1. Vacatures
  2. Twee leden Onderwijsraad

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee leden Onderwijsraad

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar

Functieomschrijving

Twee leden Onderwijsraad

Onderwijsraad
Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. Als onafhankelijk adviesorgaan geeft de raad al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit leidt tot gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

De raad is onafhankelijk en staat tegelijkertijd midden in de samenleving en het onderwijs. De adviezen worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid. En ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. Daarnaast denken leerlingen en studenten van diverse leeftijden en schooltypen van de JongerenOnderwijsraad mee over de toekomst van het onderwijs.

De leden worden benoemd op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen belangengroepen. Ze worden benoemd voor vier jaar, en zijn daarna nog twee keer herbenoembaar. Tot nu toe werkte de Onderwijsraad met het systeem dat alle raadsleden op hetzelfde moment worden benoemd. Dit gaat veranderen: de Onderwijsraad werkt de komende periode toe naar een benoemingsmodel volgens een rooster van aftreden. In opmaat hiernaar is de raad op zoek naar twee nieuwe leden.

Werkwijze van de Onderwijsraad
De vraag aan de Onderwijsraad om een advies uit te brengen kan afkomstig zijn van de Eerste of Tweede Kamer of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Gemiddeld één keer per jaar brengt de Onderwijsraad uit eigen beweging advies uit over een actueel of relevant onderwijsthema. De adviezen worden voorbereid en uitgewerkt door het stafbureau dat de Onderwijsraad ondersteunt. De directeur van het stafbureau is tevens secretaris van de raad.

Een adviestraject duurt gemiddeld 8 tot 10 maanden, alle leden van de Onderwijsraad nemen deel aan de raadsvergaderingen waarin de adviezen worden besproken. Per advies wordt uit de raad een commissie samengesteld, bestaande uit een commissievoorzitter en een aantal leden, ondersteund door het stafbureau. Zij bereiden de adviezen voor die vervolgens worden voorgelegd aan de gehele Onderwijsraad. De raad als geheel bespreekt de adviezen en stelt ze vast. Dat betekent dat alle raadsstukken door iedereen gelezen en worden voorbereid.

De Onderwijsraad kent een multidisciplinaire samenstelling en vormt een mix van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring, in en rond het onderwijs. Ook op andere gronden is de raad zo divers mogelijk samengesteld.

Voor meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de Onderwijsraad zie deze link. Hier is ook het Werkprogramma 2021 te vinden en het jaarverslag over 2020.

Functie-eisen

Voor de twee nieuwe posities van raadslid wordt in het bijzonder gezocht naar:

  • een leraar uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of praktijkonderwijs;
  • een lokaal bestuurder (wethouder) met in portefeuille onderwijs of een andere aanpalende sector binnen het sociaal domein, zoals (jeugd)zorg.


Competenties
Van de leden in de Onderwijsraad wordt in het algemeen verwacht dat ze analytisch en conceptueel kunnen denken. Ze hebben interesse in de wetenschappelijke onderbouwing van onderwijsvraagstukken en kunnen hier met een kritische en onafhankelijke blik op reflecteren. De leden hanteren een eigen perspectief op onderwijs, zijn creatief, vrije en onafhankelijke denkers en in staat om vanuit een helicopterview naar de werking en het functioneren van het onderwijssysteem te kijken. Elk lid heeft het vermogen inhoudelijke sturing te geven aan een adviestraject.

De nieuwe leden brengen met name kennis en expertise in van de praktijk in en om het onderwijs. Voor het lid met als achtergrond leraar geldt dat deze in staat is de verbinding te maken tussen stelselvraagstukken en de onderwijspraktijk. Voor de lokale bestuurder geldt dat deze zicht heeft op de keten van samenwerkingspartners in de regio die zich bezighouden met het onderwijs en de samenwerking daartussen.

De overige competenties zijn:

  • brede interesse hebben in het onderwijs en voor het onderwijs relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
  • actieve bijdrage willen leveren aan vraagstukken die buiten het eigen kennis- of ervaringsdomein liggen;
  • nieuwsgierig zijn en ideeën hebben over vraagstukken in de volle breedte van het onderwijs;
  • onafhankelijke visie op vraagstukken durven hebben;
  • kritisch zijn;
  • maatschappelijk actief zijn.


De Onderwijsraad streeft naar een zo breed en divers mogelijke samenstelling. Gezien de huidige samenstelling van de raad worden vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een migratieachtergrond met nadruk uitgenodigd om te solliciteren.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering bedraagt één dag per week. De Onderwijsraad komt gemiddeld twee keer per maand op vrijdag bij elkaar, door de Coronamaatregelen vinden deze bijeenkomsten nu digitaal plaats. Daarnaast zijn er op vrijdagen commissievergaderingen waaraan de leden deelnemen. Soms worden er gastsprekers uitgenodigd of zijn er bijeenkomsten op een regionale locatie. En jaarlijks vinden er functioneringsgesprekken plaats met alle leden om het eigen functioneren en de kwaliteit van de raad te bevorderen.

Bezoldiging
De vaste vergoeding van 0,2 fte is gebaseerd op schaal 16 van de CAO Rijk. In overleg kan de vergoeding deels of volledig aan de werkgever worden overgemaakt.

Procedure
De Onderwijsraad laat zich in deze werving en selectieprocedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Executive search en voorselectie van de kandidaten vindt door Colourful People plaats op basis van de reacties. Geschikte kandidaten worden gepresenteerd aan de opdrachtgever en op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Planning gesprekken
Reacties op de vacature ontvangen wij graag voor 24 december 2020. Het selectieproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingadviescommissie die de minister adviseert over de vervulling van de vacatures. Benoeming gebeurt door de Kroon op voordracht van de minister voor een periode van vier jaar. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zullen worden ingepland aan het begin van 2021.

Nadere informatie over de inhoud van de vacature is te verkrijgen bij Mirjam van Leeuwen, secretaris-directeur van de Onderwijsraad. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-15429075 of via m.vanleeuwen@onderwijsraad.nl. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij Roeli Pot van Colourful People, telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl.

Link: Vacature Onderwijsraad zoekt twee nieuwe leden - Colourful People