1. Vacatures
 2. De Alliantie
 3. statutair directeur Financiën & Bedrijfsvoering (CFO)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

statutair directeur Financiën & Bedrijfsvoering (CFO)

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hilversum, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Profiel met betrekking tot de positie statutair directeur Financiën & Bedrijfsvoering bij de Alliantie te Hilversum

Over de Alliantie
De Alliantie is een woningcorporatie, een maatschappelijke onderneming met (maatschappe­lijke) doelen op het gebied van wonen. De Alliantie biedt goede en betaalbare huizen voor mensen met een bescheiden inkomen. Betaalbare huurhuizen in het sociale en middenseg­ment. De Alliantie verhuurt, onderhoudt, bouwt en verkoopt woningen in een aaneengesloten woningmarktgebied, namelijk de regio’s Amersfoort, Amsterdam & Almere en Gooi & Vecht­streek. Met ruim 62.000 verhuureenheden, waaronder 54.000 woningen, is de Alliantie één van de grootste corporaties in Nederland.

De Alliantie heeft een vastgoedportefeuille van circa € 10 miljard, investeert jaarlijks tussen de € 400 en € 500 miljoen in nieuwbouw en verduurzaming, huisvest jaarlijks 4.500 huishou­dens en heeft ruim 650 medewerkers in dienst. Net als in voorgaande jaren, realiseert de Al­liantie als corporatie ook in 2019 weer een hoge productie in nieuwbouw en is daarmee toon­aangevend in haar regio’s.

De Alliantie is in 2001 ontstaan uit een fusie van vier woningcorporaties. De wortels van deze corporaties gaan terug naar het begin van de vorige eeuw. Tot in de jaren negentig was de overheidsbemoeienis met de sociale huursector zeer sterk. Daarna vond een ingrijpende verzelfstandiging plaats: de corporaties kwamen financieel op eigen benen te staan en wa­ren aan minder strakke overheidsregels gebonden. Daarmee ontstond voor corporaties de kans, maar ook de noodzaak, zich te ontwikkelen tot maatschappelijke ondernemers. In het licht van deze ontwikkelingen was de vorming van de Alliantie een logische stap. De vier oor­spronkelijke corporaties waren werkzaam in aansluitende woningmarktgebieden, namelijk Gooi en Vechtstreek (Atrium), Amsterdam (de Dageraad), Almere (Groene Stad Almere) en Amersfoort en omstreken (SCW). Deze vier werkmaatschappijen zijn vanaf januari 2006 de­zelfde naam gaan voeren: de Alliantie.

In 2014 zijn de regio's Amsterdam en Almere samengevoegd en hanteert de Alliantie in plaats van 4 nu 3 regiobedrijven. De visitatiecommissie schrijft in 2016 over het besturings­model van de Alliantie: “Het is in de loop der jaren één bedrijf geworden met een financieel en organisatorisch sterke centrale vestiging in Hilversum en een duidelijke lokale zichtbaar­heid en positionering van de regiobedrijven. Het regiobedrijf is daarmee in de regio het aan­spreekpunt voor alle plaatselijke partijen. De zeggenschap ligt laag in de organisatie. Daar­door is de Alliantie, ondanks haar omvang, flexibel en slagvaardig. Het werkgebied van de Alliantie is een sterk woningmarktgebied.”

Kern van het Ondernemingsplan
In het ondernemingsplan van de Alliantie staat vastgelegd vanuit welke doelen, visie, missie en kernwaarden de Alliantie werkt.

Haar visie op de samenleving en de rol die de Alliantie daarin wil vervullen - haar missie - bepaalt de manier van werken. In 2019 heeft de Alliantie haar rol concreter gemaakt. Samen met de huurdersorganisaties, belanghebbenden, Raad van Commissarissen en medewer­kers is een strategie(kaart) en ondernemingsplan ontwikkeld. Deze geven de komende jaren richting aan de te maken keuzes en het handelen. In het plan is rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen in het werkgebied, zoals huishoudensgroei, vergrijzing, inkomensontwikkeling en de groei van kwetsbare groepen. Voorts is de schaarste aan goede en betaalbare woningen in kaart gebracht en is een aanpak voor de verdere verduurzaming van de woningen in gang gezet.

Kern van het ondernemingsplan is de inzet om meer betaalbare woningen van goede basis­kwaliteit voor onze doelgroep beschikbaar te hebben én te houden. De maatschappelijke ambities van de Alliantie voor de komende jaren zijn:

1. Meer huizen voor onze (toekomstige) huurders

2. Passend en betaalbaar wonen voor onze huurders

3. Duurzame woningen en buurten

De Alliantie kiest voor een doeltreffende mix van woningen: meer betaalbare huurwoningen met goede basiskwaliteit en minder grotere, duurdere woningen van hoge kwaliteit. Daarbij houdt de Alliantie rekening met regionale verschillen. De investeringen in duurzaamheid krij­gen de komende jaren veel aandacht.

Visie van de Alliantie

“Ieder mens wil prettig wonen. Een huis biedt bescherming en een plek in onze samenleving. De Alliantie werkt aan betaalbare, goede huizen in prettige buurten voor mensen met een laag en middeninkomen. Nu en in de toekomst. We verhuren en onderhouden onze wonin­gen, voeren reparaties uit en verbeteren onze huizen. Ook bouwen we nieuwe woningen en verkopen we huurwoningen uit onze woningvoorraad voor een redelijke marktprijs.

Voor mensen met een bescheiden inkomen hebben we een grote hoeveelheid betaalbare huurwoningen. Ruim 90% van onze woningen is een sociale huurwoning. Dat zijn ruim 50.000 huizen. Voor mensen met een middeninkomen hebben we daarnaast vrije sector huurwoningen.

We zorgen ook voor de huisvesting van kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat kun­nen verstandelijk gehandicapten zijn, ouderen die zorg nodig hebben of dak- en thuislozen. Ook de huisvesting van vergunninghouders rekenen we tot die maatschappelijke taak. ”

Missie van de Alliantie

“De Alliantie wil mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst. Daarom werken we aan een gevarieerd aanbod van betaalbare, goede huizen in fijne buurten. Op een duurzame manier, zonder de aarde en haar natuurlijke bronnen uit te putten. ”

Waarden van de Alliantie

Dat wat ons drijft - onze visie op de samenleving en de rol die wij daarin willen vervullen - bepaalt onze manier van werken. Onze medewerkers doen hun werk met grote betrokken­heid en bevlogenheid. Onze leidende waarden daarbij zijn:

 • Solidair: wij zijn er voor mensen met een bescheiden inkomen en voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een huis, zoals kwetsbaren en (in ons werk­gebied) mensen met een middeninkomen
 • Agendastellend en ondernemend: we dagen onszelf en anderen uit te vernieuwen, buiten de kaders te denken, te innoveren, te experimenteren en te leren, in allianties.

Financiële en organisatorische randvoorwaarden
De Alliantie is niet alleen een grote corporatie, de organisatie heeft ook een solide financiële positie met een grote investeringsopgave, een heldere organisatiestructuur en een goede in­bedding in de regio. Die gunstige randvoorwaarden maken dat de Alliantie de lat hoog kan leggen: noblesse oblige. Dit betekent dat zij het voortouw neemt en haar nek uitsteekt, dat zij verantwoorde risico's durft te nemen en dat zij altijd betrokken is bij de kwetsbare groepen in de samenleving.

De Alliantie wil ook een integere organisatie zijn. Voorwaarde daarvoor is, is dat zij zich transparant opstelt en zowel in- als extern verantwoording aflegt. De Alliantie onderschrijft en hanteert daartoe verschillende gedragscodes. Daarnaast zijn integriteit, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen en krijgen belangrijke cultuurpijlers van de Alliantie als integere organisatie.

De investeringen van de Alliantie zijn door de jaren heen substantieel; in het bouwen van huur- en koopwoningen, het verbeteren en verduurzamen van woningen en in de leefbaar­heid van wijken en buurten worden honderden miljoenen geïnvesteerd.

In de afgelopen jaren is het werkapparaat voortdurend aangepast aan de eisen van de om­geving. De Alliantie realiseerde schaalvoordelen, onder andere door bundeling van onder­steunende diensten. De Alliantie werkt aan efficiëntere processen en investeert in digitale dienstverlening. Daarmee geeft de Alliantie huurders de eigen regie over een aantal dien­sten. Digitalisering moet leiden tot grotere klanttevredenheid over de dienstverlening, minder fouten, hogere productie en lagere kosten.

Toekomst en uitdagingen
Er is grote schaarste aan goede en betaalbare woningen in het werkgebied van de Alliantie. De druk op betaalbaar wonen neemt toe. Ook de investeringen in verduurzamingsmaatrege- len nemen fors toe. In 2015 is de Woningwet herzien. In deze wet zijn regels voor corpora­ties aangescherpt alsook het toezicht op corporaties. De fiscale lastendruk op corporaties is aanzienlijk toegenomen. De uitdaging voor De Alliantie is om koers te houden in alle veran­derende omstandigheden en daarbij -ook financieel- scherp aan de wind te varen.

Daarnaast ligt er een groot ICT-vraagstuk, waarbij een slag te maken is op de efficiëntie van de bedrijfsvoering en dit goed te laten aansluiten op processen in de organisatie. Mede met het oog op de verdergaande digitalisering van de dienstverlening. Op het gebied van be­drijfsvoering, reporting en control is een verdere professionalisering noodzakelijk.

De Alliantie heeft tot doel een toekomstbestendige en ontwikkelende organisatie te zijn en te blijven. Om een aantrekkelijke partner voor huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisa­ties, marktpartijen te zijn, is het belangrijk flexibel te kunnen werken, vraaggericht, samen met andere lokale en regionale instanties en efficiënter dan voorheen.

Voor meer informatie: www.de-alliantie.nl

Functieprofiel
Statutair directeur Financiën & Bedrijfsvoering.

Plaats in de organisatie
De positie statutair directeur Financiën & Bedrijfsvoering is een functie binnen de topstruc­tuur van de Alliantie. Twee jaar geleden is de topstructuur herzien van een eenhoofdig be­stuur naar een tweehoofdig bestuur. De Alliantie heeft daarbij nadrukkelijk gekozen voor een bestuursmodel waarin formeel de bestuursbevoegdheid ligt bij de statutaire directie ("het be­stuur”), maar de koerszetting en aansturing van de Alliantie materieel plaatsvindt in het direc­tieteam.

Het bestuur legt verantwoording af over het beleid en de uitvoering aan de raad van commis­sarissen en geeft openheid over het beleid en de prestaties van De Alliantie. Het bestuur be­staat uit een voorzitter, de heer drs. R.C. (Rob) Haans, en de te rekruteren statutair directeur financiën & bedrijfsvoering.

Besluitvorming vindt plaats in het directieteam in plaats van in een aparte bestuurslaag. Hier­mee onderstreept de Alliantie het belang van de lokale verankering. Het directieteam bestaat uit de twee statutair directeuren en de drie regiodirecteuren gezamenlijk. Met de term statu­taire directie geeft de Alliantie uitdrukking aan het feit dat de statutaire directie enerzijds de bestuursrol invult en anderzijds ook lid is van het directieteam. De verantwoordelijkheden binnen het directieteam en het bestuur zijn vastgelegd in de wet, de statuten en het be- stuurs- en directieteamreglement van de Alliantie.

De statutair directeur Financiën & Bedrijfsvoering ("statutair directeur”) geeft leiding aan het managementteam van zijn/haar bedrijfsonderdeel. Hieronder vallen Facilitaire zaken, ICT, Financiën, Business control, Treasury en de HRM administratie. De statutair directeur geeft (in)direct leiding aan circa 120 FTE.

De regiobedrijven werken samen met de bedrijfsonderdelen Vastgoedonderhoud, de Advies­groep (Communicatie & Marketing, P&O, Strategie & Beleid en Juridische Zaken), Financiën & Bedrijfsvoering (waaronder ook ICT en Facilitaire zaken) en de Klantenservice. Dit zijn de gecentraliseerde ondersteunende diensten. Daarnaast zijn drie BV’s binnen de Alliantie- groep actief: Alliantie (project) Ontwikkeling BV, Alliantie VvE diensten BV en Alliantie Woon- fonds BV.

Taak
De statutair directeur opereert binnen de kaders die onder meer zijn vastgelegd in de wet, de statuten, het bestuurs- en directieteamreglement en het strategisch ondernemingsplan van de Alliantie. Samen met de andere leden van het directieteam van de Alliantie is de statutair directeur verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de Alliantie. De sta­tutair directeur draagt de verantwoordelijkheid voor het financiële beleid van de Alliantie, de bedrijfsvoering (waaronder de administratieve organisatie) en ICT, de sturing op de operatio­nele processen die daarmee in verband staan en de rapportages die daarover aan interne en externe belanghebbenden en toezichthouders aangeleverd moeten worden. De meerjaren­begroting, het treasurybeleid en de investeringsbegroting zijn daarbij de kaders. De statutair directeur opereert, op strategisch niveau en in goede verbinding met de inhoud, als het 'fi­nancieel geweten' van de Alliantie.

De statutair directeur is zelfstandig verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het financieel-economisch beleid van de Alliantie, de interne financiële verslaglegging, controle en rapportage, de begroting en het bewaken van investeringen. In deze rol is de sta­tutair directeur verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de financiële (geconsoli­deerde) gegevens in inzichtelijke stuurinformatie aan de verschillende geledingen binnen de Alliantie. Tijdigheid en juistheid van de informatievoorziening is cruciaal voor een adequate, integrale financiële besturing van de organisatie. Zeker ook ten opzichte van externe sta­keholders, zoals de accountant en de externe toezichthouders.

De functie beweegt zich nadrukkelijk op twee niveaus. De statutair directeur is inhoudelijk de eerstverantwoordelijke voor financiën, bedrijfsvoering en ICT binnen het directieteam. Dat vraagt enerzijds een managerial stijl die vrij dicht op de tactisch/operationele processen bete­kenis krijgt. Bovendien gaat het om processen die in belangrijke mate voorwaardenschep­pend en bepalend zijn voor het succesvol opereren van andere bedrijfsonderdelen: dat vraagt ook om sturing gericht op dienstverlenend gedrag en resultaatgerichtheid. Anderzijds wordt van de statutair directeur gevraagd een beoordeling van ‘lopende zaken’ met enige af­stand te maken. Samen met de voorzitter van de statutaire directie (de voorzitter van het di­rectieteam) wordt eindverantwoordelijkheid gedragen voor de Alliantie als geheel.

De statutaire directeur is verantwoordelijk voor ICT, data en digitalisering. Deze verantwoor­delijkheid omvat onder meer het volgende. ICT, data en digitalisering zijn in toenemende mate een belangrijke succesfactor in het realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie. De operationele dienstverlening op het gebied van ICT is recent ge-outsourced. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw applicatielandschap met bijbehorende imple­mentatietrajecten. Daarnaast worden grote stappen gezet op het gebied van datasturing en digitalisering. Doelstelling hierbij is dat, naast optimalisatie van het functioneren van de ICT ten behoeve van de interne bedrijfsvoering, ICT ook een cruciale factor wordt in de relatie tussen de Alliantie en haar huurders.

De positie statutair directeur bij de Alliantie is een uitdagende, boeiende en dynamische rol. De context van de woningcorporatie maakt dat de rol en invulling daarvan continu in ontwik­keling zijn. Dit vraagt om een enerzijds standvastige (als financieel geweten) en anderzijds flexibele (vanuit de dynamiek en innovatie) invulling van de positie. De statutair directeur zal in kennis, ervaring en persoonlijkheid complementair dienen te zijn aan de zittende voorzitter van de statutaire directie teneinde de complementariteit van het bestuurlijk team te borgen.

Profiel 'ideale kandidaat'

Relevante ervaring en achtergrond

 • financieel-economische opleiding op academisch niveau;
 • ruime en brede managementervaring als verantwoordelijke voor een bedrijfsonderdeel en/of een maatschappelijke instelling;
 • werkervaring met vastgoed gerelateerde activiteiten in de context van een kapitaalintensief bedrijf is een pre. Bij voorkeur ervaring als lid van een raad van bestuur of van een directie­team met verantwoordelijkheid voor financiën, bedrijfsvoering en ICT;
 • kennis van en ervaring met treasury;
 • kennis van ICT, data en digitalisering, alsmede ervaring met transitieprocessen in dit do­mein;
 • kennis van hedendaagse ICT concepten is een pre;
 • kunnen schakelen tussen bestuurlijke en uitvoerende taken en verantwoordelijkheden;
 • brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid, affiniteit met de volkshuisvestelijke opgave, de vraagstukken van de grote stad en de leefbaarheid van wijken en buurten;
 • visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en ervaring met en/of zicht op het (sa- men)werken in een politiek-maatschappelijke omgeving.

Persoonlijk profiel

 • authentiek samenbindend leider en inspirerend teamlid;
 • vormt zich een beeld van toekomstige ontwikkelingen, heeft een visie op mogelijkheden en is in staat in te spelen op ontwikkelingen en mogelijkheden;
 • heeft oog voor het groepsbelang en levert een belangrijke bijdrage aan het gemeenschappe­lijk resultaat;
 • stimuleert, motiveert en coacht de medewerkers om hun werk goed te kunnen uitvoeren en zichzelf verder te ontwikkelen. Heeft hierbij ook oog voor samenwerking binnen en tussen teams en de resultaten;
 • initieert en begeleidt veranderingsprocessen en inspireert anderen bij het streven naar ver­andering en vernieuwing;
 • zorgt voor goede borging van veranderingen;
 • is resultaatgericht;
 • maakt een vertaalslag van doelen naar resultaten en weet vervolgens het gewenste resul­taat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren;
 • toont verantwoord ondernemerschap en initiatief;
 • bekijkt met creativiteit kansen vanuit verschillende invalshoeken en komt hierdoor ook tot al­ternatieve oplossingen;
 • is transparant in houding, gedrag en communicatie;
 • combineert zakelijkheid met maatschappelijkheid;
 • heeft energie, relativeringsvermogen en vermogen tot zelfreflectie;
 • is luistervaardig en stelt zich open voor feedback;
 • is een volwaardig gesprekspartner voor accountant en externe financiële toezichthouders;
 • heeft een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Locatie: Hilversum.

Beloning: De waardering van de functie is overeenkomstig de normeringen in de WNT.

Sa­larisniveau is de maximum WNT.

Reacties
Reacties met cv en motivatie kunnen tot uiterlijk 8 februari gezonden worden aan Freek Muller of Robin van der Harst via reacties@holtropravesloot.nl