1. Vacatures
 2. Trajectum via Wesselo & Partners
 3. Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Algemene profieleisen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Trajectum. De Zorgbrede Governancecode 2017 wordt nageleefd en de daarin genoemde zeven principes voor governance zijn ook leidraad voor de Raad van Toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht

 • Toetsen of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op de belangen van de stichting en verbonden rechtspersonen in relatie tot hun maatschappelijke functie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging hebben gemaakt van de belangen van allen die bij de stichtingen betrokken zijn.

 • Houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichtingen en erop toezien dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten aan de hand van afgesproken ijkpunten.

 • Het zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (werkgeverschap).

 • Het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (eigen functioneren van de Raad van Toezicht; regelen van eigen werkzaamheden; afleggen van verantwoordelijkheid).

 • Het functioneren als adviseur (gevraagd en ongevraagd) en klankbord voor de Raad van Bestuur.

 • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

Artikel 7 lid 2 van de statuten van stichting Trajectum bepaalt voorts dat geen lid van de Raad van Toezicht kunnen worden:

 • personen die in dienst zijn van de stichtingen;

 • personen die (zakelijke) belangen hebben bij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;

 • personen die lid zijn van de cliëntenraad.

In de statuten is voorts bepaald dat leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen aansluitend voor één periode van vier jaar worden herbenoemd.

Profielschets leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht functioneert als een team. De afzonderlijke leden vullen elkaar zodanig aan dat zij gezamenlijk de taak van Raad van Toezicht goed kunnen uitoefenen. De profielschets valt uiteen in eisen die aan alle leden van de Raad van Toezicht gesteld kunnen worden en aan eisen die aan één of meer leden gesteld kunnen worden.

Functie-eisen

Algemene eisen

Algemene eisen die aan alle Raad van Toezichtleden gesteld moeten worden zijn:

 • beschikken over een academisch werk- en/of denkniveau;

 • beschikken over soepele sociale vaardigheden;

 • bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder (kennis van het functioneren van een professionele organisatie);

 • op strategisch niveau kunnen opereren (het vermogen tot oordelen op basis van kennis van hoofdlijnen en zonder kennis van details);

 • inzicht hebben in de zorgsector (verstandelijk gehandicaptenzorg, forensische ggz, justitie) en de zorgverlening en de ontwikkelingen hierin;

 • affiniteit hebben met en betrokkenheid bij de cliënten van Trajectum en op de op hen toegesneden zorg en zorgorganisatie;

 • de doelstelling van Trajectum kunnen onderschrijven;

 • tijd en energie ter beschikking hebben en willen stellen;

 • een brede maatschappelijke betrokkenheid hebben en het participeren in daarmee samenhangende netwerken;

 • respecteren van en affiniteit hebben met de levensbeschouwelijke, maatschappelijke, sociale en ethische vraagstukken die binnen Trajectum kunnen spelen.

Daarnaast zal de Raad van Toezicht als team over de kennis en kunde moeten beschikken om de taken van de Raad van Toezicht daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. Dit impliceert dat elk lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk aan minimaal één, maar bij voorkeur over meerdere, van de hierna genoemde functie-eisen beschikt:

 • op strategisch niveau toezicht uitoefenen;

 • als klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur optreden;

 • de statutaire taken vervullen, waartoe behoren:

 • het benoemen van de accountant;

 • het goedkeuren van begrotingen en jaarrekeningen;

 • het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan;

 • het goedkeuren van strategische samenwerking.

Afgezien van de collectieve verantwoordelijkheid moeten ten minste enkele leden van de Raad van Toezicht:

 • in staat zijn als werkgever van de Raad van Bestuur op te treden;

 • inzicht hebben in en kennis hebben van de regeling van de besturing (hiermee wordt bedoeld het instrumentarium waarvan bij het besturen en toezicht houden gebruik kan worden gemaakt).

Specifieke eisen

Als laatste element in de profielschets zijn er de specifieke eisen die aan een lid van de Raad van Toezicht kunnen worden gesteld. Deze zijn medeafhankelijk van de samenstelling van de Raad van Toezicht en van de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich bevindt. In de loop van de tijd kan de behoefte aan deze expertise veranderen. In de huidige situatie dienen de volgende kennisgebieden (en hiermee samenhangende netwerken) in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd te zijn:

 • (forensische) gedragswetenschappen, medische c.q. psychiatrische expertise;

 • kennis van (gevolgen van) psychopathologie en van (evidence-based) behandelen, kennis van methoden van wetenschappelijk onderzoek;

 • organisatieontwikkeling/veranderingsprocessen/cultuurverandering in grote complexe organisaties;

 • financieringsvraagstukken (financieel-economische zaken);

 • strategische personele vraagstukken (arbeidsmarkt);

 • juridische expertise;

 • strategische ICT-vraagstukken.

Tevens is het gewenst dat ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over een netwerk in het openbaar bestuur, bij voorkeur met een ingang in Den Haag (VWS en Justitie).

Bij voorkeur is de Raad van Toezicht evenwichtig samengesteld uit mannen en vrouwen.

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Ook de voorzitter moet uiteraard voldoen aan de algemene eisen die aan de leden van de Raad van Toezicht worden gesteld.

Aan de voorzitter worden de navolgende extra eisen gesteld:

 • natuurlijk overwicht en gezag, zowel binnen de Raad van Toezicht als in de relevante netwerken;
 • teamleiderschap waarbij de collectieve verantwoordelijkheid en kwaliteit van leden Raad van Toezicht optimaal worden benut;
 • samenbindend en sensitief vermogen;
 • goed gevoel voor bewaking van de governance-eisen en -processen (inhoudelijk, procedureel)
 • tijd beschikbaar (extra overleg, onvoorziene situaties);
 • is bij voorkeur woonachtig en/of werkzaam op een vlot berijdbare afstand van het hoofdkantoor Trajectum (Zwolle).

Specifieke eisen vacatures

Op de eerste plaats gelden dus de algemene toezichthoudende profieleisen en voor het voorzitterschap de bovengenoemde specifieke eisen.

Voor genoemde vacatures gelden zijn er aanvullende eisen op:

 • functioneel gebied (kennisgebieden);

 • werkveld/branchekennis;

 • gedragscompetenties aanvullend op teamprofiel;

 • aanvullende eisen op diversiteit.

Wat betreft eisen aan diversiteit in de Raad van Toezicht gelden voor de twee komende vacatures de volgende eisen:

 • Invulling door een vrouw en een man of door twee vrouwen.

 • Beiden nog actief werkzaam in beroepsleven; één van beiden zou daarbij bij voorkeur moeten beschikken over bestuurlijke ervaring, liefst in de gezondheidszorg.

 • Bij voorkeur is een persoon is nog relatief jong voor een toezichthoudende functie (gedacht wordt aan iemand van 40-45 jaar).

 • In aanvulling op bestaande samenstelling een evenwichtige mix van levensbeschouwingen/maatschappijvisie.

 • Alleen specifieke eisen aan woon/werkgebied voor de voorzittersfunctie (zie boven).

Wat betreft de functionele eisen en werkveld/branche wordt voor de huidige vacatures gedacht aan de volgende kwalificaties:

Eén persoon met juridisch-bestuurlijke profiel afkomstig uit en/of bekend met het landelijk bestuurlijk, politiek circuit/netwerk van de forensische zorg dan wel rechterlijke macht. Eerder bestuurlijk gezag dan specialist.

Eén persoon met orthopedagogische kennis en verbonden kennisnetwerken in brede zin van betekenis (wetenschap, kennisinstituten, opleiding). Heeft vanuit de zorgpraktijk (of anderszins) kennis van en zicht op nieuwe concepten voor organisatieontwikkeling en -verandering voor zorgorganisatie in de toekomst.

In het kader van diversiteit in denkwerelden en kennis van het brede zorgveld is een persoon die bekend is met de wereld van de zorgverzekering (ZVW/WLZ-inkoop) een aandachtspunt.

Voor nieuwe toezichthouders geldt in het algemeen dat zij in staat zijn toezicht te houden op een complexe organisatie in een moeilijke fase. Zij zijn zich bewust van – en lopen niet weg voor – de daarmede verbonden risico’s. De nieuwe toezichthouders zijn inhoudelijk en strategisch sterk en zetten hun expertise constructief in ten behoeve van de Raad van Toezicht.

Competenties

 • Teamspelers

 • Taakgerichte stijl

 • Bestuurlijke blik

 • Moed en lef

 • Vernieuwend en veranderingsgezind, met oog voor risico’s

Bedrijfsomschrijving

Stichting Trajectum biedt professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond en veelal met complexe, meervoudige problematiek. Uniek is dat Trajectum dit organiseert in een keten van hulpverleningsvormen om een cliënt zo passend mogelijk te begeleiden. Trajectum hanteert voor de doelgroep geen uitsluitingscriteria. De organisatie biedt iedere cliënt een behandelings- en/of begeleidings- en/of activiteitenplan op maat. Dit doet men niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook in nauwe samenwerking met andere organisaties. Met het ketenzorgmodel wil Trajectum bereiken dat cliënten beter in staat zijn op een verantwoorde en aanvaardbare manier te kunnen functioneren in de maatschappij. De aanpak van Trajectum staat nationaal en internationaal goed aangeschreven en de organisatie kan dan ook worden beschouwd als een vooraanstaande specialistische zorgaanbieder in Nederland.

Stichting Trajectum is in oktober 2004 ontstaan uit de al bestaande samenwerking tussen Hoeve Boschoord en Hanzeborg. De instelling beweegt zich met het aanbod aan gespecialiseerde individuele zorg op het grensvlak van de gehandicaptenzorg, GGZ en justitie. Dit maakt dat Trajectum een uiterst bijzondere speler is die veel kennis en kunde in huis heeft c.q. dient te hebben om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Trajectum wordt zodoende beschouwd als een organisatie van academisch niveau voor wat betreft de gehandicaptenzorg. Niet alleen wordt veel onderzoek verricht om de zorgprocessen te optimaliseren, maar ook is er bij Trajectum aandacht voor groei en ontwikkeling van medewerkers en cliënten.

Er is een kenniscentrum waarin de aanwezige expertise is gebundeld en waarmee de organisatie haar professionele signatuur onderstreept.

Trajectum is statutair gevestigd te Zwolle. Bij Trajectum werken circa 1.700 medewerkers die zich inzetten voor het welzijn van de cliënten. De bedrijfsopbrengst bedraagt ruim € 100 miljoen.

Zorgvormen

Gezien het feit dat Trajectum een combinatie van forensische, psychiatrische en verstandelijk gehandicaptenzorg biedt, is het zorgaanbod breed en zeer divers.

Trajectum houdt zich bezig met behandeling, verblijf, ambulante begeleiding, poliklinische behandeling, bemoeizorg en werk en activiteiten. Geografisch is de klinische zorg in het noorden gehuisvest in Boschoord, Wilhelminaoord, Oosterstreek en Appelscha. In het oosten is de zorg gehuisvest in Rekken, Eefde en Zutphen.

Naast een regionale functie hebben de zorgeenheden een bovenregionale en landelijke functie. Die landelijke functie geldt vooral voor de forensische zorg, de bovenregionale functie vooral voor de SGLVB-behandeling. SGLVB staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt. Trajectum geldt voor de SGLVB-behandeling binnen De Borg-instellingen ook als een last resort.

De ambulante zorg is gehuisvest in Assen, Zwolle en Zutphen en de regio Twente. De ambulante woonbegeleiding levert zorg in Deventer, Zutphen, Lochem en omliggende gemeenten. Trajectum beschikt over alle toelatingen met betrekking tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ) gefinancierde gehandicaptenzorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf op grond van de WLZ. Daarnaast heeft Trajectum een GGZ-erkenning voor enkele gespecialiseerde functies.

De zorg bestaat uit intramurale behandeling en begeleiding, ambulante behandeling en begeleiding (poliklinisch, deeltijd en outreachend) en een daarop aansluitend aanbod van werk en activiteiten. Intramurale behandeling kan plaatsvinden in een gesloten, besloten of open omgeving.

Stichting Trajectum biedt professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. Door middel van de ketengestuurde aanpak wil Trajectum bereiken dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te kunnen functioneren in de maatschappij. Trajectum kiest hierbij voor productleiderschap voor deze specifieke doelgroep: last resort, aanbieden van topzorg en het zijn van een centre of excellence voor de in de missie geformuleerde doelgroep. De kwaliteit van de zorg is hoog en past bij de positie van productleider.

Visie en doelstellingen

Stichting Trajectum baseert het beleid en de manier van werken op de volgende speerpunten:

 • biedt als zorgaanbieder en kennisleider een actueel en dekkend palet aan voorzieningen binnen en aan het eind van de keten voor de doelgroep;

 • biedt op maat gesneden integrale behandeling en begeleiding aan op alle levensgebieden;

 • biedt ter versterking van haar missie werk en activiteiten aan externe cliënten aan;

 • werkt voor een optimale zorg en maximale maatschappelijke veiligheid waar nodig met risicotaxatie en risicomanagement;

 • hanteert een ‘evidence-based’ behandeling en begeleiding, onderbouwd en gestaafd door wetenschappelijk onderzoek;

 • is een goede werkgever die haar (gespecialiseerde) medewerkers boeit, aan zich bindt en hen voortdurend toerust voor zich wijzigende taken.

Samenwerking

Doel van de zorgverlening aan cliënten is maatschappelijke integratie. Cliënten blijven in principe niet bij Trajectum, maar stromen via de ketenconstructie door naar reguliere voorzieningen en keren zo veel mogelijk terug naar de samenleving. Trajectum heeft hierbij andere organisaties en zorgaanbieders nodig die de zorg voor cliënten op zich kunnen nemen. Samenwerking is derhalve noodzakelijk. Er bestaan intensieve vormen van samenwerking met onder meer Dimence, ’s HeerenLoo en GGZ Drenthe.

Actualiteit 2018

Trajectum staat voor stevige zorginhoudelijke, financiële en organisatorische uitdagingen. Sinds 30 november 2017 staat Trajectum, locatie Boschoord voor zes maanden onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdbescherming. Ook financieel ligt er een grote opgave. De organisatieontwikkeling vraagt om een andere benadering. Daarnaast is de arbeidsmarkt niet gunstig.

Een relatief ‘jonge’ Raad van Bestuur is in functie. De huidige voorzitter is – aanvankelijk als lid Raad van Bestuur – sedert augustus 2016 in functie en het tweede lid sinds februari 2018.

Gezien de complexiteit van de organisatie – werkzaam op de drie domeinen van VG, GGZ en Justitie – én genoemde uitdagingen is de positionering van Trajectum op onderdelen een blijvend vraagstuk (samenwerking, afgrenzing, identiteit van de organisatie).

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl