1. Vacatures
  2. Nieuwe gemeente Molenlanden
  3. Kwartiermaker/Beoogd griffier gemeente Molenlanden

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Kwartiermaker/Beoogd griffier gemeente Molenlanden

PublicSpirit is voor de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden op zoek naar een Kwartiermaker/Beoogd griffier voor de nieuwe gemeente Molenlanden.

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar

Functieomschrijving

Kwartiermaker

De beoogd griffier is tot 1 januari 2019 kwartiermaker van de nieuwe griffie van Molenlanden.

In deze periode zijn de twee gemeenten nog bestuurlijk zelfstandig, met elk een eigen raad, college, griffier en gemeentesecretaris. Het jaar 2018 zal voornamelijk in het teken staan van voorbereiding op de herindeling en het ontwikkelen van een passende bestuursstijl. De kwartiermaker/beoogd griffier werkt hierin nauw samen met de Werkgeverscommissies. In deze fase toont de kwartiermaker zich zowel doel- en resultaatgericht als inlevend binnen de dynamiek van de fusie. Hij weet vasthoudendheid te combineren met flexibiliteit. Hij is voor eenieder zichtbaar, toegankelijk en benaderbaar. Hij zoekt samenwerking, inspireert, luistert naar zijn omgeving, weet te overtuigen, maar laat zich op zijn beurt ook overtuigen.

Profiel

Molenlanden zoekt een griffier die dialoog, nabijheid en ambitie als het DNA van de nieuwe gemeente weet over te brengen in zowel de dienstverlening van de griffie als in de ontwikkeling van de raad als aansprekend orgaan in de samenleving. De griffie(r) draagt bij aan het zelfstandig en professioneel werken van fracties en raadsleden door hen op het goede moment in positie te brengen, tijdig, toegankelijk en compact te informeren en op maat te adviseren.

De griffier en zijn team dragen bij aan de ambities van de raad: aansprekend in contact blijven met 20 kernen, toepassen van innovatieve en digitale middelen, aan het stuur door strategische agendering, aansluiten op de doe-democratie, invloed in de regio en een aansprekende cultuur waarin wordt bestuurd op hoofdlijnen en een college aanmoedigend wordt gecontroleerd. De griffier stimuleert de dialoog vooral ook binnen de raad. Juist dan is vervolgens een scherp debat mogelijk met behoud van de goede relaties. Het geheel leidt tot een raad die ambities dankzij dialoog en nabijheid treffend selecteert en realiseert in een vruchtbaar samenspel met inwoners, ondernemers, regio, college en organisatie.

Samengevat is de griffier gedreven om een efficiënte basis in de dienstverlening te realiseren om juist van daaruit fundamentele ruimte voor ontwikkeling te scheppen en op gang te brengen. Zo weet de griffier te schakelen tussen een dienende en faciliterende rol enerzijds en een coachende en inspirerende rol anderzijds. De griffier beseft dat het hele team van de griffie nodig is om deze veelzijdigheid succesvol in te vullen. Daarom weet hij eigenaarschap, verantwoordelijkheid en werkplezier in het team zichtbaar te bevorderen. Hierbij sluit de griffier aan bij de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie van de gemeente Molenlanden.

Van taakgebieden en competenties naar rollen en opgaven

De functie van griffier kent een aantal bekend veronderstelde hoofdtaken en vraagt een aantal competenties waarop wij selecteren. Deze vatten wij samen in de onderstaande rollen en opgaven die de specifieke uitdaging voor de griffier van Molenlanden beschrijven.

Hoofdtaken functie griffier

Advies en ondersteuning aan de gemeenteraad en voorzitter van de raad

Eindverantwoordelijk voor de griffie en de griffiemedewerkers

Linking pin tussen raad, college, ambtelijke organisatie

Externe oriëntatie en positionering en democratische ontwikkeling (participatie)

Stimuleren en toepassen van innovatie

Belangrijkste competenties

Strategisch, innovatief, ontwikkelingsgericht

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Samenwerkend en verbindend

Schakelvermogen en flexibel

Onafhankelijk, onpartijdig

Coachend, empathisch en enthousiasmerend

Rollen en opgaven:

Dienaar en Adviseur

Je legt de basis voor het vertrouwen in de griffie door een uitstekende dagelijkse dienstverlening. Dat uit zich in toegankelijke stukken, tijdige en op relevantie geordende informatie en slimme planningen. Je toont alertheid op regels, processen en procedures en je bent de natuurlijke adviseur voor de raad en diens voorzitter. Je stimuleert de dialoog, het vergaderen op hoofdlijnen en een treffend gebruik van de raadsinstrumenten.

Je adviseert onpartijdig en onafhankelijk door een professionele balans tussen nabijheid en distantie. Je weet wanneer wel en niet op de voorgrond te treden.

Strateeg en Ontwikkelaar

Je draagt bij aan een strategische agenda en positie van de raad op basis van diens ambities.
Je doet vanuit een onderzoekende en nieuwsgierige geest voorstellen in democratische vernieuwing en participatie gericht op nabijheid en dialoog. Je draagt bij aan duidelijkheid in rollen, het managen van verwachtingen en tijdige en gepaste betrokkenheid van de raad bij burgerinitiatieven. In nauwe samenwerking met de ambtelijke organisatie werk je vanaf de start van nieuw beleid aan een strategie voor de inbreng van inwoners. Je levert creatieve en aanjagende bijdragen in de toepassing van digitale hulpmiddelen en innovatie in brede zin.

Verbinder en Bewaker

Je draagt in overleggen bij aan dialoog en onderling begrip en een gezamenlijk resultaat door afstemming van mogelijkheden en belangen. Je weet politieke- en ambtelijke haalbaarheid in te schatten en voor- en nadelen van voorstellen objectief te benoemen. Je bent de verbindende schakel en het aanspreekpunt namens de raad in contacten buiten en binnen de gemeente. Je stelt je flexibel op maar vraagt begrip voor de werkwijze van de raad. Je dient het grotere belang, maar waar nodig sta je rolbewust voor de belangen van de raad. Je bewaakt toezeggingen en de uitvoering van besluiten en de volledigheid en kwaliteit van voorstellen. Je draagt bij aan de samenhang binnen de raad door de ontwikkeling en bewaking van gezamenlijke afspraken en normen over vergaderen en politiek bedrijven.

Coach en Inspirator

Je inspireert de raad en organisatie in het verbeteren van de eigen effectiviteit en relaties zowel onderling als met inwoners door dialoog en nabijheid. Je stimuleert digitale innovaties en de doorontwikkeling van de doe-democratie. Je prikkelt de raad ambities scherp te houden en een leidende positie in te nemen door de toepassing van raadsinitiatieven, startnotities en strategische agendering. Je coacht individuele raadsleden discreet, gericht op effectiviteit van handelen door te spiegelen en proactief te interveniëren. Als spelverdeler in het griffie-team stimuleer je zelforganisatie en eigenaarschap. Je biedt vertrouwen en stimuleert het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. Als aanvoerder laat je waar mogelijk je teamgenoten schitteren. Je bevordert vanuit een voorbeeldrol in dialoog en nabijheid de professionele ontwikkeling en ambities van de griffie.

Functie-eisen

Je beschikt over een hoge mate van energie. Je hebt ervaring opgedaan met strategische advisering en ondersteuning in een vergelijkbare politiek-bestuurlijke context. Je hebt tevens ervaring in organisatieontwikkeling en leidinggeven met focus op coaching en persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard heb je een scherp inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen. Je profileert je zodanig dat raadsleden jou als onafhankelijk en onpartijdig ervaren. Je hebt kennis en ideeën over democratische ontwikkelingen op het gebied van burger- en overheidsparticipatie en je weet innovatieve digitale mogelijkheden in te zetten. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Ten slotte heb je affiniteit met de cultuur en het landelijke en meerkernige karakter van Molenlanden.

Bedrijfsomschrijving

De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gaan op 1 januari 2019 samen verder als gemeente Molenlanden. Een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi gedeelte van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.

De ambitie van Molenlanden is om een moderne plattelandsgemeente te zijn die intensief in verbinding staat met de samenleving en via dialoog met die samenleving in al zijn facetten, de aanwezige kracht en energie optimaal wil benutten.

Molenlanden is een gemeente die bijdraagt aan de behoefte aan autonomie, verbondenheid en ontwikkeling. Een inlevende overheid, die altijd aanspreekbaar is en aanvoelt wanneer die bewust ruimte laat, of juist zichtbaar en actief bijdraagt. Geen regels die onnodig belemmeren, maar investeren in samenwerking met gemeenschapszin en zelfredzaamheid als kwaliteiten. Wij vertrouwen daarbij op ieders eigen kracht en verantwoordelijkheid.

De gemeente Molenlanden zet zich in voor de inwoners door excellente dienstverlening te leveren en door kerngericht te werken. De behoeften, energie, kennis en kracht van inwoners en ondernemers staan daarbij voorop. Wij stimuleren het creëren van draagvlak en werken samen aan het vergroten van de tevredenheid van onze inwoners en van de leefbaarheid in onze kernen. Omdat steeds meer vraagstukken gemeentegrenzen overstijgen, investeren we actief in de samenwerking met onze partners in de regio en daarbuiten.

Molenlanden moet meer bieden dan de voormalige gemeenten samen. De fusie geldt als vliegwiel voor innovatie, een investering in modern bestuur en de eigentijdse organisatie die straks gemakkelijk in kan spelen op kansen en ontwikkelingen.

Voor de gemeente Molenlanden wordt een beoogd griffier gezocht, passend bij het DNA van de nieuwe gemeente: Dialoog, Nabijheid en Ambitie. Een griffier die ook bijdraagt aan het in positie brengen van de raad, als hoogste orgaan van de gemeente en de raad stimuleert in zijn duale rol.

De beoogd griffier start zo snel mogelijk en is tot 1 januari 2019 kwartiermaker van de nieuwe griffie. Na deze datum wordt de beoogd griffier benoemd als griffier van de nieuwe gemeente Molenlanden.

Raad en Griffie

Ter voorbereiding op de fusie en de vorming van de nieuwe gemeenteraad wordt nog uitgebreid gesproken over de ambities en doelen van de nieuwe gemeenteraad van Molenlanden.

De gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard hebben met kracht voor een gezamenlijke toekomst gekozen en geven nu in gezamenlijkheid sturing aan de fusie. De eigenheid van de verschillende kernen wordt gewaardeerd, evenals de verbindende kracht van een gemeenschap.

De opgave voor de komende periode is gericht op het verder ontwikkelen en eigen maken van de bestuursstijl. Er wordt gehecht aan een respectvolle en dienende benadering, de bereidheid om te luisteren en er samen de schouders onder te zetten. Het is zoeken naar balans tussen de rollen in enerzijds de dialoog in de doe-democratie en anderzijds het debat, de besluitvorming en het behartigen van het algemeen belang in de representatieve democratie. Er wordt gewerkt aan een nieuwe externe oriëntatie en profilering van Molenlanden.

De griffie van de gemeente Molenlanden zal naar verwachting de volgende functies kennen:

- raadsgriffier: 1 fte;

- raadsadviseur/adjunct griffier: 1 fte;

- administratief medewerker: 1,5 fte.

Communicatie, (burger)participatie, etc. zijn aspecten waarvan de positionering - binnen de griffie of binnen de ambtelijke organisatie - nog nader dient te worden bezien.