1. Vacatures
 2. Rijn IJssel
 3. Twee leden Raad van Toezicht - Rijn IJssel

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee leden Raad van Toezicht - Rijn IJssel

Rijn IJssel is op zoek naar twee leden Raad van Toezicht - onderwijskundig en een bedrijfseconomisch profiel

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Arnhem, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

De uitdaging

Partners at Work zoekt in opdracht van Rijn IJssel twee nieuwe leden raad van toezicht met respectievelijk een onderwijskundig profiel en een bedrijfseconomisch profiel.

Gelijktijdig is Partners at Work gevraagd om een nieuw Lid college van bestuur te werven.

Rijn IJssel is een moderne en dynamische onderwijsomgeving, samen met 1.400 gedreven collega’s werkt zij aan de toekomst van zo’n 12.000 studenten. Met meer dan 160 opleidingen, verdeeld over 27 vestigingen in Arnhem en omgeving biedt Rijn IJssel uitdaging en een werkomgeving die huidige collega’s beschrijven met woorden als ‘betrokken’, ‘innovatief’, ‘flexibel’, ‘infomeel’.

Over de organisatie, de herijking van de huidige strategie

Rijn IJssel is een organisatie in ontwikkeling. De huidige strategische agenda, ook wel ‘Kwaliteitsagenda’ genoemd, kent een looptijd tot eind 2022. Ten behoeve van de periode daarna is Rijn IJssel gestart met een strategietraject om te komen tot een nieuwe, dan wel herijkte strategie. Het doel is om voort te bouwen op de Kwaliteitsagenda en te komen tot een wendbare organisatie met een toekomstbestendige strategie, die inspeelt op een snel veranderende omgeving.

De belangrijkste thema’s die de komende jaren de aandacht vragen zijn onder meer de inrichting van het onderwijs, burgerschap, leven lang ontwikkelen, jongeren in een kwetsbare positie, digitalisering, de verbinding van de regio en de uitrol van het langetermijnhuisvestingsplan.

Voor meer informatie: geïntegreerd Jaardocument 2020 en de website http://www.rijnijssel.nl.

RIJk Onderwijs

In 2013 is Rijn IJssel van start gegaan met een nieuwe innovatieve onderwijsvisie getiteld RIJk onderwijs. Een onderwijsvisie gericht op flexibel en gepersonaliseerd leren waarbij zelfregie van de student, contextrijk leren gebaseerd op levensechte beroepssituaties centraal staat. Deze strategie is verder uitgewerkt in de kwaliteitsagenda, ‘RIJk in de Regio’. Rijn IJssel heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke keuzes gemaakt. Naast de keuze voor RIJk Onderwijs, met daarbij een centrale rol voor de professional als loopbaancoach van de student, zet Rijn IJssel in op moderne leeromgevingen, met passende digitale middelen én een moderne, rijke en bij het onderwijs passende inrichting van gebouwen. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het langetermijnhuisvestingsplan. Met RIJk Onderwijs creëert Rijn IJssel de mogelijkheid, nog meer dan voorheen, de grote diversiteit aan studenten (starters, herstarters, doorstarters) van goed, passend en toekomstgericht onderwijs te voorzien. Rijn IJssel vindt het belangrijk voor iedereen in de regio een passend aanbod te hebben. Zo betrekt Rijn IJssel het werkveld bij de ontwikkeling van het onderwijs: Rijn IJssel werkt samen bij de uitvoering ervan en vraagt reflectie op de kwaliteit.

Het RIJk onderwijsconcept vraagt om een andere manier van werken. Om de werkomgeving zo goed mogelijk af te stemmen op de wijze waarop medewerkers werken, kiest Rijn IJssel voor het principe van ‘activiteit gerelateerd werken’. Eenieder kiest een werkplek die past bij de activiteit die hij/zij op dat moment uitvoert. Dat wordt bij Rijn IJssel: Lekker Werken genoemd.

Rijn IJssel positioneert zich als een verbindende factor in de regio en op samenwerking gericht. Rijn IJssel werkt verspreid over 27 locaties. De meeste locaties liggen in Arnhem, verder zijn er locaties in Wageningen, Zevenaar, Bemmel, Renkum, Ulft, Nijmegen en Dieren.

De 1.400 medewerkers van Rijn IJssel bieden onderwijs aan zo’n 12.000 mbo-studenten en zo’n 1500 vavo-, ISK-, educatie- en entree-studenten in een veilige en kleinschalige leeromgeving.

De opleidingen zijn samengebracht in zeven clusters van grotendeels verwante kwalificatiedossiers:

 1. CIOS & Veiligheid - opleidingen in de vakgebieden Sport & Bewegen en Veiligheid;
 2. Creatieve Industrie - opleidingen in de vakgebieden Mode & Design, Media, DTP & Sign, Events, Make-Up & Hair artist en Podiumkunsten;
 3. Economie & Uiterlijke Verzorging - opleidingen in de vakgebieden Commercieel, Business & Retail, Business & Specials, Marketing, Communicatie en Management, Haarverzorging, Wellness, Schoonheidsverzorging & Pedicure, Zakelijke Dienstverlening;
 4. Entree & Maatwerk - vavo, ISK, Educatie en Entree-opleidingen (en contractonderwijs);
 5. Techniek & ICT - opleidingen in de vakgebieden Gebouwde omgeving, Laboratoriumtechniek, ICT en Engineering & Mobiliteit;
 6. Vakschool Wageningen - opleidingen in de vakgebieden Bakkerij & Facilitair, Horeca en Toerisme & Logistiek (momenteel alleen luchtvaart);
 7. Zorg & Welzijn - opleidingen in de vakgebieden Assistenten Gezondheidszorg, Helpende, Verpleegkundige, Verzorgende, Maatschappelijke zorg, Onderwijsassistent & Pedagogisch Werk en Sociaal Werk.

Bestuur en Management, toezicht, Medezeggenschap

 • Het college van bestuur (tweehoofdig) ziet toe op de (onderwijs)kwaliteit en continuïteit van de instelling, stuurt de organisatie in collegialiteit aan en is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Rijn IJssel. Dit houdt in dat het college verantwoordelijk is voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de aantoonbare kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten.
 • De voortgang van de strategische doelen wordt jaarlijks met de directeuren van de clusters en de stafmanagers geëvalueerd en beoordeeld. Op basis van deze evaluatie stelt het college van bestuur jaarlijks een kaderbrief op die de directeuren en stafmanagers vertalen in de clusters en teamplannen.
 • Besluitvorming in het college van bestuur vindt plaats op basis van consensus en eenduidige verantwoordelijkheden. Gezamenlijk rapporteren de bestuurders aan de raad van toezicht.
 • De raad van toezicht bestaat thans uit zes personen. De raad van toezicht kent vier commissies: remuneratiecommissie, onderwijscommissie, auditcommissie en governancecommissie.
 • De raad van toezicht houdt toezicht op de kwaliteit en het beleid van het bestuur en het besturen van Rijn IJssel. De raad staat het college van bestuur met raad ter zijde. Daarbij hoort het toezicht houden op een goed functionerend en samenwerkend college van bestuur;
 • De raad van toezicht ziet toe op het realiseren van de doelstellingen uit het strategisch beleid, op het realiseren van de maatschappelijke opdracht.
 • De raad benoemt en ontslaat leden van het college van bestuur. Naast de werkgeversfunctie tonen de leden van de raad zich als deskundig gesprekspartner en adviseur van het college van bestuur. De werkzaamheden van de raad van toezicht vergen daarnaast van de leden ook specifieke deskundigheden.
 • De raad van toezicht ziet toe op de professionaliteit en kwaliteit van het werk van de bestuurder(s) en op het integer handelen door het college van bestuur;
 • Leden van de raad van toezicht zijn, na evaluatie en bespreking van hun rolvervulling eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar. Voor leden van de raad van toezicht geldt geen leeftijdgrens.
 • Medezeggenschap: Rijn IJssel heeft een ondernemingsraad en een studentenraad. Er bestaat een constructieve relatie van het college van bestuur en de raad van toezicht met de brede medezeggenschap.

Functie-eisen

Over de vacature

Medio 2022 komen er twee posities vacant vanwege het verstrijken van de tweede zittingstermijn van de voorzitter raad van toezicht en het lid raad van toezicht met een onderwijskundig profiel. De positie van voorzitter wordt alsdan intern ingevuld door het huidige lid Jan Kees Cappon.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op de diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen. De raad van toezicht wordt in ieder geval samengesteld op basis van algemene toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met een spreiding in deskundigheden, achtergronden en competenties. Bij de vervulling van de vacatures zal rekening worden gehouden op de totstandkoming van een evenwichtige man/vrouw verhouding en culturele diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht.

Beide leden nemen zitting in de raad van toezicht op voordracht van de ondernemingsraad.

Profiel (leden) raad van toezicht;

De raad

 • ontwikkelt zich op een wijze die past bij een lerende organisatie en de ontwikkelingsgerichtheid van Rijn IJssel;
 • is breed en gevarieerd samengesteld ten einde de maatschappelijke legitimatie, de kritische zin, de onafhankelijkheid en de adviesrol te versterken;
 • beroept zich in zijn toezichthoudende rol nimmer op een gebrek aan deskundigheid, noch collectief, noch als lid afzonderlijk.

De leden van de raad

 • zijn in staat onafhankelijk en kritisch te functioneren. Zij houden integraal toezicht en wegen belangen af. Onafhankelijkheid verhoudt zich niet met een deelbelang, een representatie van een groep stakeholders of andere belanghebbenden;
 • participeren actief in maatschappelijke verbanden en volgen maatschappelijke, sociaaleconomische processen, culturele en levensbeschouwelijke en politieke ontwikkelingen op de voet. Zij hebben kennis van het onderwijs en belangstelling voor de regionale ontwikkeling van het gebied waarin Rijn IJssel actief is. Door ervaring hebben ze gevoel voor een complexe organisatie met zelfstandig werkzame professionals.
 • beschikken in gezamenlijkheid onder meer over de volgende kwaliteiten:
  • affiniteit met (het ontwikkelen/opleiden van) de doelgroepen van Rijn IJssel en onderkennen en onderschrijven van het maatschappelijk belang daarvan;
  • ervaring met het interpreteren van financiële stuurinformatie;
  • het kunnen beoordelen van de risico’s van de instelling;
  • aandacht voor aspecten van continuïteit, kwaliteit en identiteit;
  • gevoel voor de besturing op cultuur, waarden, gedrag en reputatie;
  • het kunnen beoordelen van de wijze waarop de instelling communiceert en zich positioneert;
  • het kunnen beoordelen van het functioneren van het bestuur;
  • het kunnen beoordelen van de juridische aspecten van fusie, verzelfstandiging en samenwerkingsverbanden;
  • het kunnen beoordelen van strategisch HR-beleid.
 • toezicht houden is anders dan executief verantwoordelijk zijn, het betekent o.a.:
  • strategisch en fundamenteel kunnen meedenken;
  • het alert houden van het college van bestuur;
  • het complementair vervullen van de gewetensfunctie;
  • het voeren van een openhartige en aandachtsvolle dialoog;
  • kritisch en constructief kunnen bevragen;
  • kunnen beoordelen en toetsen op basis van relatief weinig informatie;
  • heldere normen kunnen formuleren waaraan het beleid van Rijn IJssel getoetst wordt;
  • open en toegankelijke houding, reflectief;
  • gevoel hebben voor precaire situaties en onderstromen en die kunnen benoemen;
  • kunnen initiëren, aanzwengelen van de noodzakelijke dialoog;
  • initiatief nemen ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;
  • royaal en flexibel beschikbaar zijn voor deze functie.

Kenmerken voor beide profielen:

Het lid

 • is in staat met een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand het college van bestuur op inspirerende wijze terzijde te staan;
 • heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder of commissaris;
 • functioneert soepel in een complex politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld;
 • heeft een verbindend karakter en is sterk in interpersoonlijke contacten;
 • Tenminste 1 van de nieuw te werven leden is in beginsel bereid en in staat om te zijner tijd het voorzitterschap van de raad van toezicht te bekleden;
 • De leden zijn bereid om zich blijvend te ontwikkelen op relevante kennisterreinen;
 • Ten minste een van de leden heeft expertise op het gebied van vastgoed;

Specifieke kenmerken voor het onderwijskundig profiel

Het lid

 • wordt benoemd in de onderwijscommissie van de raad van toezicht;
 • heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of directie-ervaring in het onderwijs en heeft een actief netwerk, bij voorkeur ook in het werkgebied van Rijn IJssel;
 • is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het beroepsonderwijs bij voorkeur in het MBO. Is in staat om de visie van Rijn IJssel op het gebied van onderwijs te beoordelen;
 • heeft gevoel voor innovatie en digitalisering binnen het onderwijs en dan specifiek voor Rijn IJssel;
 • is in staat om cijfers over de kwaliteit van het onderwijs op zijn merites te beoordelen;
 • heeft inzicht in en begrip van de samenhang tussen voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger/wetenschappelijk onderwijs;
 • heeft inzicht in de onderwijskundige samenhang van alle onderdelen van de organisatie;
 • onderkent het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en (overheids)instellingen;
 • heeft inzicht in ‘Leven Lang Ontwikkelen’.

Specifieke kenmerken voor het financieel-bedrijfskundig profiel

Het lid

 • wordt benoemd in de auditcommissie van de raad van toezicht;
 • heeft bij voorkeur een bedrijfseconomische achtergrond (bijvoorbeeld als chief financial officer, concern controller of accountant);
 • heeft ervaring in grote complexe (dienstverlenende) organisaties;
 • heeft ervaring/affiniteit met met ICT en digitaliseringsvraagstukken;
 • beschikt over politiek-bestuurlijke ervaring en heeft een actief netwerk op dat vlak;
 • bij voorkeur aantoonbare affiniteit met het (beroeps)onderwijs.

Honorarium

Het lid van de raad van toezicht van Rijn IJssel ontvangt een honorarium dat passend is bij een uit publieke middelen bekostigde onderwijsinstelling.

Over de procedure

Rijn IJssel laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Jurjaan Bitterlich, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten aan de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie, benoemingsadviescommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen, screening en een Talenten en Motivatie Analyse.

Indien je interesse hebt in deze vacature upload dan je CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/

De uiterste reactietermijn is: 17 januari 2022.

Voor nadere informatie over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen of Jurjaan Bitterlich op 035 - 548 0760. Of een email sturen naar n.vanhelsdingen@partnersatwork.nl of j.bitterlich@partnersatwork.nl