1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Colourful People zoekt voor Avans Hogeschool naar een Lid Raad van Toezicht. Interesse? Lees dan snel verder!

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Onderwijsboulevard, Den Bosch, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Lid Raad van Toezicht

Een bijdrage leveren aan een van de beste hogescholen van Nederland met een dynamische sfeer waar je direct energie van krijgt? Wegens verstreken termijn zoeken we naar een lid Raad van Toezicht met een financieel profiel. Als lid Raad van Toezicht zie je toe op- en ben je sparringpartner van het bestuur van deze organisatie.

Algemene informatie Avans Hogeschool
Avans Hogeschool (Breda, Tilburg, Den Bosch) is een ambitieuze topspeler binnen het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Avans leidt professionals op met een onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding, met oog voor duurzaamheid volgens de kernwaarden vertrouwen, verantwoording, persoonlijk leiderschap en lerend vermogen. Avans is bezig haar Ambitie2025 te implementeren waarin belangrijke strategische vraagstukken spelen. Het onderwijs ontwikkelt zich naar steeds meer vraag gestuurd en gepersonaliseerd in plaats van aanbodgericht, waarbij het collectieve belang en verantwoord burgerschap belangrijker worden. De ambitie is; 'Wendbaar en Veerkrachtig'. Dit gaat veel impact hebben op het onderwijs, de organisatie en de medewerkers. Het vraagt cocreatie met de omgeving en steeds meer werken met data- en technologie.

Wegens het voltooien van de maximale termijn van een huidige toezichthouder is Avans op zoek naar een toezichthouder met financiële expertise die als kundige sparringpartner kan fungeren voor het bestuur in een periode van transformatie. De veranderende vormgeving van het onderwijsmodel met daarin de logistieke uitdagingen en organisatieveranderingen zullen grote logistieke en financiële impact hebben.

Vanwege een goede afspiegeling van de studentenpopulatie en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een migratieachtergrond. Ook strekt bekendheid met of afkomstig zijn uit de regio Brabant tot de aanbeveling.

Organisatiekenmerken
Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Deze kennisinstituten werkten toen al nauw samen onder één College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft leiding aan Avans Hogeschool. De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur, houdt toezicht en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De 61 opleidingen zijn verdeeld over 22 academies, inclusief de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en AD-academie Roosendaal met Hogeschool Zeeland. Avans heeft 6 expertisecentra en ruim 31 lectoraten voor onderzoek. Ruim 35.000 studenten en 3.300 medewerkers en is een van de grotere hogescholen in Nederland. Avans staat al 12 jaar lang in de top 5, waarvan 10 keer op een nummer-1-positie in HBO-Keuzegids of Elsevier-ranking. Avans Hogeschool heeft 6 ondersteunende diensteenheden en 2 stafeenheden. Daarnaast kent Stichting Avans 4 deelnemingen: Avans Contractactiviteiten BV, Avans Hogeschool BV, Stichting ADA Avans-HZ, en Stichting Juridische Hogeschool Avans–Fontys (50%). De Hogeschool heeft een medezeggenschapsstructuur. Medezeggenschap speelt op alle niveaus een belangrijke rol in de besluitvorming binnen de organisatie. Overige informatie over Avans, organisatie, bestuur en governance: https://www.avans.nl/over-avans/organisatie.

Missie en visie
'Wij dagen onze studenten uit en helpen hen om het maximale uit zichzelf te halen en zich te ontwikkelen tot personen die een duurzame bijdrage leveren aan de complexe samenleving waarin zij leven en werken. Wij leveren een structurele en leidende bijdrage aan de kennisontwikkeling en -deling op de thema’s waar de regio zich in specialiseert en ontwikkelt. Bij elke keuze maken we een bewuste afweging waarin de aspecten toekomstgericht, leefbaar en rechtvaardig een rol spelen.' (Jaarverslag 2019, Avans)

Algemene kenmerken Raad van Toezicht
Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Elk lid van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het geheel en dus het totaal van alle besluiten en dient derhalve geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen, met overzicht ten behoeve van een evenwichtig oordeel.

Voor de Raad van Toezicht als geheel en dus ook voor de leden, zijn de volgende zaken van belang:
 • Gevoel voor het functioneren van een maatschappelijke organisatie in een publiek- private context.
 • Binding met talentontwikkeling.
 • Gevoel voor de rol als werkgever en daarin iets kunnen toevoegen.
 • Beschikken over 'zachte' kwaliteiten, zodat er goed teamwork in de Raad van Toezicht mogelijk is.
 • Ervaring met het besturen van complexe organisaties als bestuurder of toezichthouder.
 • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal en internationaal.

Een lid voert zijn taak uit zonder last of ruggespraak, met een onafhankelijke en onpartijdige instelling ten opzichte van alle belangengroepen. De leden dienen zich verbonden te voelen met de Stichting Avans en de zich daarbinnen afspelende (onderwijs-)processen. Daarnaast is het wenselijk dat de leden functioneren (wonen en of werken) in het werkgebied van Avans Hogeschool.

Functie-eisen

Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die over een helikopterview beschikken met daarnaast een specifieke deskundigheid of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht, en zijn in staat om scherpe discussies op collegiale wijze te voeren. Zij hebben goed inzicht in de positie en de rol van het toezichthoudende orgaan en hebben affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Avans Hogeschool.

De algemene vereisten aan leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Analytisch vermogen (academisch denkniveau) en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Ervaring in het aansturen van grote complexe organisaties.
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen en in staat hoofd- van bijzaken te scheiden.
 • Kunnen adviseren over beleid en in staat beleid te toetsen.
 • Beschikkend over relevante en actuele netwerken.
 • Kunnen functioneren in teamverband.
 • Toezicht houden en besturen kunnen scheiden.

Het algemene persoonsprofiel van leden van de Raad van Toezicht is:
 • Betrouwbaar en integer.
 • Kritisch analytisch vermogen.
 • Collegiaal en teamgericht.
 • Gedecideerd en standvastig.
 • Inspirerend.
 • Zakelijk.

Specifieke kenmerken van het te werven lid Raad van Toezicht met bedrijfskundig profiel
Het streven is de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen in één persoon meerdere aandachtsgebieden gecombineerd zijn. In verband met het rooster van aftreden wordt een nieuw lid Raad van Toezicht gezocht met een financieel profiel, tevens lid van de auditcommissie samen met een collega RvT-lid.

De specifieke deskundigheden die worden gevraagd zijn:
 • Financieel specialist met verstand van beleidsrijk begroten en brede ervaring in bedrijfsvoering, control en risicomanagement.
 • Kennis van onderwijsbekostigingssystematiek (1e, 2e en 3e geldstromen) strekt tot aanbeveling.
 • Bewust van en kundig in doelmatige inzet van onderwijsmiddelen.
 • Ervaring in leiding geven aan en/of toezichthouden op organisaties in grote veranderingsprocessen vanwege belangrijke transitie naar meer datagestuurd modulair onderwijs.
 • Kunnen bijdragen aan een professioneel klimaat, waarde gedreven en toekomstbestendig leiderschap in een organisatie met een belangrijke maatschappelijke opdracht en hierbij bewust zijn van boven- en onderstromen.
 • Relevant (regionaal) netwerk en deze in verbinding kunnen brengen met de strategische doelstellingen van Avans.
 • Ervaring met ICT en digitalisering.
 • Ervaring met vastgoed en huisvesting.

Inzet en verwachtingen
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6 maal per jaar. Dit lid zal tevens zitting nemen in de auditcommissie en heeft daarvoor apart 3 tot maximaal 4 vergaderingen. De dynamiek in de huidige Raad van Toezicht is plezierig en open ook in relatie tot het College van Bestuur. De relaties zijn goed, men is integer en zich bewust van de maatschappelijke opdracht. Van het nieuwe lid wordt verwacht dat er constructief, kritisch en met respect wordt gesproken, ook over gevoelige thema’s. Verbindend en in betrokkenheid, maar met voldoende bestuurlijke afstand.

Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht is gewaarborgd volgens de criteria uit de Branchecode Governance Hogescholen. De leden van de Raad van Toezicht en hun familie waren de afgelopen 5 jaar niet in dienst van Avans Hogeschool. Zij zijn geen bestuurslid van een organisatie waarbij het College van Bestuur lid is van de Raad van Toezicht. Zijn niet werkzaam bij het ministerie van OCW. En hebben geen aandelen in een vennoot van Avans Hogeschool.

Bezoldiging
Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen.

Procedure
De Raad van Toezicht van Avans Hogeschool laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over Avans Hogeschool, de Raad van Toezicht en de positie kun je contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (06 515 262 55).

Je kunt je interesse kenbaar maken door uw brief en cv in te sturen via het sollicitatieformulier. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 20 september met als doel de nieuwe toezichthouder per 1 januari 2022 te laten starten.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.