1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Twee leden Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee leden Raad van Commissarissen

Voor Woonconcept, een woningcorporatie met 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Meppel, Hoogeveen en Steenwijkerland.zijn wij op zoek naar twee toezichthouders: een betrokken toezichthouder met kennis van portefeuillemanagement en vastgoedsturing en
een ervaren en deskundig financieel toezichthouder als voorzitter auditcommissie.

meer dan 3 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Meppel, Drenthe
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Woonconcept bestaat uit vijf leden. Twee commissarissen zijn benoemd op bindende voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. De RvC oefent toezicht uit op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Governancecode woningcorporaties kent de RvC een drietal rollen toe. Die van werkgever, toezichthouder en klankbord. Tevens onderkent de RvC van Woonconcept een vierde rol, de netwerkrol of ambassadeursrol, waarbij de RvC als toezichthouder in contacten staat met externe belanghebbenden zoals gemeente en huurdersorganisaties.

De RvC van Woonconcept vindt het daarbij belangrijk dat het toezicht wordt uitgevoerd op een wijze die, naast de eisen van Good Governance aansluit, bij de ontwikkelingen van de organisatie. Het toezicht dient er mede toe om de strategische koers van de organisatie te versterken. Om die reden hebben de RvC en de bestuurder hun visie op toezicht en hun visie op bestuur op elkaar afgestemd. De RvC van Woonconcept werkt met een Governance jaaragenda. Naast de circa zes tot acht RvC-vergaderingen vindt jaarlijks een aantal themabijeenkomsten plaats. De RvC neemt periodiek en op thema deel aan bijeenkomsten met interne en externe stakeholders.

De RvC van Woonconcept oefent zijn taken uit als collegiaal team. De RvC kent twee commissies, de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Binnen de RvC van Woonconcept heerst een open en veilige sfeer, waarin alle zaken benoemd kunnen worden. Woonconcept heeft een ontwikkeling ingezet waarbij medewerkers worden gestimuleerd en de ruimte krijgen om binnen heldere kaders te ondernemen en experimenteren richting de doelstellingen. Ook de RvC werkt net als de organisatie vanuit het basisprincipe, ruimte geven vanuit vertrouwen. Binnen de raad wordt tijd besteed aan zelfreflectie en is er aandacht voor hoe de RvC en het bestuur elkaar kunnen blijven versterken.

Profielen

Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van Woonconcept zijn wij op zoek naar twee toezichthouders:

 • Een betrokken toezichthouder met kennis van portefeuillemanagement en vastgoedsturing;
 • Een ervaren en deskundig financieel toezichthouder als voorzitter auditcommissie.

Lid RvC Profiel Vastgoed

Ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van portefeuillemanagement en vastgoedsturing

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Kennis heeft op het gebied van strategisch portefeuillebeleid (fundmanagement) en asset- en propertymanagement;
 • Inzicht heeft in de werking van de lokale en regionale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
 • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • Een brug kan slaan vanuit commerciële kennis en ervaring naar maatschappelijk vastgoedbeheer en projectontwikkeling;
 • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
 • Kennis en het vermogen heeft projecten te beoordelen op risico’s m.b.t. de woningmarkt in het werkgebied, de financiële haalbaarheid en het maatschappelijk rendement;
 • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit of kennis van de volkshuisvesting en weet deze te koppelen aan de visie en koers van Woonconcept.

Lid RvC Profiel Financiën

Ervaren en deskundig financieel toezichthouder als voorzitter auditcommissie

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Brede ervaring heeft als financieel professional op directie- en/of bestuursniveau als manager of directeur Finance & Control;
 • Kennis en inzicht heeft in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een onderneming;
 • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, fiscaliteiten en beleggingen;
 • Ervaring heeft met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
 • Kennis heeft van managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control (risicomanagement);
 • Als voorzitter van de auditcommissie een goed gesprekspartner kan zijn voor de accountant en achter de cijfers weet te kijken;
 • Kennis of inzicht heeft in ontwikkelingen op gebied van ICT en de implicaties daarvoor voor de organisatie;
 • Beschikte over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van Woonconcept? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV vóór 8 juli a.s. te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39208 (profiel vastgoed) en ref. nr. 39209 (profiel financiën). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de twee nieuwe leden Raad van Commissarissen van Woonconcept zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Gelet op de zomervakantie vernemen we graag uw beschikbaarheid in de maanden juli en augustus voor eventuele gesprekken in het kader van de voorselectie. De selectiegesprekken met de selectiecommissie zullen plaatsvinden in september. Ondanks het feit dat het niet gaat om voordrachtzetels zullen ook de huurdersorganisaties van Woonconcept betrokken worden bij de procedure.

Bedrijfsomschrijving

Woonconcept is een woningcorporatie met een grote ambitie: ze wil dat al haar bewoners “Trots zijn op hun Thuis”. Woonconcept verhuurt en beheert 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Meppel, Hoogeveen en Steenwijkerland. Bij Woonconcept werken ongeveer 120 medewerkers.

Woonconcept maakt een thuis bereikbaar voor wie dat nodig heeft. Mensen met bescheiden inkomens helpt zij aan betaalbare woonruimte. Een thuis is meer dan een huis; het is betaalbaar, van een goede kwaliteit in een prettige buurt. Om haar ambitie meer handen en voeten te geven, heeft Woonconcept een ondernemingsstrategie gemaakt. Deze ondernemingsstrategie heeft drie pijlers:

 1. Verhogen klantbeleving: met o.m. de bewoner als ervaringsdeskundige (bewonersparticipatie) en flexibeler inspelen op de klantsituatie;
 2. Naar een passende woningvoorraad: met o.m. lage woonlasten, een energie neutrale portefeuille in 2050 en versneld aanpakken van kwaliteitsknelpunten voor haar bewoners;
 3. Naar een fitte organisatie: met o.m. werken aan het continue verbeteren van de organisatie en haar werkwijze.

Om de weg naar een fitte organisatie te versnellen is Woonconcept volop bezig met de organisatieontwikkeling. Essentie hiervan is dat iedereen de ruimte voelt om eigen beslissingen te maken en verantwoordelijkheden te nemen. Dit is gebaseerd op het principe van richting en ruimte geven vanuit vertrouwen (uiteraard binnen de kaders van de maatschappelijk opdracht, wet- en regelgeving, eisen vanuit onze toezichthouders etc.). Woonconcept werkt daarbij steeds meer vanuit de talenten van de medewerkers en steeds minder vanuit de vaste structuur. Ze zet daarbij haar drie kernwaarden actief in:

  • Bundel de krachten!
  • Hart voor onze bewoner!
  • Ga op je doel af!


Woonconcept gaat ook meer experimenteren om zich beter aan te kunnen passen aan alle veranderingen. Uiteindelijk doet ze ook dit voor haar ultieme doel: Trotse Bewoners!