1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

ERLY, the consulting company zoekt voor de Woningstichting, een klantgerichte woningcorporatie in Wageningen, een betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met brede kennis van volkshuisvesting

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Wageningen, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Agendacommissie

De Woningstichting heeft geen huurdersvereniging, maar een agendacommissie. De agendacommissie stimuleert de huurders om mee te denken en bestaat uit huurders én medewerkers van de woningstichting. Samen bepalen zij op welke thema’s zij betrokken zijn, of en hoe de huurders hiervan op de hoogte moeten worden gebracht en op welke manier van inbreng van huurders hierover op zijn plaats is. De agendacommissie signaleert, coördineert en faciliteert, maar neemt geen beslissingen over de thema's. Per thema kunnen betrokken huurders meepraten in een themagroep. De themagroep neemt de beslissingen en schrijft, zo nodig, een advies over dat thema. Per jaar zijn ongeveer 25 huurders actief in een themagroep. De agendacommissie houdt in de gaten hoe het proces verloopt.

Eind maart 2018 ontstaat er in de Raad van Commissarissen van de Woningstichting op basis van het rooster van aftreden, een vacature voor een lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. In deze profielschets wordt nadere informatie verstrekt over de Woningstichting, de agendacommissie, de Raad van Commissarissen en het gewenste profiel van het nieuwe lid op voordracht van de huurders. De huurders en de Raad van Commissarissen van de Woningstichting zullen in deze procedure gezamenlijk optrekken.

Raad van Commissarissen

De RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit en de algemene gang van zaken binnen de Woningstichting. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat de Woningstichting zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvC van de Woningstichting bestaat uit vijf leden. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.

Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor het nieuwe lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.

Functie-eisen

Profiel

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn. Tevens heeft hij/zij een visie op het versterken van huurdersparticipatie en vindt het inspirerend om hierbij als klankbord te fungeren. Hij/zij heeft respect voor de wijze waarop de huurdersorganisatie nu georganiseerd is en de werkwijze van de agendacommissie. Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC dat:

 • Betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijke veld goed weet te duiden;
 • Op de hoogte is van recente ontwikkelingen in de corporatiesector en een duidelijke visie heeft op de volkshuisvesting;
 • Kennis heeft van de (lokale) woningmarkt en de bijbehorende opgaven voor de Woningstichting in relatie tot de doelgroep;
 • Kennis en ervaring heeft van het maatschappelijk en politiek speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
 • Ervaring heeft met samenwerking met gemeenten;
 • Een visie heeft op het voorraadbeleid en duurzaamheid in relatie tot de doelgroep;
 • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
 • Kennis heeft van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Woningwet en BTIV 2015;
 • Bij voorkeur lokale of regionale binding heeft.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC op voordracht van de huurders bij de Woningstichting? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39200. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC op voordracht van de huurders bij de Woningstichting zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

De Woningstichting is een klantgerichte woningcorporatie in Wageningen met ongeveer 5.200 woningen en 700 andere verhuureenheden. De Woningstichting is er voor mensen die door inkomen of andere omstandigheden moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Met een team van enthousiaste en betrokken medewerkers wordt op professionele en efficiënte wijze invulling gegeven aan de werkzaamheden. Naast het verhuren, onderhouden, renoveren en bouwen van goede woningen streeft de Woningstichting in nauwe samenwerking met haar netwerkpartners ernaar om zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van haar huurders en te zorgen voor een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving.