1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Wij zoeken twee leden Raad van Toezicht met respectievelijk een financieel en een onderwijskundig profiel. Wil jij bijdragen aan deze missie in een waardengedreven organisatie? 

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Jan Tooropstraat, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Twee leden Raad van Toezicht Hogeschool IPABO

Hogeschool IPABO draagt bij aan de kwaliteit van het basisonderwijs. Dit doen we door talenten klaar te stomen tot de onvergetelijke, inspirerende leraren die we allemaal gehad hadden willen hebben. Vol denkkracht, daadkracht en veerkracht. We zien diversiteit als kracht en als uitgangspunt van het onderwijs. We zoeken continu de verbinding met elkaar en de wereld om ons heen. Wegens het verstrijken van de termijn zoeken we twee leden Raad van Toezicht met een financieel respectievelijk een onderwijskundig profiel. Wil jij bijdragen aan deze missie in een waardengedreven organisatie? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren.

Hogeschool IPABO. Vol IMPACT
Hogeschool IPABO is een gespecialiseerde hogeschool voor basisonderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. Vanuit Amsterdam en Alkmaar delen we kennis die voldoet aan vragen van vandaag en morgen. Kennis waar de beroepspraktijk op wacht en die grenzen verlegt. Daarom doen we praktijkgericht onderzoek en werken we nauw samen met de basisscholen. Elk jaar volgen ruim 1.200 studenten de voltijd en deeltijd bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs, de universitaire pabo en de associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) bij IPABO. Daarnaast bieden we programma’s voor zij-instromers, nascholing en in-company trajecten.

Organisatie
Het team van Hogeschool IPABO bestaat uit 120 impactvolle docenten, onderzoekers en ondersteunende medewerkers. Als kleinschalige kwaliteitshogeschool werken we daarbij samen met partners in binnen- en buitenland. Ook zijn we verbonden met de basisscholen in de regio, zoals in het kader van Samen Opleiden Noord-Holland. Het College van Bestuur van Hogeschool IPABO is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College overlegt daarbij structureel met de Medezeggenschapsraad, die uit zowel medewerkers als studenten bestaat.

Visie: Verwondering, verbinding en verdieping
Onderwijs is het meest tastbare, dankbare, maar ook cruciale dat er is. Kinderen kunnen begeleiden in hun belangrijkste, meest kwetsbare fase, dat vraagt om persoonlijke overtuiging en gedrevenheid: om leraren met impact. Je verhouden tot anderen. In de groep en voor de groep. Dat vergt vaardigheden. Maar ook inlevingsvermogen. De wil om verbinding te zoeken met de grote diversiteit aan achtergronden en overtuigingen zit in ons DNA. Hogeschool IPABO geeft studenten een open, onderzoekende basishouding mee. Binnen de authentieke beroepssituatie. Zodat de studenten in staat zijn zich te verwonderen en vragen te stellen. Waardoor ze kinderen, binnen alle complexiteit van vandaag en morgen, tot ontwikkeling kunnen laten komen.

Dat vraagt om praktijkgericht onderzoek in nauwe samenwerking met de basisscholen en een onderzoekende houding. Met de expertiseruimtes, Speleon en Exploreon, voor Spelend en Onderzoekend Leren van het jonge en het oudere kind zorgen wij voor innovatief onderwijs. We integreren praktijkgericht onderzoek in het opleidingsonderwijs en bieden externe partners tegelijk een leer- en ontwerpomgeving.

In een open dialoog zoeken we de verbinding met elkaar en de wereld om ons heen, ook wanneer dat lastig is. We hebben een holistische blik op de studie: studenten, onderzoek, opleiding en praktijk beïnvloeden elkaar voortdurend. Samen met het werkveld leiden we studenten op, doen we onderzoek en werken we samen bij het leven lang ontwikkelen van (jonge) professionals.

Als Hogeschool IPABO Amsterdam en Alkmaar zijn we een hecht team. Door kleinschalig en studentgericht onderwijs, zorgen we voor een rijke leeromgeving vol ruimte voor verwondering, verbinding en verdieping.

De i van IPABO
Hogeschool IPABO ontstond als fusie van de Van Randwijk Academie, de Katholieke Pabo Amsterdam en de Da Costa in Alkmaar.

De i staat voor interlevensbeschouwelijk. De houding om open te staan voor religie of geen religie. Vanuit begrip en inlevingsvermogen. Met oog voor de persoon en de context waarin je opereert. De i zit in ons DNA. Het zit verankerd in de kernwaarden van IPABO. Dit komt tot uiting in onze blik op de wereld en ons opleidingscurriculum. Religieuze stromingen, levensbeschouwelijke vraagstukken, diversiteit en inclusiviteit hebben binnen het onderwijs van IPABO een blijvend belangrijke plaats.

De i staat ook voor impact. De impact van Hogeschool IPABO. Voor een opleiding die draait om jou. Zodat je ontdekt wie je bent en waar je voor staat. En je leert verhouden tot anderen, van welke culturele of levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. Bij IPABO word je iemand die het verschil maakt. Iemand die je bij blijft. Vol kracht. Vol leerkracht. Vol impact.

Inclusieve samenleving
Vanuit de missie, visie en waarden en de weerspiegeling van de studentenpopulatie is de hogeschool zeer bewust van de omgeving waar diversiteit een van de belangrijkste thema’s is.

De hogeschool heeft het Amsterdams Akkoord ondertekend voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs, wetenschappelijke en kennisinstellingen. Daarbij is gesteld dat wij ons gezamenlijk inzetten voor een inclusieve en rechtvaardige leer- en werkomgeving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie. Hierbij is het belangrijk dat wij kennis produceren voor en over de hele samenleving en studenten helpen bewust te worden van hun positie binnen de diverse samenleving van nu en de toekomst. Dit maakt dat in alle geledingen van de organisatie bewust gekozen wordt voor betere representatie, ook in de Raad van Toezicht.

Algemene kenmerken Raad van Toezicht
De Raad houdt toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De wijze waarop de raad dit doet is vastgelegd in Reglement van de Raad van Toezicht.

Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Om aan deze vereiste te voldoen moet de Raad van Toezicht als geheel de volgende hoofdtaken naar behoren kunnen vervullen:

 • Het samenstellen van het College van Bestuur en het beoordelen van de wijze waarop het College van Bestuur functioneert, alsmede het vaststellen van de remuneratie.
 • Het beoordelen van de strategische visie van de Hogeschool IPABO en van het algemeen beleid.
 • Het beoordelen van en het toezicht houden op de continuïteit van de stichting.
 • Het beoordelen van de financiële positie van de stichting en de risico’s.
 • Het beoordelen van de integrale bedrijfsvoering van de Hogeschool IPABO.


Wegens het aftreden na de verstreken termijn van de huidige toezichthouders is IPABO op zoek naar twee nieuwe toezichthouders, één met financiële en één met onderwijskundige expertise die als kundige sparringpartner kunnen fungeren voor het bestuur. De veranderende vormgeving van het onderwijs met daarin de logistieke uitdagingen en organisatieveranderingen zullen logistieke en financiële impact hebben. Bij voorkeur komen de kandidaten uit de regio van Alkmaar-Amsterdam of hebben op strategisch niveau verbindingen met deze regio.

Functie-eisen

Specifieke kenmerken van het te werven lid Raad van Toezicht met bedrijfskundig profiel
We zoeken een financieel deskundige die ervaring heeft opgedaan in bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen die in de komende jaren een bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke opdracht van Hogeschool IPABO. Dit lid zal deel uitmaken van de auditcommissie.

De specifieke deskundigheden die wordt gevraagd zijn:

 • Financieel specialist met brede ervaring in bedrijfsvoering, control en risicomanagement.
 • Kunnen beoordelen of de middelen ingezet worden in lijn met de maatschappelijke opdracht.
 • Kunnen bijdragen aan een professioneel klimaat, waardengedreven en toekomstbestendig leiderschap in een organisatie met een belangrijke maatschappelijke opdracht.
 • Kennis van onderwijsbekostigingssystematiek (1e, 2e en 3e geldstromen) is een pre.
 • Ervaring met ICT en digitalisering is een pre.
 • Ervaring met vastgoed en huisvesting is een pre.
 • Ervaring in leiding geven aan en/of toezichthouden op organisaties is een pre.


Specifieke kenmerken van het te werven lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel
We zoeken een ervaren onderwijsprofessional met bestuurlijk inzicht en ervaring die actief is in het primair (opleidend) onderwijsveld. Dit lid zal deel uitmaken van de commissie Onderwijs & Onderzoek.

De specifieke deskundigheden die wordt gevraagd zijn:

 • Brede ervaring in het onderwijs en met de thema’s onderwijskwaliteit, onderwijsvernieuwing, gebruik van ICT in het onderwijs.
 • Duidelijke visie op de actuele ontwikkelingen in het primair onderwijs.
 • Ruime ervaring als eindverantwoordelijke in een primair onderwijsorganisatie.
 • Inzicht in het beoordelen en ontwikkelen van methoden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
 • Een inspirerend en verbindend toezichthouder met denkkracht en daadkracht.
 • Een creatieve geest, durft 'out of the box' te denken.


Inzet en verwachtingen
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6 maal per jaar. Daarnaast komt de auditcommissie voor 3 tot 4 vergaderingen en de commissie Onderwijs & Onderzoek voor 2 vergaderingen per jaar los van de plenaire vergaderingen bijeen. De dynamiek in de huidige Raad van Toezicht is plezierig en open ook in relatie tot het College van Bestuur. De relaties zijn goed, men is integer en zich bewust van de maatschappelijke opdracht. Van het nieuwe lid wordt een actieve en betrokken houding verwacht, met voldoende bestuurlijke afstand.

Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht is gewaarborgd volgens de criteria uit de Branchecode Governance Hogescholen. De leden van de Raad van Toezicht en hun familie waren de afgelopen 5 jaar niet in dienst van de IPABO. Zij zijn geen bestuurslid van een organisatie waarbij het College van Bestuur lid is van de Raad van Toezicht. Zijn niet werkzaam bij het ministerie van OCW.

Bezoldiging
Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen.

Procedure
De Raad van Toezicht van IPABO laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People.

Voor meer informatie over Hogeschool IPABO, de Raad van Toezicht en de positie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (06 515 262 55).

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en cv in te sturen voor 3 oktober a.s. via het sollicitatieformulier. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland in week 42 (20-21-22 okt) met als doel de nieuwe toezichthouder per november te laten starten.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.