1. Vacatures
 2. Wesselo & Partners
 3. Plaatsvervangend Commandant/ Sectormanager

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Plaatsvervangend Commandant/ Sectormanager

De Commandant van de Brandweer Amsterdam-Amstelland is op zoek naar een samenwerkende, verbindende, ontwikkelingsgerichte, durf en lef tonende, naar buiten gerichte Plaatsvervangend Commandant/Sectormanager.

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Plaatsvervangend Commandant/Sectormanager

De Commandant van de Brandweer Amsterdam-Amstelland is op zoek naar een samenwerkende, verbindende, ontwikkelingsgerichte, durf en lef tonende, naar buiten gerichte Plaatsvervangend Commandant/Sectormanager.

Plaats in de organisatie

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft het volgende geconstateerd:

 • De modernisering van de brandweer tot een open, flexibele en diverse organisatie is onverminderd noodzakelijk. De ingezette koers uit de Transitieovereenkomst en het Manifest wordt dan ook voortgezet.
 • De modernisering stagneert door een groot gebrek aan vertrouwen in en tussen vrijwel alle geledingen. Voor de toekomst van de brandweerorganisatie is het van groot belang dat het onderlinge wantrouwen wordt doorbroken.

Samen met de Commandant vormen de drie sectormanagers de korpsleiding. Er bestaat een vacature voor plaatsvervangend commandant tevens sectormanager Risicobeheersing en Preparatie. Naar aanleiding van de Quick Scan zal de plaatsvervangend commandant/sectormanager de specifieke opdracht krijgen om, samen met de overige leden van de korpsleiding, de noodzakelijke verbeteringen door te voeren in het overlegklimaat met de OR en het onderlinge vertrouwen in en tussen de verschillende geledingen te versterken. Het gaat daarbij vooral om verbinden en vertrouwen realiseren. Hiermee wil men bereiken dat enerzijds begrenzen & sanctioneren en anderzijds verbinden & waarderen samenkomen in de leiding van de organisatie. Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de Korpsleiding en (de vertegenwoordigers van) het brandweerpersoneel dringend gevraagd om tot nieuwe afspraken te komen ten aanzien van onder andere de arbeidsvoorwaarden, de 24-uursdienst en flexibele roosters. Dit vraagt ook van de Ondernemingsraad een stap naar voren om met een open blik te werken aan de brandweer van de toekomst.

De sectorhoofden vervullen gelijkwaardige rollen, samen zetten zij in op Brandweer breed werken, vervullen actief opdrachtgeverschap richting de 2e managementlaag en geven gerichte aandacht aan de vernieuwing en vernieuwers van de organisatie. Daarbij is het duidelijk dat de periode van begrenzing nog niet is beëindigd maar zal moeten worden samengebracht met verbinden & waarderen. De totale leiding van de organisatie is hiervoor verantwoordelijk. De plaatsvervangend commandant/sectormanager heeft hierbij een speciale rol.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de implementatie van Het Manifest. Talloze acties zijn ondernomen maar de Brandweer is er zeker nog niet. Het veranderingsproces zal nog lange tijd duren en van de korpsleiding wordt daarin een actieve en stimulerende houding verwacht. Er loopt een reorganisatie binnen de afdeling Risicobeheersing gericht op betere afstemming binnen de afdeling en samenwerking met externe ketenpartners. Ook afstemming met de operatie kan nog steeds beter.

Het veranderingsproces dat vanuit Het Manifest is gestart betekent onder andere dat er verplaatsingen plaats vinden van de staven naar de kazernes, dat er geëxperimenteerd wordt met een alternatief rooster, dat diversiteit hoog op de agenda staat. Onderwerpen die de emoties raken. De korpsleiding is standvastig in haar aanpak die zeker nog een aantal jaren zal moeten worden doorgezet, maar ziet ook dat ook stevig zal moeten worden ingezet op het verbinden en waarderen. Van de nieuwe man of vrouw wordt dan ook moed verwacht, moed om beslissingen te nemen die in het belang zijn van een gezonde organisatie. Zoals uit het rapport van Peter van Uhm blijkt zijn er op nog vele onderwerpen verbeteringen door te voeren en acties uit te zetten.

De belangrijkste opgave voor de gevraagde plaatsvervangend commandant/sectormanager zijn:

 • Leiding geven en coachen van MT leden gericht op het professionaliseren;
 • Binnen de korpsleiding specifieke aandacht voor het verbindende aspect in de sturing;
 • Sturing geven aan de ingrijpende ontwikkelingsopgaven en de uitvoering daarvan;
 • Bewaker en aanjager van het veranderingsproces;
 • Leider die uitstekend met professionals kan werken;
 • In staat het primaire proces voor de gehele veiligheidsketen te managen en het opdrachtgeverschap richting de sector Operationele Dienst verder te ontwikkelen;
 • De noodzakelijke verbeteringen door te voeren in het overlegklimaat (OR) en het onderlinge vertrouwen in en tussen de verschillende geledingen te versterken.

Formele Resultaatgebieden

Management op organisatieniveau

 • is lid van de korpsleiding/plaatsvervanger commandant;
 • volgt, signaleert en beoordeelt in- en externe ontwikkelingen;
 • ontwikkelt een visie op de totale organisatie en bepaalt mede het strategisch beleid;
 • draagt zorg voor de vertaling van het strategisch (organisatie) beleid binnen de sector;
 • geeft mede sturing aan de gehele organisatie;
 • zorgt voor afstemming tussen sector en organisatie en omliggende participerende gemeenten;
 • vertegenwoordigt de brandweerorganisatie in overlegsituaties (in- en extern).

Management op sectorniveau

 • is voorzitter van het managementteam van de sector;
 • geeft leiding aan en coacht zijn/haar management;
 • voert het personeelsbeleid uit;
 • optimaliseert vakbekwaamheid, kwaliteit en professionaliteit van de medewerkers;
 • beheert, analyseert en optimaliseert de totale formatie en organisatieopbouw van de sector.

Coördineren en controleren

 • evalueert en optimaliseert sectordiensten en -producten;
 • coördineert c.q. controleert de planning & control cyclus;
 • bouwt en onderhoudt professionele netwerken;
 • zorgt voor verbinding op alle niveaus;
 • geeft leiding aan majeure projecten.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring met cultuur- en organisatieverandering;
 • Ruime ervaring met organisatieverandering en met politiek/bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Kennis van de veiligheidsregio en de bestuurlijke verhoudingen daarbinnen
 • Bij voorkeur brede kennis en ervaring met Brandweerzorg;
 • Ruime management-, project- en advieservaring op technisch en beleidsmatig gebied.

Competenties

 • Sterk communicatief
 • Sterk verbindend
 • Samenwerkingsgericht
 • Strateeg en tacticus
 • Resultaatgericht
 • Stevige en inspirerende persoonlijkheid
 • Lef en durf
 • Direct en standvastig
 • Betrokken en integer
 • Daadkrachtig en vastberaden

Een gedreven professional met een overtuigende persoonlijkheid. Een inspirator met een creatieve geest, die spiegelt, stimuleert en coacht. Die de filosofie van Het Manifest met verve uit kan dragen en de adviezen van Peter van Uhm kan opvolgen. Een verbinder pur sang. Iemand die verhoudingen en posities snapt, daarbovenuit kan stijgen en vanuit die kennis doelen kan bereiken. Verder stuurt hij/zij op de voortgang van doelen en resultaten, zonder dat het een negatief effect heeft op het eigenaarschap van de medewerkers die daaraan werken. U bent een toegankelijk gesprekspartner, kunt reflecteren op het eigen functioneren en hebt integriteit hoog in het vaandel staan.

Bij gelijke geschiktheid wordt er gezien de samenstelling van het team de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Bedrijfsprofiel

Brandweer Amsterdam-Amstelland

De veiligheidsregio

Brandweer Amsterdam-Amstelland maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids)partners samen aan het beheersen van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.

Het besluitvormend orgaan van de veiligheidsregio is het Veiligheidsbestuur. Het Veiligheidsbestuur bestaat uit de burgemeesters van de inliggende gemeenten. De Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de commissaris van de Koning worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen. De commandant van de brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid, de Politiechef Regionale Eenheid Amsterdam en de secretaris van het Veiligheidsbestuur zijn aanwezig bij de vergadering. Het Veiligheidsbestuur wordt geadviseerd door het Directeurenoverleg Veiligheid (DOV).

De regio heeft één miljoen inwoners en is dichtbevolkt. Daarbij zijn er honderdduizenden inkomende forenzen en bezoeken twee miljoen toeristen jaarlijks de stad Amsterdam. De regio kent zware industrie in het Havengebied en een zwaar belast wegeninfrastructuur. Grote evenementen en innovatieve ontwikkelingen vinden er plaats.

De organisatie

De Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) staat 24/7 paraat voor het voorkomen en bestrijden van brand, het redden van mens en dier en het verlenen van hulp bij ongevallen. De kernwaarden zijn: behulpzaam, deskundig, daadkrachtig.

Bij BAA werken ruim 1000 medewerkers; ruim 500 beroeps- en ruim 240 vrijwillige brandweermedewerkers die repressieve en preventieve taken vanuit de kazernes verspreid over de regio uitvoeren en ruim 260 adviserende en ondersteunende medewerkers. BAA is opgebouwd volgens het sectorenmodel, waarbij de primaire processen (risicobeheersing en incidentbestrijding) centraal staan. Het betreft drie sectoren: Operationele Dienst, Risicobeheersing & Preparatie en Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er twee stafeenheden: het Directiebureau en Strategie & Innovatie. De korpsleiding staat aan het hoofd van de organisatie, is verantwoordelijk voor de strategische aansturing, de aansturing van de organisatieontwikkeling en faciliteert het integraal samenwerken binnen de organisatie. De korpsleiding bestaat uit de Commandant en drie leden, de drie managers van de sectoren. Eén van de sectormanagers is plaatsvervangend commandant. De rol van algemeen directeur wordt ingevuld door de Commandant.

Operationele dienst

In de sector Operationele Dienst zijn 17 kazernes ondergebracht, waarvan 11 met beroepspersoneel, 5 met vrijwillig personeel (parttimers) en 1 kazerne met zowel beroeps als vrijwillig personeel. De kazernes zijn verdeeld over vijf clusters, die elk worden aangestuurd door een clustermanager. De clustermanagers geven leiding aan de bevelvoerders. Ook de afdeling Personeelsplanning die ervoor zorgt dat de bezetting continue bezet is behoort tot de Operationele Dienst.

Risicobeheersing en Preparatie

De sector Risicobeheersing & Preparatie bestaat uit vijf afdelingen: Risicobeheersing, Brandweerkunde, Vakbekwaamheid, Operationele Informatie en Informatiemanagement.

Afdelingsmanagers sturen de afdelingen aan. De afdelingen dragen zorg voor de eerste drie stappen uit de veiligheidsketen: proactie, preventie en preparatie.

Bedrijfsvoering

De sector Bedrijfsvoering bestaat uit zes afdelingen: Facilitaire Ondersteuning, Control Informatie en Financiën, Informatievoorziening & automatisering, Personeel & Organisatie, Communicatie en het opleidingscentrum, het BOCAS. Bedrijfsvoering ondersteunt de primaire processen van de organisatie en voert de PIOFACH taken uit.

Stafeenheden

Het Directiebureau is verantwoordelijk voor de bestuurlijke advisering en ondersteuning van de commandant en de korpsleiding. De stafafdeling Strategie & Innovatie versterkt het strategische proces en het innovatievermogen van de brandweer.

De organisatieontwikkeling

BAA heeft een uitdagende ambitie om de organisatie aan te laten sluiten op de eisen van deze tijd. BAA wil een flexibele, toegankelijke brandweerorganisatie zijn, gericht op samenwerking met partners voor een (brand)veilige samenleving. BAA wil als hulpverlener kunnen inspelen op een complexe, voortdurend veranderende maatschappij.

Manifest

In 2016 heeft de korpsleiding hiertoe het Manifest ‘Brandweer Amsterdam-Amstelland: gewoon doen’ vastgesteld (bijlage 1). Het Manifest is de komende jaren leidend voor alle activiteiten die de organisatie uitvoert om de gewenste organisatie te worden. Hieronder volgende belangrijkste ontwikkelopgaven die met het Manifest zijn ingezet:

Leiderschap en eigen verantwoordelijkheid

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van leiderschap en eigen verantwoordelijkheid. BAA heeft moedige leiders nodig. Zij moeten het voorbeeld geven en daadwerkelijk ‘er zijn’. Leiders die als het moeilijk wordt een stap naar voren doen en die zichtbaar interveniëren. Voor de korpsleiding en de tweede managementlaag ligt de focus op samenwerking, sturen op gedrag en op het ontwikkelen van doorzettingsmacht. Ook de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid – elke medewerker geeft leiding aan zichzelf – geeft BAA in de komende jaren verder vorm op de weg naar een moderne organisatie. In de nieuwe gedragscode, onderdeel van het Manifest, is eigen verantwoordelijkheid dan ook één van de pijlers.

Normaliteit – bewustzijn creëren en handhaven

BAA gaat "normaal" doen met z'n allen. De boodschap is simpel, maar wel een met veel impact. BAA is een bedrijf dat zichzelf moet ontdoen van sommige oude gebruiken of gewoonten en afspraken moet aanpassen aan de huidige tijd. BAA gaat het gesprek aan over die onderwerpen waar het niet altijd duidelijk is wat normaal is, waarover mensen verschillende beelden kunnen hebben. Door hierover te praten en zo nodig afspraken te maken begrijpen we elkaar beter en groeit het gedeeld besef. Bespreken, afspreken, aanspreken. Ook de samenwerking met de medezeggenschap wordt in dit kader goed vorm gegeven zodat er duidelijkheid is de wederzijdse verwachtingen en rechten en plichten.

Proeftuinkazerne

Vanaf 2 januari 2019 is, na een jarenlange voorbereiding, gestart met een proeftuinkazerne met een ander rooster dan een 24-uurs rooster. Met een 2x8 rooster, de kazerne is ’s nachts dicht, wordt in de Proeftuinkazerne gekeken naar welke meerwaarde een ander rooster dan de 24-uursdienst heeft voor de productiviteit, flexibiliteit en organisatiecultuur van de organisatie; met de focus op de doorontwikkeling van de preventieve kant van het brandweervak. Het in samenwerking (Operationele Dienst en Risicobeheersing & Preparatie) invulling geven aan de inhoudelijke koers naar een moderne brandweer is daarbij één van de belangrijke uitdagingen. De verwachting is dat na de evaluatie aanleiding wordt gezien de vernieuwde werkwijze breder uit te rollen binnen BAA en dat daarmee de continuïteit van de modernisering een feit zal zijn.

Flexibilisering van de organisatie

Met het Manifest, maar ook met de vaststelling van het Dekkingsplan 2018-2021 heeft het Veiligheidsbestuur de brandweer opdracht gegeven de komende jaren door flexibilisering de brandweerzorg te verbeteren, binnen de bestaande financiële kaders. Nu is de brandweerzorg relatief star georganiseerd in Amsterdam-Amstelland met twee gescheiden delen: beroepskazernes en vrijwillige kazernes. Het risicoprofiel laat zien dat de inrichting van brandweerzorg in de regio dynamischer gemaakt kan en móet worden. Door flexibiliseringmaatregelen kan de brandweer beter aansluiten bij het risicoprofiel: daar waar veel risico is, is veel brandweerzorg en daar waar weinig risico is minder brandweerzorg. Door flexibilisering kan dit ook nog eens efficiënter in vergelijking met de huidige situatie. Flexibiliseringsmaatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden zijn randvoorwaardelijk.

Rapport bouwen aan vertrouwen

In augustus 2018 constateerden de voorzitter van de veiligheidsregio en de brandweercommandant dat de uitvoering van de in 2011 vastgestelde 'Transitieovereenkomst Brandweer Amsterdam-Amstelland op koers' en het manifest van de brandweercommandant (van eind 2016) op onderdelen dreigt te stagneren. De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet in het moderniseren van de brandweer. Zo heeft brandpreventie een flinke impuls gekregen (woningbezoeken), is de bedrijfsvoering verbeterd (afname overtredingen van de Arbeidstijdenwet, ziekteverzuim, overwerk), neemt de diversiteit van de organisatie toe en is de Proeftuinkazerne op 2 januari 2019 gestart. Op andere onderdelen leek er echter geen voortgang meer te zijn. Hierop hebben de voorzitter en de brandweercommandant gezamenlijk oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm verzocht om door middel van een Quick Scan de stand van zaken te onderzoeken. De heer Van Uhm is gevraagd om na te gaan of en zo ja welke acties en eventuele extra maatregelen nodig zijn om een doorbraak te forceren en de brandweer verder tot een open, flexibele en diverse organisatie met gezonde arbeidsverhoudingen te moderniseren.

In de bijlagen zijn het rapport van Peter van Uhm (bijlage 2) alsmede de bestuurlijke reactie (bijlage 3) en de reactie van de Ondernemingsraad (bijlage 4) daarop opgenomen. Het bestuur onderschrijft het advies van de heer Van Uhm dat het noodzakelijk is om een nieuwe fase in te gaan waar herstel van vertrouwen en expliciete waardering voor de (beroeps)trots in de organisatie centraal staan. Het rapport 'Bouwen aan vertrouwen' geeft alle geledingen van de brandweer ruim voldoende handvatten om het gesprek met elkaar aan te gaan en het vertrouwen te herstellen.

Bij de Brandweer werken zeer betrokken medewerkers die alles doen om de burger te helpen als deze in nood is. Vanuit die kracht en betrokkenheid blijft BAA aan de slag met het Manifest. Dat zal niet altijd makkelijk gaan.

Ontwikkeling Risicobeheersing & Preparatie

De sector staat voor een aantal belangrijke opgaven ter modernisering van de brandweer. Het onderdeel Risicobeheersing van de sector is vanaf 2014 bezig met de transitie naar ‘risicogericht werken’. Deze transitie betekent een nieuwe werkwijze en vraagt om een diepgaande cultuurverandering. De huidige manier van werken is nog verkokerd en de samenwerking tussen de afdelingen leidt nog niet tot de gewenste integraliteit in de veiligheidsadviezen, in de manier van handelen en in de klantbenadering. Een structuurwijziging bij Risicobeheersing moet vernieuwingen stimuleren en oude patronen van medewerkers doorbreken. Ook de bestuurlijke opdrachten om de brandweerzorg te flexibiliseren en stappen te zetten met het model risicogericht opkomsttijden zijn belangrijke ontwikkelpunten waarvan de sector de trekker is. Tot slot zijn de ontwikkelingen van het brandweervak en de vakbekwaamheid op repressie, maar zeker ook op brandpreventie thema’s die de komende jaren spelen.

Kijk voor het uitgebreide profiel inclusief bijlagen op onze website www.wesselopartners.nl.

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.