Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

TWEE LEDEN ADVIESCOLLEGE

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is de brancheorganisatie van geneesmiddelenbedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De Vereniging heeft 44 leden.

8 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zijn zich bewust van hun grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is hun verantwoordelijkheid om innovatieve behandelingen te blijven ontwikkelen en beschikbaar te houden voor patiënten. Dit onderstrepen zij met het ondertekenen van een Code.

De Code biedt handvatten voor het implementeren van de kernwaarden van onze Vereniging. Integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit: het zijn onze leden die dit in praktijk moeten brengen. De Code is onderdeel van de lerende cultuur in onze sector, en een uitgangspunt om de verdere dialoog aan te gaan in onze sector en met de samenleving.

Alle leden zijn gebonden aan de Code. Een onafhankelijk, extern adviescollege zal de implementatie van de Code beoordelen en monitoren of leden zich aan de Code houden.

Organisatie

Taken en samenstelling van het Adviescollege
Het onafhankelijk Adviescollege houdt toezicht op naleving van de Code en adviseert over ontwikkeling en verbetering van de Code. Het Adviescollege beoordeelt de zelfevaluaties en neemt kennis van adviesaanvragen die vanuit het bestuur of individuele leden worden voorgelegd. Deze adviesaanvragen worden behandeld overeenkomstig het Reglement, waarin de uitgangspunten van een eerlijke procesvoering en de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die gelden binnen de Verenging, zijn vastgelegd.

Het Adviescollege heeft de volgende taken:

 • Het toezicht houden op de verklaringen en zelfevaluaties van leden van de Vereniging dat zij de Code naleven en zo nodig daar verder navraag naar doen (beoordeling ontvankelijkheid);
 • Het monitoren van de voortgang van implementatie van de Code bij leden;
 • Het uitbrengen van een adviesoordeel over de gedragingen van een of meer leden op basis van een (doorgeleid) verzoek van een van de organen van de Vereniging;
 • Het kennisnemen van signalen tegen een of meer leden van de Verenging, die bij haar zijn ingediend door een of meer leden of door organen van de Vereniging, overeenkomstig het daaromtrent in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging bepaalde en het uitbrengen van een adviesoordeel daarover;
 • Het gevraagd of ongevraagd beleidsmatig advies geven over een bepaald thema of een bepaalde ontwikkeling in relatie tot de Code. Hierbij kan het Adviescollege deskundigen raadplegen of een deskundigencollege samenstellen en vragen input te leveren;
 • Het gevraagd of ongevraagd adviseren over concrete wijzigingen van de Code;
 • Het jaarlijks schrijven van een verslag, met daarin een beschrijving van de bevindingen over de naleving van de Code, van de adviesoordelen die zijn gegeven, van de adviezen over de verdere ontwikkeling van de Code en een verantwoording van de uitvoering van de taken van het college in het voorafgaande jaar. Het jaarverslag wordt uitgebracht aan de algemene ledenvergadering van de
  Vereniging en zal worden gepubliceerd.

Door de jaarlijkse cyclus van beoordelingen van zelfevaluaties en het jaarverslag, is de Code voortdurend in ontwikkeling. Op basis van bevindingen kan het Adviescollege wijzingen van de Code voorstellen die door de ledenvergadering van de Vereniging kunnen worden aangenomen en daarmee onderdeel worden van de jaarlijkse zelfevaluatie.

Het Adviescollege wordt bijgestaan door een onafhankelijk secretariaat/secretaris.

Het Adviescollege bestaat uit drie leden. De leden worden benoemd door het bestuur van de Vereniging, met instemming door de Algemene Ledenvergadering. De benoemingstermijn is drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Benoeming is op persoonlijke titel. Het Adviescollege oordeelt zonder last of ruggespraak.

Functie

Werkwijze adviescollege
Alle bedrijven die lid zijn van de VIG onderschrijven de Code. In de Code staan de afspraken waar de bedrijven zich aan moeten houden. Elk lidbedrijf maakt jaarlijks zelf een assessment of, en in welke mate zij de gemaakte afspraken hebben gehaald. Het zelfassessment is een compact rapport met links naar achterliggende documenten. Op basis van de zelfassessments kan het adviescollege besluiten tot het doen van bedrijfsbezoeken (visitaties). Het is niet de bedoeling om alle bedrijven jaarlijks te bezoeken, indicatief zijn dat er 3 of 4 per jaar.

Binnen de Vereniging geldt als uitgangspunt dat leden eerst onderling overeenstemming proberen te bereiken over een vermeende inbreuk op de Code, voordat een signaal wordt ingediend bij het Adviescollege. Ook wordt van de leden gevraagd dat wanneer mogelijke signalen over diens correcte naleving van de Code kunnen opkomen, zij het bestuur van de Vereniging daar zo spoedig mogelijk en bij voorkeur vooraf van op de hoogte stellen. Indien een signaal wordt voorgelegd aan het Adviescollege, past het bij de behandeling daarvan hoor en wederhoor toe. Het Adviescollege kan zich, bij haar onderzoek van het signaal, doen bijstaan door deskundigen of extern deskundigenadvies inwinnen (zoals bij de Codecommissie van de CGR). De Code heeft geen externe werking waarop derden een beroep kunnen doen.

Het Adviescollege geeft een adviesoordeel aan de Vereniging (het bestuur), waarin het kan voorstellen een of meer maatregelen te treffen. Het adviesoordeel kan het volgende inhouden:
In geval het Adviescollege vindt dat een lidbedrijf zich niet aan de Code heeft gehouden kan het een of meerdere sancties voorstellen. Dit kan variëren van een stimuleringsmaatregel om de naleving van de Code te verbeteren, tot interne of externe publicatie. Uiteindelijk kan ook het advies worden gegeven voor schorsing of beëindiging van het lidmaatschap.

Het tijdsbeslag voor de leden van het Adviescollege is tussen de 6 á 8 dagen per jaar.
Het tijdsbeslag voor het onafhankelijke secretariaat is 15 á 20 dagen per jaar.

Functie eisen

Profielschets
Leden van het Adviescollege voldoen aan het volgende profiel:

 • een onafhankelijke positie (en worden als zodanig gezien), gezaghebbend, betrouwbaar en integer;
 • kennis van de gezondheidszorg in algemene zin;
 • interesse in geneesmiddelen en de inzet daarvan in het zorgproces;
 • affiniteit met zelfregulering en de toegevoegde waarde daarvan ten opzichte van wetgeving;
 • feeling voor politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, onder meer met betrekking tot transparantie, kwaliteit, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • het vermogen zich niet te veel te laten leiden door incidentele gebeurtenissen, maar strategisch te kunnen denken en zich te richten op visie en lange-termijn doelstellingen;
 • ervaring met en kennis van publieke en bestuurlijke kwesties.


Voor de voorzitter van het Adviescollege geldt nog in het bijzonder:
∙ charismatische persoonlijkheid en bruggenbouwer;
∙ bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een voorzittersfunctie;
∙ representatief zijn in de richting van media, politiek, stakeholders.

We streven een diverse samenstelling van het Adviescollege na.

Daarbij zien wij drie soorten profielen:
∙ profiel: geneesmiddelensector;
∙ profiel: samenleving/maatschappij;
∙ profiel: zelfregulering/juridisch.

Competenties:

 • Het op betrouwbare en gezaghebbende wijze representeren van de Code van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen;
 • Analytisch vermogen teneinde te komen tot een objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming, een en ander rekening houdend met de verschillende belangen van lidbedrijven en maatschappelijke sentimenten;
 • Het kunnen uitdragen en borgen van de Code van de Vereniging in de richting van de aangesloten leden en overige stakeholders;
 • In staat zijn tot een heldere mondelinge en schriftelijke uiteenzetting -onder andere in de media-van het doel van de Code;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, ook op ministerieel niveau.

Aanbod
De voorzitter en leden van het Adviescollege ontvangen een passende, jaarlijkse vergoeding. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding.

Solliciteren
Interesse in deze functie? Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV.
De vacature is opengesteld op vrijdag 20 september 2019.
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 18 oktober 2019.

Procedure
Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman.

U reageert via de website www.bestman.nl.
Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv, die u uploadt via de website.
Uw cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.
Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Heeft u zelf geen interesse in deze functie, schroomt u niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen.

Planning
In week 47 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan de selectiecommissie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.
In week 48 vinden de selectiegesprekken plaats bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

De precieze datum waarop de selectiegesprekken gevoerd worden volgt zo spoedig mogelijk.

U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden door te klikken op ‘Solliciteren’.

Meer informatie
Voor informatie over profiel & procedure, belt u met Gert-Jan Jongkind, telefoonnummer: 06-50244791.