1. Vacatures
 2. Lid College van Bestuur (CvB) t.b.v. Saxion Hogeschool

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid College van Bestuur (CvB) t.b.v. Saxion Hogeschool

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Enschede, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Saxion Hogeschool

Organisatie
Saxion Hogeschool is een ambitieuze hogeschool met 3.000 medewerkers en ruim 28.000 studenten verspreid over locaties in Enschede, Deventer en Apeldoorn. Saxion stelt zichzelf ten doel studenten voor te bereiden op hun toekomstige rol in een dynamische samenleving die gekenmerkt wordt door voortdurende innovatie van producten, diensten en ondernemerschap. Circulariteit en klimaat spelen daarbij een belangrijke rol. Saxion biedt uiteenlopende opleidingen en bijzondere afstudeerrichtingen en specialisaties, zowel nationaal als internationaal. In nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door haar lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Zij bestudeert de wisselwerking tussen mens en technologie en sluit nauw aan bij de technische maakindustrie van Oost-Nederland. Voor meer informatie over Hogeschool Saxion, waaronder het organogram, zie: https://www.saxion.nl/over-saxion/organisatie

Ontwikkelingen
De coronaperiode heeft de doorontwikkeling en implementatie van digitaal onderwijs, digitale toetsing en ‘blended learning’ behoorlijk versneld. Ook heeft Saxion de afgelopen periode stappen gemaakt rondom het standaardiseren en digitaliseren van bedrijfsvoerings-processen en wordt het Saxion brede Onderwijs Model (SOM) en het daarbij horende interdisciplinaire onderwijs ingevoerd.

De gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds duidelijker en de maatschappelijke roep om oplossingen wordt steeds luider. Saxion wil een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals voor het jaar 2030 zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. Saxion wil actief intern en extern bijdragen aan de leefbaarheid en economische vitaliteit van de regio nu en in de toekomst. In de regio wordt nauw samengewerkt rondom sleuteltechnologieën, veiligheid en digitalisering, energietransitie, circulaire economie en human capital.

Als hogeschool ondersteunt Saxion het bedrijfsleven en overheden met slimme, toepasbare oplossingen waar gebruik wordt gemaakt van fundamenteel onderzoek. Zo ontwikkelde het lectoraat Advanced Forensic Technology samen met brandweer Twente en Robor Electronics een ‘snuffeldrone’ die gevaarlijke stoffen in de lucht meet en hiermee de ernst van een (crisis)situatie snel in beeld brengt. Als gevolg van nieuwe technologie doen ook nieuwe beroepen hun intrede. Saxion stimuleert en faciliteert daarom een ‘leven lang ontwikkelen’ (LLO).

Als gevolg van de demografische ontwikkelingen zal ook Saxion zich steeds meer moeten verhouden tot de effecten van vergrijzing en een krimpende beroepsbevolking omdat de instroom van nieuwe studenten uit de regio de komende jaren zal gaan dalen. Hierdoor zullen er straks minder afgestudeerden zijn, worden vacatures steeds moeilijker te vervullen en wordt het lastiger de economische bedrijvigheid op peil te houden. In de overlappende velden op onderwijs, onderzoek en ondernemerschap liggen kansen om regionaal talent te behouden en nieuw (internationaal) talent aan te trekken en regionaal te binden.

Om van maximale waarde te zijn (en te blijven) voor de regio maakt Saxion een ontwikkeling door van hogeschool naar een kennisinstituut waarin onderwijs, onderzoek en ondernemerschap elkaar actief ontmoeten. Om die reden wordt steviger ingezet op toegepast onderzoek en wordt het onderwijsportfolio uitgebreid met Associate Degree- en masteropleidingen en (deeltijd) onderwijs voor bijscholing, omscholing en opscholing van werkenden en switchers (LLO).

Saxion presenteert zich als University of Applied Sciences (UAS) met een focus op innovatie door technologie en innovatieve technologie. Saxion heeft gekozen voor sterke profilering op ‘Living Technology’ (een begrip waarin de wisselwerking tussen technologie en samenleving weerklinkt) omdat:

 • Saxion (h)erkent dat technologische innovatie een cruciale rol speelt bij maatschappelijke veranderingen;
 • Saxion deze wisselwerking kan en wil stimuleren door onderzoek en door het opleiden van professionals in technische en niet-technische disciplines;
 • Saxion de positie van met name regionale bedrijven - die de landelijke topsector HTSM (Hightech Systemen & Materialen) vormgeven wil versterken door onderzoek, het opleiden van young professionals en door het stimuleren van de door hen te ontwikkelen startups.

Saxion is regionaal sterk geworteld, weet goed in te spelen op de karakteristieken van de regio en heeft daarnaast een stevige internationale oriëntatie. Zo biedt zij studenten de gelegenheid internationale ervaring op te doen en ontwikkelt zij een onderscheidend onderwijsprogramma voor buitenlandse studenten. Aansluitend op de veranderende arbeidsmarkt krijgt ook ondernemerschap bij Saxion nadrukkelijker een plek in het onderwijs. In elke opleiding worden ondernemende vaardigheden ontwikkeld en worden studenten bewust gemaakt van de mogelijkheden om zelf te gaan ondernemen met een mogelijke vliegende start vanuit de ‘Topondernemersregeling’.

Saxion herkent zich in de waarden Ondernemend, Durf, Slagvaardig, Enthousiast, Persoonlijk en Samenwerkingsgericht.

In het strategisch plan 2020 - 2024 beschrijft Saxion hoe zij samen met haar partners studenten voorbereidt op hun toekomst. Zie: https://www.saxion.nl/over-saxion/visie/strategisch-plan

Governance
Saxion kent een driehoofdig College van Bestuur:

 • Anka Mulder, voorzitter
 • Timo Kos, lid
 • Ineke van Oldeniel, lid

Het College van Bestuur van Saxion functioneert als een collegiaal bestuur, geeft elkaar de ruimte en staat bovenal ten dienste van de doelstellingen van de onderwijs- en kennis-instelling. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Als gevolg van het naderende vertrek van Ineke van Oldeniel en aanpassing van de portefeuilleverdeling, wordt gezocht naar een lid College van Bestuur met als primaire aandachtsgebied Bedrijfsvoering (inclusief ICT, HR, Finance, Vastgoed) en Ondernemerschap.

Lid College van Bestuur
Bedrijfsvoering (inclusief ICT, HR, Finance, Vastgoed) en Ondernemerschap

Focus van de functie
Bedrijfsvoering: Het lid zal als portefeuillehouder verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkeling van een efficiënte en betrouwbare bedrijfsvoering en van de vastgoedportefeuille. De bestuurder geeft sturing aan de grote professionaliseringsslag rondom bedrijfsvoering en digitalisering en versterkt hiermee het cruciale fundament van Saxion om haar ambities te realiseren.

Hij of zij is ervaren in het doorgronden en aansturen van de financiële aspecten van een moderne en integrale bedrijfsvoering. Ook heeft het nieuwe lid veel ervaring met verandermanagement om de stappen die Saxion heeft gezet naar een slagvaardige organisatie verder te begeleiden.

Ondernemerschap: Naast Bedrijfsvoering is het nieuwe lid ook verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van ondernemerschap. Dit behelst onder andere de ontwikkeling van Saxion Centrum voor Ondernemers en haar incubators (Connect -U Enschede, Gasfabriek Deventer, Zwitsal Apeldoorn) en versterking van de samenwerking met regionale partners op dit gebied zoals Novel-T, Orion en Oost-NL. Van de bestuurder wordt een stevige visie en strategie verwacht rondom de verdere ontwikkeling van Saxion als innovatiepartner voor nieuwe start- en scale-ups en het MKB.

Als CvB-lid: Het nieuwe lid weet de marktontwikkelingen (bijvoorbeeld rondom digitalisering, verduurzaming en veiligheid) te verbinden aan ‘het Strategisch Plan 2020 - 2024’ en de geformuleerde ambities van Saxion, zet lijnen uit en stelt heldere prioriteiten. Hij of zij onderhoudt samen met de andere leden van het CvB (inclusief de voorzitter) nauw contact met de relevante stakeholders, vervult de ambassadeursrol en weet verder vorm te geven aan samenwerkingen met bedrijfsleven, overheidsorganisaties en collega onderwijs- en onderzoeksinstellingen en draagt hiermee bij aan de verdere landelijke positionering.
Het lid CvB combineert de bestuurlijke oriëntatie met een scherp gevoel en oog voor de organisatie van de ondersteunende processen en de kwaliteit hiervan.

Regiofocus: De voorzitter en de leden van het College van Bestuur hebben elk een eigen regio als aandachtsgebied binnen het werkgebied van Saxion. Voor het lid CvB met aandachtsgebied Bedrijfsvoering betreft dit de regio Apeldoorn.

Profiel
De bestuurder volgt de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de voet, is breed onderlegd, heeft een heldere zienswijze op (hoger) onderwijs en haar stakeholderveld, weet dit overtuigend uit te dragen en overziet scenario’s en opgave.

De bestuurder is empathisch en benaderbaar en in staat sterke effectieve teams te bouwen die zijn toegerust op de toekomstige opgave. Hij of zij brengt het team in positie, herkent talent, weet het conceptuele vermogen, de bedrijfsmatigheid en de uitvoeringskracht te verhogen en belegt vertrouwen, eigenaarschap alsook urgentie.

Het lid CvB weet de organisatiedoelen en prioriteiten op effectieve wijze te bereiken en kan daarbij een goede inschatting maken van benodigde tijd, capaciteiten en middelen. Dit weet het nieuwe lid CvB te bewerkstelling met mensgerichte vaardigheden: door een oprechte interesse in mensen te tonen, denkkracht van de professionals te benutten, hen ook een podium te gunnen en nabijheid te bieden. Hij of zij overziet het grotere geheel maar herkent relevante details en kan ook afdalen waar nodig. Het nieuwe lid CvB heeft visie, is authentiek, oprecht, respectvol en bewaakt voortgang.

Hij of zij is koersvast maar niet star, resultaatgericht, organiseert zowel overleg als besluitvorming, bewaakt draagvlak en hecht af. Het lid CvB weet teams uit te dagen en te prikkelen de kwaliteitslat iedere keer net iets hoger te leggen en is daarbij voorbeeld stellend.

Het nieuwe lid:

 • heeft een academische opleiding afgerond en beschikt over brede, bestuurlijke ervaring opgedaan bij verschillende grote, complexe publieke organisaties (niet perse onderwijs en toegepast onderzoek);
 • heeft ruime kennis van bedrijfsvoering (ICT, HRM, Finance, Vastgoed) en het vormgeven van ondernemerschap;
 • beschikt over ruime, bewezen veranderkundige ervaring, is een verbindend leider en heeft kennis van en ervaring met het begeleiden van complexe bedrijfsvoerings-, informatiserings- en digitaliseringsvraagstukken;
 • is een groepsgericht leider, kan zich verhouden tot een collegiaal bestuur en onderhoudt korte lijnen;
 • is evenwichtig, weloverwogen en overziet scenario’s, prioriteiten en haalbaarheid;
 • is resultaatgericht, kan de vertaalslag maken van strategische doelstellingen naar de dagelijkse praktijk van academies; krijgt het werkend;
 • heeft een heldere visie, is koersvast, beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, is inhoudelijk en conceptueel sterk onderlegd en hiermee volwaardig gespreks- en sparringpartner voor collega-bestuursleden, Raad van Toezicht en stevig klankbord voor de directie;
 • staat ten dienste van eigenlijke organisatiedoelstellingen, is authentiek, integer, benaderbaar en gaat het ‘echte gesprek’ in belang van voortgang niet uit de weg;
 • beschikt over natuurlijk overwicht, straalt senioriteit uit, kan positie pakken, overziet het grotere geheel maar kan ook afdalen in de organisatie en organiseert eigen tegenspraak;
 • is breed geïnteresseerd, beschikt over een relevant netwerk, weet zich goed te bewegen in een complex bestuurlijk krachtenveld en is regionaal verankerd en/of snapt mores van regio;
 • stimuleert onderlinge samenwerking, ondernemerschap en innovatie, heeft kennis van de nieuwste onderwijs- en informatiseringstechnologie;
 • straalt optimisme uit en heeft humor en lef;
 • toont goede balans tussen empathische en zakelijke benadering; houdt het hoofd koel en is in staat om in complexe situaties creatieve en zorgvuldige beslissingen te nemen;
 • beschikt over een heldere, analytische geest; kan omgaan met diffuse prioriteiten en dilemma’s;
 • erkent het belang van en hecht waarde aan medezeggenschap, zowel centraal als decentraal;
 • omarmt de profilering van Saxion en draagt haar kernwaarden overtuigend uit.

Procedure
Gespreksrondes met selectie- en adviescommissie zullen plaatsvinden in week 3 en week 4 2022.

Proces
Saxion laat zich in deze procedure bijstaan door Edith Zeevalk en Bouke Gerla van Holtrop Ravesloot Executive Search te Amstelveen tel. 020-6470201. Belangstellenden wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, vóór maandag 13 december 2021 te richten aan Edith Zeevalk, via reacties@holtropravesloot.nl