1. Vacatures
  2. Woonstichting De Kernen
  3. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

Woonstichting De Kernen is op zoek naar een Lid Raad van Commissarissen,
met aandachtsgebied Sociale Innovatie en Organisatieontwikkeling.

De Raad van Commissarissen van De Kernen bestaat uit 5 leden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van De Kernen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hedel, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen.

Functie-eisen

De Kernen zoekt een eigentijdse, maatschappelijk betrokken commissaris, die op strategisch niveau goed bekend is met hoe sociale innovatie op verschillende terreinen maatschappelijk en organisatorisch impact heeft op de verdere ontwikkeling van de strategische visie van De Kernen. Zij/hij heeft een stevige organisatiekundige achtergrond en ervaring met de implementatie van de effecten van sociale innovatie voor de (toekomstige) samenwerking met en dienstverlening aan de huurders en het samenspel met partners in de regio. Daarbij is zij/hij in staat om de vertaalslag te maken naar de werkprocessen en ontwikkeling van de organisatie.

Ervaring als commissaris/toezichthouder is niet noodzakelijk evenals ervaring in de woningcorporatiesector, wel de bereidheid zich verder in deze sector en toezichthoudende rol te ontwikkelen. Van belang is dat deze nieuwe commissaris binnen de Raad van Commissarissen een actieve bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de visie op toezicht. Deze nieuwe commissaris zal deelnemen aan de remuneratiecommissie.

Arbeidsvoorwaarden
De leden Raad van Commissarissen worden beloond met als uitgangspunt de in de Governancecode Woningcorporaties opgenomen honoreringsregeling voor Commissarissen aangesloten bij de VTW.

Diversiteit
Er wordt gestreefd naar een voldoende heterogene samenstelling en maatschappelijke afspiegeling van de Raad van Commissarissen. Bij gelijke geschiktheid wordt vanuit het oogpunt van de diversiteit in samenstelling de voorkeur gegeven aan de benoeming van een vrouwelijke kandidaat.
Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen zie:www.dekernen.nl/over-ons/wie-zijn-wij/hoe-regelen-wij-toezicht/

Sollicitatieprocedure
De Raad van Commissarissen wordt in deze procedure begeleid door Tirions Consultancy. Voor een uitgebreid profiel van de functie verwijzen wij u naar de website van Tirions Consultancy: https://tirionsconsultancy.com/vacatures/10431-02s00006jp/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Tirions MHA, 06-29259497.

Uw reactie ontvangen wij graag voor 6 september a.s. digitaal via de vacature op deze website. Vermeld a.u.b. uw eventuele (herfst) vakantieplannen. De oriënterende gesprekken vinden na uitnodiging plaats in oktober a.s.

Bedrijfsomschrijving

Bij Woonstichting de Kernen zetten 50 mensen (inclusief parttimers) zich elke dag in om de kwaliteit van wonen en kwaliteit van leven in de 35 dorpen waarin onze huurders wonen, mogelijk te maken. De Kernen heeft 4.500 huurwoningen. Het werkgebied van De Kernen ligt in de Bommelerwaard, Land van Maas en Waal en Tielerwaard. De 35 dorpen liggen in een van de zes gemeenten: Druten, Maasdriel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel verdeeld. Onze huurders helpen wij zoveel mogelijk vanuit onze rayonteams. We werken intensief met elkaar samen, zowel intern als extern. Regionale en nationale partijen zoeken wij actief op. De Kernen trekt samen op met acht andere woningcorporaties in het Rivierengebied, samen verenigd in Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland.

De Kernen is een woningcorporatie die in beweging is. Aan die beweging liggen externe factoren ten grondslag, zoals de Woningwet en de Governancecode. Maar ook de omslag van een ‘traditionele’ manier van organiseren naar het organiseren vanuit de netwerkwerkgedachte draagt ertoe bij dat de organisatie verandert. De beweging naar een netwerkorganisatie is ingezet vanuit de overtuiging, dat op die manier optimaal invulling gegeven kan worden aan de maatschappelijke opgave van de corporatie, namelijk het zorgen voor goed wonen en leven voor mensen die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien.

De Kernen kent geen managementteam waarin de bestuurder en afdelingsmanagers zitting hebben, zoals in veel andere soortgelijke organisaties het geval is. In plaats daarvan heeft De Kernen een visieteam, met als voornaamste taken:
– Bewaken of voorgenomen initiatieven passen binnen de strategische koers.
– Toetsen of afwegingen juist en volledig zijn gemaakt.
– Beslissen om al dan niet tot uitvoering over te gaan.

In het visieteam heeft in ieder geval de directeur-bestuurder en/of diens vervanger zitting, naast medewerkers die vanuit hun rol of functie betrokken zijn. Tegenspraak aan de directeur-bestuurder wordt gegeven en gestimuleerd door de leden van het visieteam onderling en door medewerkers van De Kernen, met in het bijzonder de compliance-medewerkers (de controller en de bestuurssecretaris). Op deze wijze organiseert de directeur-bestuurder een afgewogen, transparant besluitvormingsproces waarin aantoonbaar ruggen- en tegenspraak geborgd zijn.

Visie – ruimte voor mensen
Wij streven naar ruimte voor mensen. We bieden ruimte om prettig te kunnen wonen, want dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We geven huishoudens kansen op de woningmarkt door te zorgen voor goede, betaalbare woningen. Ons werkgebied is bijzonder en ruim, huurwoningen liggen verspreid over 35 verschillende dorpen. We vinden het belangrijk dat het prettig wonen en leven is in deze dorpen. We hebben daarom aandacht voor leefbare buurten en gaan duurzaam om met ruimte en het milieu. Dat doen we samen met andere organisaties, zoals gemeenten en welzijns- en zorginstellingen. Ruimte voor mensen bedoelen we ook figuurlijk. We geven onze huurders ruimte door persoonlijke aandacht, keuzevrijheid en passende dienstverlening. En onze medewerkers bieden we voldoende ruimte om in- en extern te netwerken. Zo kunnen we samen zaken voor onze huurders nog beter voor elkaar krijgen.


Missie – Kwaliteit van wonen én kwaliteit van leven
Wij willen zorgen voor kwaliteit van wonen én kwaliteit van leven. Daarom hebben we een divers woningaanbod van goed onderhouden woningen. Onze klanten kunnen hun woning naar eigen wens en smaak aanpassen door de keuzemogelijkheden die we bieden. We zorgen voor kwaliteit van leven door maatschappelijke organisaties te ondersteunen in het realiseren van welzijn- en zorgvoorzieningen. We jagen leefbaarheidinitiatieven aan door ons fonds “Geld voor de buurt”.

Voor meer informatie zie www.dekernen.nl