1. Vacatures
 2. Lid College van Bestuur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid College van Bestuur

Voor Hogeschool Inholland zoekt Chasse Executive Search een vakkundig, doortastend en verbindend lid van het College van Bestuur met de portefeuille Onderwijs & Onderzoek.

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Jouw rol
Het College van Bestuur functioneert als collegiaal bestuur en geeft leiding aan de hogeschooldirecteuren (die leiding geven aan een domein en een vestiging) en stafhoofden (centrale diensten). Het CvB voert gezamenlijk overleg met de Hogeschool Medezeggenschapsraad. Zowel de voorzitter als beide leden vertegenwoordigen de hogeschool extern; dit doen zij in goed onderling overleg en aanvullend op elkaar en de directeuren. De verschillende inhoudelijke portefeuilles zijn onderling verdeeld en daarnaast treedt elke bestuurder op als bestuurlijk accountmanager voor twee regio’s.

De vacature betreft verantwoordelijkheid voor het Onderwijs- en Onderzoeksbeleid. De definitieve portefeuilleverdeling binnen het College van Bestuur zal opnieuw worden vastgesteld na de benoeming van het nieuwe lid van het College van Bestuur. De huidige portefeuilleverdeling vormt het uitgangspunt waarbij accentverschuivingen mogelijk zijn.

De opgave
De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren vloeien voort uit het vervolg op het Instellingsplan ‘Durf te leren’ (2016-2022), waarin de ambities van Inholland verwoord staan. In 2018 is het huidige plan geëvalueerd en bijgesteld. De visitatie door een onafhankelijk panel op deze midterm review was positief; de aanbevelingen ter verdere versterking zijn verwerkt in de tweede helft van de planperiode. Inholland staat er goed voor. Studenten zijn tevreden en trots op hun hogeschool. Tegelijkertijd komt dit nog onvoldoende naar voren ten opzichte van andere hogescholen (NSE, HBO Keuzegids) en is de ambitie om dit te verbeteren. Medewerkers hebben hernieuwd zelfvertrouwen en nemen van daaruit initiatief tot kwaliteitsverbetering, onderwijsinnovatie en intensievere onderlinge samenwerking. Inmiddels is het proces gestart om tot een nieuw strategisch plan te komen.

Inholland is een financieel gezonde hogeschool. De eerstejaars instroom is de afgelopen jaren sterk toegenomen en vanaf 2019 nemen op totaal niveau de studentenaantallen eveneens toe, wat gunstig is. De toename heeft zich voorgedaan op alle vestigingen en vertaalt zich in toegenomen marktaandeel (en bekostiging). Stijging van de baten is daarnaast te verwachten als gevolg van de middelen die vrijkomen voor de Kwaliteitsafspraak (KA). Inholland heeft de NVAO toets voor de Kwaliteitsafspraak glansrijk doorstaan. Het plan heeft draagvlak binnen de hogeschool en is nauw verbonden met de strategie. Alle opleidingen zijn onvoorwaardelijk geaccrediteerd; ook het onderzoek wordt goed geëvalueerd (via de BKO werkwijze van de Vereniging Hogescholen).Tevens worden de financiële middelen als onderdeel van het NPO ingezet voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

De komende jaren staan in het teken van het onderwijsvernieuwing volgend op de bijgestelde onderwijsvisie ‘Inholland Professional’ en de Kwaliteitsafspraak. Dit is een visie op de afgestudeerde student, waarbij naast onderwijskundige vernieuwing de toenemende invloed van technologie en digitalisering een belangrijke plaats inneemt. Ook ligt er een opgave om te komen tot een bijgestelde strategische HR agenda die aansluit bij de inhoudelijke uitdagingen op het terrein van digitalisering en ‘war on talent’. Naast het werven van voldoende personeel (zeker in domeinen waar sprake is van arbeidsmarktkrapte), gaat het erom medewerkers te laten uitgroeien tot rolmodellen: de arbeidsmarkt vraagt om wendbare afgestudeerde professionals en dat geldt dus ook voor de eigen mensen. Op alle vlakken is het belangrijk de kwaliteit niet alleen vast te houden maar verder te verbeteren.

Inholland realiseert een nieuwe vestiging in Amsterdam in de nieuw te ontwikkelen Sluisbuurt op Zeeburgereiland: Campus aan het IJ. Het aanbestedingstraject is inmiddels gevolgd met als doel om na schooljaar 2022/23 het nieuwe gebouw in gebruik te gaan nemen.

Last but not least, wil het College van Bestuur samen met de directeuren en stafhoofden verder bouwen aan vertrouwen en verbetering van de samenwerking tussen de domeinen en de staven, met als doel de organisatie te ondersteunen bij het verwezenlijken van de visie en missie. Daarbij beweegt de organisatie van rule based naar principle driven.

Wie ben jij
De opgave waar Inholland voor staat en de huidige samenstelling van het CvB-team vragen om een nieuwe Inholland-collega die vakkundig, doortastend en verbindend is.

Het nieuwe Lid CvB dient een bestuurlijke oriëntatie te combineren met goede kennis van onderwijs- en onderzoeksbeleid, waarbij vanzelfsprekend een ruime ervaring in het onderwijs en het HBO in het bijzonder aanwezig is (vakkundig). Zij/hij (hierna: zij) weet op grond van een gedragen visie op zowel onderwijs als onderzoek de ambitieuze vernieuwingsagenda te realiseren. Fungeert uitermate slagvaardig in een complexe, grote organisatie en is de motor achter innovatie en weet deze ook te versnellen (doortastend). Dit alles in nauwe samenwerking met de overige leden van het CvB en op grond van verbinding: zowel mensgericht als – met name – verbindend op de inhoud (verbindend).

Zij is een collegiaal, op samenwerking gerichte bestuurder, met een autonoom profiel, ter zake kundig, daadkrachtig en koersvast, communicatief en verbindend, analytisch, nodigt uit tot nadenken en het nemen van initiatief, durft te prikkelen en is daarbij in staat vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Brengt scherpte en lef in het onderlinge debat, maar weet met humor ook te relativeren. Heeft een open houding en is reflectief op effectiviteit van eigen functioneren. Zij overziet de complexiteit van een organisatie als Inholland.

Zij begrijpt hoe bestuurlijke processen binnen het publiek maatschappelijke veld verlopen, kan goed onderhandelen, is scherp op de bal en zacht op de relatie. Zij is een netwerker en heeft goed gevoel bij het verbinden van het werkveld op strategisch niveau. Heeft oog voor het uitbouwen van de markt voor Leven Lang Ontwikkelen en laat ruimte voor fouten binnen de marges om te leren.

Aan de gezochte kandidaat worden onder meer de volgende functie-eisen gesteld:

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Ruime ervaring in zowel het onderwijs als onderzoek en het HBO in het bijzonder. Kent de dynamiek in het hoger onderwijs en complexe onderwijsorganisaties
 • Gedegen kennis van thema’s die spelen binnen zowel het (hoger) onderwijs als praktijkgericht onderzoek en combineert dit met kennis en ervaring met (het leidinggeven aan) praktijkgericht onderzoek.
 • Strategisch denker met visie op de toekomst, visie op onderwijs en visie op onderzoek. Een frisse denker. Is een motor achter onderwijsinnovatie en versnelt deze.
 • Complementair aan bestaande team (College van Bestuur en het directieteam)
 • Beschikt over relevante netwerken of in staat om deze snel op te bouwen.
 • Oog voor verbinding van het primair proces en ondersteuning.
 • Heeft een heldere opvatting over het managen van verandering en transitie en de gevolgen voor organisatieontwikkeling.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een kandidaat die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Geeft richting, creëert draagvlak en commitment. Is daarbij doortastend en kan slagvaardig zijn in een complexe, grote organisatie.
 • Is sparringpartner voor de onderwijsorganisatie, faciliteert.
 • Weet samenwerking te versterken en blokkades weg te nemen, stimuleert en inspireert co-creatie. Heeft impact en executiekracht.
 • Verbindende kwaliteiten, intern en extern, bouwt aan relaties.
 • Ziet externe kansen en weet deze te benutten, verbindt buiten- en binnenwereld
 • Ambitieus, besluitvaardig, daadkrachtig, resultaatgericht
 • Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit.
 • Heeft charisma. Prettige persoonlijkheid.
 • Heeft oog voor de aansluiting van beleid op de praktijk.

Hogeschool Inholland staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Kandidaten putten kracht uit diversiteit en durven te onderzoeken wat dit vraagt van de eigen vaardigheden en die van de organisatie als geheel.

Wat bieden wij
De bezoldiging van het College van Bestuur is gebonden aan de WNT-bezoldigingsmaximum voor het Hoger Onderwijs, klasse G.

De leden van het College van Bestuur worden voor een termijn van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Jouw werkomgeving
Werken bij Hogeschool Inholland betekent werken in een omgeving waarin onze studenten én medewerkers centraal staan. Er is een mentaliteit van lef hebben, een leven lang leren en buiten gebaande paden durven treden. Binnen Hogeschool Inholland versterken medewerkers elkaar door interdisciplinair en interprofessioneel te werken en diversiteit in te zetten als kracht. Wij leiden zelfstandig denkende professionals op die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

Hogeschool Inholland behoort tot één van de beste randstadhogescholen. Inholland heeft zes onderwijsdomeinen. Vanaf acht locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigt zij haar studenten aan om door te groeien tot flexibele, vakbekwame en zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken.

De focus van Hogeschool Inholland ligt de komende jaren op het onderwijs kwalitatief nog een stap verder brengen door te investeren in de samenwerking met de beroepspraktijk, overheden en maatschappelijke partners om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Dat doet zij onder andere door de inzet van kwalitatieve beroepsproducten, activerend onderwijs, leergemeenschappen en technologie. Deze integrale aanpak heeft als doel intensief en uitdagend onderwijs te realiseren om studenten op te leiden tot échte Inholland-professionals. De docenten, onderzoekers én ondersteuners van Inholland zijn daarin rolmodel.

Sollicitatieproces
Chasse Executive Search begeleidt de procedure voor Inholland. Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar en op te vragen via info@chassesearch.nl. Het functieprofiel bevat tevens nadere informatie over de planning en procedure. Deadline voor de schriftelijke sollicitatie via info@chassesearch.nl met motivatie en curriculum vitae is vrijdag 3 december 2021.