwijze
TNO kent vier hoofdvormen van onderzoek die verschillen in doelstelling, aansturing, financiering en juridische vormgeving:

 1. Early Research Programs – Met deze ERP’s vernieuwt TNO haar kennisbasis, en wordt kennis ontwikkeld met een groot maatschappelijk en economische belang in de toekomst. Daarbij wordt nadrukkelijk gestuurd op intensieve samenwerking met kennispartners en stakeholders, en bestaat er een concreet beeld hoe het onderzoek tot innovaties zal leiden.
 2. Shared Research ‐ TNO vervult in toenemende mate een rol in het vorm geven aan en participeren in innovaties ontstaan uit pre‐competitieve samenwerking. Dit gebeurt in projecten, programma’s of Joint Innovation Centres (JIC’s). Deze laatste zijn grote, langjarige samenwerkingsverbanden tussen twee of meer kennisinstellingen, overheden en/of bedrijven, en hebben als doel gezamenlijk (internationaal) impactvol, vernieuwend onderzoek te verrichten, programmatisch verbonden rondom een specifiek technologiegebied. Belangrijke hierbij is de ontwikkeling vanuit de overheid naar missie gedreven innovatieprogramma’s en de vernieuwing van de topsectoren.
 3. Contract Research ‐ TNO werkt in de vorm van contractonderzoek aan maatoplossingen met meer exclusiviteit dan in PPS‐verband. Het gaat dan in de regel om het ontwikkelen van kennis in de vorm van een prototype, product, dienst of concrete beleidsadviezen. Contract Research betreft pre‐commercieel onderzoek waarbij door TNO niet wordt geconcurreerd met marktpartijen.
 4. Technology Transfer – Dit programma is in 2017 gestart met als doel innovaties sneller naar de markt te brengen. TNO is al jaren succesvol met het overdragen van technologie naar de markt door het oprichten van een nieuw bedrijf (spin‐off) of via het verstrekken van licenties aan bestaande bedrijven. Op deze manier worden TNO‐innovaties omgezet in producten en daarmee in bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid.

Positie

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van TNO heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur. Hij staat de Raad van Bestuur hierbij met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak neemt de Raad de doelstelling van de organisatie, conform de TNO‐Wet, tot zijn richtlijn.

Samenstelling
Er wordt gestreefd naar een gebalanceerde samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke toezichthouder is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over specifieke deskundigheid om binnen het profiel van de Raad zijn rol te kunnen vervullen.

Bij het samenstellen van de Raad wordt rekening gehouden met diversiteit, qua gender en leeftijd, en een evenwichtige aanwezigheid van de volgende kennis en expertise:

 • financiële, bestuurlijke en wetenschappelijke kennis;
 • van universitair én bedrijfsmatig onderzoek;
 • een goede verhouding tussen bestuurservaring en ondernemerschap;
 • aansluiting bij de in TNO aanwezige expertise;
 • aansluiting op relevante overheidsontwikkelingen, alsmede op ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens lid zijn van een van de programma adviesraden voor de TNO‐organisatie of lid van de Raad van Commissarissen van aan TNO gelieerde bedrijven en niet in dienst zijn van TNO.

De Raad van Toezicht kent momenteel de volgende samenstelling:

 • mr. P.G. de Vries, voorzitter
 • prof. dr. ir. drs. H. Bijl, lid
 • jkv. ir. I.H.J. Vanden Berghe, lid
 • dr. ir. P.J.M. van Laarhoven, vice-voorzitter
 • ir. L. Verheij van Wijk, lid
 • drs. J.D. Lamse‐Minderhoud RA, lid
 • prof. dr. ir. P.P.C.C. Verbeek, lid
 • secretaris is dr. mr. ir. W.C.A. Maas.

(Her)benoeming, ontslag en honorarium
De voorzitter en de zes andere leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de minister van Economische Zaken bij Koninklijk Besluit benoemd en ontslagen. Bij de benoemingsvoordrachten zal een spreiding in oriëntatie van de te benoemen leden worden nagestreefd die strookt met de uiteenlopende belangen die TNO kent. Voor de voordracht van één van de leden wordt de Ondernemingsraad van TNO uitgenodigd een aanbeveling in te dienen.

De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor vijf jaar met de mogelijkheid van een éénmalige herbenoeming voor een periode van vijf jaar. Het honorarium voor een lid van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld op basis van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Werkwijze
In het reglement van de Raad van Toezicht is de werkwijze en de besluitvorming vastgelegd. De Raad van Toezicht heeft een Selectie‐ en Remuneratiecommissie, een Auditcommissie en een Kwaliteitscommissie.

De Raad van Toezicht vergadert conform een door de voorzitter jaarlijks opgesteld vergaderschema en doorgaans vijf maal per jaar. De leden van de Raad van Bestuur wonen deze vergaderingen bij. De commissies vergaderen 2 tot 4 keer per jaar.

In het TNO jaarverslag wordt een verslag van de Raad van Toezicht opgenomen.

Kandidaat profiel

Profielschets vacature in de Raad van Toezicht
Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van één van de RvT-leden ontstaat er per 1 februari 2021 een vacature. Voor de vervulling van deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met een internationale achtergrond en bij voorkeur politieke en bedrijfsmatige ervaring, die deze rol voor twee termijnen kan vervullen. Deze kandidaat zal tevens toetreden tot de auditcommissie.

Het gewenste profiel bevat de volgende elementen:

 • goed inzicht in politiek bestuurlijke verhoudingen en bij voorkeur een “Haags” netwerk;

 • toezichthoudende ervaring en/of ervaring op bestuursniveau in complexe organisaties;

 • voldoende financiële en bedrijfseconomische kennis om een rol in de auditcommissie te kunnen vervullen;

 • voltooide academische opleiding;

 • affiniteit met dan wel kennis van innovatie en de toepassing van technologie.

Er zal onder andere worden gelet op de door de kandidaat reeds beklede (neven)functies of commissariaten.
Van de kandidaat wordt verwacht dat deze een teamspeler is, communicatief vaardig is en gevoel heeft voor politieke en sociale verhoudingen.
Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

TNO voert een gericht diversiteitsbeleid. Vrouwelijke kandidaten worden uitdrukkelijk gevraagd hun belangstelling kenbaar te maken.

Procedure

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt TNO tijdens de selectieprocedure voor de Lid Raad van Toezicht.

 • De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden
 • CV-presentatie dinsdag 12 januari
 • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie woensdag 20 januari 13:00-17:00 uur of woensdag 27 januari 09:30-13:30 uur
 • Vervolggesprek
 • Nagaan referenties
 • Voordracht aan en benoeming door de minister van EZK

Contactgegevens
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Hanan Bahar

T. 020-535 6286 of E. hanan.bahar@maeslunau.com

Reageren op deze functie kan via: www.maeslunau.com/tno