1. Vacatures
  2. Afdelingshoofd

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Afdelingshoofd

6 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Delft, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

Een professioneel zakelijk afdelingshoofd dat erfgoed verder positioneert en doorontwikkelt

De Gemeente Delft is op zoek naar een

Afdelingshoofd

Erfgoed Delft leeft!
Delft is de stad van innovatie, creativiteit, technologie én een zeer rijke historie. Onder meer de aanwezigheid van talloze prachtige monumenten, bijzondere archeologische vindplaatsen en unieke archiefstukken geven Delft zijn identiteit. Erfgoed Delft zet zich samen met diverse partners dagelijks in voor het beheer, behoud en beleefbaar maken van erfgoed in Delft en omgeving. Want erfgoed raakt mensen; het verbindt het verleden, heden en de toekomst. Het cultuurhistorische erfgoed maakt Delft tot een aantrekkelijke en leefbare omgeving en draagt bij aan een versterking van de identiteit van de stad en de regio.

Erfgoed Delft wordt (h)erkend als een breed erfgoedexpertisecentrum voor Delft en in de regio via vaste samenwerkingsverbanden en in dienstverleningsovereenkomsten. Kennis en kunde op het gebied van archeologie, monumenten, geschiedenis en archieven zijn hier gebundeld. De informatie en collecties zijn toegankelijk voor particulieren, bedrijfsleven en overheid. De activiteiten rondom erfgoed betreffen onder meer onderzoek, advisering, publieksbereik, educatie en digitale ontsluiting.

De toenemende verwachting dat erfgoed waarde toevoegt in een brede maatschappelijke context, wetgeving die mee verandert met deze maatschappelijke wensen (Omgevingswet en nieuwe Archiefwet) en de toenemende behoefte aan toegang tot en interactie met erfgoed, veranderen de betekenis en rol van erfgoed en vragen om een heldere toekomstvisie, een proactieve houding en een integrale blik.

Om aan de verwachtingen te kunnen voldoen en ook in de toekomst als breed expertisecentrum voor Delft en de regio van waarde te blijven, zijn in de Erfgoednota (Erfgoednota vastgesteld - Erfgoed Delft en omstreken) een heldere visie met ambities en doelen uitgewerkt en is op de afdeling een stevige basis gelegd ter realisatie hiervan.

Gezocht wordt nu naar een ervaren manager die de afdeling Erfgoed verder positioneert en doorontwikkelt.

De organisatie en de afdeling erfgoed
De gemeente Delft heeft een platte organisatiestructuur. De lijnorganisatie bestaat uit twee managementlagen: de directie en de afdelingshoofden. Het primaire proces is verdeeld in de volgende onderdelen (met daarbinnen afdelingen): Samenleving en Veiligheid, Ruimte en Economie, Dienstverlening en Bestuur. Resultaten van het reguliere werk, het beleid en de projecten zijn de verantwoordelijkheid van de afdelingen. Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor mensen, methoden en middelen. De intentie is om ook de (aan)sturing op de inhoud bij de afdelingshoofden te beleggen en voor grote maatschappelijke opgaven opgavemanagers aan te stellen.

De afdeling Erfgoed maakt deel uit van de portefeuille Samenleving en Veiligheid, waar cultuur gepositioneerd is. Het afdelingshoofd maakt deel uit van het management team van Samenleving en Veiligheid en rapporteert aan de directeur hiervan.

De afdeling wordt gevormd door de vakteams Archeologie, Archief, Monumenten en Publieksbereik die werken vanuit verschillende locaties. Zo zijn Archeologie en Monumenten gevestigd aan de Kluizenaarsbocht in Delft en het Stadsarchief aan een state-of-the-art gebouw in Den Hoorn (ZH). Het archief heeft een teamleider die tevens gemeentearchivaris is. Het afdelingshoofd vormt samen met deze teamleider het management team van de afdeling.

In totaal bestaat de afdeling uit 45 medewerkers die de passie voor cultuur en erfgoed delen. Daarnaast zijn er wekelijks 60 tot 80 vrijwilligers gedurende 1 of meer dagen actief betrokken bij de verschillende activiteiten van Erfgoed. De afdeling herbergt verschillende (specialistische) vakgebieden en zowel beleid, advies als uitvoering zijn vertegenwoordigd. De afdeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken, zoals de archiefwet, erfgoedwet, omgevingswet, wet openbaarheid van bestuur en wet hergebruik overheidsinformatie. Zo beheert het Stadsarchief overheids- en particuliere archieven, beeld- en geluidscollecties en een bibliotheek, vanuit de verantwoordelijkheid voor het duurzaam beheer en het toegankelijk maken van informatie. Daarnaast wordt een steeds nadrukkelijker bijdrage gevraagd aan de maatschappelijke opgaven waar de stad voor staat.

Om hieraan invulling te kunnen geven zijn in de Erfgoednota 2020-2030 vier ontwikkellijnen (programma’s) uitgewerkt, te weten: 1 De Delftse collectie op orde, 2 Delfts erfgoed van en voor iedereen, 3 Erfgoed als pijler bij gebiedsontwikkeling en 4 Monumenten duurzaam ontwikkeld.

De functie en opdracht

Positionering
Betekenis en rol van erfgoed veranderen. In de beweging naar een grotere rol van betekenis van Erfgoed bij de ontwikkeling van de stad is de samenwerking met het ruimtelijk domein in de Delftse organisatie geïntensiveerd. Ook bijvoorbeeld de Omgevingswet en Archiefwet vragen om meer nadrukkelijke samenwerking van verschillende organisatieonderdelen, waarbij vanuit een meer integrale aanpak gewerkt moet gaan worden. Voor de afdeling Erfgoed betekent het dat actief in een vroegtijdig stadium moet worden aangehaakt bij de verschillende (gemeentelijke) processen en zo voortaan als vanzelfsprekend(e expertise) betrokken te zijn bij de initiatieven van en voor de stad. Van de afdeling Erfgoed vraagt dit een proactieve houding, een integrale blik en een procesgerichte manier van (samen)werken.

Van het nieuwe afdelingshoofd wordt verwacht dat deze een actieve rol vervult bij het positioneren van Erfgoed in de gemeentelijke organisatie en deze zorgt voor een soepele invoeging in bedoelde processen zodat de erfgoedwaarde een logische plek krijgt bij de integrale afweging van initiatieven van en voor bewoners. Je heb daarvoor een beeld van de reikwijdte, waarde en potentie van Erfgoed en van hoe, waar en wanneer bij welke specifieke gemeentelijke processen moet worden aangehaakt. Je kent je weg in de gemeentelijke organisatie en het is een pré als je kennis hebt van de complexiteit, het krachtenveld en de processen in de ruimtelijke omgeving en ontwikkeling.

Naast intensivering van interne samenwerking heeft Erfgoed Delft de afgelopen periode ook veel aandacht besteed aan het vergroten van haar zichtbaarheid en profilering in de stad en de regio. In de volgende fase is aandacht nodig voor de samenwerkingsmogelijkheden die zijn ontstaan, niet alleen op het vlak van beheer en behoud van erfgoed, maar ook als het gaat om digitale ontsluiting, educatie en publieksbereik.

Gezocht wordt nu een afdelingshoofd dat hieraan een vervolg geeft en helpt het netwerk verder te verstevigen en bestendigen, en samen met de teams kansen duurzaam weet te verzilveren. Je denkt hiervoor in mogelijkheden en kansen, hebt een visie op hoe marketing en communicatie hierbij in te zetten en weet medewerkers te positioneren en enthousiasmeren ook zelf succesvolle samenwerkingen te organiseren.

Doorontwikkeling
In lijn van de Erfgoednota en bovengenoemde ontwikkeling is de afdeling zich de afgelopen periode meer nadrukkelijk professioneel en resultaatgericht gaan organiseren. Geïnvesteerd wordt in het op orde brengen van systemen en processen, en een helder overzicht van opgaven, financiën en capaciteit en moet vanuit Resultaat Verantwoordelijke Eenheden meer procesgericht en opgavegericht gewerkt gaan worden. Vanuit deze basis zal de nieuwe manier van werken de komende periode verder moeten uitkristalliseren en beklijven. Van medewerkers vraagt dit een ontwikkeling naar meer zelforganisatie en eigenaarschap, een integrale blik en meer procesgericht werken en het verfijnen van toekomstgerichte en relationele vaardigheden.

Van het nieuwe afdelingshoofd wordt gevraagd aandacht te hebben voor de investering in tijd en capaciteit die het op orde brengen van de basis op orde vraagt en tegelijkertijd de teams en individuele medewerkers coacht, faciliteert en stimuleert in de transitie. Je geeft ruimte aan de professionele ontwikkeling van mensen, hebt aandacht voor hun talenten en begeleidt hen bij hun rolinvulling. Tegelijkertijd spreek je ook aan, spiegel je en daag je uit tot stretchen. Je kunt differentiëren in je aanpak en je bent in staat om situationeel te sturen. Je combineert oprechte aandacht voor je omgeving met een professioneel zakelijke insteek, je vertegenwoordigt een mooie balans tussen mensgerichtheid en resultaatgerichtheid.

Samenvattend wordt gezocht naar iemand die een beeld heeft van hoe een afdeling Erfgoed met haar expertises kan bijdragen aan de identiteit van de stad en dit op inspirerende en enthousiasmerende wijze kan overdragen. Je bent een procesdenker en in staat is om samen met je collega’s Erfgoed zó te positioneren dat de erfgoedwaarde een vanzelfsprekende plek krijgt in de gemeentelijke processen bij de integrale afweging van initiatieven van en voor bewoners. Je bent bovenal een ervaren leidinggevende die de ingezette verandering verder begeleidt en de teams en individuele professionals faciliteert in hun ontwikkeling. Je werkt vanuit de visie en strategie die is ingezet en zorgt voor een soepele verder inbedding daarvan. Je schept heldere kaders, durft keuzes te maken, bent transparant in je handelen en je creëert daarmee rust voor je omgeving. Je hebt overzicht en bent organisatorisch sterk, bent koersvast en staat stevig in je schoenen. Je bent verbindend en legt op proactieve wijze constructieve relaties met je omgeving. Je hebt politieke sensitiviteit en beweegt je met enige gemak in een omgeving met verschillende belangen en weet resultaten te bereiken.

Functie-eisen

  • WO werk- en denkniveau;
  • Bewezen succesvol in het (integraal) leidinggeven aan en het (door)ontwikkelen van teams en medewerkers in een (grotere) publieke organisatie;
  • Aantoonbare affiniteit met erfgoed;
  • Het is een pré als je bekend bent met (de processen in) het ruimtelijke domein;
  • Procesdenker;
  • Samenwerker, koersvast en stevig;
  • Politiek sensitief;
  • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.


(Overige) persoonskenmerken: coachend, faciliterend en stimulerend, spreekt aan, spiegelt en daagt uit tot stretchen, stijlflexibel, mens- en resultaatgericht, denkt in mogelijkheden en kansen, transparant in handelen, verbindend, eerlijk, duidelijk en werkt vanuit vertrouwen, professioneel zakelijk.

Wat biedt Delft
De functie van afdelingshoofd Erfgoed biedt je de mogelijkheid om op een bijzondere manier bij te dragen aan de versterking van de identiteit van de stad en de regio.

Delft is actief gericht op de (persoonlijke) ontwikkeling van haar medewerkers. Dat betekent naast de mogelijkheden vanuit lerend werken ook deelname aan trainingen, opleidingen, congresbezoeken. Medewerkers worden gestimuleerd om ook zelf de verantwoordelijkheid te nemen om vanuit persoonlijke kwaliteiten optimaal te functioneren (persoonlijke leiderschap).

Het maximum jaarsalaris voor deze functie bedraagt € 6.994,- bruto per maand, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Daarnaast is er het Individueel Keuze Budget (IKB), dat circa 17% van het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Het IKB kan vrij ingezet worden voor het kopen van extra verlof, extra inkomen door uitbetaling, etc.

De procedure
De gemeente Delft wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Uw sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u tot en met vrijdag 18 december sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503. Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij de gemeente Delft vinden plaats in de week van 10 januari. Een eventueel vervolggesprek in de week van 17 januari. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Afdelingshoofd, Afdelingsmanager, Leidinggeven, Leidinggevende, Overheid, Gemeente Delft, vacature Delft, Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke Ontwikkeling